Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Jacek W. Fischer Rechtsanwalt Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Jacek W. Fischer Rechtsanwalt Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 © Jacek W. Fischer Rechtsanwalt Warszawa, 16.10.2009
Postępowanie upominawcze i zarządzanie wierzytelnościami w Niemczech Mahnwesen und Forderungsmanagement in Deutschland © Jacek W. Fischer Rechtsanwalt Warszawa,

2 Rozwiązania z jednej ręki - Lösungen aus einer Hand
Audit Tax Law WOTAX Book-keeping Financial Statement Payroll DueDiligence Controlling

3 1. a Podstawy postępowania upominawczego Grundzüge des Mahnwesens
Klient nie płaci: wysłanie upomnienia z wyznaczeniem terminu zapłaty i podaniem konkretnej daty (najczęściej 2 tygodni). Kunde zahlt die Rechnung nicht: Mahnung mit einer Fristsetzung bis zu einem festen Datum (meistens 2 Wochen). Gdy klient nie zapłaci, mamy do czynienia ze zwłoką w zapłacie. Najczęściej wysyła się ponowne upomnienie ze skróconym terminem płatności. Zahlt der Kunde nicht, gerät er in Zahlungsverzug. Üblich ist noch eine zweite Mahnung mit einer verkürzten Zahlungsfrist.

4 1. b Podstawy postępowania upominawczego Grundzüge des Mahnwesens
Przesłanki wystąpienia zwłoki: Verzugsvoraussetzungen: Wymagalność roszczenia (należyte wykonanie świadczenia oraz wystawienie i doręczenie faktury) Fälligkeit der Forderung (ordnungsgemäße Leistungserbringung und Rechnungsstellung) oraz/und Upomnienie Mahnung lub m.in./oder u.a. - Upływ dokładnie określonego terminu płatności Ablauf eines kalendermäßig bestimmten Zahlungstermins Po upływie 30 dni od dnia wymagalności roszczenia 30 Tage nach Fälligkeit der Forderung

5 1. c Podstawy postępowania upominawczego Grundzüge des Mahnwesens
Skutki wystąpienia zwłoki Verzugsfolgen Roszczenia odszkodowawcze z tytułu zwłoki (odsetki, koszty postępowania upominawczego <opłaty pocztowe lub bankowe, pozasądowe koszty adwokackie> oraz wyrównanie szkody wynikłej z opóźnienia) Verzugsschadensansprüche (Verzugszinsen, Mahnkosten <Portokosten, Rücklastschriftkosten, Anwaltskosten> sowie Verzugsschaden) Odsetki za zwłokę Verzugszinsen - Odsetki mogą być naliczane od momentu wystąpienia zwłoki. Verzugszinsen können ab Verzugseintritt erhoben werden. - Wysokość odsetek ustawowych z tytułu zwłoki wynosi: podstawowa stopa procentowa + 5% (dłużnik jest konsumentem) lub + 8% (nie jest konsumentem). Gesetzliche Verzugszinssätze betragen: Basiszins + 5% (Schuldner ist Verbraucher) oder + 8% (bei Nichtverbraucher).

6 1. d Podstawy postępowania upominawczego Grundzüge des Mahnwesens
Jeśli upomnienia nie odniosą skutku, istnieją następujące możliwości: wnieść pozew lub zgłosić w formie elektronicznej wniosek o wydanie upominawczego nakazu zapłaty do odpowiedniego sądu. Bleiben die Mahnungen erfolglos, bestehen folgende Möglichkeiten: - Klageerhebung oder - Beantragung eines Mahnbescheides in elektronischer Form beim zuständigen Gericht. Pozew czy wniosek o wydanie nakazu zapłaty? Klage oder Mahnbescheid? - Jeśli należność jest sporna - pozew Falls die Forderung strittig ist - Klage - Jeśli należność jest bezsporna – wniosek o wydanie upominawczego nakazu zapłaty Falls die Forderung unstrittig ist - Mahnbescheid

7 1. e Podstawy postępowania upominawczego Grundzüge des Mahnwesens
Jeśli dłużnik złoży sprzeciw, dochodzi do postępowania sądowego przed właściwym sądem rejonowym bądź krajowym. Legt der Schuldner Widerspruch ein, folgt ein ordentliches Gerichtsverfahren vor dem zuständigen Amtsgericht oder Landgericht. Jeśli dłużnik nie złoży sprzeciwu, można po upływie 2 tygodni złożyć wniosek o wydanie wykonalnego nakazu zapłaty. Legt der Schuldner keinen Widerspruch ein, kann nach Ablauf von 2 Wochen ein Vollstreckungsbescheid beantragt werden. Na podstawie wykonalnego nakazu zapłaty można przeprowadzić postępowanie egzekucyjne (n.p.: zajęcie konta, zajęcie przez komornika). Aus dem Vollstreckungsbescheid kann die Zwangsvollstreckung betrieben werden (z.B.: Kontenpfändung, Pfändung durch den Gerichtsvollzieher etc.). 

