Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet partycypacyjny w Warszawie ZASADY 2017 DZIELNICA WOLA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet partycypacyjny w Warszawie ZASADY 2017 DZIELNICA WOLA."— Zapis prezentacji:

1 Budżet partycypacyjny w Warszawie ZASADY 2017 DZIELNICA WOLA

2 Budżet partycypacyjny CO TO JEST? to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. w ramach budżetu partycypacyjnego mieszkańcy mogą ustalić na co zostanie spożytkowana określona pula środków publicznych przypadająca w danym mieście bądź dzielnicy.

3 Uprawnieni do udziału Nie trzeba być zameldowanym w Warszawie. Nie trzeba mieszkać w danej dzielnicy, by złożyć w niej projekt czy głosować. Stali mieszkańcy każda osoba fizyczna, która przebywa na terenie m.st. Warszawa z zamiarem stałego pobytu, w tym: osoby poniżej 18 roku życia cudzoziemcy

4 Cele Integracja społeczności lokalnych Efektywne wydatkowanie środków Rozwijanie świadomości lokalnej, w tym poczucia odpowiedzialności za przyszłość wspólnoty

5 18 dzielnic Kwota - 1-2% budżetu dzielnicy 58 588 894 zł – kwota w całej Warszawie koordynator ds. budżetu partycypacyjnego Dzielnicowe Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego Budżet partycypacyjny w Warszawie STRUKTURA

6 Zakres zadań BP Zadania jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy: Lasy Miejskie-Warszawa Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Mienia m.st. Warszawy Zarząd Oczyszczania Miasta Zarząd Transportu Miejskiego Zespół Żłobków m.st. Warszawy Zadania dzielnicy

7 Budżet partycypacyjny na rok 2017 HARMONOGRAM Określenie szczegółowych zasad przeprowadzania BP w dzielnicach Do końca 10.2015 Zgłaszanie projektów Od 16.11.2015 r. do 15.01.2016 r. Publiczne dyskusje mieszkańców Od 15.02.2016 r. do 6.03.2016 r.

8 Budżet partycypacyjny na rok 2017 HARMONOGRAM Weryfikacja projektów Od 14.03.2016r. do 31.05.2016r. Spotkania promocyjne Do 24.06.2016r. Głosowanie 14-24.06.2016r.

9 Zgłaszanie projektów 16.11.2015-15.01.2016 Na specjalnym formularzu: Elektronicznie lub papierowo Do 3 autorów projektu Oszacować koszt projektu Zebrać min. 30 podpisów osób popierających pomysł Wszystkie złożone projekty widoczne na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl Możliwość dyskusji o złożonych projektach na forum Otwarte dyskusje o priorytetach rozwojowych dzielnic Dyżury konsultacyjne

10 Zgłaszanie projektów 16.11.2015-15.01.2016 musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (w 2017 roku), z ewentualnej efektu realizacji projektu powinni móc korzystać wszyscy mieszkańcy Warszawy, powinien być zlokalizowany na ogólnodostępnym terenie należącym do Miasta. W niektórych dzielnicach akceptowalne będą propozycje projektów dotyczące terenów niebędących we władaniu m.st. Warszawy, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu

11 Zgłaszanie projektów 16.11.2015-15.01.2016 projekt musi mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy nie może być projektem częściowym całkowity koszt realizacji projektu musi mieścić się w puli dostępnej na poziomie ogólnodzielnicowym lub w danym obszarze

12 Publiczne dyskusje mieszkańców 15.02-6.03.2016 Spotkania otwarte dla wszystkich mieszkańców Prezentacja projektów przez autorów Dyskusja na temat każdego projektu Dyskusje na forum internetowym Obowiązkowa obecność autorów projektów Obecność urzędników

13 Weryfikacja projektów 14.03-31.05.2016 OGÓLNA Złożony w terminie Zawiera wszystkie załączniki (wymagane i dodatkowe) Został wypełniony prawidłowo (OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ) POPRAWA: 3 dni robocze na uzupełnienie braków

14 Weryfikacja projektów 14.03-31.05.2016 SZCZEGÓŁOWA Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich (chyba, że Zarząd Dzielnicy postanowi inaczej); Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji jego Dzielnicom lub Jednostkom Możliwość zrealizowania zadania w trakcie roku budżetowego 2017 (dopuszczenie rozpoczęcie przygotowań w roku 2016 np. dokumentacji projektowej, zebrania pozwoleń lub konsultacji społecznych); Możliwość korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców Spełnienie wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Urealnienie kosztorysu projektu (nie może przekraczać kwoty na obszar lub limitu ustalonego przez Zespół) Możliwość dokonania niezbędnych zmian w projekcie celem dostosowania go kryteriów

15 Odwołanie CO TO JEST? W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji szczegółowej, projektodawca uprawniony jest do złożenia wniosku o ponowną weryfikację tego projektu. Wniosek wraz z uzasadnieniem, składa się w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania informacji o wyniku weryfikacji. Ponowna weryfikacja projektu prowadzona jest po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Informacja o wyniku ponownej weryfikacji w terminie 14 dni od dnia wniesienia do urzędu dzielnicy wniosku o jej przeprowadzenie, nie później niż do dnia 31 maja 2016 r. Wynik ponownej weryfikacji ma charakter ostateczny.

16 Losowanie kolejności projektów na listach DO 2.06.2016 Zespół losuje kolejność projektów pozytywnie zweryfikowanych, które zostaną poddane pod głosowanie

17 Spotkania promocyjne DO 24.06.2016 Giełdy projektów W trakcie imprez dzielnicowych Promocja projektów przez projektodawców

18 Głosowanie 14-24.06.2016 Tylko w jednej dzielnicy i tylko raz Na specjalnej karcie do głosowania Wybór dowolnej liczby projektów - suma kosztów projektów nie może przekroczyć kwoty na obszar Głosowanie: - przez Internet, - osobiście w Urzędzie Dzielnicy (nie ma możliwości oddania karty do głosowania w czyimś imieniu chyba, że jest to osoba mająca problemy z poruszaniem)

19 Ogłoszenie wyników DO 15.07.2016 na stronie internetowej www.twojbudzet.um.warszawa.pl, na stronach internetowych i tablicach ogłoszeniowych właściwych miejscowo urzędów dzielnic. Informacja o skierowaniu projektu do realizacji przekazywana jest projektodawcy przez koordynatora wyznaczonego w dzielnicy najpóźniej do dnia 18 lipca 2016 r. drogą pocztową lub drogą elektroniczną

20 Budżet partycypacyjny w dzielnicy WOLA 5 200 000

21 Podział dzielnicy

22 Szczegółowe zasady DZIELNICY WOLA *Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością Miasta Stołecznego Warszawy lub na terenie stanowiącym własność Miasta Stołecznego Warszawy, obciążonym na rzecz osób trzecich pod warunkiem, że projekty te mają charakter inny niż inwestycyjny, a do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu. *Brak limitu wartości jednego projektu.

23 TWOJBUDZET.UM.WARSZAWA.PL Kontakt do koordynatora: Mariusz Trzciałkowski – mtrzciałkowski@um.warszawa.pl, tel. 224435624 mtrzciałkowski@um.warszawa.pl Izabela Cieplińska – od.wola@um.warszawa.pl, tel. 224435612od.wola@um.warszawa.pl


Pobierz ppt "Budżet partycypacyjny w Warszawie ZASADY 2017 DZIELNICA WOLA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google