Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BĘDĄC MŁODYM TŁUMACZEM...

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BĘDĄC MŁODYM TŁUMACZEM..."— Zapis prezentacji:

1 BĘDĄC MŁODYM TŁUMACZEM...
...w instytucjach Unii Europejskiej Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

2 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
REKRUTACJA EPSO – European Personnel Selection Office publikacja konkursu w Dzienniku Urzędowym UE – wymagania (2 języki UE prócz ojczystego. Idealnie: EN/FR) konkurs etap 1 – zgłoszenie on-line etap 2 – egzamin pisemny (4 części) wiedza o UE rozumienie czytanego tekstu (test numeryczny) tłumaczenie z jęz. B i C na A etap 3 – egzamin ustny etap 4 – lista rezerwowa etap 5 – zatrudnienie (instytucje) Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

3 Instytucje zatrudniające tłumaczy
Bruksela Rada Unii Europejskiej (25 etatów) Komitety (Regionów i ES) (20 etatów) Komisja Europejska – komórka tłumaczeń stron www (5 osób) Luksemburg Komisja Europejska (60 etatów) Parlament Europejski (~30 etatów) Trybunał Obrachunkowy (6 etatów) Trybunał Sprawiedliwości – tylko prawnicy lingwiści Centrum Tłumaczeń (obsługa agencji UE, kontraktowi) Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

4 Inne kategorie zawodowe w branży tłumaczeniowej
lawyer linguist – prawnik lingwista (A7) head of linguistic unit – kierownik działu językowego (A9 lub A12) assistant – sekretarka (C1) Kategorie urzędnicze: A5 – A12 (tłumacz) C1- C7 (sekretarka) Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

5 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
Na miejscu... mieszkanie we własnym zakresie żadnych służbowych telefonów, samochodów, laptopów itp. przez trzy pierwsze miesiące dodatek na zagospodarowanie (ok 500 EUR mies.) po okresie próbnym (9 mies.) jedna dodatkowa pensja zwrot kosztów przeprowadzki (miniprzetarg) ryczałt na dwa bilety lotnicze do domu rocznie podatek wspólnotowy – ok. 18%, składki ubezpieczeniowe (system wewnętrzny) dodatek z tytułu ekspatriacji możliwość zakupów bez VAT przez rok w przeciągu dwóch lat od zatrudnienia (samochód, AGD) zasadniczo zwrot kosztów opieki zdrowotnej - 80% Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

6 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
SPRAWY ZAWODOWE Organizacja sekcji tłumaczeniowej Problemy tłumaczeniowe język wyjściowy (EN, FR) język docelowy (PL) Terminologia Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

7 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
Organizacja sekcji kierownik (Head of Unit) – zarządzanie kontroler jakości (Quality Controler) – korekty, wskazówki, indywidualna ocena jakości, TRADOS i IT główny terminolog (main terminologist) – spójność i poprawność terminologiczna, korekta (tłumaczenia), wskazówki tłumacze (23-25) – tłumaczenie, korekta sekretarki (10) – przygotowanie tekstu do tłumaczenia, wyszukiwanie baz, edycja przetł. tekstu, zasilanie pamięci stażyści poza sekcją: prawnicy lingwiści (3) – kontrola tekstów do publikacji w Dz.U. UE, zgodność prawna, terminologia, feedback Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

8 PROBLEMY TŁUMACZENIOWE – język wyjściowy
słaba jakość tekstów wyjściowych (składnia, piętrowe nominalizacje, skróty myślowe) niespójność terminologiczna błędy w cytatach, odniesieniach niejasność sformułowań (celowa?) tzw. drobne zmiany (syndrom docucompa) nadużywanie wielkiej litery (wszędzie, gdzie coś zakrawa na nazwę – polityki, programy itd.) Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

