Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Objęcie programem rewitalizacji dzielnicy Piecki - Migowo

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Objęcie programem rewitalizacji dzielnicy Piecki - Migowo"— Zapis prezentacji:

1 Objęcie programem rewitalizacji dzielnicy Piecki - Migowo
* Uzasadnienie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XXIII/689/04 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gdańsku – lokalnego programu rewitalizacji Objęcie programem rewitalizacji dzielnicy Piecki - Migowo

2 * Rewitalizacja Rewitalizacja to kompleksowy i długotrwały program działań operacyjnych, mających na celu ożywienie gospodarcze w połączeniu z działaniami na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych. Działanie to wymaga od samorządów terytorialnych długotrwałego zaangażowania oraz skoordynowania pracy wielu jednostek organizacyjnych. Definicja z Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1. tworzenia w zdegradowanych dzielnicach warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców ww. terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Priorytetowo będą traktowane projekty mające znaczenie dla rozwoju gospodarczego, - porządkowania „starej tkanki” urbanistycznej - poprzez odpowiednie zagospodarowywanie i zabudowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem na cele usługowe, edukacyjne, społeczne, turystyczne, rekreacyjne, gospodarcze, kulturalne; - poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych, - przebudowa lub remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych połączonych z działalnością gospodarczą, - tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast. - renowacji zabudowy budynków w tym obiektów infrastruktury społecznej, - renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie oraz ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne i kulturalne,

3 * Partnerska współpraca podwaliną sukcesu realizacji programu rewitalizacji w mieście Objęcie dzielnicy Piecki - Migowo programem rewitalizacji pozwoli podmiotom tam działającym na podjęcie kompleksowych, partnerskich działań służących realizacji programu ożywienia gospodarczego i społecznego tej dzielnicy min. w oparciu o pozyskane dofinansowanie z funduszy unijnych.

4 Dlaczego Piecki - Migowo
* Dlaczego Piecki - Migowo blokowisko - osiedle monofunkcyjne brak funkcji miejskich stygmatyzacja społeczności lokalnej niski standard mieszkalnictwa olbrzymia luka remontowa ochrona środowiska wzrastający poziom ubożenia społeczeństwa niska przedsiębiorczość i mała różnorodność gospodarcza niezadowalający poziom bezpieczeństwa

5 Po co zmiana Programu Rewitalizacji?
* Po co zmiana Programu Rewitalizacji? Umożliwienie pozyskania dofinansowania zewnętrznego na realizację programów aktywizacji gospodarczej – społecznej – kulturalnej i rozrywkowej min. ze środków UE na np.: poprawę warunków mieszkaniowych – racjonalne i atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni między blokami, obiekty rekreacyjne i sportowe.

6 Cel wprowadzenia zmiany
* Cel wprowadzenia zmiany Umożliwienie podjęcia działań mających za priorytet - ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i obszarom zdegradowanym nowych funkcji społeczno – gospodarczych

7 Jaką zmianę proponujemy?
* Jaką zmianę proponujemy? przekształcenie blokowiska poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznie akceptowalnych: f. rekreacyjno – sportowej i turystycznej, f. mieszkaniowo – usługowo – rozrywkowej f. miejsca pracy (pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców dzielnicy, w tym samozatrudnienie) przekształcenie blokowiska poprzez podwyższenie standardu mieszkaniowego (nowa architektura zieleni i placów zabaw) oraz zmniejszenie skali ubytków ciepła

8 * Charakter zmiany: poprawa bezpieczeństwa społecznego poprzez realizację projektu monitoringu ulic z poprawą oświetlenia; atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni między blokami; poprawa techniczna infrastruktury drogowej; ograniczenie wykluczenia społecznego, zmniejszenie strefy ubóstwa; wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; aktywizacja społeczna i zawodowa polegająca na zwiększeniu poziomu zatrudnienia, w tym rozwój zatrudnienia w formach pozarynkowych; zmniejszenie różnic pomiędzy poszczególnymi obszarami miasta Gdańska poprzez nadanie dzielnicy Piecki - Migowo funkcji usługowej i rekreacyjnej – obok funkcji sypialnianej m.in. poprzez racjonalne zagospodarowanie terenów zielonych w połączeniu z leśnymi terenami wzgórz morenowych. ekologiczny – termomodernizacja: zmniejszenie ubytków ciepła i zapotrzebowania na ciepło w budynkach z wielkiej płyty;

