Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022 dla obszaru gmin: CZERNICHÓW, LISZKI, MOGILANY, SKAWINA, ŚWIĄTNIKI GÓRNE, ZABIERZÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022 dla obszaru gmin: CZERNICHÓW, LISZKI, MOGILANY, SKAWINA, ŚWIĄTNIKI GÓRNE, ZABIERZÓW."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022 dla obszaru gmin: CZERNICHÓW, LISZKI, MOGILANY, SKAWINA, ŚWIĄTNIKI GÓRNE, ZABIERZÓW

2 STRUKTURA LSR Rozdział I Charakterystyka LGD Rozdział II Partycypacyjny charakter LSR Rozdział III Diagnoza – opis obszaru i ludności Rozdział IV Analiza SWOT Rozdział V Cele i wskaźniki Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru Rozdział VII Plan działania Rozdział VIII Budżet LSR Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział X Zintegrowanie Rozdział XI Monitoring i ewaluacja Rozdział XI Monitoring i ewaluacja Rozdział XII Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

3 CEL OGÓLNY: ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W REALIZACJI POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARU BLISKO KRAKOWA CEL OGÓLNY: ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W REALIZACJI POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARU BLISKO KRAKOWA CELE SZCZEGÓŁOWE: 1.Poprawa jakości życia na obszarze Blisko Krakowa w oparciu o lokalne dziedzictwo i zasoby społeczno-gospodarcze, 2.Rozwój lokalnej przedsiębiorczości (w tym innowacyjnej) i wzrost zatrudnienia na obszarze Blisko Krakowa, 3.Kształtowanie tożsamości lokalnej w szczególności przez zachowanie i/lub ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru Blisko Krakowa a także dbałość o ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, 4.Rozwój kompetencji, wiedzy i aktywności społeczności Blisko Krakowa na rzecz podniesienia jakości życia i zwiększenia jej udziału w realizacji LSR, poprzez działania realizowane przez Stowarzyszenia Blisko Krakowa CELE SZCZEGÓŁOWE: 1.Poprawa jakości życia na obszarze Blisko Krakowa w oparciu o lokalne dziedzictwo i zasoby społeczno-gospodarcze, 2.Rozwój lokalnej przedsiębiorczości (w tym innowacyjnej) i wzrost zatrudnienia na obszarze Blisko Krakowa, 3.Kształtowanie tożsamości lokalnej w szczególności przez zachowanie i/lub ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru Blisko Krakowa a także dbałość o ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, 4.Rozwój kompetencji, wiedzy i aktywności społeczności Blisko Krakowa na rzecz podniesienia jakości życia i zwiększenia jej udziału w realizacji LSR, poprzez działania realizowane przez Stowarzyszenia Blisko Krakowa

4 CEL SZCZEGÓŁOWY 1: Poprawa jakości życia na obszarze Blisko Krakowa w oparciu o lokalne dziedzictwo i zasoby społeczno-gospodarcze CEL SZCZEGÓŁOWY 1: Poprawa jakości życia na obszarze Blisko Krakowa w oparciu o lokalne dziedzictwo i zasoby społeczno-gospodarcze Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Kształtowanie oferty i promocja dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”. Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych PRZEDSIĘWZIĘCIA

5 CEL SZCZEGÓŁOWY 2: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości (w tym innowacyjnej) i wzrost zatrudnienia na obszarze Blisko Krakowa CEL SZCZEGÓŁOWY 2: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości (w tym innowacyjnej) i wzrost zatrudnienia na obszarze Blisko Krakowa Zakładanie nowych działalności gospodarczych Rozwijanie istniejących działalności gospodarczych Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego PRZEDSIĘWZIĘCIA

6 CEL SZCZEGÓŁOWY 3: Kształtowanie tożsamości lokalnej w szczególności przez zachowanie i/lub ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru Blisko Krakowa a także dbałość o ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym CEL SZCZEGÓŁOWY 3: Kształtowanie tożsamości lokalnej w szczególności przez zachowanie i/lub ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru Blisko Krakowa a także dbałość o ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru PRZEDSIĘWZIĘCIA

