Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 33 UPE/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 33 UPE/"— Zapis prezentacji:

1 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 33 UPE/
Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

2 CEL POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
Celem postępowania egzekucyjnego jest doprowadzenie przez organ administracji do wykonania obowiązków przez zobowiązanego WIERZYCIEL WIERZYCIEL ORGAN EGZEKUCYJNY ZOBOWIĄZNY ORGAN EGZEKUCYJNY ZOBOWIĄZNY I etap II etap III etap UPOMNIENIE ZOBOWIĄZANEGO WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE POSTĘPOWANIE PRZEDEGZEKUCYJNE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

3 III ETAP POSTEPOWANIA działania zobowiązanego tamujące lub niweczące czynności postępowania egzekucyjnego I I I etap Wniosek o wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych Art. 13 UPE podniesienie zarzutów Art. 33 UPE Wniesienie skargi na czynności egzekucyjne Art. 54 UPE Wniosek o wstrzymanie egzekucji Art. 23 UPE Wniesienie powództwa do sądu kwestionującego istnienie lub wysokość należności Art. 35a UPE Okazanie dowodów wykonania, umorzenia, wygaśnięcia lub nieistnienia obowiązku Art. 45 UPE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 3

4 zarzuty /podstawa prawna/
Art. 33. Podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być: 1) wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku; 2) odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej; 3) określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i 4; 4) błąd co do osoby zobowiązanego; 5) niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym; 6) niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego; 7) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia,o którym mowa w art. 15 § 1 8) zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego; 9) prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny; 10) niespełnienie wymogów określonych w art. 27. w odniesieniu do obowiązków wynikających z decyzji lub postanowień organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego – właściwy do orzekania organ I instancji dla obowiązków wynikających z orzeczeń sądów lub innych organów albo bezpośrednio z przepisów prawa – organ lub instytucja bezpośrednio zainteresowana w wykonaniu przez zobowiązanego obowiązku albo powołana do czuwania nad wykonaniem obowiązku, a w przypadku braku takiej jednostki lub jej bezczynności – podmiot, na którego rzecz wydane zostało orzeczenie lub którego interesy prawne zostały naruszone w wyniku niewykonania obowiązku w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez naczelnika urzędu celnego decyzji, postanowień lub mandatów karnych oraz z przyjętych przez naczelnika urzędu celnego zgłoszeń celnych, deklaracji albo informacji o opłacie paliwowej – właściwy dla tego naczelnika dyrektor izby celnej Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

5 III ETAP POSTEPOWANIA wniesienie zarzutów
Doprowadzenie do wykonania obowiązku III etap Umorzenie postępowania egzekucyjnego Obowiązek został wykonany egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne Obowiązek nie jest wymagalny Obowiązek został umorzony zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż obowiązek taki ciążył na wierzycielu Obowiązek wygasł Obowiązek nie istniał Zastosowanie mniej uciążliwego środka Zastosowanie zbyt uciążliwego środka Obowiązek został określony niezgodnie z z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego albo bezpośrednio z przepisu prawa Wstrzymanie wykonania obowiązku Zawieszenie postępowania egzekucyjnego Odroczenie terminu wykonania obowiązku zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego Rozłożenie na raty należności pieniężnej obowiązek o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny Przekazanie egzekucji organowi właściwemu Prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ Niespełnienie przez tytuł wykonawczy warunków określonych w art. 27 UPE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 5

6 III ETAP POSTEPOWANIA zajęcie stanowiska przez wierzyciela
Doprowadzenie do wykonania obowiązku III etap Umorzenie postępowania egzekucyjnego Wniesienie przez zobowiązanego zarzutów 33 UPE Wniosek organu egzekucyjnego do wierzyciela o zajęcie stanowiska Postanowienie o zajęciu stanowiska przez wierzyciela 34 UPE/106KPA Art. 33 UPE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 6

7 III ETAP POSTEPOWANIA skutki procesowe wniesienia zarzutów
III etap cd. Ostateczne postanowienie w sprawie zarzutów Postanowienie wierzyciela o niedopuszczalności zarzutu Umorzenie postępowania egzekucyjnego Postanowienie wierzyciela o zasadności zarzutu Zastosowanie mniej uciążliwego środka Postanowienie wierzyciela o niezasadności zarzutu Zawieszenie postępowania egzekucyjnego Niezajęcie stanowiska przez wierzyciela w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zarzutach Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego do czasu wydania ostatecznego postanowienia w sprawie zarzutów Postanowienie o odmowie uwzględnienia zarzutów Art. 34 UPE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 7

8 Dziękuję za uwagę Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Pobierz ppt "POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 33 UPE/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google