Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO w działaniach Ministerstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO w działaniach Ministerstwa."— Zapis prezentacji:

1 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO w działaniach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Maciej Groń

2 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 Plan prezentacji: 1.Dokumenty strategiczne wyznaczające kierunki działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 2.Aktualny stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wyzwania w tym obszarze 3.Plany Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

3 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 1. Dokumenty strategiczne wyznaczające kierunki działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Trzecia fala nowoczesności (do 2030 r.) Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 9 strategii sektorowych Plan wykonawczy / PIP Strategia EUROPA 2020 Europejska Agenda Cyfrowa Europejski Plan Działań na rzecz e- administracji

4 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 1. Dokumenty strategiczne wyznaczające kierunki działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Trzecia fala nowoczesności (do 2030 r.) Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 9 strategii sektorowych Plan wykonawczy / PIP zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych zapewnienie odpowiedniej jakości treści i usług cyfrowych Wdrożenie sprzyjających warunków dla uzyskania prorozwojowego impetu cyfrowego Głównie: Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Zasobów Ludzkich Strategia Efektywności i Innowacyjności Gospodarki Strategia Sprawne Państwo Do opracowania przez MAC

5 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 2. Aktualny stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wyzwania w tym obszarze Dystans Polski do średniej dla 27 państw UE w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego systematycznie zmniejsza się, jednak większość wskaźników osiąga wartości niższe od średniej unijnej. Infrastruktura i dostęp: Stan infrastruktury internetowej w Polsce charakteryzuje się niedostatecznym rozpowszechnieniem łączy szerokopasmowych oraz niską przepływnością. Ponad połowa gospodarstw domowych bez dostępu do Internetu, nie ma go z braku potrzeby, a 30% z braku kompetencji informatycznych.

6 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 2. Aktualny stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wyzwania w tym obszarze Umiejętności: Poziom umiejętności cyfrowych wśród mieszkańców Polski jest często niższy niż przeciętnie w UE, podobnie zresztą jak zainteresowanie szkoleniami w tym zakresie. Polska ma też niezbyt wysoki odsetek specjalistów w obszarze teleinformatyki wśród ogółu pracujących. Braki kompetencyjne po stronie podmiotów publicznych w stosunku do branży ICT skutkujące zamawianiem nie tego czego tak naprawdę dany podmiot potrzebuje, za zbyt wygórowaną cenę, a na koniec powodujące przywiązanie podmiotu do wykonawcy w procesie utrzymania i modyfikacji zamówionego systemu.

7 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 2. Aktualny stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wyzwania w tym obszarze Wykluczanie cyfrowe w postaci braku dostępu do Internetu, niekorzystania z Sieci, braku umiejętności informatycznych, obejmuje w pierwszym rzędzie osoby: 1.z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, 2.z grupy wiekowej 55+, 3.osoby z wykształceniem niższym, 4.nieaktywne zawodowo.

8 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 2. Aktualny stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wyzwania w tym obszarze Aspekt gospodarczy Handel elektroniczny rozwijają się w Polsce dość wolno. Sektor ICT ma tylko 3,8% udział w całej gospodarce (Słowacja, Węgry 10%, Finlandia 13%, Irlandia 18%).

9 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 2. Aktualny stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wyzwania w tym obszarze e-administracja Z usług e-administracji korzysta 28% społeczeństwa (przy 42% w UE) głównie z powodu wąskiej oferty i zbyt niskiego stopnia zaawansowania usług, gdyż często załatwienie całości sprawy drogą elektroniczną jest niemożliwe. W 2011 r. wprowadzono jedno z najbardziej przyjaznych rozwiązań umożliwiających dostęp i ponowne wykorzystanie informacji publicznych. Jako podstawowy nośnik informacji publicznych do ponownego wykorzystywania przewidziano Biuletyn Informacji Publicznej oraz centralne repozytorium.

