Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTUALNY STAN LEGISLACJI w „temacie” Gwarancje Zapłaty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTUALNY STAN LEGISLACJI w „temacie” Gwarancje Zapłaty"— Zapis prezentacji:

1 AKTUALNY STAN LEGISLACJI w „temacie” Gwarancje Zapłaty
A. Gwarancje Zapłaty: Senat Druk Senacki Nr. 404 s,x = Druk Sejmowy Nr Ministerstwo Sprawiedliwości - Druk Nr AKTUALNIE Druk Sejmowy Nr od r. – procedowanie / 1 – e czytanie r. Hipoteka Budowlana Komisja Kodyfikacyjna MS - Druk Nr A ŻE POSLOWIE ZOSTALI PRZEZ NAS WYBRANI WIĘC WYMAGAJMY BY UCHWALILI PRAWO CHRONIĄCE NAS WSZYSTKICH PRZEDSIEBIORCÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROCESACH BUDOWLANYCH to jest nasze prawo !!!! A Ich obowiązek wynikający z danego IM zaufania publicznego

2 tade@fraco.com.pl http://www.gwarancjezaplaty.mwtb.pl/
Opracowane przez: inż. Tadeusz Jurkiewicz Inżynier Budownictwa po Politechnice Krakowskiej, 1973 rok; 33 lata praktyki budowlanej w tym: lat w badaniach na Politechnice Krakowskiej; lat w Zairze jako wykładowca na Uniwesrytecie Zairskim w INBTP w Kinszasie; i Dyrektor Techniczny firmy wykonawczej Zaire Engeenering Sarl (300 prac.); lat kosztorysant, project manager w / i dla Firm budowlanych w Quebeku, / prowincja Kanady/ - 9 lat manager / wspólnik filli Kanadyjskiej Firmy Les Produits Fraco Ltee, w Katowicach - Fraco sp. z o.o. / Wynajem ; Sprzedaż Platform Roboczych / Podestów Ruchomych do robót elewacyjnych – www. fraco.com.pl www. fraco.com OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA GWARANCJE ZAPŁATY przy PIPHB / SDMB Dodatkowe informacje: inż. Tadeusz Jurkiewicz 0 600 209 893 Tel / fax Ruda Śląska, ul. Poligonowa 4

3 CEL SEMINARIUM – Działań PIPHB
- Zapisy prawne dające: REALNE, RÓWNORZĘDNE GWARANCJE ZAPŁATY dla WSZYSTKICH UCZESTNICZĄCYCH w PROCESACH BUDOWLANYCH Opierając się na intencjach Projektodawców Ustawodawcy, którzy wyrażają cele swoich projektów w uzasadnieniach, a mianowicie: a) Projekt Senacki Druk Nr. 404 s,x = Druk Sejmowy Nr. 2259): Zgodnie z wolą ustawodawcy, instytucja gwarancji zapłaty stanowić ma zabezpieczenie roszczeń wykonawcy robót budowlanych w stosunku do inwestora o zapłatę wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych robót. Cel wprowadzenia tej instytucji wyrażał się przede wszystkim w dążeniu do wyeliminowania nieuczciwych praktyk stosowanych przez inwestorów, którzy zwlekali z zapłatą za zrealizowane roboty budowlane, co kolei nierzadko prowadziło do utraty płynności finansowej przedsiębiorców świadczących usługi budowlane. b) Projekt Rządowy – Ministerstwa Sprawiedliwości (Druk = Druk Sejmowy od r. Nr. 2365) II. Cel proponowanej regulacji Celem opracowania niniejszego projektu jest potrzeba zapobiegania negatywnym zjawiskom w gospodarce, w szczególności nieregulowania przez inwestorów i wykonawców robót budowlanych należnej zapłaty za prace wykonane przez wykonawców i podwykonawców – w szczególności małych i średnich przedsiębiorców.

4 Na rynku świadczeń usług budowlanych występują coraz częściej przypadki nieregulowania lub nieterminowego regulowania należności za wykonane świadczenia dotyczące robót budowlanych, w szczególności wykonawcom występującym w procesie inwestowania w charakterze podwykonawców. Odnosi się to często do należności za roboty budowlane wykonywane przez małych i średnich przedsiębiorców, których kontrahentami są inwestorzy i wykonawcy (generalni wykonawcy), na ogół duże przedsiębiorstwa budowlane-spółki akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa deweloperskie dysponujące znacznym kapitałem zakładowym, wytwórczym i finansowym. Taki status wzbudza zaufanie u mających z nimi współpracować małych i średnich przedsiębiorców. Okazuje się następnie, że potencjał ten jest niekiedy pozorny. Dość często zgłaszane są wnioski o wszczęcie postępowania układowego lub nawet ogłaszana jest upadłość tych inwestorów i wykonawców, a w konsekwencji – małych i średnich przedsiębiorców, którzy występują w realizowaniu robót przez wykonawcę jako podwykonawcy. Procesy sądowe mające na celu odzyskanie zapłaty, która pokrywa z reguły nie tylko koszty robocizny, ale także materiałów kupionych na ogół z zaciągniętego kredytu bankowego, są długotrwałe, czasochłonne i kosztowne. W wielu wypadkach nie przynoszą spodziewanego efektu ze względu na brak możliwości wyegzekwowania zasądzonych należności. Proponowana regulacja ma na celu zapobieganie takim zjawiskom, szkodliwym nie tylko dla podwykonawców, ale także dla gospodarki.

5 III. Przyjęta systematyka (Druk MS 090320 / 2365 )
Za wprowadzeniem proponowanych przepisów do Kodeksu cywilnego przemawia między innymi następujący pogląd Trybunału Konstytucyjnego: „Należałoby całościowo przeanalizować ten problem łącznie z zagadnieniem umiejscowienia przepisów o gwarancji terminowej zapłaty za roboty budowlane, całościowo dostosować terminologię do przyjętej w kodeksie cywilnym„ (pkt. III. 10, in fine cyt. uzasadnienia). Taki sam pogląd wyraziła, działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, dostrzegając, iż względy spójności systemowej przemawiają za uregulowaniem gwarancji zapłaty za roboty budowlane w tytule XVI Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego. - / patrz wprowadzenie HIPOTEKI BUDOWLANEJ !!!! /

6 4. Konsultacje (Druk 404 s.x / 2259 )
Minister Sprawiedliwości oraz Minister Infrastruktury poinformowali, że administracja rządowa przygotowała projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, zastępującej całkowicie ustawę o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Co do zasady zbieżna jest ona z propozycją Komisji Ustawodawczej Senatu. Projekt rządowy (DRUK MS ) jest jednak obecnie na etapie przed uzgodnieniami międzyresortowymi. Polski Związek Pracodawców Budownictwa również zaproponował nowelizację kodeksu cywilnego, jako sposób wykonania wyroku. Izba Architektów RP zaproponowała, by nowelizację ustawy poszerzyć o przepisy umożliwiające stosowanie tej ustawy również w odniesieniu do projektantów, jako uczestników procesu budowlanego, dzięki czemu projektanci mogliby korzystać z gwarancji zapłaty. Propozycja ta wykraczałaby jednak poza wykonanie orzeczenia Trybunału, w rozumieniu art. 85c Regulaminu Senatu.

7 3. Konsultacje projektu (Druk MS 090320 / 2365 )
Projekt ustawy został skonsultowany z wszystkimi resortami, zainteresowanymi organami oraz organizacjami skupiającymi przedsiębiorców: Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych, Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Związkiem Banków Polskich oraz Polską Izbą Ubezpieczeń. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa nie nadesłały odpowiedzi. ???? Uwagi zgłosił Związek Banków Polskich oraz Polska Izba Ubezpieczeń. Uwaga obu tych instytucji dotycząca gwarancji nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na każde żądanie – została w pełni uwzględniona. Natomiast nie uwzględniono uwagi PIU, aby w K.c. uregulować instytucję gwarancji – jest ona uregulowana w prawie bankowym. Nie uwzględniono też zastrzeżeń PIU co do możliwości żądania gwarancji w każdym czasie obowiązywania umowy – w procesie budowlanym uczestniczy szereg podwykonawców na różnym etapie i nie można wykluczyć, że potrzeba żądania gwarancji powstanie na dalszym etapie prac budowlanych. PIU nie wskazała skutków finansowych regulacji projektu w zakresie rynku ubezpieczeń. Nowelizacja została także zamieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Zainteresowanie pracami nad projektem, w trybie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zgłosił Tadeusz Jurkiewicz, koordynator Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Gwarancje Zapłaty, proponując rozszerzenie możliwości żądania gwarancji dla wszystkich uczestników procesu budowlanego, w tym wynajmujących sprzęt budowlany – w formie hipoteki budowlanej i gwarancji zapłaty.

8 Odnosząc się do tej propozycji należy podkreślić, że szczególnie pomiędzy inwestorem a wykonawcą i podwykonawcami zachodzą negatywne zjawiska związane z powstawaniem omówionych wyżej tzw. zatorów płatniczych. Inni przedsiębiorcy, występujący w procesie budowlanym w takim charakterze, jak: dostawcy materiałów lub usług, wynajmujący sprzęt niezbędny przy budowie, geodeci – mogą korzystać z zabezpieczenia terminowej zapłaty na zasadach ogólnych, żądając w konkretnych przypadkach odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty. Jeśli chodzi o propozycję hipoteki budowlanej, nie zdecydowano o wprowadzeniu takiej hipoteki z kilku powodów, między innymi ze względu na zagrożenie zwiększenia obciążeń hipotecznych nieruchomości, co utrudnia dochodzenie roszczeń przez wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo. Ponadto istnienie licznych hipotek na rzecz przedsiębiorców budowlanych mogłoby utrudnić uzyskanie finansowania inwestycji, gdyż banki znacznie ostrożniej udzielałyby kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach, na których prowadzone są prace budowlane. / = OIUGZ = temat HIPOTEKI BUDOWLANEJ nie jest zamknięty, i trzeba o nią walczyć gdyż: Jest to jedyne zabezpieczenie realne, niezależne, równorzędne dla WSZYSTKICH UCZESTNICZĄCYCH W PROCESACH BUDOWLANYCH, w tym i dla INWESTORA; 2. Rozwiązanie sprawdzone w wielu ustawodawstwach i możliwe do zastosowania też w ustawodawstwie polskim, gdyż Komisja Kodyfikacyjna już w 2008 – ym roku zaproponowała to rozwiązanie, które bez rzetelnych uzasadnień zostało odrzucone przez Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu (!!!???) Po prostu przy zastosowaniu HIPOTEKI BUDOWLANEJ nie opłaca się nie płacić !!!!!

9 NIEKONSTYTUCYJNOŚĆ ZAPISÓW
+ Ustawa winna się odnosić w równym stopniu do WSZYSTKICH UCZESTNICZĄCVYCH w Procesie Budowlanym / realizacji robót budowlanych / gdyż w przeciwnym razie jest niekonstytucyjna i działa wbrew art. 32 Konstytucji RP. Dodatkowo należy stwierdzić, iż Umowa o Roboty Budowlane nie może być wykonana robót na bazie i bez udziału innych form umownych, jak np.. umowa wynajmu sprzętu, usług, dostawy. / Art. 32. KRP  / 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) / / „ 1. Zasada równości wobec prawa jest jednym z fundamentów demokratycznego porządku prawnego odnoszącym się zarówno do sfery stanowienia, jak i stosowania prawa. Idea ta bezspornie stanowi ważny element obowiązującej w Polsce koncepcji praw, wolności i obowiązków człowieka i obywatela, jest bowiem jedną z podstawowych zasad państwa prawnego. Zasada równości jest współcześnie zawarta w konstytucji większości krajów demokratycznych (np.. konstytucja Francji - art. 2, Niemiec - art. 3, Grecji - art.4, Włoch - art. 3, Portugalii - art. 13, Hiszpanii - art. 14, Holandii - art. 1), jak również w aktach prawa

10 międzynarodowego dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela
międzynarodowego dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela. I tak np.. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka głosi w art. 1, iż "wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i swych prawach...", a art. 26 Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych stanowi, iż "wszyscy są równi wobec prawa i są uprawnieni bez żadnej dyskryminacji do jednakowej ochrony prawnej. Konstytucja RP w art. 32 ust. 1 formułuje ogólną zasadę równości, stanowiącą lex generalis wobec pozostałych norm konstytucyjnych dotyczących zasady równości. Wśród norm konkretyzujących zasadę ogólną jest m.in. norma art. 32 ust. 2, zakazujący dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (zob. np.. M. Masternak-Kubiak, Prawo do równego traktowania, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, pod red. B. Banaszaka i A. Preisnera, Warszawa 2002). Zawarte w art. 32 ust. 1 postanowienie nakazujące "równe traktowanie każdego" wyraża zasadę obowiązującą zwłaszcza w procesie tworzenia prawa, czyli wydawania ustaw i innych norm prawnych. Przepisy stanowionego prawa nie mogą zawierać postanowień dyskryminujących lub przyznających przywileje. W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego należy wręcz stwierdzić, iż "równość w prawie" oznacza nakaz jednakowego traktowania podmiotów i sytuacji podobnych. Wszystkie podmioty prawa (sytuacje) charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną (relewantną) powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących. (por. np..

