Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rewitalizacja Miasta Gniezna Konsultacje społeczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rewitalizacja Miasta Gniezna Konsultacje społeczne"— Zapis prezentacji:

1 Rewitalizacja Miasta Gniezna Konsultacje społeczne
Urząd Miejski w Gnieźnie Miejskie Centrum Innowacji i Promocji

2 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Gnieźnie oraz Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie

3 REWITALIZACJA system działań zmierzających do ożywienia społeczno-gospodarczego wybranego terenu Cel: odnowa dawnych dzielnic, rozwój ich funkcji mieszkaniowych, gospodarczych, społecznych oraz walorów przestrzennych i kulturowych Rewitalizacja jako odnowa miasta Źródło: Projekty i programy rewitalizacji w latach Studium przypadków, pod red. K.Skalskiego, Kraków2006.

4 PROGRAM REWITALIZACJI
strategiczne podejście do procesu rewitalizacji 3 podstawowe aspekty działania: rozwój ekonomiczny poprzez poprawę warunków mieszkania i infrastruktury w dzielnicach miasta, „prewencja” socjalna – uprzedzająca degradację osób i grup zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem, „naprawa” – tj. włączenie osób i grup bezrobotnych w rynek pracy potrzeba szerokiej współpracy wszystkich partnerów społecznych i ekonomicznych, zasada partnerstwa (2+2 = 5) Źródło: Projekty i programy rewitalizacji w latach Studium przypadków, pod red. K.Skalskiego, Kraków2006.

5 PROGRAM REWITALIZACJI
OBSZAR DZIAŁANIA INSTRUMENTY

6 PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH OBSZAR

7 PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH OBSZAR
Obszar ograniczony rynkami: Zielonym i Bednarskim oraz Placem 21 Stycznia oraz ulicą Warszawską, Obszar jeziora Jelonek wraz z przyległymi terenami, Obszar Parku Miejskiego przy ul. Sobieskiego wraz z grodziskiem „Gnieźninek”, Palmiarnią oraz terenem koszar na ul. Sobieskiego, Obszar ulicy św. Jana oraz Doliny Pojednania i Kościoła Franciszkanów, Obszar Rynku oraz ulicy Tumskiej.

8 PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH DZIAŁANIA
OD KWIETNIA 2007 ROKU TRWA PROCES PRZYJMOWANIA PROPOZYCJI INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI ZGŁOSZENIA DO 30 SIERPNIA 2007 ROKU

9 PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW POWOJSKOWYCH PRZY UL
PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW POWOJSKOWYCH PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ W GNIEŹNIE OBSZAR KOMPLEKS POKOSZAROWY PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ W GNIEŹNIE

10 PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW POWOJSKOWYCH PRZY UL
PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW POWOJSKOWYCH PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ W GNIEŹNIE DZIAŁANIA REWITALIZACJA BUDYNKÓW POKOSZAROWYCH NA POTRZEBY GIMNAZJUM, REWITALIZACJA BUDYNKÓW POKOSZAROWYCH NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GNIEŹNIE.

11 PROGRAM REWITALIZACJI a FUNDUSZE UNIJNE
LATA : ZPORR LATA : WRPO PODSTAWOWY DOKUMENT: USZCZEGÓŁOWIENIE

12 REWITALIZACJA a WRPO DZIAŁANIE 4.2 „REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH” DZIAŁANIE 4.3 „ REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH”

13 REWITALIZACJA a WRPO ZAKRES INTERWENCJI
M.IN..: PORZĄDKOWANIE „STAREJ TKANKI” URBANISTYCZNEJ POPRZEZ ZAGOSPODAROWYWANIE PUSTYCH PRZESTRZENI, REMONT LUB PRZEBUDOWA ELEWACJI, FASAD I DACHÓW BUDYNKÓW NA CELE GOSPODARCZE, SZKOLENIOWE LUB KULTURALNE, RENOWACJA BUDYNKÓW O WARTOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ I ZNACZENIU HISTORYCZNYM, REMONT I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ

14 REWITALIZACJA a WRPO ZAKRES INTERWENCJI
REGENERACJA, REHABILITACJA PUSTYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI RUCHU KOŁOWEGO, PISZEGO I ESTETYKI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, PRZEBUDOWA, WYMIANA LUB REMONT INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ, ELEKTRYCZNEJ, GRZEWCZEJ I GAZOWEJ W REWITALIZOWANYCH OBIEKTACH

15 REWITALIZACJA a WRPO POTENCJALNI BENEFICJENCI
m.in.: JST SZKOŁY WYŻSZE JEDNOSTKI KULTURY ZWIĄZKI WYZNANIOWE I KOŚCIOŁY INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

16 REWITALIZACJA a WRPO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
PODSTAWA PRAWNA: ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 1828/2006 Z DNIA 8 GRUDNIA 2006 ROKU ARTYKUŁ 47 „DZIAŁANIA W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA” (…) RENOWACJA CZĘŚCI WSPÓLNYCH WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, TJ.: ODNOWIENIE NASTĘPUJĄCYCH GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU: DACHU, ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ, STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, KORYTARZY WEWNĘTRZNYCH/ZEWNĘTRZNYCH, WEJŚCIA I ELEMENTY JEGO KONSTRUKCJI ZEWNĘTRZNEJ, WINDY, INSTALACJE TECHNICZNE BUDYNKU, DZIAŁANIA W ZAKRESIE OSZCZĘDNOŚCI ENERGETYCZNEJ.

17 REWITALIZACJA a WRPO PROCEDURA NABORU WNIOSKÓW
PROCEDURA KONKURSOWA NABORY PRZEPROWADZANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PRESELEKCJA GOTOWOŚĆ DO PRZEDSTAWIENIA PEŁNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ POZWOLEŃ WKŁAD WŁASNY – MIN. 15% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DŁUGOTRWAŁY PROCES SELEKCJI

18 PROGRAMY REWITALIZACJI HARMONOGRAM PRAC
KONSULTACJE SPOŁECZNE: LIPIEC/SIERPIEŃ 2007 ROKU DO KO ŃCA SIERPNIA 2007 ROKU CZEKAMY NA PROPOZYCJE INWESTYCJI W RAMACH REWITALIZACJI: - OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE WMC: UL. LECHA 6, POKÓJ 64 - WZÓR KARTY INWESTYCJI WKRÓTCE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE: „REWITALIZACJA MIASTA GNIEZNA”

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rewitalizacja Miasta Gniezna Konsultacje społeczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google