Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Działalność i cele LGD Dorzecze –Wisły oraz realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Działalność i cele LGD Dorzecze –Wisły oraz realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja."— Zapis prezentacji:

1 1 Działalność i cele LGD Dorzecze –Wisły oraz realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013

2 2 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły obejmuje teren 6 gmin: gminę - Łubnice gminę - Oleśnica gminę- Osiek gminę - Połaniec gminę - Rytwiany gminę- Tuczępy Łącznie teren LGD obejmuje zwarty obszar 6 gmin – obszar spójny terytorialnie, którego łączą tradycje kulturowe. Lokalna Grupa Działania -Dorzecze Wisły

3 3 LGD Dorzecze Wisły Stowarzyszenie prowadzi działalność jako Lokalna Grupa Działania (LGD), stanowiąca formę współpracy partnerów z sektora administracji publicznej, sektora organizacji pozarządowych i sektora gospodarczego. LGD powstała w 2008 roku w celu wykorzystania możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu Unii Europejskiej LEADER. Celem LGD jest wprowadzenie w życie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju i złożenie wniosku o środki finansowe w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego budżetu Stowarzyszenie udziela pomocy finansowej na działania Osi PROW – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, oraz na inne działania przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze naszego działania – Małe projekty LEADER.

4 4 Cele - Statut LGD Celem Stowarzyszenia jako Lokalnej Grupy Działania jest: 1. Opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), 2. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzanie aktywności społeczności lokalnych, 3. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją społeczności lokalnych, 4. Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR.

5 5 Cele - Statut LGD 5. Promocja podmiotów funkcjonujących na terenie LSR, 6. Udzielanie wsparcia z programów pomocowych mieszkańcom obszaru objętego LSR.

6 Cele - Statut LGD. Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględnia ochronę środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój i popularyzację turystyki oraz infrastruktury turystycznej, sportu i produkcji wyrobów regionalnych, a także wzbogacanie i promocję ofert turystycznych, krajoznawczych, sportowych i kulturalnych. 6

7 Misja LGD Dorzecze Wisły Lokalna Grupa Działania inicjuje i realizuje na swoim terenie nowatorskie projekty ukierunkowane na wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych oraz poprawę jakości życia mieszkańców. 7

8 Realizacja misji LGD Misja realizowana jest przez konkretne działania: Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, Tworzenie w regionie, kraju i za granicą wizerunku LGD jako obszaru atrakcyjnego i przyjaznego inwestycyjnie i mieszkaniowo, Budowa społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy, 8

9 Realizacja misji LGD Aktywizacja społeczności lokalnej w kierunku rozwoju obszarów wiejskich (integracja społeczności lokalnej, budowa wspólnej tożsamości), Budowa silnej marki LGD w celu wykorzystania jej potencjału. 9

10 10 Metody urzeczywistnienia naszej Misji Zbudowanie Biura LGD zdolnego: KREOWAĆ PLANY I PROJEKTY dla całego obszaru LGD, POMAGAĆ PARTNEROM LGD w przygotowaniu ich własnych wniosków, poprzez spotkania.

11 11 Metody wdrażania celów i misji LGD 1. Spotkania informacyjne w gminach przed ogłoszeniem poszczególnych konkursów, dystrybucja materiałów, doradztwo. 2. Ogłoszenie harmonogramu realizacji projektów zgodnie z zasadami finansowania w LEADER.

12 12 Zasady wdrażania projektów przez LGD 1. Finansowanie kosztów ujętych we wniosku odbywa się ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uwzględnieniem zasad kwalifikowalności kosztów w tym Programie. 2. Rozdział środków jest dokonywany w drodze konkursu wniosków.

13 13 Zasady wdrażania projektów przez LGD 3. Wdrażanie zadań objętych Projektem LGD dokonuje się poprzez udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach osi 3 PROW oraz na realizacje tzw. małych projektów. 4. Aby uzyskać wsparcie należy przygotować wniosek spełniający wymagania konkursu ogłoszonego przez LGD i złożyć go w odpowiednim terminie. 5. Pracownicy Biura LGD będą służyć pomocą lokalnej społeczności we właściwym przygotowaniu wniosków.

14 14 Zasady wdrażania projektów przez LGD Dorzecze Wisły 6. Wnioski powinny zostać złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ. 7. W ramach konkursu wniosków wnioskodawca może otrzymać możliwość sfinansowania kosztów ujętych we wniosku w kwocie uzależnionej od działania, na które składany będzie wniosek.

15 15 Zasady wdrażania projektów przez LGD Dorzecze Wisły 8. Aby wniosek otrzymał dofinansowanie musi spełnić wiele warunków i przejść określoną procedurę, która została szczegółowo opisana w LSR (dostępna na stronie www.dorzeczewisly.pl). www.dorzeczewisly.pl 9. Wsparcie może otrzymać każdy podmiot (osoba prawna, fizyczna), który spełni wszystkie warunki określone w LSR oraz pozostałych przepisach wspólnotowych i krajowych regulujących zakres wsparcia w ramach określonego typu działań.

16 16 Zasady wdrażania projektów przez LGD 10. Konkursy będą ogłaszane według przyjętego harmonogramu. 11. Ogłoszenia o naborze wniosków umieszczane będą na: na stronie internetowej LGD (www.dorzeczewisly.pl).www.dorzeczewisly.pl

17 17 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW i PRZYZNANIA FINANSOWANIA Ocena wniosków przebiega dwuetapowo: 1. Ocena zgodności projektów z LSR z wykorzystaniem kart oceny zgodności z LSR wraz z załącznikami (zgodność operacji stwierdzona w momencie uzyskania pozytywnej odpowiedzi na wszystkie pytania) – tylko wnioski zgodne z LSR podlegają dalszej ocenie. 2. Ocena punktowa według lokalnych kryteriów wyboru z wykorzystaniem kart oceny według lokalnych kryteriów wraz z instrukcją.

18 18 Procedura oceny wniosków LGD w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, przekazuje do Instytucji Wdrażającej – Samorząd Województwa lub oddział regionalny ARiMR – listę wybranych projektów wraz ze złożonymi wnioskami o udzielenie dofinansowania. Dalsze postępowanie prowadzi odpowiednia Instytucja Wdrażająca.

19 Procedura oceny wniosków LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o: - Zgodności lub niezgodności projektu z LSR, - Wybraniu lub nie wybraniu projektu do dofinansowania wraz z uzasadnieniem, - Liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny 19

20 Harmonogram naboru wniosków W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANIE OGŁOSZONY KONKURS NA: Małe projekty – przełom lipca/sierpnia 20

21 Dziękujemy za uwagę !!! Lokalna Grupa Działania Dorzecze – Wisły ul. Ruszczańska 27, p. 110 28 – 230 Połaniec 21


Pobierz ppt "1 Działalność i cele LGD Dorzecze –Wisły oraz realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google