11 wyroki Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K
wyroki Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K. 7/98, OTK ZU nr 6/1998, poz. 96 i SK 6/01, OTK ZU nr 5/2001, poz. 121, oraz w sprawie K 6/89, OTK 1989, s Zob. też K. Działocha, Konstytucja nie określa precyzyjnie zakresu podmiotów korzystających z zasady równości. Poprzednia regulacja konstytucyjna w art. 67 ust. 2 określając krąg podmiotów korzystających z zasady równości używała pojęcia "obywatele". W związku z powyższym, pod rządami ówczesnych regulacji konstytucyjnych Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zasada równości ma zastosowanie tylko w ocenie podmiotów będących obywatelami, tj. osób fizycznych. (zob. np.. orzeczenie TK z 27 czerwca 1995 r., K. 4/94, OTK z 1995, cz. I, poz. 16, s. 181). Podkreślić jednak należy, iż obecna Konstytucji RP posługuje się terminem "wszyscy". Z użytego przez ustrojodawcę terminu należy wnioskować, iż dotyczy on "wszystkich", czyli ogółu osób, a zatem zarówno osób fizycznych, jak i prawnych (zob. np.. rozważania prof. L. Garlickiego zawarte w uwadze 14 komentarza do art. 32, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, tom III, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003). Należy zauważyć, iż zasada równości odnosi się do zakazu różnicowania sytuacji prawnej adresatów danej normy, czyli ma ona charakter podmiotowy. ....” Cytat z Opinie i Ekspertyzy nr OE-25/2005 dr Ryszard Balicki Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 4 marca 2005 r.

12 = OIUGZ = dlaczego tylko wykonawcy ???
USTAWA z dnia .../ Druk Senacki Nr. 404 s,x = Druk Sejmowy Nr / o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane Art. 1. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 1758 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1613) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone wykonawcy robót budowlanych na zlecenie inwestora."; = OIUGZ = dlaczego tylko wykonawcy ??? Proces Budowlany jest złożonym działaniem w którym uczestniczą podmioty gospodarcze / przedsiębiorcy realizując zadania konieczne do wykonania Procesu Budowlanego a w efekcie Inwestycji. Dlatego też zabezpieczeniu zapłaty należności winni podlegać Wszyscy Uczestniczący w Danym Procesie Budowlanym na równych prawach. Dlatego też Gwarancji płatności winien udzielić Zamawiający a może to być Inwestor, Generalny Wykonawca, podwykonawca czy też kolejny podmiot uczestniczący w realizacji Procesu Budowlanego..  2) art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Odstąpienie od umowy spowodowane żądaniem gwarancji zapłaty jest bezskuteczne"; 3) w art. 4: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od inwestora gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy.",

13 = OIUGZ = winno być: Uczestniczący w Procesie Budowlanym może w każdym czasie żądać od Zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy; b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Inwestor może żądać zwrotu kosztów udzielonych gwarancji zapłaty w części, w jakiej dokonał terminowej zapłaty za wykonanie robót budowlanych."; Zamawiający może żądać zwrotu kosztów udzielonych gwarancji zapłaty w części, w jakiej dokonał terminowej zapłaty za wykonanie robót budowlanych."  a rozumiemy iż celem Ustawy ma być właściwe zabezpieczenie wszystkich uczestniczących w Procesie Budowlanym stron. Koszty ma ponosić ten "kto zawinił"  - -  dlaczego jest konieczna gwarancja ??? bo jest ryzyko niewypłacenia przez  Inwestora / Zamawiającego - bo przecież zamawiającym w Procesie Budowlanym nie jest tylko Inwestor - a kolejny podwykonawca, np.  do robot fasadowych zamawia usługę wynajmu  rusztowań, czy tez do robot fundamentowych zamawia wywóz  / przywóz  ziemi - i tu tez trzeba  zapewnić bezpieczeństwo Zapaty !!! O czym myślę  to mówiąc -  trzeba rozważyć kilka przypadków: a)  zadanie gwarancji przez rozpoczęciem  robot - przy umowie -      wiec mogą być przypadki:       1) płatności odbywają sie regularnie - wiec można ewentualnie stworzyć system zwrotu kosztów gwarancji do  średniej kwoty rynkowej (koszt gwarancji zależy od wiarygodności gwarantowanego !!) - w efekcie za koszty gwarancji zapłaci sam gwarant , a należne kwoty Beda potrącane przy regularnie płaconych płatnościach;       2)  w wyniku zaległości z płatnościami - uczestniczący w procesie budowlanym zada gwarancji Zapaty - udziela jej  Zamawiający - a koszty  sa rozliczane w proporcji do płatności regularnych -  i tu trzeba rozważyć, czy gwarancja ma obejmować "zalegle"  płatności - chyba tak.... choć Procedura Hipoteki Budowlanej w Kanadzie zabezpiecza należności   po dokonaniu zgłoszenia  umowy.   4) art. 5 otrzymuje brzmienie: "Art Jeżeli wykonawca nie uzyska gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 30 dni, bądź tez gwarancja zostanie udzielona w

14 = OIUGZ = nie robót budowlanych a Procesu Budowlanego
wysokości niższej niż żądana przez wykonawcę, wówczas jest on uprawniony do wstrzymania się od wykonywania robót i oddania obiektu inwestorowi. = OIUGZ = winno być: Jeżeli Uczestniczący w Procesie Budowlanym nie uzyska gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 30 dni, bądź tez gwarancja zostanie udzielona w wysokości niższej niż żądana wówczas jest on uprawniony do wstrzymania się od wykonywania robót i oddania obiektu Zamawiającemu    2. Po wyznaczeniu na piśmie dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni, terminu do udzielenia gwarancji zapłaty i jego bezskutecznym upływie wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora. Zamawiającego 3. Brak wystarczającej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonywaniu robót budowlanych z przyczyn dotyczących inwestora i uprawnia wykonawcę do żądania wynagrodzenia na podstawie art. 639 Kodeksu cywilnego.". = OIUGZ = nie robót budowlanych a Procesu Budowlanego   = OIUGZ= dlaczego mieszamy Umowę o Roboty Budowlane i umów o dzieło ??? Art. 639. Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. A tak w ogóle to dlaczego zajmujemy się w tej ustawie (i nie tylko, patrz art kc) Tylko „Robotami Budowlanymi” - gdyż w Procesie Budowlanym 80 % działań nie jest opartych na Umowie o Roboty Budowlane, gdyż tak faktycznie nawet Podwykonawca nie wykonuje stricte robót budowlanych, których znamiennikiem jest „oddanie obiektu” Zadania wykonywane w Procesie Budowlanym są na podstawie różnych umów cywilno – prawnych i ich efekt w postaci należności za jej wykonanie winien być gwarantowany w równym stopniu dla WSZYSTKICH Uczestniczących w Procesie Budowlanym. Bo przecież żaden proces budowlany nie odbędzie się bez usług, dostaw, wynajmu nie będących "robotami Budowlanym" w świetle kodeksowym. A tych robot jest jak wspomnieliśmy 80 % !!! Wywóz ziemi, transport kruszywa pod fundamenty, wynajem sprzętu budowlanego, rusztowań, itd.... itd.. nie są traktowane jako roboty budowlane a bez nich Proces Budowlany nie zostanie zrealizowany !!! A rozumiemy iż celem Ustawy ma być właściwe zabezpieczenie wszystkich uczestniczących w Procesie Budowlanym stron na równych prawach. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

15 + OIUGZ + Uwagi Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Gwarancje Zapłaty
 Istotnym jest zauważyć, że akt prawny Gwarancji Zapłaty mająca swe źródło i wzorowana na prawie niemieckim ( art. 648A BGB) jest faktycznie następstwem aktu prawnego art. 648 BGB – Hipoteka Rzemieślnicza i tak powinien być też skonstruowany w prawie polskim. Jednakoż jako, że sytuacja legislacyjna jest jak jest, uważamy, że należy tak ją skonstruować by odpowiadała wpisywała się przyszłe rozwiązanie. Dlatego też winna: Obejmować WSZYSTKICH UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE BUDOWLANYM Zabezpieczać WSZYSTKICH UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE BUDOWLANYM w równym stopniu w tym i Zamawiającego / Inwestora w szczególnym przypadku; Być obligatoryjna, bez prawa wyłączenia przez zapisy innych umów; Szczególnym zastosowaniem Gwarancji zapłaty SA Inwestycje Liniowe, które nie mogą z reguły być zabezpieczone Hipoteką Budowlaną. Szczególnie, ważnym jest prawidłowe „ustawienie” Ustawy Gwarancji Zapłaty, gdyż jest w projekcie Wniosek Poselski, który ma wprowadzić niebawem w życie procedurę Hipoteki Budowlanej jako podstawowe zabezpieczenie należności w Procesie Budowlanym.    inż. Tadeusz Jurkiewicz UZASADNIENIE 1. Ustawa wykonująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego.... 2. Przedmiot i istota rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego 2.1. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 4 ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. 2.2. Ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. do porządku prawnego została wprowadzona instytucja gwarancji zapłaty za roboty budowlane. = t = Nie za „roboty budowlane” a Roboty wykonane w Procesie Budowlanym gdyż określenie „roboty budowlane” jest wzięte z prawa budowlanego i kodeksu cywilnego (Umowa o roboty budowlane) co jest określeniem błędnym gdyż: - zawęża krąg zainteresowanych podmiotów do „wykonawcy i podwykonawcy” co jest fizycznie nieprawda i niezgodne z zapisami Konstytucyjnymi o równości wobec prawa gdyż uprzywilejawia TYLKO dwie grupy podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym.

16 Jest faktem, że powszechnie myśli się że określenie „roboty budowlane” obejmuje wszystko co się realizuje na budowie i jest z nią związane. Lecz tak nie jest wobec zapisów prawnych. One określają szczegółowo co jest w świetle prawa rozumiane jako „roboty budowlane” UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Art. 647  Przez umów o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Nie jest więc w świetle prawa „robotą budowlaną” wywóz ziemi dla przygotowania wykopów pod fundamenty, ani też rusztowanie konieczne do wykonania robót fasadowych – a bez tych robót „obiekt” nie może być ani wykonany zgodnie z projektem ani oddany do użytku. Zgodnie z wolą ustawodawcy, instytucja gwarancji zapłaty stanowić ma zabezpieczenie roszczeń wykonawcy robót budowlanych = t = robót w procesie budowlanym w stosunku do inwestora o zapłatę wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych robót. Cel wprowadzenia tej instytucji wyrażał się przede wszystkim w dążeniu do wyeliminowania nieuczciwych praktyk stosowanych przez inwestorów, którzy zwlekali z zapłatą za zrealizowane roboty budowlane, co kolei nierzadko prowadziło do utraty płynności finansowej przedsiębiorców świadczących usługi budowlane. = t = dlatego jedynym rozwiązaniem jest instytucja Hipoteki Budowlanej wraz z Gwarancjami Zapłaty – jak to jest m. In w ustawodawstwie niemieckim.

17 PODSUMOWANIE  Dążeniem naszym jest wprowadzenia odpowiednich korekt do przedstawionego Projektu Ustawy poprawek w zakresie:   a) rozszerzenia podmiotowości działania Ustawy na WSZYSTKICH UCZESTNICZACYCH W PROCESIE BUDOWLANYM    a nie jak to jest aktualnie  TYLKO na Wykonawców  i Podwykonawców; b) wyeliminowanie pojęcia "umowy o roboty budowlane" a zastąpienie  określeniem ogólnym Umowy Cywilno - prawne - gdyż większość umów zawieranych w Procesach Budowlanych jest takimi - patrz umowy wynajmu, transportu, dostawy, usług, usług projektowych i d... Zaś Umowy o Roboty Budowlane stanowią TYLKO cześć   wszystkich umów. Należy tez wyeliminować określenie "Wykonawca; Podwykonawca" = gdyż jest to określenie potoczne i łączone po prostu z tym co wykonuje dana czynność - a znaczeniu prawnym jest ono związane właśnie z Umowa o Roboty Budowlane, której to umowy substytutem / produktem jest "obiekt"  wykonany zgodnie z projektem.... itd. jak określa Prawo Budowlane. - Te dwa elementy sa dodatkowo niekonstytucyjne i działają wbrew art. 32 Konstytucji RP, mówiącym o równości wobec prawa i jeśli nie zostaną uwzględnione, to napewno ponownie ustawa zostanie zaskarżona do RPO i  Trybunału Konstytucyjnego. c) powrócenie do określenia "Zamawiający"   - gdyż określenie <INWESTOR > zawęża stosowanie Ustawy, jak tez  wpłynie na jej  źle funkcjonowanie  i interpretacje - gdyż Inwestor w   jest tez Zamawiającym, o szczególnych walorach  i tylko w układzie umowy z Generalnym Wykonawca - zaś każda  kolejna umowa jest zawierana  w układzie Zamawiający / Realizujący.   I posługując sie przykładem  bardzo szybko Bedzie niewykonalna  jak w następującym przypadku: Inwestor  zawiera Umowę z Generalnym Wykonawca - ten z kolei zawiera umowy z Podwykonawcami, którzy nie skorzystali z art wiec ich Inwestor nie zna. Zaś występują o Udzielenie Gwarancji Zapaty do.... Inwestora, zaś ten odpowiada gdyż ich nie może udzielić, bo występujący  nie jest strona w jego/ Inwestora Umowie. I temat jest szybko zamknięty - tyle ze bez efektów !!!! Dodatkowo, winien być rozszerzony słownik jednoznacznych określeń, gdyż i te używane w tej ustawie jak i innych związanych nie są ścisłe - np.. <inwestycja> ; <proces budowlany> itd....