7 CEL SZCZEGÓŁOWY 4: Rozwój kompetencji, wiedzy i aktywności społeczności Blisko Krakowa na rzecz podniesienia jakości życia i zwiększenia jej udziału w realizacji LSR, poprzez działania realizowane przez Stowarzyszenia Blisko Krakowa CEL SZCZEGÓŁOWY 4: Rozwój kompetencji, wiedzy i aktywności społeczności Blisko Krakowa na rzecz podniesienia jakości życia i zwiększenia jej udziału w realizacji LSR, poprzez działania realizowane przez Stowarzyszenia Blisko Krakowa Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej Działania służące podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR Działania w zakresie współpracy służącej rozwojowi obszaru PRZEDSIĘWZIĘCIA

8 Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Liczba uczestników przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia Liczba odbiorców przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia WSKAŹNIKI CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego CEL SZCZEGÓŁOWY 1

9 Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grupy defaworyzowanej Liczba wprowadzonych na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych produktów lub usług, a także nowych lub udoskonalonych procesów, wpływających na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw WSKAŹNIKI CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych CEL SZCZEGÓŁOWY 2:

10 Liczba osób korzystających z produktów projektu Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty Liczba uczestników przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia WSKAŹNIKI CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH Liczba /odbiorców przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia CEL SZCZEGÓŁOWY 3: Liczba osób, które podniosły wiedzę w zakresie ochrony środowiska, w tym znajomości inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu Liczba osób, które podniosły wiedzę w kontekście rozwoju obszaru LGD i poprawy jakości życia

11 Liczba osób, które podniosły wiedzę w efekcie prowadzonych spotkań informacyjnych, szkoleń i doradztwa Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD WSKAŹNIKI CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne CEL SZCZEGÓŁOWY 4: Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane (określone w LSR) młodzież, turyści,

12 Liczba nowych, zmodernizowanych i/lub doposażonych obiektów lub miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej WSKAŹNIKI DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ Liczba nowych, zmodernizowanych i/lub doposażonych obiektów lub miejsc infrastruktury kulturalnej 1.1 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

13 Liczba przedsięwzięć nieinwestycyjnych polegających na stworzeniu oferty bazującej na dziedzictwie obszaru WSKAŹNIKI DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ Liczba przedsięwzięć służących promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa 1.2 Kształtowanie oferty i promocja dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”

14 Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego WSKAŹNIKI DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ 1.3 Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

15 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa WSKAŹNIKI DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ 2.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 2.2 Rozwijanie istniejących działalności gospodarczych Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje 2.3 Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego Liczba centrów przetwórstwa lokalnego

16 Liczba projektów polegających na zakupie towarów i/lub usług i/lub robót służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa WSKAŹNIKI DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ 3.1 Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Liczba obiektów dziedzictwa historycznego, kulturalnego lub przyrodniczego objętego wsparciem. 3.2 Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Liczba przedsięwzięć których celem jest pielęgnowanie lub zachowanie lokalnego dziedzictwa

17 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć których celem jest pielęgnowanie lub zachowanie lokalnego dziedzictwa WSKAŹNIKI DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ 3.3 Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru

18 Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami WSKAŹNIKI DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ 4.1 Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej Liczba podmiotów którym udzielono doradztwa Liczba osobodni przeprowadzonych szkoleń

19 Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD WSKAŹNIKI DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ 4.2 Działania służące podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR Liczba osobodni dla organów LGD Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej 4.3 Działania w zakresie współpracy służącej rozwojowi obszaru

20 CEL SZCZEGÓŁOWY 1: Poprawa jakości życia na obszarze Blisko Krakowa w oparciu o lokalne dziedzictwo i zasoby społeczno-gospodarcze CEL SZCZEGÓŁOWY 1: Poprawa jakości życia na obszarze Blisko Krakowa w oparciu o lokalne dziedzictwo i zasoby społeczno-gospodarcze CEL SZCZEGÓŁOWY 2: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości (w tym innowacyjnej) i wzrost zatrudnienia na obszarze Blisko Krakowa CEL SZCZEGÓŁOWY 2: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości (w tym innowacyjnej) i wzrost zatrudnienia na obszarze Blisko Krakowa Budżet na realizację celu: 4 550 000,00 PLN Budżet na realizację celu: 5 700 000,00 PLN

