Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO w działaniach Ministerstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO w działaniach Ministerstwa."— Zapis prezentacji:

1 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO w działaniach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Maciej Groń

2 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa Plan prezentacji: 1.Dokumenty strategiczne wyznaczające kierunki działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 2.Aktualny stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wyzwania w tym obszarze 3.Plany Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

3 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa Dokumenty strategiczne wyznaczające kierunki działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Trzecia fala nowoczesności (do 2030 r.) Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju strategii sektorowych Plan wykonawczy / PIP Strategia EUROPA 2020 Europejska Agenda Cyfrowa Europejski Plan Działań na rzecz e- administracji

4 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa Dokumenty strategiczne wyznaczające kierunki działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Trzecia fala nowoczesności (do 2030 r.) Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju strategii sektorowych Plan wykonawczy / PIP zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych zapewnienie odpowiedniej jakości treści i usług cyfrowych Wdrożenie sprzyjających warunków dla uzyskania prorozwojowego impetu cyfrowego Głównie: Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Zasobów Ludzkich Strategia Efektywności i Innowacyjności Gospodarki Strategia Sprawne Państwo Do opracowania przez MAC

5 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa Aktualny stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wyzwania w tym obszarze Dystans Polski do średniej dla 27 państw UE w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego systematycznie zmniejsza się, jednak większość wskaźników osiąga wartości niższe od średniej unijnej. Infrastruktura i dostęp: Stan infrastruktury internetowej w Polsce charakteryzuje się niedostatecznym rozpowszechnieniem łączy szerokopasmowych oraz niską przepływnością. Ponad połowa gospodarstw domowych bez dostępu do Internetu, nie ma go z braku potrzeby, a 30% z braku kompetencji informatycznych.

6 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa Aktualny stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wyzwania w tym obszarze Umiejętności: Poziom umiejętności cyfrowych wśród mieszkańców Polski jest często niższy niż przeciętnie w UE, podobnie zresztą jak zainteresowanie szkoleniami w tym zakresie. Polska ma też niezbyt wysoki odsetek specjalistów w obszarze teleinformatyki wśród ogółu pracujących. Braki kompetencyjne po stronie podmiotów publicznych w stosunku do branży ICT skutkujące zamawianiem nie tego czego tak naprawdę dany podmiot potrzebuje, za zbyt wygórowaną cenę, a na koniec powodujące przywiązanie podmiotu do wykonawcy w procesie utrzymania i modyfikacji zamówionego systemu.

7 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa Aktualny stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wyzwania w tym obszarze Wykluczanie cyfrowe w postaci braku dostępu do Internetu, niekorzystania z Sieci, braku umiejętności informatycznych, obejmuje w pierwszym rzędzie osoby: 1.z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, 2.z grupy wiekowej 55+, 3.osoby z wykształceniem niższym, 4.nieaktywne zawodowo.

8 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa Aktualny stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wyzwania w tym obszarze Aspekt gospodarczy Handel elektroniczny rozwijają się w Polsce dość wolno. Sektor ICT ma tylko 3,8% udział w całej gospodarce (Słowacja, Węgry 10%, Finlandia 13%, Irlandia 18%).

9 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa Aktualny stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wyzwania w tym obszarze e-administracja Z usług e-administracji korzysta 28% społeczeństwa (przy 42% w UE) głównie z powodu wąskiej oferty i zbyt niskiego stopnia zaawansowania usług, gdyż często załatwienie całości sprawy drogą elektroniczną jest niemożliwe. W 2011 r. wprowadzono jedno z najbardziej przyjaznych rozwiązań umożliwiających dostęp i ponowne wykorzystanie informacji publicznych. Jako podstawowy nośnik informacji publicznych do ponownego wykorzystywania przewidziano Biuletyn Informacji Publicznej oraz centralne repozytorium.