10 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 3. Plany Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1. Kontynuacja realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013 7 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji (projekty informatyczne wdrażane przez instytucje publiczne centralnego szczebla służące restrukturyzacji wewnętrznych procesów zarządzania w administracji publicznej w oparciu o technologie teleinformatyczne oraz zwiększeniu dostępności usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców) 8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki: 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B) 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e – Inclusion realizowane jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie dostarczania dostępu do Internetu szerokopasmowego grupom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

11 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 3. Plany Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 2. Realizacja Projektu systemowego — działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Istotą projektu jest konieczność zwiększenia kompetencji cyfrowych wśród osób wykluczonych cyfrowo, w szczególności osób niepełnosprawnych i o szczególnych potrzebach społecznych oraz osób w kategorii wiekowej 50+. Zakłada się również, iż pośrednio wpłynie to na zwiększenie popytu na usługi elektroniczne. Projekt obejmuje wsparcie ekspercko-doradcze beneficjentów wszystkich działań związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (PO IG, programy regionalne, PO Rozwój Polski Wschodniej), udostępnienie wiedzy eksperckiej i modelowych rozwiązań oraz kampanie promocyjno-informacyjne dla środowisk wykluczonych cyfrowo.

12 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 3. Plany Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 3.Realizacja Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”. Założenie: jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły powinno być przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Przedsięwzięcie obejmować będzie zarówno działania związane z: dotacjami dla szkół na zakup sprzętu komputerowego i nowoczesnych pomocy dydaktycznych rozbudową cyfrowych zasobów edukacyjnych podnoszeniem umiejętności nauczycieli przeprowadzeniem pilotażu w 2012 r. w odniesieniu do wybranych szkół podstawowych, aby zidentyfikować najwłaściwsze strategie interwencyjne, które zostaną wykorzystane w ramach programu wieloletniego.

13 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 3. Plany Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 4. Wspieranie inicjatyw i aktywności sektora pozarządowego w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w szczególności działań informacyjnych i edukacyjnych służących: promocji dobrych praktyk w zakresie wdrażania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w społeczeństwie, gospodarce i administracji; promocji dziedzin nauki związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz podejmowania kariery zawodowej w sektorze technologii informacyjno- komunikacyjnych; otwartości i udostępnianie zasobów informacyjnych sektora publicznego dla szerokiego kręgu odbiorców; wdrożenie mechanizmów nowoczesnej debaty społecznej i komunikacji państwa z obywatelami – zmiana procedury oraz wykorzystanie narzędzi; popularyzacji wiedzy nt. zasad ochrony prywatności w sieci oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.

14 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 3. Plany Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 5. Zmiany legislacyjne następujących zasad: procedur powiadomienia i blokowania dostępu do bezprawnych danych, odpowiedzialności usługodawców z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, które nie uwzględniają wyłączeń odpowiedzialności usługodawcy o sytuacje „pośredniczenia” w dostępie do cudzych danych poprzez zamieszczanie odesłań do stron WWW, gdzie znajdują się te treści, wykorzystywania publicznych zasobów wiedzy, będących w posiadaniu podmiotów publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne, dotyczących audiowizualnych usług medialnych (filmy z sieci, VOD, streaming online), prawa autorskiego niedostosowanego do potrzeb społeczeństwa cyfrowego, w tym kwestii podstawowych takie jak: pola eksploatacji, zakres dozwolonego użytku czy przepisy karne. dochodzenia należności w transakcjach transgranicznych oraz niejednolitego prawa konsumenckiego w krajach Unii Europejskiej (propozycja KE dotycząca Dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów).

15 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 3. Plany Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego zintegrowanie dziedzinowych systemów teleinformatycznych w sposób umożliwiający realizację horyzontalnych procesów zachodzących w administracji; zapewnienie dostępu drogą elektroniczną do danych gromadzonych w rejestrach państwowych dla obywateli i urzędników; zdefiniowanie rejestrów referencyjnych, wprowadzenie ich ewidencji, określenie zasad ich prowadzenia i konsolidacji oraz wprowadzenie zasad dostępu do rejestrów zawierających dane referencyjnych; wprowadzenie jednolitego standardu wymiany danych w ramach administracji centralnej poprzez ePUAP; eliminacja wymiany pomiędzy urzędami dokumentów jawnych w postaci papierowej.

16 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 Dziękuje za uwagę i zachęcam do zadawania pytań maciej.gron@mac.gov.pl sekretariat.dsi@mac.gov.pl


Pobierz ppt "Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO w działaniach Ministerstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google