8 2. Europejski nakaz zapłaty Der Europäische Mahnbescheid
Przepisy o europejskim nakazie zapłaty mają zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych i handlowych na obszarze UE. Die Vorschriften über den europäischen Mahnbescheid betreffen grenzüberschreitende Streitsachen aus dem Bereich des Zivil- und Handelsrechts auf dem Gebiet der EU. Dotyczą one jedynie dochodzenia roszczeń pieniężnych. Sie betreffen nur Geldforderungen. Formularze są dostępne n.p. na stronie : eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/pl Formulare sind zugänglich z.B. auf der Website: eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/pl

9 3. Egzekucja Vollstreckung
Na terenie Niemiec możliwa jest: In Deutschland besteht die Möglichkeit: egzekucja należności na podstawie niemieckiego tytułu wykonawczego. Forderungsvollstreckung aufgrund eines deutschen Vollstreckungstitels. egzekucja należności na podstawie polskiego tytułu wykonawczego oraz niemieckiej klauzuli wykonawczej. Forderungsvollstreckung aufgrund eines polnischen Vollstreckungstitels und einer deutschen Vollstreckungsklausel. Warunkami wydania niemieckiej klauzuli wykonalności są: Voraussetzungen für die Erteilung der deutschen Vollstreckungsklausel sind: - polskie orzeczenie w oryginale wraz z jego tłumaczeniem polnische Gerichtsentscheidung im Original mit Übersetzung - zaświadczenie o prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu w Polsce. Bescheinigung über eine ordentliche Durchführung des Verfahrens in Polen.

10 4. a Zarządzanie wierzytelnościami Forderungsmanagement
Zbierać informacje o nieznanych partnerach handlowych (rejestr dłużników, wywiadownie, informacje bankowe np.: Schufa, Creditreform, Bürgel). Bei unbekannten Geschäftspartnern Auskünfte einholen (Schuldnerverzeichnis, Auskunfteien, Bankauskunft z.B.: Schufa, Creditreform, Bürgel). Przy zawieraniu kontraktów z nowymi partnerami handlowymi należy uzgodnić zapłatę części należności w ratach lub żądać zapłaty całej należności z góry. Bei Geschäften mit Neukunden soll man Teilzahlungen vereinbaren oder sogar auf Vorkasse bestehen. W przypadku kooperacji międzynarodowych : Akredytywa Im internationalen Handel: Akkreditive

11 4. b Zarządzanie wierzytelnościami Forderungsmanagement
Umowy transgraniczne n.p.: Internationale Verträge z.B.: umowy ramowe Rahmenverträge forma pisemna Schriftform przedmiot umowy Vertragsgegenstand terminy realizacji Ausführungstermine warunki płatności Zahlungsbedingungen dwujęzycznosc umowy (wiazaca wersja jezykowa) Zweisprachigkeit (verbindliche Sprachversion) właściwe prawo anwendbares Recht sąd właściwy / sąd polubowny zuständiges Gericht / Schiedsgericht

12 4. c Zarządzanie wierzytelnościami Forderungsmanagement
Umowa o dzielo Werkvertrag platność zaliczkowa (§ 632 a BGB) Abschlagszahlung (§ 632 a BGB) przedawnienie (rękojmia <2, 3 lub 5 lat> / wynagrodzenie <3 lata>) Verjährung (Gewährleistung <2, 3 oder 5 Jahre> / Werklohn <3 Jahre>) protokół zdawczo-odbiorczy Abnahmeprotokoll hipoteka gwarantująca przedsiębiorcy budowlanego (§ 648 BGB) Sicherungshypothek des Bauunternehmers (§ 648 BGB) Zabezpieczenie zapłaty usług budowlanych (§ 648 a BGB) Bauhandwerksicherung (§ 648 a BGB)

13 4. d Zarządzanie wierzytelnościami Forderungsmanagement
Umowa o dzielo Werkvertrag AGB - ogólne warunki umowne AGB - allgemeine Geschäftsbedingungen VOB B - Znormalizowane Zasady Zlecania i Wykonawstwa Robót Budowlanych VOB B - Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Podlegają kontroli jako ogólne warunki umowne, jeżeli zostały zmienione lub zastosowane wobec klienta konsumenckiego. Unterliegen der AGB-Kontrolle, wenn sie geändert oder ggü. einem Verbraucher verwendet wurden.

