Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2016-2024.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2016-2024."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2016-2024

2 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA  jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;  realizuje ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o strategiczne planowanie;  przygotowywany w oparciu o określone procedury z udziałem społeczności lokalnej;  podstawowe narzędzie do ubiegania się o środki unijne;  określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego miasta; INFORMACJE WSTĘPNE

3 CZĘŚĆ I. 1. Wstęp 2. Metodologia prac nad Strategią 3. Analiza SWOT 4. Wizja i misja miasta 5. Plan operacyjny (cel główny, cele strategiczne i operacyjne, kierunki działań) 6. Nawiązanie do dokumentów wyższego rzędu (ocena spójności celów z dokumentami wyższego rzędu) 7. Procedury wdrażania, monitoringu, ewaluacji, aktualizacji i promocji Strategii STRUKTURA DOKUMENTU

4 CZĘŚĆ II. Załącznik nr 1. Diagnoza społeczno-gospodarcza miasta Sochaczew CZĘŚĆ III. Załącznik nr 2. Wykaz planowanych do realizacji inwestycji wraz z określeniem okresu ich realizacji, szacunkowych wartości, możliwych źródeł finansowania oraz jednostek odpowiedzialnych za realizację CZĘŚĆ IV. Załącznik nr 3. Raport z konsultacji społecznych

5 INFORMACJE O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ W MIEŚCIE Sochaczew PRZYGOTOWANO NA PODSTAWIE ogólnodostępnych danych statystycznych (www.stat.gov.pl) danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Sochaczewie

6 STREFA SPOŁECZNE Liczba ludności w mieście Sochaczew (osoby)

7 Struktura według ekonomicznych grup ludności

8 Powody trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzinLiczba osób w rodzinie 201220132014201220132014 Ubóstwo 69171262216531 6751 428 Bezdomność 7683788710691 Potrzeba ochrony macierzyństwa 10010199472474458 Bezrobocie 6636836121 7171 7631 560 Niepełnosprawność 387371361810781741 Długotrwała lub ciężka choroba 453431440961932929 Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 275261239918889815 W tym rodziny wielodzietne 535153290285297 Przemoc w rodzinie 10117293826 Alkoholizm 7686 145156163 Narkomania 444779 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 212230243547 Zdarzenie losowe 211842318 Sytuacja kryzysowa 46310144 Liczba rodzin i osób w rodzinach objętych pomocą społeczną z następujących powodów trudnej sytuacji życiowej

9 Środki przeznaczone na pomoc społeczną (zł) STREFA SPOŁECZNE

10 Dochody i wydatki na 1 mieszkańca (zł) STREFA GOSPODARCZA

11 Wykaz projektów realizowanych ze środków zewnętrznych Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 1.Przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum miasta Sochaczew 2.Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie 3.Zagospodarowanie nadbrzeża Bzury wraz z zabytkowymi ruinami Zamku Książąt Mazowieckich oraz Parkiem Podzamcze w Sochaczewie – etap I Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1.Poprawa Gospodarki Wodno-ściekowej Miasta Sochaczew – etap I

12 STREFA GOSPODARCZA Wykaz projektów realizowanych ze środków zewnętrznych Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 1.Remont ul. Traugutta II etap 2.Przebudowa ulicy Warszawskiej w Sochaczewie I etap 3.Przebudowa ulicy Warszawskiej w Sochaczewie II etap 4.Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Batalionów Chłopskich System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) 1.Oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew

13 Wykaz projektów realizowanych ze środków zewnętrznych Inne Programy 1.Budowa Żłobka Miejskiego Integracyjnego w Sochaczewie 2.Kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 2 3.Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej w Sochaczewie 4.Remont kapitalny budynku przy ul. Towarowej 6 w Sochaczewie 5.Budowa sztucznego lodowiska z funkcją boiska ze sztuczną nawierzchnią przy miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie 6.Opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektu budowlanego dla zabezpieczenia osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie 7.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej NR 4 w Sochaczewie

14 Całkowita wartość dofinansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez Miasto Sochaczew w latach 2008-2015 wyniosła 75 962 797,25 zł

15 Wydatki inwestycyjne z budżetu gminy(zł) STREFA GOSPODARCZA

16 Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON wg sektorów własnościowych STREFA GOSPODARCZA

17 Stan bezrobocia w gminie

18 Sieć wodociągowa PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA

19 Sieć kanalizacyjna PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA

20 Struktura przeznaczenia gruntów

21 4 OBSZARY TEMATYCZNE o SPOŁECZEŃSTWO o GOSPODARKA I TURYSTYKA o PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA o ŚRODOWISKO KONSULTACJE SPOŁECZNE

22 1. FORMULARZ PROBLEMÓW o SPRECYZOWANIE PROBLEMÓW o OKREŚLENIE SPOSOBÓW ROZWIĄZYWANIA ZDIAGNOZOWANYCH PROBLEMÓW o NADANIE RANGI RANGASPRECYZOWANY PROBLEM SPOSÓB ROZWIĄZANIA PROBLEMU KONSULTACJE SPOŁECZNE

23 2. ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW o OCENA WARUNKÓW ŻYCIA W MIEŚCIE SOCHACZEW o OCENA ISTOTNOŚCI DZIAŁAŃ DLA MIESZKAŃCÓW I ROZWOJU MIASTA KONSULTACJE SPOŁECZNE

24 ul. F. Ratajczaka 26/3, 61-813 Poznań tel.: 61/855 86 35, 855 86 59, fax: 61/624 23 80 biuro@atrium-grupa.eu DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2016-2024."

Podobne prezentacje


Reklamy Google