9 PROBLEMY TŁUMACZENIOWE – język polski
”Mówię po polsku, więc wiem jak ma być!” uzus UE (”w Polsce może i tak, ale tu inaczej...”) tekst wstępnie przetłumaczony (KOM, freelance?) wpływ TW na warstwę składniową i ortografię brak doprecyzowanej normy językowej! konsultacje: RJP, poradnie językowe Główne problemy: ortografia składnia leksyka i frazeologia terminologia Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

10 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
ORTOGRAFIA Wielka i mała litera użycie małej litery jest neutralne! dopuszczalne emocjonalne użycie wielkiej litery = nadużycia + mała litera deprecjonująca 3 możliwości: A B C – nazwy instytucji, organów (jak gazety o wszystkich członach odmiennych) A b c – nazwy dokumentów (traktaty (jak tytuły książek) a b c – nazwy aktów prawnych UE, programów, polityk itd., funkcji (!), wszystkie skrócone, obiegowe nazwy dok. (np. W gestii Sekretarza Generalnego / Wysokiego Przedstawiciela leży... Ale: ... sekretarz generalny / wysoki przedstawiciel H. Solana udał się...) Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

11 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
kilka przykładów... Convention on the Rights of the Child Konwencja o prawach dziecka Basel Convention konwencja bazylejska National Development Plan Narodowy plan rozwoju (jeśli dokument!) Green Book on Youth Zielona księga w sprawie młodzieży Green Book ”Looking into the Future” zielona księga ”Patrząc w przyszłość” Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

12 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
kilka przykładów... c.d. the President of the Council informs every year Przewodniczący Rady informuje co roku .... the President of the Council informed yesterday... przewodniczący Rady poinformował wczoraj... Common Agricultural Policy wspólna polityka rolna (WPR) European Neighbourhood Policy europejska polityka sąsiedztwa the Treaty on European Union Traktat o Unii Europejskiej Maastricht Treaty, Nice Treaty traktat z Maastricht, traktat nicejski Lisbon Strategy strategia lizbońska Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

13 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
Wielka / mała litera cd. kazus Member States państwa członkowskie (z wyjątkiem traktatów) kazus traktatów (czyli trudna sztuka kompromisu) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską Traktat WE, Traktat UE traktat nicejski, amsterdamski, traktaty rzymskie Traktat karty energetycznej (traktat energetyczny) Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

14 Problemy leksykalne KALKI BŁĘDNE
implement – wdrażać, wprowadzać w życie, realizować NIE: *implementować, implementacja accession – przystąpienie, NIE: akcesja ALE : przedakcesyjny (np. pomoc ~, fundusz ~). zawężenie znaczenia = ”przystąpienie do UE” KALKI USANKOCJONOWANE presidency – prezydencja (przewodnictwo) transposition – transpozycja, transponować (przeniesienie) quota – kwota (kontyngent) NADUŻYWANE management – zarządzanie (zasobami ludzkimi, systemem,...) gospodarowanie, gospodarka > odpadami, zasobami zajmować się czymś, rozwiązywać problemy, zaradzać czemuś policy – polityka (polityki?) - strategia, podejście; policy problems to NIE *problemy polityczne! (political problems) Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

15 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
Problemy składniowe 1. niewłaściwa rekcja czasownika (kalka) consult sb – konsultować się z kimś, konsultować COŚ z kimś, zasięgnąć konsultacji w/u... NIE: *konsultować KOGOŚ, np. Komisja konsultuje Parlament, skonsultowana instytucja itd. 2. niepoprawne konstrukcje leksykalno-składniowe ensure that... - np. Member States ensure that the provisions are applied *zapewniają, by przepisy były stosowane (BŁĄD!) *zapewniają, że przepisy będą stosowane (zapewniać, że = zaręczać, że, upewniać kogoś o czymś) POPRAWNIE: zapewniają stosowanie przepisów, gwarantują, że, dopilnowują, by, troszczą się o ... Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