18 druk MS Nr 09 0320 = Druk Sejmowy Nr. 2365
Projekt zmian ustawy Kodeks cywilny - proponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości - druk MS Nr = Druk Sejmowy Nr. 2365 - UWAGI OIUGZ tekst czerwony - tekst do zamiany / usunięcia + OIUGZ+ tekst zielony – uwagi, komentarze, sugestie OIUGZ do zamiany tekst kasztanowy – cytaty tekstów źródłowych                                                  projekt z dnia 5 marca 2009 r. USTAWA z dnia                              2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny      Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm1.) wprowadza się następujące zmiany: Po art. 649 dodaje się art w brzmieniu:    „Art § 1 Gwarancji zapłaty za roboty budowlane (1) roboty w procesie budowlanym , zwanej dalej „gwarancją zapłaty”, (2) inwestor Zamawiający udziela (3) wykonawcy (generalnemu wykonawcy) robót w procesie budowlanym w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty za wykonanie robót budowlanych. + OIUGZ+ (1) ... roboty w procesie budowlanym z uwagi na fakt iż Proces Budowlany składa się z robót budowlanych w rozumieniu kodeksu cywilnego „Tytuł XVI. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Art. 647. (200) Przez umów o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.” i Prawa Budowlanego - Robotami budowlanymi wg Ustawy Prawo budowlane nazywa się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. jak i robót wykonywanych na podstawie innych umów (nazwanych i nienazwanych – jak umowa najmu, usługi, o dzieło..) których efektem nie jest „oddanie przewidzianego w umowie obiektu” gdyż „obiekt” to w rozumieniu Prawa Budowlanego jest: „ Obiektem budowlanym wg definicji przedstawionych w Prawie budowlanym nazywa się: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.”  a bez tych robót „obiekt” nie mógłby powstać a więc nie mógłby być oddany do użytku..

19 + OIUGZ+ (2) .. winno być „ Zamawiający ”, gdyż INWESTOR jest szczególnym przypadkiem Zamawiającego, w relacji z Generalnym Wykonawcą – w dalszej hierarchii Procesu Budowlanego występuje tylko relacja Zamawiający i realizujący roboty wg umowy nienazwanej, np.. wynajmu, usługi.... o dzieło; + OIUGZ+ (3)... podmiotom realizującym roboty w Procesie budowlanym bądź też „wykonawcy” robót w Procesie Budowlanym (dalej nazwany „wykonawca” , na podstawie umowy na zlecenie Zamawiającego § 2. Gwarancją zapłaty jest nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie wykonawcy (generalnego wykonawcy) oraz wykonalna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, poręczenie banku, a także akredytywa bankowa udzielona na zlecenie inwestora Zamawiającego . + OIUGZ + „Zamawiającego”      Art § 1. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć prawa wykonawcy (generalnego wykonawcy) do żądania od inwestora gwarancji zapłaty za roboty budowlane. § 2. Odstąpienie inwestora od umowy spowodowane żądaniem wykonawcy (generalnego wykonawcy)  przedstawienia gwarancji zapłaty jest bezskuteczne.      Art § 1. Wykonawca (generalny wykonawca) robót w procesie budowlanym budowlanych może  w każdym czasie żądać od inwestora / Zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu . wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych zaakceptowanych na piśmie przez inwestora Zamawiającego koniecznych do wykonania umowy. § 2. Udzielenie gwarancji zapłaty nie stoi na przeszkodzie żądaniu gwarancji do łącznej wysokości określonej w § 1. § 3 Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelności.      Art § 1 Jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w  wyznaczonym  przez siebie terminie, nie krótszym niż 20 dni, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora Zamawiającego ze skutkiem na dzień odstąpienia. § 2. Brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót w procesie budowlanym budowlanych z przyczyn dotyczących inwestora Zamawiającego i uprawnia wykonawcę (generalnego wykonawcę) do żądania wynagrodzenia na zasadzie art. 639.      Art Przepisy art stosuje się do umów zawartych pomiędzy wykonawcą (generalnym wykonawcą) a dalszymi wykonawcami (podwykonawcami).                   Art. 2. Do umów o roboty budowlane zawartych przed dniem  wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

20 Art. 3. Traci moc ustawa z dnia 9 lipca 2003 r
Art. 3. Traci moc ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane  (Dz. U. Nr 180, poz oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1613). Art.  4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.  U z a s a d n i e n i e  I. Geneza opracowania projektu. Projekt stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2006 roku, (w sprawie o sygn. K 47/04, Dz. U. Nr 220, poz. 1613) i dokumentu rządowego „Propozycja zmian legislacyjnych służących likwidacji barier prawnych warunkujących absorpcje funduszy Unii Europejskiej w perspektywach finansowych oraz JS" . W wymienionym wyżej wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z art. 2 Konstytucji RP przepisów art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. II. Cel proponowanej regulacji Celem opracowania niniejszego projektu jest potrzeba zapobiegania negatywnym zjawiskom w gospodarce, w szczególności nieregulowania przez inwestorów i wykonawców robót budowlanych należnej zapłaty za prace wykonane przez wykonawców i podwykonawców – w szczególności małych i średnich przedsiębiorców. Na rynku świadczeń usług budowlanych występują coraz częściej przypadki nieregulowania lub nieterminowego regulowania należności za wykonane świadczenia dotyczące robót budowlanych, w szczególności wykonawcom występującym w procesie inwestowania w charakterze podwykonawców. Odnosi się to często do należności za roboty budowlane w procesie budowlanym wykonywane przez małych i średnich przedsiębiorców, których kontrahentami są inwestorzy i wykonawcy (generalni wykonawcy) / Zamawiający , na ogół duże przedsiębiorstwa budowlane-spółki akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa deweloperskie dysponujące znacznym kapitałem zakładowym, wytwórczym i finansowym. Taki status wzbudza zaufanie u mających z nimi współpracować małych i średnich przedsiębiorców. Okazuje się następnie, że potencjał ten jest niekiedy pozorny. Dość często zgłaszane są wnioski o wszczęcie postępowania układowego lub nawet ogłaszana jest upadłość tych inwestorów i wykonawców, a w konsekwencji - małych i średnich przedsiębiorców, którzy występują w realizowaniu robót przez wykonawcę jako podwykonawcy. Procesy sądowe mające na celu odzyskanie zapłaty, która pokrywa z reguły nie tylko koszty robocizny, ale także materiałów kupionych na ogół z zaciągniętego kredytu bankowego, są   długotrwałe, czasochłonne i kosztowne. W wielu wypadkach nie przynoszą spodziewanego efektu ze względu na brak możliwości wyegzekwowania zasądzonych należności. Proponowana regulacja ma na celu zapobieganie takim zjawiskom, szkodliwym nie tylko dla podwykonawców, wykonawców robót w procesie budowlanym , ale także dla gospodarki.

21 III. Przyjęta systematyka.
Za wprowadzeniem proponowanych przepisów do Kodeksu cywilnego przemawia między innymi następujący pogląd Trybunału Konstytucyjnego „Należałoby całościowo przeanalizować ten problem łącznie z zagadnieniem umiejscowienia przepisów o gwarancji terminowej zapłaty za roboty budowlane, całościowo dostosować terminologię do przyjętej w kodeksie cywilnym " (pkt. III. 10, in fine cyt. uzasadnienia). Taki sam pogląd wyraziła, działająca przy Ministrze Sprawiedliwości Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, dostrzegając, iż względy spójności systemowej przemawiają za uregulowaniem gwarancji zapłaty za roboty budowlane w procesie budowlanym w tytule XVI Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego. IV. Regulacje szczegółowe. Projektowane przepisy mają charakter wprawdzie cywilnoprawny, jednak dyscyplinujący, dlatego w znacznej części nadano im, znany w cywilistyce, rygor przepisów bezwzględnie obowiązujących. Ogranicza to uznaniowość, a nawet spotykaną niekiedy dowolność kształtowania stosunków prawnych, przy czym nie narusza porządku prawnego W art projekt przyznaje uczestnikom uczestniczącym w procesie budowlanym / inwestycyjnym budowlanego procesu inwestycyjnego / by być w zgodzie z nazewnictwem Prawa Budowlanego gdzie uczestnik procesu budowlanego jest jednoznacznie określony / uprawnienia do zgłoszenia na piśmie żądania udzielenia zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z umowy, na podstawie której dany podmiot uczestniczy w budowlanym procesie inwestycyjnym. Jednocześnie należałoby zastrzec, że żądanie podwykonawcy innego uczestniczącego w procesie budowlanym udzielenia zabezpieczenia należności przez wykonawcę nie wyłącza odpowiedzialności wykonawcy i inwestora wobec podwykonawcy / innego uczestniczącego w procesie budowlanym , o której mowa w art § 5 Kodeksu cywilnego. Zabezpieczeniem wierzytelności będzie w szczególności gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, akredytywa bankowa – a więc formy zabezpieczeń szeroko stosowane i ugruntowane w obrocie gospodarczym, zapewniające bezpieczeństwo i skuteczność czynności prawnych podejmowanych przez kontrahentów. Art wprowadza brak możliwości wyłączenia lub ograniczenia przez inwestora / Zamawiającego żądania gwarancji. Jednocześnie § 2 stanowi o bezskuteczności odstąpienia inwestora /Zamawiającego od umowy spowodowanej żądaniem gwarancji. Jest to jedna z kluczowych norm projektu zapewniająca osiągnięcie celów nowelizacji.

22 Art wprowadza możliwość żądania gwarancji na każdym etapie procesu budowlanego. W praktyce wykonawca będzie mógł zatem żądać od inwestora gwarancji – nie tylko przed przystąpieniem do realizacji kontraktu, lecz także w dowolnym czasie. Będzie to miało znaczenie wówczas, gdy wykonawca poweźmie uzasadnione wątpliwości co do kondycji finansowej inwestora bądź jego rzetelności. Udzielenie gwarancji (częściowej) nie będzie stanowiło przeszkody do żądania gwarancji do pełnej sumy zabezpieczenia roszczeń (§ 2) Wysokość gwarancji została skorelowana z wysokością ewentualnego wynagrodzenia wykonawcy / uczestniczącego w procesie budowlanym / , wynikającego z umowy bądź zaakceptowanych przez inwestora robót dodatkowych (§ 3). Przepis ten zabezpieczy interesy finansowe żądającego gwarancji. Wprowadzenie w ustawie górnej granicy wysokości gwarancji zapobiegnie zaś dowolności w jej ustalaniu. Przepis § 3 art wprowadza zasadę równego ponoszenia kosztów zabezpieczenia przez inwestora i żądającego gwarancji. Ponoszenie całych kosztów związanych z udzieleniem gwarancji przez inwestora wydaje się bowiem nieuzasadnione. Art ma na celu umożliwienie wykonawcy umożliwienie wykonawcy odstąpienia od umowy z winy inwestora w przypadku nieuzyskania gwarancji w wyznaczonym terminie. Termin ten jednak nie może być krótszy niż 20 dni. Niemalże trzytygodniowy termin powinien pozwolić inwestorowi na załatwienie niezbędnych formalności związanych z udzieleniem gwarancji. Projektowany § 2 daje wykonawcy możliwość żądania wynagrodzenia na zasadzie art. 639 k.c. w przypadku braku żądanej gwarancji. Art stanowi o stosowaniu przepisów projektu do umów zawieranych pomiędzy wykonawcą (generalnym wykonawcą) a dalszymi wykonawcami oraz pomiędzy wykonawcami a podwykonawcami i innymi uczestniczącymi w procesie budowlanym . Wprowadzenie (kaskadowej) możliwości żądania gwarancji zapłaty przez głównych uczestników procesu budowlanego jest jedną z idei projektu, przesądzającą o jego skuteczności w praktyce. W procesie budowlanym rzadko bowiem mamy do czynienia z jednym wykonawcą, w większości przypadków w procesie tym występuje cały łańcuch nieznanych sobie wcześniej podwykonawców i kooperantów. Art. 2 stanowiący, iż do umów o roboty budowlane zawartych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, ma na celu zapewnienie pewności obrotu gospodarczego i stanowi zadość zasadzie – lex retro non agit. Art. 3 deroguje ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji za roboty budowlane. Jest to konsekwencja wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji Kodeksu cywilnego regulującej tę materię. Art. 4 wprowadza niezbędne vacatio legis, umożliwiające adresatom norm zapoznanie się z nowymi regulacjami.