21 CEL SZCZEGÓŁOWY 3: Kształtowanie tożsamości lokalnej w szczególności przez zachowanie i/lub ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru Blisko Krakowa a także dbałość o ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym CEL SZCZEGÓŁOWY 3: Kształtowanie tożsamości lokalnej w szczególności przez zachowanie i/lub ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru Blisko Krakowa a także dbałość o ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym CEL SZCZEGÓŁOWY 4: Rozwój kompetencji, wiedzy i aktywności społeczności Blisko Krakowa na rzecz podniesienia jakości życia i zwiększenia jej udziału w realizacji LSR, poprzez działania realizowane przez Stowarzyszenia Blisko Krakowa CEL SZCZEGÓŁOWY 4: Rozwój kompetencji, wiedzy i aktywności społeczności Blisko Krakowa na rzecz podniesienia jakości życia i zwiększenia jej udziału w realizacji LSR, poprzez działania realizowane przez Stowarzyszenia Blisko Krakowa Budżet na realizację celu: 750 000,00 PLN Budżet na realizację celu: 204 300,00 PLN

22 Poprawność złożenia wniosku (miejsce, termin) – tak/nie Zgodność z zakresem tematycznym – tak/nie KRYTERIA WYBORU OPERACJI OCENA FORMALNA OCENA ZGODNOŚCI Z LSR Zgodność z celami LSR - tak/nie wskazanie i zaplanowanie wskaźników LSR, które w ramach realizacji projektu przyczynią się do osiągnięcia celów LSR) Zgodność wnioskowanej kwoty wsparcia z wartościami wsparcia określonymi w LSR - tak/nie czy wnioskowana kwota wsparcia wskazana we wniosku mieści się w limicie kwot wsparcia wskazanym w LSR Powiązanie projektu z diagnozą obszaru - tak/nie wskazane we wniosku problemy lub wyzwania odnoszą się do problemów lub wyzwań wynikających z diagnozy obszaru LGD Zgodność z programem - tak/nie czy operacja jest zgodna z wymaganiami określonymi w PROW 2014-2022

23 KRYTERIA WYBORU OPERACJI OCENA MERYTORYCZNA Spójność diagnozy projektu z diagnozą LSR 1-3 pkt / waga 3 Czy przestawione w diagnozie problemy stojące u podstaw realizacji projektu są spójne z problemami/wyzwaniami wskazanymi w celu szczegółowym LSR, którego osiągnięcie zakłada realizacja operacji. Wykorzystanie lokalnego potencjału 1-2 pkt / waga 4 Kryterium premiuje projekty bazujące na lokalnych potencjałach obszaru Blisko Krakowa Realizacja wskaźników produktu i rezultatu LSR 1-2 pkt / waga 5 Kryterium premiuje projekty, które w wysokim stopniu przyczyniają się do realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla danego przedsięwzięcia Kryteria wspólne dla wszystkich przedsięwzięć

24 KRYTERIA WYBORU OPERACJI OCENA MERYTORYCZNA Wkład własny 1-3 pkt / waga 2 Udział wkładu własnego jest większy niż minimum założone dla danego poddziałania, wskazane w ogłoszeniu o naborze wniosku o udzielenie wsparcia Dodatkowe kryteria dla poszczególnych przedsięwzięć (wszystkie przedsięwzięcia z wyłączeniem 1.3 (infrastruktura drogowa)) Innowacyjność 0-1 pkt / waga 5 Projekt zakłada realizację działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał innowacyjność przedsięwzięcia.

25 KRYTERIA WYBORU OPERACJI OCENA MERYTORYCZNA Ilość miejsc pracy 1-2 pkt / waga 3 Kryterium premiuje projekty, w wyniku których powstanie więcej miejsc pracy w przeliczeniu ilość etatów Grupy defaworyzowane 0-1 pkt / waga 3 Czy wnioskodawca należy do grupy osób defaworyzowanych, preferuje w zatrudnieniu osoby defaworyzowane wskazane w LSR (przedsięwzięcia 2.1 – 2.3 (działalność gospodarcza))

26 KRYTERIA WYBORU OPERACJI OCENA MERYTORYCZNA Preferencja dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców 0-1 pkt / waga 3 Kryterium premiuje projekty realizowane w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. (przedsięwzięcia 1.1 i 1.3 (infrastruktura czasu wolnego i drogowa)) (przedsięwzięcie 2.2 (rozwijanie działalności gospodarczej)) Wpływ projektu na rozwój przedsiębiorstwa 1-3 pkt / waga 4 W ramach kryterium oceniany jest wpływ projektu na rozwój przedsiębiorstwa rozumiany jako zwiększenie konkurencyjności na rynku, zwiększenie wewnętrznego potencjału przedsiębiorstwa, poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

