Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs na Deinstytucjonalizację usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi Warszawa, 18.11.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs na Deinstytucjonalizację usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi Warszawa, 18.11.2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs na Deinstytucjonalizację usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi Warszawa, r.

2 Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.1 Innowacje społeczne ok. 1 mld PLN cele tematyczne 8-11 (konkursy w ramach określonych tematów mieszczących się w obszarze wsparcia EFS) cel szczegółowy: zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS 2 typy projektów: mikro-innowacje i makro-innowacje (tryby konkursowe) Beneficjenci Osi IV: podmioty odpowiedzialne za kreowanie i monitorowanie polityk publicznych, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, szkoły, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe PO WER Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa = ok. 3 mld zł

3 CZYM SĄ INNOWACJE SPOŁECZNE?

4 KONKURS NA DEINSTYTUCJONALIZACJĘ …
Pierwszy konkurs na innowacje społeczne w ramach schematu MAKRO – ogłoszony 19 października Nabór wniosków od 19 listopada do 10 grudnia 2015 r. Kwota przeznaczona na konkurs PLN Okres realizacji projektów – 4 m-ce Przedmiot i cel konkursu: wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi poprzez: opracowanie modelu innowacyjnego (wraz z jego konsultacjami), który będzie gotowy do testowania i wdrożenia w kolejnym konkursie (konkursie II etapu) w tym samym temacie oraz 2) zawiązanie optymalnego partnerstwa zdolnego do skutecznego przetestowania opracowanego modelu

5 KONKURSY SPRZĘŻONE Konkurs I etapu – aktualnie ogłoszony – na opracowanie modelu i zawiązanie partnerstwa Konkurs II etapu: Na testowanie i wdrażanie modelu Planowany do ogłoszenia w III kwartale 2016 r. Dla beneficjentów, którzy z powodzeniem zrealizowali projekty w I etapie i uzyskali rekomendację Grupy Sterującej Grupa Sterująca: Skład: MZ, MPiPS, MIiR, NFZ, organizacje pacjenckie, eksperci Rola: Doradzanie beneficjentom na etapie realizacji projektów Ocena rezultatów Rekomendowanie zmian np. połączenie wypracowanych koncepcji

6 KONKURSY SPRZĘŻONE - cd
Efektem zrealizowania projektów w konkursie I i II etapu  pełna deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, tj. odchodzenie od opieki instytucjonalnej (zwłaszcza leczenia szpitalnego) na rzecz opieki środowiskowej, świadczonej na poziomie lokalnej społeczności. Konkurs dotyczy wszelkiego rodzaju chorób i zaburzeń psychicznych określonych w Rozdziale V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD- 10Ps

7 Kto może być beneficjentem?
Konkurs I etapu Kto może być beneficjentem? publiczne lub niepubliczne podmioty świadczące usługi zdrowotne lub publiczne lub niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej lub (SZOOP POWER, Działanie 2.5) podmioty lecznicze świadczące usługi zdrowotne (ustawa o działalności leczniczej – art. 4.1) UWAGA ! Z treści wniosku musi jasno wynikać, że beneficjent jest ww. podmiotem – pkt oraz pkt. 4.4 (wymóg nie dotyczy partnera) Ad 1 - Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w statucie posiadają wpis o prowadzeniu działalności w obszarze ochrony zdrowia oraz prowadzą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w rodzaju: ochrona i promocja zdrowia. Ad 2- SZOOP POWER działanie 2.5 Instytucje pomocy i integracji społecznej to jednostki organizacyjne pomocy społecznej, podmioty zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz inne podmioty działające w sferze pomocy i integracji społecznej, których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej. Ad 3. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej: 1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), 4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.3)), 5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej, 5a) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5, 6) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 7) jednostki wojskowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