23 OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Cel wprowadzenia ustawy. Celem opracowania niniejszego projektu jest potrzeba zapobiegania negatywnym zjawiskom w gospodarce, w szczególności nieregulowania przez inwestorów i wykonawców robót budowlanych należnej zapłaty za prace wykonane przez wykonawców i podwykonawców – w szczególności małych i średnich przedsiębiorców. Regulacje przyczynią się także do budowy przyjaznego otoczenia prawnego dla inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury kraju w aspekcie UEFA EURO 2012. 2. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja. Niniejsza regulacja oddziałuje na szeroko pojęty krąg przedsiębiorców związanych z rynkiem usług budowlanych. 3. Konsultacje projektu. Projekt ustawy zostanie przesłany do wszystkich resortów, zainteresowanych organów oraz organizacji skupiających przedsiębiorców – Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych i Krajowej Izby Gospodarczej. Nowelizacja zostanie także zamieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu. 4. Skutki wprowadzenia projektu. 1) wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora publicznego. Projektowana regulacja może spowodować skutki finansowe w szczególności dla dochodów wydatków budżetu i sektora publicznego, w przypadkach, w których udzielającymi gwarancji będą jednostki sektora finansów publicznych. Precyzyjne oszacowanie skutków finansowych nie jest jednak możliwe, albowiem brak jest danych pozwalających określić kwotę dla żądań gwarancji zapłaty za roboty budowlane, które byłyby wypłacane z budżetu Państwa. Jednocześnie projektowana ustawa może zapobiec innym wydatkom powstającym obecnie. Problem nieregulowania należności przedsiębiorcom pociąga bowiem za sobą łańcuch poszkodowanych generujących koszty dla Skarbu Państwa. 2) wpływ na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, oraz sytuację i rozwój regionalny. Wprowadzenie w życie nowych regulacji może mieć pozytywny wpływ na sytuację i rozwój regionalny oraz na konkurencyjność zewnętrzną gospodarki, poprzez zwiększenie pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego związanego z szeroko pojętym rynkiem budowlanym. Ograniczenie działalności gospodarczej z braku środków obrotowych, a następnie upadłość przedsiębiorcy, jest dalszą konsekwencją zatorów płatniczych i niewypłacalności. Ograniczenie lub likwidacja działalności gospodarczej powoduje ograniczenie zatrudnienia – wzrost bezrobocia, a więc skutki najbardziej niekorzystne dla gospodarki. Wejście w życie projektowanych przepisów ma zapobiec tym zjawiskom. Przedstawione zjawiska, mające w poszczególnych wypadkach znaczenie mikroekonomiczne, zważywszy na coraz większą ich ilość, zaczynają nabierać znaczenia makroekonomicznego. Projektowana nowelizacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

24 Propozycja Ustawy o księgach wieczystych Komisja Kodyfikacyjna
RÓD£O: Projekty aktów prawnych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości: Projekt ustawy o zmianie ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem format RTF, 80 KB UWAGI I KOMENTARZE OBYWATELSKIEJ INICJATYWY USTAWODAWCZEJ GWARANCJE ZAP£ATY przy PIPHB Warszawa Patrz pkt. 25; Ogólna charakterystyka proponowanych zmian Zmiany porz¹dkowe. 5.Wejœcie w ¿ycie ustawy Projekt USTAWA z dnia … o zmianie ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r., Nr 124, poz z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 1)w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ksiêgi wieczyste mog¹ byæ tak¿e prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu.”; 2)w art. 16 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) roszczenie o przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci lub u¿ytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to tak¿e roszczeñ przysz³ych,”; 3)w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W razie wpisu roszczenia przysz³ego bieg terminu do wykreœlenia takiego roszczenia liczy siê od dnia, w którym sta³o siê ono wymagalne.” 4)art. 241 ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie: „Art. 241. 1. Do ksi¹g wieczystych dla spó³dzielczych w³asnoœciowych praw do lokalu

25 wysokości tej hipoteki tylko do r¹ą wierzyciela, któremu ona przysługuje, o ile jego wierzytelnoœæ jest stwierdzona tytułem wykonawczym. W pozostałych przypadkach suma odpowiadająca wysokości hipoteki na wierzytelności hipotecznej powinna być złożona do depozytu sądowego.”; 24) art. 110 otrzymuje brzmienie: „Art. 110. Hipotekę przymusową można uzyskać także na podstawie postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia, postanowienia prokuratora, na mocy przepisów szczególnych na podstawie decyzji administracyjnej, chociażby decyzja nie była ostateczna, albo zarządzenia zabezpieczenia dokonanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”; 25)po art. 110 dodaje siê art w brzmieniu:  „Art. 1101. 1. W celu zabezpieczenia wierzytelnoœci z umowy o roboty budowlane wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może uzyskać hipotekę przymusową na nieruchomości, na której wykonuje roboty, jeżeli właścicielem tej nieruchomości jest inwestor. Hipoteka na rzecz wykonawcy mo¿e byæ wpisana na podstawie pisemnej umowy o roboty budowlane. Hipoteka na rzecz podwykonawcy lub dalszego wykonawcy może byæ wpisana na podstawie pisemnej zgody inwestora, o której stanowi art kodeksu cywilnego, jeżeli zgoda określa wysokość wierzytelności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca może także uzyskać hipotekę przymusową na wierzytelności wykonawcy lub podwykonawcy, z którym zawarł umowę o roboty budowlane, zabezpieczonej hipotecznie na nieruchomości wskazanej w ust. 1. Hipoteka ta może zostać wpisana na podstawie pisemnej umowy, o której stanowi zdanie poprzedzające.”; = t = ZNOWU MOWI SIE TYLKO O WYKONAWCACH.... A GDZIE POZOSTALI UCZESTNICZACY W PROCESIE BUDOWLANYM JAK DOSTAWCY MATERIALÓW, US£UG W TYM PROFESJONALNYCH JAK ARCHITEKCI, INZYNIEROWIE, GEODECI..., WYNAJMU SPRZETU, TRANSPORTU, ZNOWU MOWI SIE „MOŻE UZYSKAC” I ZNOWU WARCAMY DO „BŁĘDÓW” Art tan. Zgody Inwestora.... NIE TAKI JEST SENS HIPOTEKI BUDOWLANEJ – A WPIS MA BYC DOKONANY PO ZAKONCZENIU PROCESU BUDOWLANEGO, JAK ZAKONCZ¥ SIE JUZ WSZYSTKIE P£ATNOŒCI. PROCEDURA HB JEST NARZĘDZIEM REGULUJĄCYM STOSUNKI – INWESTOR / GENERALNY WYKONWACA (GW) / PODWYKONANWCY I INNI UCZESTNICZĄCY W PROCESIE BUDOWLANYM. DAJE TEŻ INWESTOROWI NARZĘDZIE KONTROLNE BEZ JEGO INGERENCJI W SAM PROCES BUDOWLANY .

26 KTÓRY JEST ODPOWIEDZIALNY GW, PRZEZ MOZLIWOSC ZATRZYMANIA NIEPOTWIERDZONYCH P£ATNOŒCI PRZEZ GW.
PRZY TAKIM ZAPISIE JAK TERAZ NIC SIE NIE ZMIENI GDYZ PROPONOWANY ZAPSI NARZUCA INGERENCJE S¥DU W TRAKCIE PROCESU BUDOWLANEGO, CO JEST ABSURDEM !!! Dla tego też KONIECZNYM I BEZWZGLĘDNYM JEST STWORZENIE TAKIEGO ZAPISU KTÓRY będzie: wynikał z prawa i faktu podpisania umowy – nie tylko na Roboty Budowlane, ale na „dostawę, „Wynajem” „Usługę..... „ niezależnie od woli Inwestora czy GW; pozwoli Inwestorowi na zatrzymanie niepotwierdzonych płatnośći; zapewni ochronę prawa do zapłaty w czasie Procesu Budowalnego dla WSZYSTKICH UCZESTNICZ¥CYCH W PROCESIE BUDWALANYM; dopiero w momencie braku pełnej zapłaty po zakoñczeniu Procesu Budowlanego, „wierzyciel z Procesu Budowlanego” będzie mia³ł prawo wystąpienia do Sąadu z pozwem o wpis do ksiąg wieczystych brakującej należności. 26) po art dodaje się art w brzmieniu: „Art. 1102. Sumę hipoteki przymusowej określa się zgodnie z treścią dokumentu stanowiącego podstawę jej wpisu do księgi wieczystej. Je¿eli z dokumentu tego nie wynika wysokość sumy hipoteki, suma ta nie moąe przewy¿żzaæ zabezpieczonej wierzytelnoœci więcej niż o połowę.”; 27)uchyla się art. 111 i 112; 28)uchyla się art. 120. Art. 2. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1)w art. 307 dodaje się § 3 w brzmieniu: „§ 3. Zastaw jest skuteczny wobec wierzycieli zastawcy, je¿eli umowa o ustanowienie zastawu została zawarta na piśmie z datą pewną.”; 2)art. 314 otrzymuje brzmienie: „Art. 314. Zastaw zabezpiecza tak¿e roszczenia o odsetki za trzy ostatnie lata przed zbyciem rzeczy w postêpowaniu egzekucyjnym lub upad³oœciowym. Zabezpieczenie obejmuje równie¿ przyznane koszty postêpowania w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej dziesi¹tej czêœci kapita³u oraz inne roszczenia uboczne, w szczególnoœci roszczenie o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania oraz o zwrot nak³adów na rzecz.”.

27 Uzasadnienie 1.Cel ustawy. Hipoteka jest w polskim prawie jedynym ustawowo uregulowanym zabezpieczeniem wierzytelnoœci na nieruchomoœci. Przepisy o hipotece nie ulega³y zasadniczym zmianom od wejścia w życie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (dalej cytowana jako u.k.w.h.), tj. od dnia 1 stycznia 1983 r. Jednakże w ciągu dwudziestu pięciu lat obowiazywania ustawy zasadniczo zmieni³y się społeczne i gospodarcze warunki, w jakich funkcjonuje hipoteka. Przemiany te sprawiły, że hipoteka w obecnym kszta³cie w coraz mniejszym stopniu odpowiada potrzebom obrotu. Podstawowym celem projektowanej ustawy jest zatem wprowadzenie rozwiązań, które sprawiło że hipoteka będzie efektywnym i elastycznym sposobem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. Projekt ma na celu także jednoznaczne uregulowanie kwestii, które wywoływały spory w orzecznictwie i nauce prawa, oraz zharmonizowanie przepisów materialnoprawnych i procesowych. Ponadto w projekcie zawarte są także propozycje zmian zmierzające do ujednolicenia terminologii ustawy oraz jej uaktualnienia w zwiąku ze zmianami wprowadzonymi w innych aktach prawnych. 2.Ogólna charakterystyka proponowanych zmian. Propozycje zawarte w ustawie można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje zasadnicze zmiany odnoszące się do samych podstaw koncepcji hipoteki, której zręb został ukształtowany przez przepisy zunifikowanego prawa rzeczowego Wśród zmian o znaczeniu systemowym należy wymieniać przede wszystkim odstąpienie od podziału hipoteki na zwykłą i kaucyjną. Modyfikacja ta powinna przyczyniać się do uproszczenia regulacji hipoteki, a tym samym ułatwia jej stosowanie. Projekt zawiera także propozycje rozwiązań umożliwiających zabezpieczenie jedną hipoteką wielu wierzytelności tego samego wierzyciela oraz wielu wierzytelności różnych podmiotów, które uczestniczą w finansowaniu wspólnego przedsięwzięcia. Zmiany te powinny przyczyniać się do uelastycznienia hipoteki i obniżenia kosztów pozyskania kredytu. Kolejną zasadniczą modyfikacją jest zniesienie konstytutywności wpisu do księgi wieczystej przy przeniesieniu hipoteki, co ułatwi obrót wierzytelnościami hipotecznymi. Projekt zmierza równie¿ do odstąpienia od obowiązującego w Polsce od czasów powojennej unifikacji prawa cywilnego systemu posuwania się hipotek. W miejsce tego rozwiązania projektuje się wprowadzenie hipoteki właściciciela oraz prawa rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Są to instytucje mające na celu ochronę interesów właściciela obciążonej nieruchomości w przypadku skupienia w jednym ręku własności obciążonej nieruchomości i wierzytelności hipotecznej oraz w razie wygaœniêcia hipoteki. Wśród zmian należących do drugiej grupy należy wymieniać w pierwszej kolejności propozycje nowego ujęcia art. 76 ust. 4 u.k.w.h. Zmiana ta ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie kontrowersji związanych ze skutkami wyodrębnienia nieruchomości przeznaczonych przede wszystkim na cele mieszkaniowe z nieruchomości obciążonej hipoteką. Inną istotną modyfikacja jest przewidziana w projekcie tzw. hipoteka budowlana, która ma ułatwia uzyskanie zabezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy o roboty budowlane. W obrębie ustawy o księgach wieczystych i hipotece przewidziano także kilka zmian terminologicznych

28 zmierzających do uzgodnienia terminologii ustawy z przepisami innych aktów prawnych. Zmiany w przepisach proceduralnych są natomiast w znacznej mierze konsekwencjami rozwiązań przyjętych w projektowanej nowej regulacji hipoteki. W pewnym związku z tymi rozwiązaniami pozostaje równie¿ zmiana przepisów o zastawie, m.in. w zakresie formy umowy o jego ustanowienie. = t = tyle ze konieczne są zmiany w kształcie HB – patrz pkt. 25 dotyczący art. 110 3.Zmiany o charakterze systemowym Jak już wspomniano, najistotniejszą spośród proponowanych zmian jest zniesienie podziału hipotek na zwykłe i kaucyjne. Proponowane przekształcenie regulacji hipoteki dokonuje się w znacznej mierze przez uogólnienie rozwiązań występujących dotychczas przy hipotece kaucyjnej. Za takim rozwiązaniem przemawia kilka argumentów. Po pierwsze, podział na hipotekę zwykłą i kaucyjną wiąże się z konieczności jednoznacznego wyboru postaci hipoteki właściwej dla zabezpieczenia danej wierzytelności. Nie zawsze jest to łatwe, a skutki posłużenia się niewłaściwej w danej sytuacji 4.Zmiany porządkowe. Projekt ustawy przewiduje także szereg zmian szczegółowych, które dotyczą równych kwestii. W projekcie ujęto także propozycję uregulowania hipoteki przymusowej zabezpieczającej wierzytelności z tytułu robót budowlanych. Jest to rozwiązanie majce na celu ułatwienie wykonawcy (w tym także generalnemu wykonawcy) oraz podwykonawcom uzyskania zabezpieczenia ich wierzytelności z tytułu robót budowlanych na nieruchomości, na której roboty te są wykonywane, zwiększające jej wartość. Obecnie wierzyciele ci mogą uzyskać hipotekę przymusową na nieruchomości inwestora, jeżeli dysponują tytułem wykonawczym stwierdzającym ich wierzytelność w stosunku do inwestora lub jeżeli sąd - w toku postępowania – wyda na ich rzecz postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia (zob. art. 747 pkt. 2 k.p.c.). Dzięki proponowanemu w projekcie art u.k.w.h. możliwe będzie uzyskanie hipoteki przymusowej jeszcze zanim roszczenie wykonawcy lub podwykonawcy do inwestora powstanie i stanie się wymagalne, dzięki czemu taka hipoteka przymusowa będzie uzyskiwała pierwszeństwo przed kolejnymi hipotekami, które mogą zostać wpisane na tej nieruchomości. = t = tyle że konieczne są zmiany w kształcie HB – patrz pkt. 25 dotyczący art. 110 mówmy tu o PRAWIE DO HIPOTEKI a nie jeszcze wpisie, tak by na etapie realizacji Procesu Budowlanego nie angażować bezzasadnie i bezużytecznie ani sądów ani ksiąg wieczystych !!!!! Dlatego pojęcie Hipoteki Kaucyjnej byto bardzo dobrym rozwiązaniem w które świetnie wpisywało się pojęcie Hipoteki Budowlanej – tyle że określonej w czasie i wartości.