27 KRYTERIA WYBORU OPERACJI OCENA MERYTORYCZNA (przedsięwzięcia 1.1 - 1.3 (infrastruktura czasu wolnego i drogowa)) KRYTERIA STRATEGICZNE – ogólna ocena projektu i jego wpływu na realizację LSR Kryterium premiuje projekty, w których: najlepiej rozwiązywane są opisane w projekcie problemy (2 pkt) zaplanowane działania odpowiadają na potrzeby grupy docelowej lub zakresowi tematycznemu (2 pkt) (porównawczo, punkty sumują się) waga 3 Kryterium premiuje projekty, w których: najlepiej rozwiązywane są opisane w projekcie problemy (2 pkt) zaplanowane działania odpowiadają na potrzeby grupy docelowej lub zakresowi tematycznemu (2 pkt) (porównawczo, punkty sumują się) waga 3 (przedsięwzięcia 2.1 - 2.2 (działalność gospodarcza)) Ocena planowanego przedsięwzięcia w kontekście: Adekwatności do potrzeb rynkowych (0-1 pkt) Racjonalności przyjętych założeń (0-1 pkt) Sposobów dotarcia do potencjalnych klientów (0-1 pkt) (porównawczo) waga 4 Ocena planowanego przedsięwzięcia w kontekście: Adekwatności do potrzeb rynkowych (0-1 pkt) Racjonalności przyjętych założeń (0-1 pkt) Sposobów dotarcia do potencjalnych klientów (0-1 pkt) (porównawczo) waga 4

28 KRYTERIA WYBORU OPERACJI OCENA MERYTORYCZNA KRYTERIA STRATEGICZNE – ogólna ocena projektu i jego wpływu na realizację LSR (przedsięwzięcie 2.3 (inkubator przetwórstwa) Ocenie podlega porównanie projektów pod kątem: Wykorzystania lokalnych potencjałów (0-1 pkt) Zwiększenia dostępności do produktów lokalnych (0-1 pkt) (porównawczo) waga 5 Ocenie podlega porównanie projektów pod kątem: Wykorzystania lokalnych potencjałów (0-1 pkt) Zwiększenia dostępności do produktów lokalnych (0-1 pkt) (porównawczo) waga 5 (przedsięwzięcie 3.1 – 3.3 (zachowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru, ochrona środowiska)) Kryterium premiuje projekty, w których: najlepiej rozwiązywane są opisane w projekcie problemy (0-2 pkt) zaplanowane działania odpowiadają na potrzeby grupy docelowej lub zakresowi tematycznemu (0-2 pkt) zaplanowane działania są powiązane z zasobami i/lub dziedzictwem obszaru Blisko Krakowa (0-1 pkt) (porównawczo, punkty sumują się) waga 3 Kryterium premiuje projekty, w których: najlepiej rozwiązywane są opisane w projekcie problemy (0-2 pkt) zaplanowane działania odpowiadają na potrzeby grupy docelowej lub zakresowi tematycznemu (0-2 pkt) zaplanowane działania są powiązane z zasobami i/lub dziedzictwem obszaru Blisko Krakowa (0-1 pkt) (porównawczo, punkty sumują się) waga 3

29 Lp.Nazwa kryteriumPrzedsięwzięcie 3.1 max pktwagaliczba pkt% 1 Spójność diagnozy projektu z diagnozą LSR33917,65 2 Wykorzystanie lokalnego potencjału23611,76 3 Realizacja wskaźników produktu i rezultatu LSR2510 19,61 4 Innowacyjność1559,80 5 Wkład własny32611,76 6 Ogólna ocena projektu i jego wpływu na realizację LSR531529,41 SUMA:1651100

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Lidia Klimas Zastępca Dyrektora ds. Doradztwa i Rozwoju FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Lidia Klimas Zastępca Dyrektora ds. Doradztwa i Rozwoju FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022 dla obszaru gmin: CZERNICHÓW, LISZKI, MOGILANY, SKAWINA, ŚWIĄTNIKI GÓRNE, ZABIERZÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google