9 Rezultat zmiany wzrost konkurencyjności dzielnicy
* Rezultat zmiany wzrost konkurencyjności dzielnicy Pobudzanie przedsiębiorczości oraz udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji ich dotyczących; Realizacja programów pro – społecznych; Wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Piecki – Migowo i jednostek ościennych Poprawa infrastruktury technicznej;

10 Piecki – Migowo gwarantem sukcesu programu rewitalizacji
* Piecki – Migowo gwarantem sukcesu programu rewitalizacji Zaangażowanie i aktywna współpraca wielu podmiotów działających w obrębie dzielnicy a reprezentujących trzy sektory – biznesu, sektor publiczny oraz pozarządowy. Przygotowywany lokalny – dzielnicowy program aktywizacji społeczno – gospodarczej z uwzględnieniem celów środowiskowych

11 Po co zmiana Programu Rewitalizacji?
* Po co zmiana Programu Rewitalizacji? Objęcie programem rewitalizacji to warunek otwarcia furki dla instytucji dialogu społecznego, do pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego na realizację lokalnych – dzielnicowych programów aktywizacji gospodarczej – społecznej – kulturalnej i rozrywkowej zgodnie z zasadą subsydiarności

12 Kilka argumentów „za” poszerzeniem obszaru rewitalizacji Miasta Gdańska o obszar Piecki - Migowo

13 Monofunkcyjne osiedle z wielkiej płyty
* Monofunkcyjne osiedle z wielkiej płyty tylko funkcja mieszkalna i regeneracji siły mieszkańców pęknięcie w jednorodnej substancji miejskiej – tzw. pęknięcie urbanistyczne brak różnorodności architektonicznej i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu brak racjonalnego zagospodarowania terenów zielonych w tym terenów leśnych budynki z wielkiej płyty oparte są na bazie przestarzałych technologii, niejednokrotnie budowane przy użyciu materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka (m.in. azbest występujący w pokryciach dachowych i rurach kanalizacyjnych, otulinach ścian szczytowych). niska jakość techniczna w powiązaniu z narastaniem zjawisk społecznie niekorzystnych (np. wandalizm), typowych dla budownictwa wielkopłytowego, powodują szybką dekapitalizację budynków. zaniedbane są również sąsiadujące z budynkami zieleńce i parki, brakuje bezpiecznych placów zabaw dla dzieci i wydzielonych terenów spacerowych. Bardzo niskiej jakości infrastruktura drogowa – wymagająca natychmiastowej naprawy KONICZNOŚĆ porządkowania zabudowy tego typu poprzez rewitalizację takich osiedli Cel działań rewitalizacyjnych na osiedlach z wielkiej płyty to podniesienie atrakcyjności i komfortu życia na blokowiskach Problemy syganlizowane przez mieszkańców jednostki Piecki - Migowo: 1. Za mało bezpiecznych i atrakcyjnych miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 2. Słabe wykorzystanie istniejących miejsc spędzania czasu wolnego - 3. Zagrożenie mienia prywatnego 4. Wandalizm osiedlowy i chuligaństwo 5. Brak miejsc do parkowania samochodów

14 Brak funkcji miejskich
* Brak funkcji miejskich f. usługowej f. handlowej – postrzeganej przez współczesne społeczeństwo jako forma rozrywki f. kulturalnej f. rekreacyjno – sportowej wspieranie rozwoju przedsiębiorczości - niska aktywność przedsiębiorcza ok. 200 mikro i małych przedsiębiorców funkcjonujące obiekty wymagają natychmiastowych remontów – podmioty zawiadujące obiektami nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na zaspokojenie tej potrzeby społecznej – brak ujęcia dzielnicy Piecki - Migowo w programami rewitalizacji uniemożliwił pozyskanie środków z Funduszy Strukturalnych Kilka zabytkowych dworków oraz pomniki przyrody Przez teren Migowa biegła dawniej linia kolejowa do Kartuz – pozostały po niej wały i mosty – ulegają ciągłej dewastacji Budynki z lat 70 – 80tych należące do zasobów jednej z największych spółdzielni mieszkaniowych Gdańska LWSM Morena Pozostałe „ładne” budynki to nowe osiedla otaczające starą tkankę urbanistyczna jednostki Piecki - Migowo oraz domki jednorodzinne okalające jednostkę

15 * Stygmatyzacja społeczności lokalnej osiedla z wielkiej płyty mieszkającej w sąsiedztwie nowoczesnych, strzeżonych osiedli oraz domków jednorodzinnych potrzeba aktywizacji społecznej i gospodarczej; przełamanie rozwijającego się niebezpiecznego trendu kreacji subkultury blokersów – ukazanie pozytywnych a równocześnie atrakcyjnych wzorców do nasladowania; przeciwdziałanie ubożeniu społeczności lokalnej; przeciwdziałanie marginalizacji społecznej; przeciwdziałanie zmniejszaniu się partycypacji społecznej i zwiększającej się pasywności mieszkańców.