29 www.gwarancjezaplaty.mwtb.pl T. Jurkiewicz tadejurkiewicz@hotmail.com
Proponujemy przejrzenie propozycji OIUGZ – w załączeniu – jeśli trzeba materiałów źródłowych w temacie HB jakie możemy odostępnić - jak też są na stronie - w tej kwestii tak by stworzyć akt prawny ZABEZPIECZAJĄCY W RÓWNYM STOPNIU WSZYSTKICH UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE BUDOWLANYM. Pragniemy nadmieniæ iż takie uprzywilejowane traktowanie Wykonawców / Podwykonawców jest niezgodne z Konstytucj¹ – tzw. konstytucyjn¹ zasadê równoœci stron wobec prawa wyra¿on¹ w art. 32 Konstytucji RP 5.Wejście w życie ustawy Z uwagi na bardzo daleko idące zmiany wprowadzane do konstrukcji hipoteki oraz konieczność dostosowania do nich przepisów wykonawczych do ustawy o księgach wieczystych i hipotece regulujących dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych, projekt przewiduje roczny okres vacatio legis. Zapewni to także uczestnikom obrotu niezbêdny czas na zapoznanie się z projektowanymi zmianami. Jedynie w odniesieniu do proponowanego art u.k.w.h. przewidziano krótki okres vacatio legis wynosz¹cy jedynie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Jest to podyktowane chęcią wzmocnienia pozycji uczestników procesu budowlanego m.in. w związku z przygotowaniem obiektów na EURO 2012. = t = wprowadzenie zmian postaci proponowanej jak wy¿ej NIE ZMIENI STOSUNKÓW ANI TE¯ POZIOMU ZABEZPIECZENIA NALE¯NOŒCI W STOSUNKU DO AKTUALNEGO STANU RZECZY, tzn istniej¹cych zapisów w kc, art i ju¿ nieaktualnej Ustawy Gwarancje Zap³aty z lipca 2003 r. TAKŻE POZYCJA UCZESTNIKÓW PROCESÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM OBIEKTÓW NA EURO LEŻY POD ZNAKIEM ZAPYTANIA. Wierzę, że Szanowna Komisja przejrzy z uwagą proponowane sugestie / KOMENTARZE i wprowadzi je w życie, tak by tworzony akt prawny stawarzał adekwatne i równorzędne zabezpieczenie należnoœci dla WSZYSTKICH UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE BUDOWLANYM. Powyższe uwagi opracowa³ł koordynator OIU GZ T. Jurkiewicz in¿. Tadeusz Jurkiewicz koordynator OIU GZ Ruda Œl¹ska ul. Poligonowa 4

30 Trzeba stworzyć prawo, które spowoduje, że „nie opłaci się nie płacić”
Konkluzja z niniejszej Prezentacji: Trzeba stworzyć prawo, które spowoduje, że „nie opłaci się nie płacić” a takim rozwiązaniem jest wzorując się na prawie niemieckim (art. 648 i 648 A BGB), a posiłkując się doświadczeniami kanadyjskimi: Hipoteka Budowlana Gwarancje Zapłaty - szczególnie dla procesów budowlanych dla których procedura HB nie jest możliwa do realizacji (patrz procesy liniowe...); Dodatkowo trzeba pomyśleć o Klientach procesów budowlanych / deweloperskich – i tu należy wprowadzić Rachunek Powierniczy (ale to omówimy przy następnej okazji wspólnie z Mec. Pawłem Kuglarzem, Opiekunem Merytorycznym OIUGZ wraz z Prof. Fryderykiem Zollem z UJ ). DZIĘKUJĘ Kontakt: Tel / fax:

31 OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA GWARANCJE ZAPŁATY
przy PIPHB / SDMB Dodatkowe informacje: inż. Tadeusz Jurkiewicz 0 600 209 893 Tel / fax Ruda Śląska, ul. Poligonowa 4 PIPHB tel. / fax Warszawa, ul Rydygiera 7, Dyrektor Biura Izby : Bogdan Porzęcki tel. kom

32 Uregulowane w Kodeksie Cywilnym Quebeku art.. 2724 i następne;
HIPOTEKA BUDOWLANA - alternatywna forma zabezpieczenia należności za roboty budowlane* / uczestnictwo w procesie budowlanym dla WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU BUDOWLANEGO Niniejsza prezentacja przedstawia funkcjonowanie Hipoteki Legalnej w Kanadzie z odwołaniem się do konkretnych uregulowań prawnych Kodeksu Cywilnego. * Roboty Budowlane musza być rozumiane w szerokim / pełnym zakresie tzn.. roboty Budowlane składają się z: - wykonawstwa / realizacji „wartości dodanej” do gruntu / z obiektem przy udziale: - Podwykonawców; - pracowników budowlanych;    Dostawców materiałów / wyposażenia dostarczonych przez dostawców i producentów;   Dostawców sprzętu budowlanego wypożyczonego;   konsultacji i usług profesjonalnych architektów, inżynierów, geodetów itd..; - usług uzupełniających nie będących typowymi budowlanymi, np.. sprzątanie; ochrona itp.; ** HIPOTEKA LEGALNA – w tłumaczeniu USTAWOWA / KAUCYJNA Wynikające z Prawa Hipoteczne Zabezpieczenie Należności za Włożoną Wartość Dodaną do Nieruchomości Uregulowane w Kodeksie Cywilnym Quebeku art i następne; *** w polskim przekładzie HIPOTEKA BUDOWLANA Opracowane przez: inż. Tadeusz Jurkiewicz Inżynier Budownictwa po Politechnice Krakowskiej, 1973 rok; 33 lat praktyki budowlanej w tym: lata w badaniach na Politechnice Krakowskiej; lat w Zairze jako wykładowca na Uniwesrytecie Zairskim i Dyrektor Techniczny firmy wykonawczej Zaire Engeenering Sarl (300 prac.); - 17 lat kosztorysant, manager projektów w / i dla Firm budowlanych w Quebeku, / prowincja Kanady/ - 5 lat manager filli Kanadyjskiej Firmy Les Produits Fraco Ltee, w Katowicach Fraco sp. z o.o.

33 Program prezentacji: Wprowadzenie do tematu 1.1. Ranga problemu
- typowe formy „unikania” płatności za wykonane roboty; Zabezpieczenie płatności w aktualnym stanie prawa Polskiego: - weksle - gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe - art kc - gwarancje płatności wg Inne istniejące formy zabezpieczenia, a w tym: HIPOTEKA LEGALNA / PRIVILEGE DE CONSTRUCTION - francuski / CONTRACTORS LIEN angielski      - krótka informacja o strukturze budownictwa w Quebeku / Kanadzie - Nadzór Budowlany / Regie du Batiment du Quebek - organizacje / Stowarzyszenia Budowlanych - ACQ Stowarzyszenie Firm Budowlanych Quebeku - APCHQ - Stowarzyszenie Budowlanych Mieszkaniówki Quebeku - BSDQ - Biuro Ofert Publicznych

34 2.1.1.1. Charakter działań objętych HL (art. 2724):
2. HIPOTEKA LEGALNA / co mówi Kodeks Cywilny Quebeku o HL 2.1. Koncept HL /   geneza HL HIPOTEKA LEGALNA / USTAWOWA jest to procedura Zabezpieczenia Należności zapewniona kodeksem cywilnym, Quebeku (trzeba zaznaczyć, że ta forma / koncept zabezpieczenia należności istnieje w całej Ameryce Północnej tzn.. w Kanadzie i w Stanach) zabezpieczenia płatności za wykonane roboty, dostawy materiałów i usług celem „podniesienia wartości” nieruchomości zleconej przez Właściciela nieruchomości. Jest to Prawo związane z faktem wykonania zlecenia, dodania wartości nieruchomości. Do 1994 roku / roku zmiany kodeksu cywilnego w Quebeku, prawo to nazywało się „privilege de construction” / przywileje budowniczych; i jest zawarta w 6-ej księdze zatytułowanym „priorytety i hipoteki” (art do 2802) HIPOTEKA LEGALNA / USTAWOWA jest procedurą o specjalnym charakterze, gdyż jest egzekwowana niezależnie od woli Właściciela rzeczy zahipotekowanej i dla jej ustalenia nie jest wymagana zgoda Właściciela. Istnieje ona przez nakaz prawa. Hipoteka konwencjonalna może służyć np.. dla uzyskania finansowania jako jego gwarancja, a wszystko odbywa się za zgodą Właściciela. Zakres stosowania   Charakter działań objętych HL (art. 2724):      - należności względem US, ZUS-u, i inne publicznego rzędu;    - należności osób uczestniczących w budowie lub renowacji nieruchomości, w tym pracowników budowlanych; - należności dla zarządcy nieruchomości za płatności związane z jej utrzymaniem;   -  należności z wyroku sądowego; Dla wyjaśnienia, istnieją sytuacje kiedy nie ma się prawa do HL, a to wprzypadku zamówienia / zlecenia wykonania robót / dodania wartości nieruchomości przez nie Właściciela / ani nie w jego imieniu / z upoważnienia, np.. przez lokatora nieruchomości. Tylko roboty; dostawy / dodanie wartości nieruchomości zamówione przez Właściciela rodzą prawo HL. Dlatego też dla powstania prawa HL jest konieczna Umowa na Roboty Budowlane między Właścicielem i Wykonawcą. Dlatego też jest ważnym, by ten który zleca roboty miał Umowę lub Zlecenie z / od Właścicielem nieruchomości.

35 Dostawy materiałów - prawu HL podlegają wszystkie materiały użyte do wykonania robót zleconych przez Właściciela HL dotyczy tylko konkretnej / przedmiotowej nieruchomości której „wartość” została podniesiona przez wykonane roboty, zamówione przez Właściciela. Ten aspekt jest ważny w kwestii Zgłoszenia prawa do HL, gdyż w przypadku robót na kilku nieruchomościach / położonych na oddzielnych działkach zgłoszenia należy dokonać dla poszczególnych nieruchomości odnosząc się do ich numerów rejestrowych w Księgach. 2.1.4.HL / prawo do / przysługuje wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, tj. wykonawcom, dostawcom usług, materiałów, profesjonalistom i pracownikom budowlanym. (art. 2726) Jeśli chodzi o Dostawców to również i oni są chronieni przez HL tyle że koniecznym jest dowód, że dostarczone materiały wchodzą w skład menu zamówionego przez Właściciela (co jest łatwe do udowodnienia na podstawie dokumentacji) 2.1.5. Pracownicy Budowlani przez sam fakt pracy przy tworzeniu „wartości dodanej” są chronieni i to w sposób specjalny, gdyż nie podlegają obowiązkowi Zgłoszenia Prawa do HL (listem poleconym). Uwaga: należy podkreślić, że aktualny kodeks wzmocnił Prawo do HL dla Pracowników,, gdyż uprzednio Pracownicy mieli prawo / gwarantowane 20 dni pracy. 2.1.6.Wartość HL (art., 2728) gwarantuje / zabezpiecza pełną „wartość dodaną” do Nieruchomości uzyskaną przez wykonanie robót materiałów i usług dostarczonych w tym celu 2.1.7.  Narodziny HL ( art. 2726) Prawo do HL powstaje z chwilą podpisania Umowy / Przyjęcia Zlecenia od Właściciela nieruchomości (dla Uczestników bezpośrednio związanych Umownie z Właścicielem) jak i z momentem Zgłoszenia podjęcia / podpisania Umowy przez Innych Uczestników do Właściciela nieruchomości. Dla Innych Uczestników PB, a szczególnie Dostawców, jest to ważny element, gdyż HL dotyczy tylko czynności / dostaw wykonanych po Zgłoszeniu HL do Właściciela.