16 Problemy składniowe c.d.
3. rozbudowane przydawki przed rzeczownikiem np. *wdrażanych na podstawie [wspólnotowych przepisów] [operacyjnych programów działania] poprawnie: operacyjnych programów działania, które są wdrażane... 4. niewłaściwe skróty składniowe (jedna rekcja) np: Council Common Position concerning conflict prevention, management and resolution in Africa *wspólne stanowisko Rady w sprawie zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów w Afryce wsp. stan. Rady w sprawie zapobiegania konfliktom w Afryce, zarządzania nimi i ich rozwiązywania Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

17 Problemy składniowe c.d.
5. Odpowiednia hierarchia dopełnień (zrozumieć koncept!) Community Risk-Sharing Finance Facility *mechanizm finansowego podziału ryzyka wspólnotowego wspólnotowy mechanizm finansowy oparty na podziale ryzyka sprawdzić jęz. francuski i niemiecki! 6. Kopiowanie składni angielskiej However, the Commission prefers… *Jednakże, Komisja woli… Komisja woli jednak…

18 ...czyli jak odpowiednie pojęciu dać słowo
TERMINOLOGIA... ...czyli jak odpowiednie pojęciu dać słowo Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

19 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
CO ROBI TERMINOLOG? Zbiera, opisuje, przetwarza i prezentuje TERMINY, tj. jednostki leksykalne należące do jakiejś specjalistycznej dziedziny danego języka. Tym się różni od leksykologa, dla którego wszystkie słowa są równie interesujące Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

20 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
JAK? gromadzi koncepty (=atomistyczne pojęcia) z danej dziedziny tematycznej klasyfikuje je (różne kryteria, np. współzależności – Risikoanalyse, -bewertung, bewaeltigung) definiuje (zgodność z innymi językami?) poszukuje odpowiednich terminów (konieczny neologizm?) standaryzuje i udostępnia (baza IATE) Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

21 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
IATE = od InterAgency Terminology Exchange do Interactive Terminology for Europe ~ terminów ~ kart ~ terminów EN ~ terminów PL ~ terminów MT ~ konsultacji w 2006 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

22 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
IATE2 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

23 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
IATE3 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

24 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
SZANSE i PROBLEMY podstawowe narzędzie pracy terminologów pierwszy adres dla tłumaczy docelowo największa baza terminologiczna świata ALE... duplikaty (EURODICAUTOM + TIS + EUTERPE) kłopoty techniczne współpraca z innymi narzędziami (TRADOS, ELISE, QUEST) Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

25 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
Inne bazy i narzędzia ELISE QUEST EURAMIS Eur-lex UKIE Public IATE Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

26 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

27 QUEST – metawyszukiwarka
Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

28 Eur-lex – prawodawstwo UE w sieci
Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

29 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
Eurlex 2 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

30 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
eurlex3 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

31 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
UKIE Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

32 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
UKIE 2 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

33 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
Public IATE Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

34 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
Public IATE2 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

35 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
Drób wylężony na ściółce zachorował na grypę ptaków czyli terminologów codzienne troski błędy w tłumaczeniach prawa pierwotnego (TWE, TUE) błędy i niespójności w tłumaczeniach prawa wtórnego ekspert czyli szkoła otwocka czy wołomińska? polityka czyli ingerencje z zewnątrz nazwy własne (kraje, instytucje, programy itd.) euronowomowa? nowa rzeczywistośc - nowe pojęcia – nowe terminy Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

36 Błędy w prawie pierwotnym
Traktaty sankcjonują błędy! możliwość sprostowania = 0,0001% nowa wersja outermost - peripheral regions crisis management – zarządzanie kryzysami czy kryzysowe? delegations – delegacje czy delegatury? kiepski wizerunek UE (dyskusja prasowa na temat TK w Polsce) Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

37 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
Prawo wtórne czyli witajcie na wysypisku terminologicznym (eurlex) porozumienie partnerskie dotyczące rybołówstwa Porozumienie partnerskie w sprawie połowów Porozumienie partnerskie w sprawie rybołówstwa umowa o partnerstwie w dziedzinie rybołówstwa Umowa o partnerstwie w zakresie rybołówstwa Umowa o współpracy (...) w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

