Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odnosząc się do oczekiwań sformułowanych przez Komitet ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odnosząc się do oczekiwań sformułowanych przez Komitet ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 Odnosząc się do oczekiwań sformułowanych przez Komitet ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, w ramach współpracy w zakresie edukacji na pograniczu, informuję: In bezug auf die Erwartungen, die von das Komitee für Grenzüberschreitende Polnisch- Deutsche Zusammenarbeit formuliert worden sind, Grenzüberschreitende Polnisch- Deutsche Zwischenstaatliche Kommission für die Regionale Zusammenarbeit, in der Zusammenarbeit im Bildungswesen an der Grenze, informiere ich: OCZEKIWANIA ERWARTUNGEN KOMENTARZ KOMENTAR 1 Rozszerzenie wymiany nauczycieli w obszarze przygranicznym, której zasady winny być każdorazowo uzgadniane pomiędzy zainteresowanymi placówkami edukacyjnymi. Kwestia wymiany nauczycieli nie jest uregulowana prawnie, wobec czego konieczne jest każdorazowe ustalanie zasad współpracy na podstawie podpisywanego porozumienia między obu stronami: ze strony polskiej jest to organ prowadzący szkołę, a ze strony niemieckiej również powiat oraz właściwy urząd szkolny. Przykładem takiej wymiany jest porozumienie z dnia 10.10.2008r. pomiędzy Schwedt a UM Szczecin, na mocy którego aktualnie w Szczecinie pracuje 5 niemieckich nauczycieli w 3 szkołach, a w Schwedt 2 polskich nauczycieli w 4 szkołach. W latach 2005-2009 na terenach przygranicznych w programach wymiany uczestniczyło łącznie 254 nauczycieli (164-dolnośląskie; 30-lubuskie; 60-zachodniopom.) i 3 547 uczniów (1402-woj. dolnośląskie; 1194-lubuskie; 951-zachodniopom.). 1 Erweiterung der Austausch von Lehrkräften im Grenzgebiet, deren Regeln sollte man jedes mal unter daran interessierten Bildungsstellen zustimmen. Die Frage der Austausch von Lehrerkräften wurde noch nicht gesetzlich reguliert, deswegen ist es notwendig jeweilige Zustimmung der Regeln von der Zusammenarbeit, basierend auf der unterzeichneten Vereinbarung zwischen beiden Seiten: von der polnischen Seite ist das Schulführende Autorität und von der deutschen Seite auch Bezirk und zuständige Behörde der Schule. Als Beispiel dient hier Verständigung vom 10.10.2008rJ. zwischen Schwedt und dem Stadtamt Szczecin, in Rahmen deren arbeiten heutzutage in Szczecin 5 deutsche Lehrer in 3 Schulen, und in Schwedt 2 polnische Lehrer In 4 Schulen. In Jahren 2005-2009 im Grenzgebiet in Austauschprogrammen nahmen insgesamt 254 Lehrer (164-Niederschlesien; 30-lubuskie; 60-Westpommern.) und 3 547 Schüler (1402-Niederschlesien; 1194-lubuskie; 951-Westpommern.)teil.

2 Odnosząc się do oczekiwań sformułowanych przez Komitet ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, w ramach współpracy w zakresie edukacji na pograniczu, informuję: In bezug auf die Erwartungen, die von das Komitee für Grenzüberschreitende Polnisch- Deutsche Zusammenarbeit formuliert worden sind, Grenzüberschreitende Polnisch- Deutsche Zwischenstaatliche Kommission für die Regionale Zusammenarbeit, in der Zusammenarbeit im Bildungswesen an der Grenze, informiere ich: OCZEKIWANIA ERWARTUNGEN KOMENTARZ KOMENTAR 2 Potrzeba uregulowania kwestii zatrudniania polskich i niemieckich nauczycieli oraz uznawania ich kwalifikacji zawodowych ze strony odpowiednich ministerstw Kwestie zatrudniania nauczycieli leżą w gestii organów prowadzących. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli określa natomiast rozporządzenie MEN z 12.03.2009 ws. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50 z 2009r., poz.400). 2 Notwendigkeit der Regulierung der Frage der Beschäftigung von polnischen und deutschen Lehrkräften und Anerkennung von Berufsqualifikationen von entsprechenden Ministerien. Die Frage der Beschäftigung von Lehrkräften liegt in der Verantwortung von führenden Autoritäten. Berufsqualifikationen von der Lehrkräften beschreibt die Verordnung von MEN z 12.03.2009 in detailierten Qualifikationen, die von den Lehrern erforderlich sind und die Bestimmung der Schulen Situationen, in denen man die Lehrer, die keine Hochschulbildung oder Pädagogische Hochschule haben(Dz.U. Nr 50 z 2009r., poz.400).