10 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa Plany Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1. Kontynuacja realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji (projekty informatyczne wdrażane przez instytucje publiczne centralnego szczebla służące restrukturyzacji wewnętrznych procesów zarządzania w administracji publicznej w oparciu o technologie teleinformatyczne oraz zwiększeniu dostępności usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców) 8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki: 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B) 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e – Inclusion realizowane jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie dostarczania dostępu do Internetu szerokopasmowego grupom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

11 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa Plany Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 2. Realizacja Projektu systemowego — działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Istotą projektu jest konieczność zwiększenia kompetencji cyfrowych wśród osób wykluczonych cyfrowo, w szczególności osób niepełnosprawnych i o szczególnych potrzebach społecznych oraz osób w kategorii wiekowej 50+. Zakłada się również, iż pośrednio wpłynie to na zwiększenie popytu na usługi elektroniczne. Projekt obejmuje wsparcie ekspercko-doradcze beneficjentów wszystkich działań związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (PO IG, programy regionalne, PO Rozwój Polski Wschodniej), udostępnienie wiedzy eksperckiej i modelowych rozwiązań oraz kampanie promocyjno-informacyjne dla środowisk wykluczonych cyfrowo.

12 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa Plany Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 3.Realizacja Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”. Założenie: jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły powinno być przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Przedsięwzięcie obejmować będzie zarówno działania związane z: dotacjami dla szkół na zakup sprzętu komputerowego i nowoczesnych pomocy dydaktycznych rozbudową cyfrowych zasobów edukacyjnych podnoszeniem umiejętności nauczycieli przeprowadzeniem pilotażu w 2012 r. w odniesieniu do wybranych szkół podstawowych, aby zidentyfikować najwłaściwsze strategie interwencyjne, które zostaną wykorzystane w ramach programu wieloletniego.

13 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa Plany Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 4. Wspieranie inicjatyw i aktywności sektora pozarządowego w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w szczególności działań informacyjnych i edukacyjnych służących: promocji dobrych praktyk w zakresie wdrażania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w społeczeństwie, gospodarce i administracji; promocji dziedzin nauki związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz podejmowania kariery zawodowej w sektorze technologii informacyjno- komunikacyjnych; otwartości i udostępnianie zasobów informacyjnych sektora publicznego dla szerokiego kręgu odbiorców; wdrożenie mechanizmów nowoczesnej debaty społecznej i komunikacji państwa z obywatelami – zmiana procedury oraz wykorzystanie narzędzi; popularyzacji wiedzy nt. zasad ochrony prywatności w sieci oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.

14 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa Plany Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 5. Zmiany legislacyjne następujących zasad: procedur powiadomienia i blokowania dostępu do bezprawnych danych, odpowiedzialności usługodawców z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, które nie uwzględniają wyłączeń odpowiedzialności usługodawcy o sytuacje „pośredniczenia” w dostępie do cudzych danych poprzez zamieszczanie odesłań do stron WWW, gdzie znajdują się te treści, wykorzystywania publicznych zasobów wiedzy, będących w posiadaniu podmiotów publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne, dotyczących audiowizualnych usług medialnych (filmy z sieci, VOD, streaming online), prawa autorskiego niedostosowanego do potrzeb społeczeństwa cyfrowego, w tym kwestii podstawowych takie jak: pola eksploatacji, zakres dozwolonego użytku czy przepisy karne. dochodzenia należności w transakcjach transgranicznych oraz niejednolitego prawa konsumenckiego w krajach Unii Europejskiej (propozycja KE dotycząca Dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów).

15 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa Plany Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego zintegrowanie dziedzinowych systemów teleinformatycznych w sposób umożliwiający realizację horyzontalnych procesów zachodzących w administracji; zapewnienie dostępu drogą elektroniczną do danych gromadzonych w rejestrach państwowych dla obywateli i urzędników; zdefiniowanie rejestrów referencyjnych, wprowadzenie ich ewidencji, określenie zasad ich prowadzenia i konsolidacji oraz wprowadzenie zasad dostępu do rejestrów zawierających dane referencyjnych; wprowadzenie jednolitego standardu wymiany danych w ramach administracji centralnej poprzez ePUAP; eliminacja wymiany pomiędzy urzędami dokumentów jawnych w postaci papierowej.

16 Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa Dziękuje za uwagę i zachęcam do zadawania pytań


Pobierz ppt "Departament Społeczeństwa Informacyjnego ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa 16.02.2012 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO w działaniach Ministerstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google