38 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
OTWOCK kontra WOŁOMIN Drób, który się wykluł Drób wylężony Skorupki na podściółce Skorupy na ściółce Ptasia grypa Grypa ptaków Poziomy odniesienia Benchmarki (benczmarki) Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

39 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
Niech pan to zmieni czyli ingerencje spoza rzeczywistości językowej W służbie neutralności (SV), czyli taktyczne siły reagowania zamiast grup bojowych Gender? Cóż to za dziwactwa? Rzecz o European Institute for Gender Equality Gdzie leżą Niderlandy? Po drodze do Zjednoczonego Królestwa. Czy rybactwo to rybołówstwo? Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

40 W kwitnącym ogrodzie nazw własnych...
oficjalne i skrócone nazwy państw: wykaz GUGIK agencje, organy, instytuty, fundusze, systemy, programy, instrumenty, mechanizmy, agendy, cele, księgi białe i zielone... Akt ustanawiający swoje, agencja swoje Historia pewnego funduszu •   Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (UKIE) •   Europejski Fundusz Uchodźców (Komisja Europejska) •   Europejski Fundusz Uchodźczy (Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców) Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

41 W wieży z kości słoniowej...
prezydencja czy przewodnictwo? kodecyzja czy współdecyzja? codification to nie kodyfikacja derogacja oscypka? osobliwości unijnej ortografii Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

42 „Belastyczność e-rządu”?
flexicurity = flexible security energy mix gender mainstreaming put and take fishery e-verything (e-learning, e-justice, e-government, e-health) Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

43 Raczkowski (dowcip rysunkowy z Przekroju)
Czym się pan zajmuje? E... biznesem Internet? Komputery? E... nie... Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

44 lista kontrolna - terminologia
1. poprawność terminu zrozumieć koncept (jest definicja? kontekst? koncept typowo UE czy ogólny?) sprawdź IATE (kompletność wpisu, kod wiarygodności, instytucja?) sprawdź bazę tekstów np. eurlex (kontrola wyrywkowa co najmniej kilku tekstów! Nowe teksty) przetestuj występowanie propozycji w sieci (nie tylko liczba trafień! fleksja? wiarygodne strony) poradź się specjalisty (strony instytucji) 2. zapewnij spójność w obrębie tekstu! Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

45 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
Ważne źródła 1. linki - patrz dodatek 2. Literatura ”Przekład prawny i sądowy” A. Bosiacka-Jopek ”Poradnik językowy dla prawników” H. Jadacka ”Słownik poprawnej polszczyzny” (A. Markowski red.) ”Słownik dobrego stylu” (kolokacje!) M. Bańko ”Mały słownik wyrazów kłopotliwych” M. Bańko ”Słownik interpunkcyjny j. polskiego” J. Podracki Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

46 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
Na deser... literuffki ...pomioty prawne... ...skorzystano z opinii pełnonocnika ds... ...obradował zepsół budżetowy... ...poprawa jajkości życia... ...miska Narodów Zjednoczonych w Kosowie... ...pornografia dziecięcia... ...obudowa Afganistanu... ...osoby są informowane o sowich obowiązkach... ...będzie miała dalekosiężne sutki... ...pożądanie jest, aby... Krzysztof Szczurek - SG Rady UE

47 Na deser... literuffki c.d. ...sprawa leży przerażająco w kompetencji... ...zmiana brzemienia artykułu... ...przedstawiciele dwóch parterów społecznych... ...statek znajduje się na kotwicy w pocie... Unia Europejska realizując swe cwele... ...zmiany przestawione w dokumencie... ...rozporządzenie pozostaje w nocy... ...konieczne jest rozszczerzenie kompetencji... ...osoby odpowiednio przeszklone...

48 Krzysztof Szczurek - SG Rady UE
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Krzysztof Szczurek - SG Rady UE


Pobierz ppt "BĘDĄC MŁODYM TŁUMACZEM..."

Podobne prezentacje


Reklamy Google