36  2.1.8.  Poziom / Ranga / ważność HL (art. 2945)
HL jest ustawiona jako pierwsza , przed innymi hipotekami, a pośród HL decyduje data wpisu. 2.1.9.   Inne gwarancje dopuszczalne, równoważne z HL (art.2123) Prawo przewiduje / dopuszcza użycie w PB innych adekwatnych gwarancji zabezpieczenia należności mogących narodzić HL, udzielone przez Płatnika, jeśli one zapewniają poziom zabezpieczenia równoważny z HL. - Na podstawie takiej gwarancji Sąd może usunąć wpis HL.       Warunki ważności HL (art. 2727) Są dwa warunki utrzymania HL: a) HL utrzymuje swą ważność pod warunkiem Zgłoszenia Prawa do HL (notarialnie) w terminie do 30-tu dni od daty zakończenia robót (z kopią do Właściciela). b) w 6-ć miesięcy po zakończeniu robót dla utrzymania HL należy wnieść wniosek do Sądu o jej wpis, inaczej samoczynnie wygasa.       Definicja daty zakończenia robót Ważny punkt, decydujący o podjęciu działań egzekucyjnych HL. Prawo określa to jako: data kiedy budowla / lub jej część / jest gotowa do użytkowania / Tyle prawa pisanego , teraz podsumujemy temat i przestawimy praktyczną stronę HL / KAUCYJNEJ

37 kontrola płatności; zabezpieczenie przed podwójną płatnością;
 2.2.  Kogo dotyczy HL - zakres / sposób zabezpieczenia -         Inwestor / Właściciel - zakres: kontrola PB i robót Zleconych - zabezpieczenie: kontrola płatności; zabezpieczenie przed podwójną płatnością;   Generalny Wykonawca - zakres: pełna wartość robót - zabezpieczenie: kontrola płatności; narzucone terminy rozliczeń -      Podwykonawcy - zakres: pełna wartość Zgłoszonych Robót narzucone terminy rozliczeń; pełne zabezpieczenie -      Inni Uczestnicy Procesu Budowlanego - zakres: pełna wartość Zgłoszonych Robót   Pracownicy - zakres: pełna wartość wykonanej pracy; pełne zabezpieczenie bez potrzeby Zgłoszenia

38 2.2. Zasady i warunki skorzystania z Prawa HL
-     zgłoszenie kontraktu -   dla Uczestników bezpośrednio związanych Umownie z Właścicielem - nie ma potrzeby Zgłoszenia (denontiation) -   Inni Uczestnicy PB muszą Zgłosić swoją Umowę (pod rygorem nieważności HL) przez powiadomienie Listem Poleconym (denontiation) Właściciela (z kopią do Generalnego Wykonawcy) o zakresie Umowy (cenie, przedmiocie, terminach). Uwaga 1 : warunek ten jest si ne qua non – i dodatkowo tylko „Roboty”wykonane po dacie Zgłoszenia podlegają HL Uwaga 2: Prawo wymusza na Właścicielu / Generalnym Wykonawcy udzielenia pełnej informacji dotyczącej Nieruchomości; -   Pracownicy budowlani - nie mają obowiązku Zgłoszenia okresy i terminy legalne narodzin / egzekucji HL - narodziny HL - moment podpisania Umowy: -     GW z Właścicielem; -     Podwykonawcy z GW -     Innych UPB ze Zleceniodawcą -      Pracowników – w dniu podjęcia pracy na budowie -  warunki ważności HL -              GW podpisanie Umowy -              PW Zgłoszenie pisemne do Właściciela -              DM/U; PR - Zgłoszenie pisemne do Właściciela -              P fakt podjęcia pracy na Budowie

39 -   rejestr kontrola Prawa do HL
- Właściciel rejestruje: - Zgłoszenia Prawa /denontiations/ - Oświadczenia solenne o otrzymaniu Płatności / kontrola przez Właściciela polega na porównaniu rejestru Zgłoszeń z rejestrem Oświadczeń (W przypadku różnic między Zgłoszeniami i Fakturacją i Oświadczeniami Właściciel zatrzymuje kwoty do wyjaśnienia – Patrz „Procedury” ) Generalny Wykonawca rejestruje / raportuje przy fakturowaniu : - Rejestruje Zgłoszenia Prawa /denontiations/ - Rejestruje Oświadczenia solenne o otrzymaniu Płatności - a następnie przy fakturowaniu przedstawia te informacje jako załącznik na bazie którego zostaje zrealizowana wypłata należności (szczegóły Procedury patrz pkt – patrz „Procedury…”). 2.4.    Przykładowa reauzacja Procesu Budowlanego w/s Procedura HL (analiza procesu realizacji PB ws realizacja Płatności i zabezpieczenia HL - patrz „Procedury…” )      z punktu widzenia Inwestora      z punktu widzenia Generalnego Wykonawcy      z punktu widzenia Każdego Innego Uczestnika PB 2.5. Inne możliwe i stosowane Mechanizmy zabezpieczenia w zastępstwie do HL Prawo HL (Kodeks Cywilny) przewiduje możliwość odstąpienia od Procedury HL, jednak tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli zaproponowana przez Płatnika Gwarancja jest adekwatna, realna do realizacji i zabezpiecza w równym stopniu Wszystkich Uczestników PB. Z typowych rozwiązań mogą to być: - gwarancje za dostawy i robociznę udzielone przez bank / firmę ubezpieczeniową; zatrzymania płatności; zrzeknięcie się prawa do HL;

40 - zabezpieczenie Wszystkich uczestników Procesu Budowlanego
    2.6. Podsumowanie - zalety -   zabezpieczenie Wszystkich uczestników Procesu Budowlanego -   kontrola płatności; uniknięcie „podwójnej płatności”; -   narzucone terminy realizacji płatności;        - wady - 2.7. Realne przesłanki wprowadzenia HL / Kaucyjnej w Polsce - uwarunkowania prawne / proceduralne - plan / harmonogram prac do wprowadzenia w życie HL          "Jakie zalety posiada Hipoteka USTAWOWA w stosunku do dotychczasowych rozwiązań ?" 1) objęcie ochroną większego zakresu podmiotów, które w chwili obecnej nie są chronione przed skutkami zatorów płatniczych w budownictwie (oprócz firm budowlanych sensu stricto), również projektantów / Architektów / Profesjonalistów, dostawców Usług / urządzeń i materiałów, Innych uczestników Procesu Budowlanego jak i Pracowników Budowlanych (tak Generalnego jak i Podwykonawców) i powstaje z mocy prawa. 2) mechanizm zabezpieczający Inwestora przed dokonywaniem podwójnych płatności w postaci deklaracji sollonelnych (zagrożenie jest następstwem zapisów art k.c.). Mechanizm kontrolny (podobny) Inwestor może przewidzieć również obecnie w umowie z Generalnym wykonawca inwestycji, jednak w przypadku Hipoteki Legalnej zabezpieczenie powstaje z mocy prawa (nie jest fakultatywne); 2.5. Inne możliwe i stosowane Mechanizmy zabezpieczenia w zastępstwie do HL Prawo HL (Kodeks Cywilny) przewiduje możliwość odstąpienia od Procedury HL, jednak tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli zaproponowana przez Płatnika Gwarancja jest adekwatna, realna do realizacji i zabezpiecza w równym stopniu Wszystkich Uczestników PB. Z typowych rozwiązań mogą to być: - gwarancje za dostawy i robociznę udzielone przez bank / firmę ubezpieczeniową; zatrzymania płatności; zrzeknięcie się prawa do HL; 3) zwiększona ochrona należności za wszelkie „roboty budowlane”. Jak dotychczas prawo do zadania gwarancji zapłaty na podstawie ustawy o gwarancjach za roboty budowlane ma charakter fakultatywny i jest uprawnieniem wykonawcy. Często też Wykonawcy nie korzystają z tej formy zabezpieczenia, gdyż jest to źle odbierane przez Generalnych Wykonawców. Chcąc kontynuować współpracę w przyszłości nie korzystają z przysługującego im uprawnienia. W przypadku Hipoteki Legalnej zabezpieczenie następuje z mocy prawa, niezależnie od woli stron umowy 4)    Procedura Hipoteki Legalnej jest bardzo prosta w zastosowaniu. Nie wymaga, żadnych dodatkowych nakładów ani środków kontrolnych poza dotychczasowymi, powszechnie stosowanymi formami. 5)    Procedura Hipoteki Legalnej sprawia, że rozliczenia muszą być dokonane w określonym terminie, narzuconym przez prawo. W związku z tym pozwala na lepsze planowanie przepływy pieniędzy w projekcie.

41 2.5. Inne możliwe i stosowane Mechanizmy zabezpieczenia w zastępstwie do HL
Prawo HL (Kodeks Cywilny) przewiduje możliwość odstąpienia od Procedury HL, jednak tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli zaproponowana przez Płatnika Gwarancja jest adekwatna, realna do realizacji i zabezpiecza w równym stopniu Wszystkich Uczestników PB. Z typowych rozwiązań mogą to być: - gwarancje za dostawy i robociznę udzielone przez bank / firmę ubezpieczeniową; zatrzymania płatności; zrzeknięcie się prawa do HL; 2.6. Podsumowanie - zalety -   zabezpieczenie Wszystkich uczestników Procesu Budowlanego -   kontrola płatności; uniknięcie „podwójnej płatności”; -   narzucone terminy realizacji płatności;        - wady -

42 2.7. Realne przesłanki wprowadzenia HL / Kaucyjnej w Polsce
- uwarunkowania prawne / proceduralne - plan / harmonogram prac do wprowadzenia w życie HL          "Jakie zalety posiada Hipoteka USTAWOWA w stosunku do dotychczasowych rozwiązań ?" 1) objęcie ochroną większego zakresu podmiotów, które w chwili obecnej nie są chronione przed skutkami zatorów płatniczych w budownictwie (oprócz firm budowlanych sensu stricto), również projektantów / Architektów / Profesjonalistów, dostawców Usług / urządzeń i materiałów, Innych uczestników Procesu Budowlanego jak i Pracowników Budowlanych (tak Generalnego jak i Podwykonawców) i powstaje z mocy prawa. 2) mechanizm zabezpieczający Inwestora przed dokonywaniem podwójnych płatności w postaci deklaracji sollonelnych (zagrożenie jest następstwem zapisów art k.c.). Mechanizm kontrolny (podobny) Inwestor może przewidzieć również obecnie w umowie z Generalnym wykonawca inwestycji, jednak w przypadku Hipoteki Legalnej zabezpieczenie powstaje z mocy prawa (nie jest fakultatywne); 3) zwiększona ochrona należności za wszelkie „roboty budowlane” – działania w Procesie Budowlanym. Jak dotychczas prawo do zadania gwarancji zapłaty na podstawie ustawy o gwarancjach za roboty budowlane ma charakter fakultatywny i jest uprawnieniem wykonawcy. Często też Wykonawcy nie korzystają z tej formy zabezpieczenia, gdyż jest to źle odbierane przez Generalnych Wykonawców. Chcąc kontynuować współpracę w przyszłości nie korzystają z przysługującego im uprawnienia. W przypadku Hipoteki Legalnej zabezpieczenie następuje z mocy prawa, niezależnie od woli stron umowy 4)    Procedura Hipoteki Legalnej jest bardzo prosta w zastosowaniu. Nie wymaga, żadnych dodatkowych nakładów ani środków kontrolnych poza dotychczasowymi, powszechnie stosowanymi formami. 5)    Procedura Hipoteki Legalnej sprawia, że rozliczenia muszą być dokonane w określonym terminie, narzuconym przez prawo. W związku z tym pozwala na lepsze planowanie przepływy pieniędzy w projekcie.

43 HIPOTEKA LEGALNA / PRIVILEGE DE CONSTRUCTION / CONTRACTORS LIEN -    Procedura ZABEZPIECZENIA PŁATNOŚCI za udział w Procesie Budowlanym 1. CEL Celem Procedury jest prawne i bezwarunkowe zabezpieczenie Każdego Uczestnika Procesu Budowlanego płatności za część wartości dodanej jaką wniósł do PB. Procedura daje Prawo każdemu z Uczestników PB, w tym też Pracownikom Budowlanym GW i Podwykonawców do zabezpieczenia swoich należności w formie Prawa Hipotecznego do części nieuregulowanej normalnym trybem płatności w wysokości nieuregulowanej należności. Konsekwencje: a)      dla Inwestora: daje możliwość kontroli Procesu Budowlanego - zabezpiecza przed „podwójną płatnością” wynikłą z przepisu o współodpowiedzialności {art. 647(1)} b)      dla Uczestnika PB: gwarancja płatności za dobrze wykonaną pracę w ustalonej Umownie wartości; - uregulowanie wszelkich kwestii w terminie do 6-ciu miesięcy od zakończenia robót budowlanych. 2. EGZEKUCJA PRAWA By wyegzekwować swoje Prawo Zabezpieczenia Płatności (PZP) należy dokonać działań: - Informacyjnych - tzn. poinformować oficjalnie Inwestora (Właściciela Gruntu) o podjętej / podpisanej Umowie / Zleceniu związanej z realizacją PB poprzez wysłanie Informacji / Denoncjacjon / Zawiadomienia o Kontrakcie do -       Inwestora; -       Kopia do Generalnego Wykonawcy; Uwaga: z obowiązku Informacyjnego są zwolnieni „bezpośrednio związani”, tzn. kontrahenci związani Umową ze sobą jak np.. Inwestor i GW czy też np.. Architekt i Inwestor a)    dla Inwestora: prowadzenie na bieżąco Listy Zgłoszeń;  b) dla Uczestnika PB: obowiązek Zgłoszenia swego Uczestnictwa w PB pod rygorem nieważności Zabezpieczenia; -   Kontrolnych Realizacji Zgłoszeń - tak Inwestor jak i GW prowadzą na bieżąco listę Zgłoszeń, która to Lista jest na bieżąco konfrontowana z Wypłatami progresywnymi a)   dla Inwestora: prowadzenie na bieżąco Listy Zgłoszeń i jej porównywanie z dokonywanymi płatnościami potwierdzonymi listą płatności;”Lista Oświadczeń” z podpisami/ oświadczeniami solennymi składanymi przez GW jako załącznik do kolejnych faktur; - zatrzymanie do wyjaśnienia różnic kwot z „Listy Zgłoszeń” i „Listy Oświadczeń”; b)    dla Uczestnika PB: składanie sollenych oświadczeń o otrzymanych płatnościach;

