Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET PARTYCYPACYJNY DZIELNICY WOLA NA ROK 2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET PARTYCYPACYJNY DZIELNICY WOLA NA ROK 2015"— Zapis prezentacji:

1

2 BUDŻET PARTYCYPACYJNY DZIELNICY WOLA NA ROK 2015

3 Partycypacja, czyli współuczestniczenie
Budżet partycypacyjny to proces w trakcie, którego mieszkańcy współdecydują o wydatkowaniu 2 milionów złotych z budżetu Dzielnicy Wola, tym samym współtworzą budżet Dzielnicy. Pieniądze przeznaczone na realizację budżetu partycypacyjnego to część budżetu Dzielnicy (to nie są osobne, wydzielone środki). W związku z tym, projekty podlegają pewnym ograniczeniom: - muszą się wpisywać w zadania Dzielnicy, - muszą być zrealizowane w ciągu jednego roku.

4 Budżet Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2014
Dochody: zł Bieżące (m.in. podatki, opłaty lokalne): zł Majątkowe (m.in. sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych): zł Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy (np. środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy): zł

5 Budżet Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2014
Wydatki: zł Bieżące: zł Majątkowe (inwestycyjne): zł

6 Wydatki, a budżet partycypacyjny
Wydatki z budżetu partycypacyjnego będą wydatkami z budżetu Dzielnicy - mogą być dokonywane na realizację zadań Dzielnicy. Katalog wydatków obejmuje m.in. takie kwestie jak: - kultura, - sport, - infrastruktura, - edukacja, - ochrona środowiska. Możliwości jest bardzo dużo.

7 Harmonogram działań Przygotowanie do budżetu partycypacyjnego (wrzesień – listopad 2013) Konsultacje społeczne wypracowanego przebiegu (grudzień 2013) Zgłaszanie propozycji projektów (styczeń-marzec 2014) Weryfikacja i opiniowanie formalne (styczeń-maj 2014) Dyskusja #1 – Wybór projektów pod głosowanie (maj 2014) Dyskusja #2 – Prezentacja projektów mieszkańcom (maj-czerwiec 2014) Głosowanie mieszkańców na projekty (czerwiec 2014) Ogłoszenie projektów do realizacji w roku 2015 (lipiec 2014)

8 1. Przygotowanie do budżetu partycypacyjnego
Powołanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola. Zespół składa się z 20 osób, po 5 przedstawicieli: - mieszkańców Woli, - organizacji pozarządowych, - radnych Dzielnicy Wola, - pracowników Urzędu Dzielnicy Wola. Zespół podejmuje decyzje dotyczące m.in.: - podziału terytorialnego Dzielnicy na potrzeby realizacji projektu, - przydziału kwot na poszczególne obszary, - zaplanowania procesu edukacji i wymiany informacji.

9 Propozycja podziału terytorialnego Dzielnicy
Zespół proponuje podzielenie Woli na 5 obszarów: Koło, Młynów, Odolany i Ulrychów, Nowolipki/Muranów i Powązki, Czyste i Mirów. W trzech obszarach Zespół proponuje połączenie tradycyjnych rejonów (zgodnych z Miejskim Systemem Identyfikacji), aby możliwie wyrównać liczbę mieszkańców w poszczególnych obszarach.

10 Propozycja podziału środków finansowych
Zespół proponuje podzielenie kwoty 2 milionów złotych na: 1 milion złotych na projekty lokalne – takie, które dotyczą głównie potrzeb mieszkańców jednego z 5 obszarów. 1 milion złotych na projekty ogólnodzielnicowe, czyli takie, które spełniają jedno z poniższych kryteriów: - dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednego obszaru Dzielnicy, - miejsce ich realizacji nie jest przypisane do jednego obszaru. Podział środków na projekty lokalne dokonany został proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na danym obszarze (statystyka BAiSO na dzień 8 listopada 2013).

11 Podział 1 miliona złotych na projekty lokalne
Obszary Liczba mieszkańców Udział % Kwota (zaokrąglona do 1000) Koło 17 172 13,42% Ulrychów + Odolany 28 172 22,02% Czyste + Mirów 30 070 23,50% Młynów 32 828 25,66% Muranów / Nowolipki + Powązki 19 701 15,40% 100,00%

12

13 2. Konsultacje społeczne
Do 31 grudnia 2013 Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Wola na rok 2015. Chcemy poznać Państwa opinie na temat proponowanego przez Zespół podziału terytorialnego Dzielnicy i przydziale środków finansowych na poszczególne obszary. Więcej informacji o tym jak wziąć udział w konsultacjach: lub

14 3. Zgłaszanie propozycji projektów
20 stycznia – 9 marca 2014 Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec Warszawy, który ukończył 14 lat. Zgłoszenia na formularzu z dołączoną listą minimum 15 podpisów mieszkańców Warszawy. Każdy może zgłosić i poprzeć więcej, niż 1 projekt. Dyżury konsultacyjne na Woli – pomoc w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

15 4. Weryfikacja formalna 20 stycznia – 4 maja 2014
Odpowiedni formularz + wymagane podpisy na liście poparcia. Miejsce realizacji projektu – własność m.st. Warszawy lub dokumenty potwierdzające zgodę na realizację projektu. Weryfikacja kosztorysu – czy koszty realizacji nie przekraczają założonej na obszar sumy oraz czy są realne np. czy uwzględniają wszystkie wydatki. Nie należy wskazywać konkretnych firm wykonawczych. Projekty złożone do 16 lutego 2014 można będzie uzupełnić / poprawić.

16 5. Dyskusja #1 - Wybór projektów pod głosowanie
11 maja – 25 maja 2014 Limit projektów – 50 na obszar. Na Woli będzie to maksymalnie 300 projektów: 50 projektów ogólnodzielnicowych, 250 projektów lokalnych – 5 obszarów x 50 projektów. Jeśli będzie więcej niż 50 projektów na dany obszar – projektodawcy spotykają się i wybierają, które projekty zostaną wybrane pod głosowanie mieszkańców.

17 6. Dyskusja #2 – Prezentacja projektów mieszkańcom
25 maja – 15 czerwca 2014 Spotkania otwarte dla mieszkańców. Prezentacja wybranych pod głosowanie projektów przez ich autorów. Dyskusja na temat każdego projektu.

18 7. Głosowanie 20 czerwca – 30 czerwca 2014
Głosujący mieszkaniec Warszawy wybiera jedną dzielnicę, w której będzie głosował. Głosujący, który wybierze Dzielnicę Wola będzie miał 2 głosy: 1 głos na projekty ogólnodzielnicowe, 1 głos na projekty lokalne. Głosować będzie można poprzez stronę internetową oraz w formie papierowej – skrzynki i korespondencyjnie.

19 8. Ogłoszenie projektów do realizacji w roku 2015
15 lipca 2014 Na podstawie wyników głosowania tworzy się listę rekomendowanych projektów – kryterium: liczba głosów, a potem koszt realizacji. Jeśli koszt danego projektu jest większy od pozostałej do wydania kwoty budżetu, projekt nie będzie realizowany. Przykład. 1 milion na projekty. Koszt realizacji pierwszych 3 projektów: 600 tyś, 500 tyś, 400 tyś – realizowany pierwszy i trzeci. Lista rekomendowanych projektów będzie publikowana m.in. na stronie Urzędu Dzielnicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

20

21

22


Pobierz ppt "BUDŻET PARTYCYPACYJNY DZIELNICY WOLA NA ROK 2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google