14 5. a Pośrednictwo w upłynnianiu wierzytelności Factoring
Factoring jest formą usług finansowych do finansowania krótkoterminowych rozrachunków przedsiębiorstwa. Factoring ist eine Form der Finanzdienstleistung für die kurzfristige Umsatzfinanzierung eines Unternehmens. Spółka factoringowa nabywa należności przedsiębiorstwa wobec klienta (dłużnika). Der Factor (eine Factoring-Gesellschaft) erwirbt die Forderung eines Unternehmens gegen dessen Kunden (Debitor). Spółka factoringowa płaci za to przedsiębiorstwu cenę nabycia należności pomniejszoną o dyskonto za jej usługi. Die Factoring-Gesellschaft zahlt dafür an das Unternehmen den Forderungskaufpreis, abzüglich eines Diskonts für ihre Leistungen.

15 5. b Pośrednictwo w upłynnianiu wierzytelności Factoring
Factoring pełny (właściwy): Spółka factoringowa przejmuje ryzyko nieotrzymania zapłaty od klienta gwarantując uregulowanie należności. Echtes Factoring: Factoring-Gesellschaft übernimmt das sog. Delcredere- Risiko, steht also für die Begleichung der Forderung ein. Factoring niepełny (niewłaściwy): Spółka factoringowa nie przejmuje ryzyka nieotrzymania zapłaty od dłużnika. Dlatego traktuje się factoring niepełny jako pożyczkę. Unechtes Factoring: Factoring ohne Delcredere-Risiko. Deswegen wird das unechte Factoring auch als Darlehen angesehen. W Niemczech przyjęło się stosowanie factoringu właściwego. In Deutschland ist das echte Factoring üblich.

16 5. c Pośrednictwo w upłynnianiu wierzytelności Factoring
Szczególne formy factoringu Sonderform des Factoring Maturity Factoring Bulk Factoring lub Inhouse Factoring Eigenservice Factoring Factoring odwrotny/odwrócony Reverse Factoring Confirming Factoring Factoring pojedynczy Einzelfactoring Factoring dot. najmu Mietfactoring

17 6. Ubezpieczenie kredytowe Kreditversicherung
Ważną opcją zarządzania ryzykiem jest ubezpieczenie kredytowe zwane też ubezpieczeniem kredytu towarowego (kupieckiego) lub ubezpieczeniem od ryzyka nie otrzymania zapłaty. Eine wichtige Möglichkeit des Risikomanagements ist eine Kreditversicherung, auch Warenkreditversicherung oder Delcredere-Versicherung. Ubezpieczenie kredytowe chroni poprzez zawarcie umowy przed ryzykiem nieściągalności wierzytelności wynikających z dostaw towarów lub świadczenia usług. Dlatego zwane bywa również ubezpieczeniem od ryzyka nieściągalności wierzytelności. Die Kreditversicherung versichert den Ausfall von Forderungen bei Warenlieferungen oder Dienstleistungen über einen Versicherungsvertrag. Daher auch: Forderungsausfallversicherung. Ubezpieczenie kredytowe obejmuje nie tylko odszkodowanie w przypadku nieściągalności wierzytelności, oferuje również sprawdzanie wypłacalności klienta w kraju i za granicą. Die Kreditversicherung übernimmt nicht nur die Entschädigung beim Forderungsausfall, sondern oft auch die Bonitätsprüfung des Kunden im In- und Ausland.

18 Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit !
Dziękuję za uwagę! Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit ! WOTAX Law Künster, Niezold & Partner Jacek W. Fischer Rechtsanwalt Neue Mainzer Str. 75 D Frankfurt Tel: Fax: E -Mail:.


Pobierz ppt "© Jacek W. Fischer Rechtsanwalt Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google