44 Procedura ZABEZPIECZENIA P£ATNOŒCI za udzia³ w Procesie Budowlanym - 2 -
- Zg³oszenia Prawa do Hipoteki do 30-tu dni po zakoñczeniu Robót Budowlanych Ka¿dy Uczesnik PB, który dokona³ / dotrzyma³ obowi¹zku Informacji / Zg³oszenia ma prawo Zg³oszenia aktem Notarialnym do Ksi¹g Wieczystych swego Prawa do Hipoteki w wysokoœci pozosta³ej nieuregulowanej nale¿noœci Konsekwencje: dla Inwestora: kopia Zgłoszenia Prawa Aktem Notarialnym od Notariusza i z Ksiąg Wieczystych; - wyjaśnienie i uregulowanie należności z zatrzymanych kwot dla likwidacji Prawa do Hipoteki; dla Uczestnika PB: Notarialne Zgłoszenie Prawa do Hipoteki w kwocie nieuregulowanej należności; - wycofanie Zgłoszenia Prawa do Hipoteki w momencie uregulowania należności; - Egzekucja Prawa do Hipoteki po 6-ciu miesi¹cach od Zgóoszenia Prawa do Hipoteki, w przypadku dalszego „nieuregulowania” pozosta³ej nale¿noœci Egzekucja Prawa do Hipoteki w postaci Wniosku do S¹du o przyznanie Hipoteki w wartoœci nieuregulowanej nale¿noœci, ³¹cznie z odsetkami i kosztami. dla Inwestora: wpis do Ksiąg Wieczystych wyroku Sądu; - niemożność dysponowania Nieruchomością bez uregulowania Wpisu; dla Uczestnika PB: złożenie pozwu do Sądu o egzekucję Prawa do Hipoteki na podstawie Zgłoszenia i dokumentów źródłowych; na podstawie Wyroku Sądu wpis do Ksiąg Wieczystych wartości należnych (należność wraz z odsetkami); możliwość dysponowania swymi udziałami, tzn sprzedaży / zbycia;

45 PRZYKŁADOWA REALIZACJA UMOWY INWESTYCJI / Procesu Budowlanego
Procedura ZABEZPIECZENIA P£ATNOŒCI za udzia³ w Procesie Budowlanym PRZYKŁADOWA REALIZACJA UMOWY INWESTYCJI / Procesu Budowlanego w aspekcie funkcjonowania Zabezpieczenia Płatności / Hipoteki Legalnej : Uczestnicy Procesu Budowlanego: - „I” Inwestor - zwykle posiadacz / właściciel gruntu a jednocześnie podejmujący działania stworzenia „wartości dodanej” do tego gruntu w postaci Budowli (nie musi to być ten sam Podmiot Gospodarczy) _ „ GW” - Generalny Wykonawca - podejmujący działania realizacji „wartości dodanej” na gruncie w formie Umowy o Roboty Budowlane / Dostawy z Inwestorem „PGW” - pracownicy budowlani GW - „PW” - podwykonawcy wykonawcy Robót Budowlanych na zlecenie z materiałów „własnych” lub powierzonych dostarczonymi przez „Dostawcę Materiałów”; pracownikami „własnymi” przy użyciu sprzętu „własnego” lub i Wynajętego od „Dostawcy Usług” „PPW” - pracownicy budowlani Podwykonawców - „ DM” - Dostawca Materiałów - „ DU” - Dostawca Usług / Sprzętu - „PR” - profesjonaliści występujący / uczestniczący w Procesie Budowlanym: Architekt, Inżynier, Prawnik, Project Manager i inni B Typowe Etapy Procesu Budowlanego Podpisanie Umowy GW z Inwestorem na realizacje Podpisywanie Umów GW z Podwykonawcami (PW); Uczestnikami PB Podpisywanie Umów GW z Dostawcami Podpisywanie Umów Podwykonawców z Dostawcami ( M;U;Sprzętu;) 2. Podpisanie Umowy PW z GW na realizacje Podpisywanie Umów GW z Podwykonawcami (PW) Podpisywanie Umów GW z Dostawcami Podpisywanie Umów Podwykonawców z Dostawcami ( M;U;Sprzętu;) 3, Rozliczanie progresywne Umowy GW z Inwestorem na realizacje Rozliczanie progresywne Umów GW z Podwykonawcami (PW); Uczestnikami PB Rozliczanie progresywne Umów GW z Dostawcami 3.2. Rozliczanie progresywne Umów Podwykonawców z Dostawcami 4 Rozliczanie końcowe Umowy GW z Inwestorem na realizacje Rozliczanie końcowe Umów GW z Podwykonawcami (PW); Uczestnikami PB Rozliczanie końcowe Umów GW z Dostawcami 4.2. Rozliczanie końcowe Umów Podwykonawców z Dostawcami

46 Procedura ZABEZPIECZENIA P£ATNOŒCI za udzia³ w Procesie Budowlanym - 4 -
SCHEMAT RELAZACJI PROCESU BUDOWLANEGO (PB) a fukcjonowanie HL 1. Podpisanie Umowy na Realizacjê PB miêdzy I i GW /PW obowi¹zek umowny sk³adania wraz z Fakturami Listy Podwykonawców / Uczestników PB; obowi¹zek umowny sk³adania „Listy Oœwiadczeñ”; Przyk³adowo: Umowa na z³ z³ 2. 1-a Faktura GW z³ - w tym roboty GW na z³ roboty PW na z³ - obowi¹zek GW - prawid³owa faktura - lista ju¿ zakontraktowanych i negocjowanych Uczestników PB; obowi¹zek Inwestora – zap³ata faktury w 100 % 3. 2-ga Faktura z³ roboty PW na z³ - za³¹czenie „Listy Oœiadczeñ” ju¿ uregulowanych Uczestników wystêpuj¹cych w menu Faktury Nr suma Oœwiadczeñ Nr 1 = z³ - uzupe³niona lista ju¿ zakontraktowanych i negocjowanych dalszych Uczestników PB; - obowi¹zek Inwestora – zap³ata faktury Nr 2 w kwocie pomniejszonej o ró¿nicê zafakturowanych robót i sumy Oœwiadczeñ wystêpuj¹cych w „Liœcie Oœwiadczeñ Nr 1” - Inwestor zatrzymuje kwotê z³ – z³ = z³ 4,5,………. X Faktura progresywna - obowi¹zek GW jak wy¿ej - obowi¹zek Inwestora - jak wy¿ej FK - faktura Koñcowa - za³¹czenie komplenej „Listy Oœiadczeñ” ju¿ uregulowanych Uczestników wystêpuj¹cych w menu Faktury Nr 1… X - - dostarczenie „Listy Oœwiadczeñ” na sumê z „Listy zg³oszeñ” - uregulowanie w okresie do 6-ciu miesiêcy od zakoñczenia PB wszystkich nale¿noœci i uzyskanie Kompletnej „Listy Oœwiadczeñ” = „Liœcie Zg³oszeñ” - obowi¹zek Inwestora – zap³ata faktury FK w kwocie pomniejszonej o ró¿nicê zafakturowanych robót i sumy Oœwiadczeñ wystêpuj¹cych w „Liœcie Oœwiadczeñ ” w porównaniu z „List¹ ¯g³oszeñ” - Inwestor powinien mieæ „w Banku” zatrzyman¹ kwotê równ¹ ró¿nicy sum wynik³ych z „Listy Zg³oszeñ” i „Listy Oœwiadczeñ”; przyk³adowo: „Lista Zg³oszeñ” na kwotê z³ „Lista Oœwiadczeñ” z³ ============================================ Kwota zatrzymana przez Inwestora z³ uregulowanie zatrzymanych Kwot na podstawie kompoletnej „Listy Oœwiadczeñ … / 5

47

48 PODSUMOWANIE: W przypadku nieuregulowania nale¿noœci np. na kwotê jw z³ Uczestnicy wnosz¹c o egzekucjê Hipoteki zostan¹ wpisani do Ksi¹g Wieczystych na kwoty im nale¿ne, przy czym Inwestor nie ma ryzyka „podwójnej p³atnoœci” gdy¿ posiada w swoich zasobach zatrzymane kwoty i mo¿e je w tym momencie sam uregulowaæ. Oczywiœcie, wszêdzie mówimy o kwotach nale¿nych umownie i bezspornych. Terminy realizacji Egzekucji Hipoteki narzucaj¹ jednak rygor na Wszystkich Uczestników jak i na Inwestora do terminowego uregulowania wszelkich kwestii spornych; co jest dodatkowym atutem wa¿noœci Procedury.

49 WZÓR ZG£OSZENIA PRAWA do HIPOTEKI LEGALNEJ
Procedura ZABEZPIECZENIA P£ATNOŒCI za udzia³ w Procesie Budowlanym WZÓR ZG£OSZENIA PRAWA do HIPOTEKI LEGALNEJ (mimo i¿ Prawo do HL rodzi siê w momencie podpisania Umowy, to dla Utrzymania wa¿noœci HL dokument jaki MUSI przygotowaæ i wys³aæ Ka¿dy Uczestnik PB niezwi¹zany bezpoœredni¹ Umow¹ z W³aœcicielem, oprócz Pracowników Budowlnaych; „Wartoœæ” HL jest te¿ naliczana od momentu otrzymania przez W³aœciciela Zg³oszenia ) „Papier Listowy Firmy” Logo Listem poleconym z poœwiadczeniem odbioru Miejsce, data ( najlepiej data podpisania Umowy) Adresat: „W³aœciciel” Dotyczy: Zg³oszenie Prawa do Hipoteki Legalnej przez …. (Podwykonawcê.. Dostawcê…) Przedmiotowy Projekt: Nazwa, Adres, Dane z Ksi¹g Wieczystych (jeœli dostêopne na tym etapie) Niniejszym may przyjemnoœæ zawiadomiæ Pañstwa, ¿e Generalny Wykonawca (menager…)/ Nazwa, adres, NIP, /; zawar³ z nami, Firm¹…. / Nazwa, adres, NIP, /; umowê na: - / opis natury, charakteru i zakresu robót / dostaw /robót - przeznaczonych do realizacji przedmiotowej Budowy, w kwocie ³¹cznej, netto (plus taksy w wysokoœci….) jak równie¿ wszelkie inne dodatkowe Roboty / Dostawy udokumentowane dodatkowym Zamówieniem. W przypadku, jeœli Pañstwo nie zawarliœcie Umowy na realizacjê przedmiotowych Robót na obiekcie …. z Firm¹….. prosimy o natychmiastowe nas poinformowanie, tak by nasze zaanga¿owanie w ten projekt by³o zgodne ze stanem faktycznym. Zg³oszenie to nie mo¿e w ¿adnym przypadku byæ rozumiane jako naruszenia praw i wiarygodnoœci naszego Klienta, Firmy….., natomiast jako typowa, zgodna z prawem Procedura wynikaj¹ca z art KCQ dotycz¹cego Hipoteki Legalnej i zwi¹zanymi z ni¹ prawami zabezpieczenia p³atnoœci. Z powa¿aniem Podpis osoby upowa¿nionej C/C kopia dla GW

50 Zabezpieczenie Należności w Procesie Budowlanym
w / g obcych Ustawodawstw Różnorodność uczestniczących Podmiotów Gospodarczych, Specyfika samego Procesu Budowlanego, waga samego Procesu Budowlanego w Gospodarce nakłada na wszystkich Uczestników Procesu Budowlanego, a jednocześnie i na Ustawodawcę szczególnego traktowania prowadzonych działań i dostrzegania momentów mogących hamować prawidłową realizację Procesu Budowlanego a tym samym działalność Podmiotów Uczestniczących i zależnych od Procesu Budowlanego. Dlatego też w wielu ustawodawstwach (francuskim, niemieckim, szwajcarskim, kanadyjskim czy amerykańskim) Proces Budowlany / jego Uczestnicy jest objęty specjalnymi uregulowaniami prawnymi które dając ochronę, pozwalają na uważną merytoryczną realizację zadań, bez skupiania swej uwagi na poszukiwanie specjalnych zabezpieczeń i stratę czasu na odzysk należności, co ma miejsce w aktualnym stanie rzeczy Wszystkich / bez wyjątku Uczestników procesu Budowlanego. Tak trzeba nazwać „po imieniu” iż dążenia Ustawodawcy polskiego przy tworzeniu i modyfikacji ustawodawstwa przez wprowadzenie art. 647 (1) do Kodeksu Cywilnego Cywilnego Ustawy o Gwarancjach Inwestorskich szły i idą w dobrym kierunku gdyż w wielu państwach (Niemcy(1) , Francja(2), Szwajcaria(3), USA(4), Kanada(5)) takie ustawowe zabezpieczenia istnieją. Dodatkowo, w przeciwieństwie do naszego Ustawodawstwa zapewniają to zabezpieczenie „z mocy prawa”, a nie jak u nas fakultatywnie, mówiąc „… może…” co oczywiście w efekcie nie jest żadnym zabezpieczeniem. Wszystkie wymienione poniżej ustawodawstwa opierają się na pojęciu  „ L'hypotheque de garantie d'artisan de construction " - co w tłumaczeniu brzmi „hipoteczna gwarancja rzemieślników budownictwa” , i obejmuje ona Wszystkich Uczestników Procesu Budowlanego. Istotą tego typu zabezpieczenia jest, że Każdy kto przystępuje do Procesu Budowlanego, przez fakt podpisania umowy bezpośrednio lub pośrednio z właścicielem Nieruchomości (Inwestora) uzyskuje (po spełnieniu odpowiednich formalności polegających głownie na informacji o tym fakcie Inwestora) zabezpieczenie swojego wkładu w tę Wartość Dodaną. Mówiąc prościej Każdy ( Generalny Wykonawca, Podwykonawcy, Dostawcy materiałów i Usług, Producenci Materiałów, Profesjonaliści) kto uczestniczy w Procesie Budowlanym ma być zapłacony za włożony wkład (pracę, dostawę), a zabezpieczeniem tej należności jest Prawo do Hipoteki tej części Wartości Dodanej tzn. wykonanego projektu. Jedynym warunkiem nabycia tego prawa jest poinformowanie Inwestora ( z kopią do Generalnego Wykonawcy…) o istnieniu Umowy i określeniu jej zakresu (rzeczowego i finansowego). Spełnienie tego warunku jest konieczne i wystarczające by w razie nie otrzymania pełnej, należnej płatności uzyskać zabezpieczenie w formie hipotecznej (Hipoteki Kaucyjnej) na Nieruchomości w której Wkład został zrobiony.