16 Zgodność proponowanej zmiany z priorytetami miasta Gdańska
* Zgodność proponowanej zmiany z priorytetami miasta Gdańska Strategia Rozwoju Gdańska z 1998r. cel 4.1 Tworzenie warunków psychofizycznego rozwoju mieszkańców Gdańska cel 4.4 Poprawa warunków mieszkaniowo bytowych przy zachowaniu walorów architektoniczno – urbanistycznych Strategia Rozwoju Gdańska do 2015r. Program Operacyjny „Gdańsk Równych Szans” Program Operacyjny „Bezpieczny Gdańsk” Program Operacyjny „Lepiej mieszkać w Gdańsku” Program Operacyjny „Gdański Program Rewitalizacji” Program Operacyjny „Gdańsk Przyjazny Przedsiębiorcy” Program Operacyjny „Gdańsk Szerokie Drogi”

17 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdańsk
* Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdańsk Zrównoważony rozwój struktur przestrzennych miasta poprzez odchodzenie od układów monofunkcyjnych – wzbogacanie dzielnic sypialnianych Cele gospodarcze min. rozwój f. gospodarczych Cele społeczne poprawa standardów środowiska mieszkaniowego min. zapobieganie pauperyzacji społecznej i aktywizacja zawodowa poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście Miejski Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT Gdański” bezpieczna infrastruktura drogowa (ul. Rakoczego, ulice wyjazdowe z blokowisk) bezpiecznie zorganizowany system ruchu drogowego

18 Poszerzenie obszaru rewitalizacji Miasta Gdańska o Piecki – Migowo to szansa na rozpoczęcie procesu rewitalizacji dzielnicy przez podmioty tam działające w oparciu o powszechną i cenioną zasadę partnerstwa międzysektorowego.

19 To chcemy zmienić! Kilka zdjęć...

20 Droga dla pieszych Suchanino – Morena ul. Piecewska droga gminna

21 Droga dla pieszych Suchanino – Morena ul. Piecewska droga gminna

22 Droga gminna cd.

23 Droga gminna cd.

24 Okolice obiektu użyteczności publicznej – cd. ul. Piecewskiej

25 cd. ul. Piecewskiej – droga gminna

26 Budynki osiedla

27 Budynki osiedla

28 Budynki osiedla

29 Budynki osiedla

30 Elewacja azbestowa

31 Elewacja azbestowa

32 Plac zabaw z elementów betonowych

33 Plac zabaw z elementów betonowych

34 Plac zabaw z elementów metalowych

35 Plac zabaw z elementów metalowych

36 Plac zabaw

37 Teren z przeznaczeniem na rekreację sportową

38 W symbiozie z przyrodą

39 W imieniu Wnioskodawców Dziękuję za uwagę i zrozumienie potrzeby wprowadzenia zmiany...

40 Aneta Pierzchała - Tolak Alicja Podolska Eugeniusz Głogowski
Multimedialna prezentacja dla Radnych Wnioskodawców została opracowana przez zespół w składzie: Aneta Pierzchała - Tolak Alicja Podolska Eugeniusz Głogowski Gdańsk, dnia 29 czerwca 2006 roku

41 Koniec drogi rowerowej i chodnika od strony Suchanina
Koniec chodnika i ścieżki rowerowej za rondem – Suchanino ul. Piecewska – droga gminna Wjazd na parking okolice Sądu przy ul. Piekarniczej – droga gminna

42 cd. gminnej ul. Piecewskiej

43 cd. gminnej ul. Piecewskiej

44 cd. gminnej ul. Piecewskiej

45 cd. gminnej ul. Piecewskiej

46 cd. ul. Piecewskiej

47 cd. ul. Piecewskiej

48 cd. ul. Piecewskiej

49 cd. ul. Piecewskiej

50 Budynki osiedla


Pobierz ppt "Objęcie programem rewitalizacji dzielnicy Piecki - Migowo"

Podobne prezentacje


Reklamy Google