3 Odnosząc się do oczekiwań sformułowanych przez Komitet ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, w ramach współpracy w zakresie edukacji na pograniczu, informuję: In bezug auf die Erwartungen, die von das Komitee für Grenzüberschreitende Polnisch- Deutsche Zusammenarbeit formuliert worden sind, Grenzüberschreitende Polnisch- Deutsche Zwischenstaatliche Kommission für die Regionale Zusammenarbeit, in der Zusammenarbeit im Bildungswesen an der Grenze, informiere ich: OCZEKIWANIAKOMENTARZ 3 Utworzenie oficjalnej sieci informacyjnej o nauczycielach mogących uczyć w placówkach edukacyjnych po obu stronach granicy Aktualnie czynione są kroki w trzech województwach transgranicznych w celu utworzenia bazy informacyjnej o nauczycielach mogących uczyć po obu stronach granicy. Warto też stworzyć nauczycielom możliwość doskonalenia języka obcego np.. przez wprowadzenie nauki j. obcych do priorytetów doskonalenia zawodowego n-li (w Polsce) 3 Organisation der offiziellen Informationsnetzwerk über die Lehrkräfte, die in Schulen auf beiden Seiten der Grenze arbeiten können. Zur Zeit ergreift man Maßnahmen in drei Woiwodschaften an der Grenze, um eine Informationsbasis über die Lehrer, die auf beiden Seiten der Grenze arbeiten können, zu organisieren. Es lohnt sich für die Lehrkräfte eine Möglichkeit auf die Verbesserung der Fremdsprachen zu schaffen, z.B. durch die Einführung des Fremdsprachenlernen als Priorität der Berufsausbildung der Lehrkräften ( in Polen ). 4 Sprawdzenie możliwości ułatwiających polskim absolwentom niemieckich gimnazjów dostęp do polskich szkół wyższych Polscy absolwenci szkół niemieckich mają dostęp do szkół wyższych po dokonaniu nostryfikacji świadectwa maturalnego uzyskanego w Niemczech (rozporządzenie MEiN z 6.04.2006r. ws. nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą; Dz. U. Nr 63. poz. 443). Dokonuje jej kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, (w przypadku braku takiego miejsca – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą). 4 Prüfung der Möglichkeiten, die den polnischen Abiturienten von deutschen Gymnasien den Zugang zu den polnischen Hochschulen erleichten. Polnische Abiturienten von deutschen Schulen haben den Zugang zu den polnischen Hochschulen nach der Anerkennung von deutschen Abiturzeugnis. (Verordnung des Ministeriums für Nationale Bildung vom 6.04.2006J, (Dz. U. Nr 63. poz. 443). Die Anerkennung macht Kurator der Bildung entsprechend wegen der Wohnsitz der Person, die sich um die Anerkennung wendet (falls so eine Wohnsitz fehlt – Kurator der Bildung entsprechend wegen der Wohnsitz der Institution, in deren die Person, das im Ausland erwerbende Zeugnis, die Absicht zu niederlegen hat.


Pobierz ppt "Odnosząc się do oczekiwań sformułowanych przez Komitet ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google