51 Trzeba podkreślić, iż Procedura ta również zabezpiecza Inwestora, gdyż daje mu narzędzie kontrolne dokonywanych wypłat, zabezpieczając przed „podwójną płatnością” jaka jest możliwa w aktualnym stanie Ustawodawstwa w Polsce, gdyż ani art. 647 (1) K.C. ani Ustawa o Gwarancjach nie przewiduje żadnej procedury kontrolnej. Posiłkując się rozwiązaniem Kanadyjskim, ostatnio, bo w 1994 roku wprowadzonym do Nowego Kodeksu Cywilnego w krótkich słowach można opisać tę Procedurę jak następuje na przykładzie typowego projektu. Inwestor, bądź Manager działający w imieniu Inwestora, zleca wykonanie określonego zakresu robót w projekcie wykonanym przez Profesjonalistów (Architekt, Inżynier…) Generalnemu Wykonawcy. Ten zaś kolejno zleca kolejne roboty Podwykonawcom, Dostawcom a w efekcie kolejnym Podwykonawcom; Dostawcom jak i Producentom. W efekcie podpisanych Umów, Wszyscy którzy chcą skorzystać z prawa Zabezpieczenia Hipotecznego (Hipoteki Kaucyjnej) muszą o fakcie podpisania Umowy poinformować w sposób formalny (listem poleconym – tzw. Doniesienie Umowy) Inwestora. Ten tworząc listę Zgłoszeń tworzy listę kontrolną Zabezpieczonych Należności. Następnie przy kolejnych wypłatach (fakturach) otrzymuje od Generalnego Wykonawcy potwierdzenia (solenne poświadczenia) otrzymanych należności (zapłat częściowych). W wypadku braku takiego oświadczenia Inwestor posiada prawo zatrzymania sum niepotwierdzonych. Po zakończeniu robót, przy końcowym rozliczeniu kontraktu Generalny Wykonawca przedkłada Inwestorowi kompletną listę wypłat należności. Inwestor porównując Listę Zgłoszeń i Listę Poświadczeń posiada kontrolę obiegu płatności. W wypadku niezgodności posiada zatrzymane wcześniej należności. Dla Wszystkich którzy zgłosili Umowę a nie zostali w pełni uhonorowani (zapłaceni) pozostaje 30-ci dni po zakończeniu budowy na uregulowanie zaległości. W przypadku dalszego nieuregulowania należności, Poszkodowani składają / zgłaszają do ksiąg wieczystych (aktem notarialnym) swoje prawo do nieuregulowanej części zapłaty. I tym razem Procedura przewiduje okres sześciu miesięcy na uregulowanie „zaszłości”. W przypadku dalszego braku (do sześciu miesięcy) uregulowania należności Poszkodowany składa wniosek do Sądu o wpis należności do Hipoteki Nieruchomości i na podstawie wyroku Sądu następuje oficjalny / typowy wpis do Hipoteki. Jak widać z tego krótkiego i obrazowego przedstawienia Procedury, jest ona prosta, przejrzysta i nieinwazyjna, i pozwala Wszystkim skupić się na prawidłowej realizacji Umowy, przy pełnym zabezpieczeniu swych należności. Przedstawiona Procedura w niczym nie hamuje i nie jest w niezgodzie z „wolnym” obrotem gospodarczym, ani też nie jest w niezgodzie z „równym” traktowaniem Wszystkich przez prawo, argumenty jakie użył w swoim wystąpieniu w Gazecie Prawnej (Gazety Prawnej Nr 83 (1448) czwartek 28 kwietnia 2005 r.) pan Minister Sprawiedliwości. Nie wpływa też na zaburzenie Informatycznego Systemu Ksiąg Wieczystych (inny

52 1. Ustanowienia obcych prawodawstwach:
argument podnoszony przez Pana Ministra), gdyż wpis do Ksiąg wieczystych następuje dopiero po uzyskaniu wyroku Sądowego (procedury typowej). Podsumowując, należy stwierdzić, że proponowana Procedura jest optymalnym i m jedynym pewnym narzędziem Zabezpieczenia Należności w Procesie Budowlanym, gdyż Uczestnicy Procesu Budowlanego wkładając swoją pracę, materiały, usługi robią to tylko w dobrej wierze na podstawie Umowy, która często nie jest respektowana szczególnie w kwestii płatności. W innych dziedzinach gospodarki / obrotu towarowego istnieją możliwe zabezpieczenia, które nie sprawdzają się w Procesie Budowlanym, który jest działaniem dynamicznym i często włożony wkład jest nie do odzyskania. Nie ma możliwości w Procesie Budowlanym zabezpieczyć swych należności przez zastaw czy tp. formy, a istniejące inne zabezpieczenia jak np. weksel nie dają realnego zabezpieczenia przed „nieuczciwym” płatnikiem. Obecne ustanowienia prawne dla branży budowlanej w Polsce: ■ Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane ( Dz.U. nr 180, poz z późn. zm.) – przewiduje ona, że wykonawcy mogą żądać gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych lub poręczeń na zabezpieczenie swoich należności za wykonane dla inwestora roboty budowlane. Z przepisów tych nie mogą jednak skorzystać projektanci i dostawcy materiałów budowlanych i usług ani producenci ■ Art kodeksu cywilnego – § 1. W umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców /przepis ten reguluje odpowiedzialnoœæ solidarną inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez tylko podwykonawców./ Także z tego rozwiązania nie mogą korzystać projektanci i dostawcy materiałów usług ani producenci . 1. Ustanowienia obcych prawodawstwach: (1). CODE CIVIL ALLMANDE § Hypothèque de garantie de l'entrepreneur de construction (1) L'entrepreneur d'un bâtiment ou d'une partie particulière d'un bâtiment peut exiger l'octroi d'une hypothèque de garantie au terrain à construire du commettant pour ses exigences du contrat. Si le travail est pas encore parfait, il peut exiger l'octroi de l'hypothèque de garantie pour une partie de la rémunération correspondant au travail effectué et pour les affichages non compris dans la rémunération. / t³umaczenie : Kodeks Cywilny Niemiecki § 648 Hipoteka gwarantuj¹ca przedsiêbiorcê budowlanego (1) Przedsiêbiorca Budowlany lub inny Uczestnik Procesu Budowlanego mo¿e ¿¹daæ zapisu gwarancji hipotecznej na teren budowlany zwi¹zany z Umow¹. Jeœli roboty nie s¹ jeszcze zakoñczone, mo¿e wymagaæ zabezpieczenia hipotecznego na nie zap³acon¹ czêœæ nale¿noœci za wykonane roboty /

53 (2). CODE CIVIL FRANÇAIS Article 1799
ŹRÓDŁO: (2). CODE CIVIL FRANÇAIS Article 1799  Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. / tłumaczenie : Kodeks Cywilny Francuski art. 1799 Murarze, cieœle, œlusarze i inni pracuj¹cy którzy wykonuj¹ bezpoœrednio roboty umowne, podlegaj¹ regu³om opisanym w niniejszym rozdziale; i s¹ przedsiêbiorcami budowlanymi w rozumieniu niniejszego źródło: (3). Code Civile Suisse Art. 837 II. Avec inscription 1. Cas 1 Peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale: 3. les artisans et entrepreneurs employés à des bâtiments ou autres ouvrages, sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur. 2 L’ayant droit ne peut renoncer d’avance à ces hypothèques légales. / tłumaczenie : Kodeks Cywilny Szwajcarski Art. 837 …. 1  Mog¹ uzyskaæ wpis Hipoteki ustawowej : 3 rzemieœlnicy i przedsiêbiorcy budowlani wykonuj¹cy roboty budowlane i inne na nieruchomoœci dla których dostarczyli materia³y i robociznê lub te¿ tylko robociznê jako gwarancjê nale¿noœci od w³aœciciela lub wykonawcy. 2 maj¹cy to prawdo hipoteki ustawowej nie mo¿e z niego zrezygnowaæ/

54 5). Kanada / Quebek – Hipoteka Legalna - Code Civil CHAPITRE TROISIÈME
(4). USA - contractor/ mechani’s lien le privilège du mécanicien Une réclamation légale placée sur les immobiliers par quelqu'un qui est argent dû pour le travail, les services ou les approvisionnements a contribué à la propriété afin de l'améliorer. Les réclamants typiques de privilège sont les entrepreneurs, les sous-traitants et les fournisseurs généraux des matériaux de construction. Un réclamant du privilège de la mécanique peut poursuivre pour avoir les immobiliers vendus à l'enchère et pour récupérer la dette du montant. Puisque la propriété avec un privilège là-dessus ne peut pas être facilement vendue jusqu'à ce que le privilège soit satisfait (payé au loin), les propriétaires ont une grande incitation pour payer leurs factures. / t³umaczenie : legalna reklamacja nale¿noœci, z³o¿ona na nieruchomoœci, przez kogoœ kto posiada wierzytelnoœæ za roboty, us³ugi czy dostawy, które u¿yte by³y dla podniesienia wartoœci nieruchomoœci. Typowa reklamacja przywileju jest dokonywana przez przedsiêbiorców budowlanych, pod wykonawców i dostawców materia³ów budowlanych. Reklamuj¹cy z tytu³u przywileju mechanika mo¿e doprowadziæ do sprzeda¿y nieruchomoœci dla odzyskania nale¿noœci. Poniewa¿ nieruchomoœæ obarczona takim przywilejem nie mo¿e byæ ³atwo sprzedana do momentu jak nale¿noœæ z tytu³u przywileju nie zostanie uregulowana przez w³aœciciela, procedura ta ma wa¿n¹ rolê inicjuj¹c¹ p³atnoœci nale¿noœci./ ród³o: 5). Kanada / Quebek – Hipoteka Legalna Code Civil CHAPITRE TROISIÈME DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE 2726.  L'hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble ne peut grever que cet immeuble. Elle n'est acquise qu'en faveur des architecte, ingénieur, fournisseur de matériaux, ouvrier, entrepreneur ou sous-entrepreneur, à raison des travaux demandés par le propriétaire de l'immeuble, ou à raison des matériaux ou services qu'ils ont fournis ou préparés pour ces travaux. Elle existe sans qu'il soit nécessaire de la publier. 1991, c. 64, a. 2726. / t³umaczenie : Kanada - Kodeks Cywilny Rozdział trzeci – Hipoteka Ustawowa 2726. Hipoteka Ustawowa dla osób uczestniczących w budowie lub renowacji nieruchomości może być tylko ustanowiona na tej nieruchomości. Może ona być ustanowiona dla architektów, inżynierów, dostawców materiałów, pracowników, przedsiębiorców budowlanych i podwykonawców pod wykonawców wyniku zamówionej roboty przez właściciela nieruchomości, lub materiałów, usług dostarczonych do wykonania tych robót. Istnieje ona bez konieczności publikacji (wpisu – przyp. tłumacza) 2727.  L'hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble subsiste, quoi qu'elle n'ait pas été publiée, pendant les trente jours qui suivent la fin des travaux. Elle est conservée si, avant l'expiration de ce délai, il y a eu inscription d'un avis désignant l'immeuble grevé et indiquant le montant de la créance. Cet avis doit être signifié au propriétaire de l'immeuble. / t³umaczenie: Hipoteka Ustawowa dla osób uczestnicz¹cych w budowie lub renowacji nieruchomoœci mo¿e byæ tylko ustanowiona na tej nieruchomoœci istnieje równie¿ w przypadku nie opublikowania w ci¹gu trzydziestu dni po zakoñczeniu robót.

55 Tel / fax 032 209 44 56 tade@fraco.com.pl
/ t³umaczenie: Hipoteka Ustawowa dla osób uczestnicz¹cych w budowie lub renowacji nieruchomoœci mo¿e byæ tylko ustanowiona na tej nieruchomoœci istnieje równie¿ w przypadku nie opublikowania w ci¹gu trzydziestu dni po zakoñczeniu robót. Jest ona w mocy, jeœli przed up³ywem tego terminu (30-tu dni – przyp. T³umacza) , zosta³o dokonane zg³oszenie potwierdzaj¹ce przedmiotow¹ nieruchomoœæ wskazuj¹c kwotê nale¿noœci. To zg³oszenie winno byæ przekazane / potwierdzone w³aœcicielowi nieruchomoœci./ Źródło Literatura: Informacje o Kodeksach Cywilnych: Nomenklatura: hypotheque legale > L'hypotheque de garantie d'artisan de construction > leverandors lien > penhor do empreiteiro > Het retentierecht van aannemer > lien di appaltatore > Das Zurückbehaltungsrecht von Bauunternehmer > droit de rétention de l'entrepreneur > privilege du contracteur > gravamen de contratista > privilege of the contracteur > contractor / mechanic’s lien Dodatkowe informacje: inż. Tadeusz Jurkiewicz 0 600 209 893 Tel / fax Ruda Śląska, ul. Poligonopwa 4


Pobierz ppt "AKTUALNY STAN LEGISLACJI w „temacie” Gwarancje Zapłaty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google