8 Wymagania wobec wnioskodawców i partnerów
Minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi lub minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług społecznych dla ww. grupy. Doświadczenie w ww. obszarach musi mieścić się w okresie od 2012 roku do daty złożenia wniosku o dofinansowanie UWAGA! Doświadczenie (wnioskodawcy lub partnera) w obszarze i w okresie 3 lat musi jasno wynikać w wniosku Załączenie do wniosku o dofinansowanie Opis założeń modelu, przygotowany zgodnie ze wzorem (załącznik 3 do regulaminu); objętość dokumentu nie może przekroczyć 20 tys. znaków Odpowiedni potencjał finansowy oraz społeczny, niezbędny do realizacji tego projektu Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek w konkursie, przy czym może on występować w innych wnioskach w roli partnera O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie– oświadczenie pkt. 4.5 wniosku Ad 1 1.Wymóg dotyczy wnioskodawcy lub partnera, co oznacza, że wystarczające do spełnienia kryterium dostępu jest posiadanie wymaganego doświadczenia tylko przez wnioskodawcę lub tylko przez partnera. 2. Wypełniając wniosek o dofinansowanie, należy pamiętać, że z jego zapisów musi jasno wynikać, że doświadczenie dotyczy ww. obszarów i wymaganego okresu 3 lat. W przypadku gdy wskazywane będą np. zrealizowane projekty, konieczne jest podanie dokładnego okresu ich realizacji, który łącznie powinien wynosić minimum 3 lata 3. Brane jest pod uwagę doświadczenie podmiotu, a nie osób z danym podmiotem związanych Ad 4 W przypadku wnioskodawcy podpisuje on stosowne oświadczenie w części VIII wniosku. W przypadku partnera, konieczne jest wpisanie informacji w tym zakresie w pkt. 4.5 wniosku. Brak tych danych powoduje odrzucenie projektu na etapie oceny formalno-merytorycznej.

9 Partnerstwo w projekcie
przez partnerstwo należy rozumieć projekt realizowany wspólnie przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie może mieć zarówno charakter krajowy (poświadczane jest we wniosku o dofinansowanie), jak i ponadnarodowy (poświadczane jest w formie listu intencyjnego, który musi być dołączony do wniosku); w ramach PO WER wymagane jest, aby partnerstwo — zarówno krajowe, jak i ponadnarodowe — zostało utworzone albo zainicjowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie (fakt zawarcia umowy weryfikowany przez IOK przed zawarciem umowy o dofinansowanie);

10 Partnerstwo w projekcie
w przypadku jsfp, wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych zgodny z art. 33 ustawy wdrożeniowej; porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi; nie jest obowiązkowe; UWAGA - w punkcie 4.5 wniosku należy zawrzeć oświadczenie co do wyboru, zainicjowania, braku powiązań oraz niepodleganiu wykluczeniu Np. „partnerstwo spełnia wymogi określone w SZOOP POWER oraz art. 33 ustawy wdrożeniowej”

11 Opis założeń modelu- załącznik 3
Założenia modelu planowanego do wypracowania (należy uwzględnić horyzontalną zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami); Sposób uwzględnienia w modelu założeń Narodowego Planu Ochrony Zdrowia Psychicznego; Wskazanie obszaru, na którym model jest planowany do wdrożenia i sposobu, w jaki zostanie przeprowadzona analiza sytuacji i świadczonych usług na tym obszarze; opis w jaki sposób model uwzględni tę analizę; Wyjaśnienie, na czym polega innowacyjność modelu, tj. czym różni się od dotychczasowej praktyki; Opis jaką model przyjmie postać materialną, w tym jakie będą jego elementy składowe Ad 4 - Opis powinien być rzeczowy, nie może sprowadzać się do deklaracji, że nowe rozwiązanie będzie lepsze i skuteczniejsze, czy do stwierdzenia, że wobec wybranej grupy nie były podejmowane żadne działania, więc proponowanego rozwiązania nie można z niczym porównać. Przy ocenie wymiaru innowacyjności punktem odniesienia będą działania realizowane/niezrealizowane w Polsce. Zadaniem wnioskodawcy jest przedstawić jasny dowód na to, że stosowanie proponowanego przez niego modelu spowoduje lepsze i bardziej trwałe efekty przy podobnych nakładach, jakie były ponoszone dotychczas, a jeśli nawet wymaga wyższych nakładów, to przyniesie istotnie większe efekty. Ad 5- np. wytyczne, zasady działania danych podmiotów względem gr. docelowej, programy i materiały szkoleniowe, koncepcja funkcjonowania danej jednostki, zakres możliwej współpracy danych podmiotów

12 Opis założeń modelu Analiza uwarunkowań zewnętrznych odnoszących się do realizacji założeń modelu odnośnie stanu prawa w zakresie jego wdrażania z uwzględnieniem zmian w prawie warunkujących jego skuteczną realizację oraz w zakresie ewentualnych innych uwarunkowań determinujących skuteczną realizację projektu, w tym okoliczności wpływających na dalsze etapy realizacji założeń interwencji publicznej planowane do wdrożenia; Oświadczenie, że wypracowany model będzie spełniał wymogi określone w regulaminie konkursu (w podrozdziale regulaminu)

13 Wymagania odnośnie finalnej wersji modelu – pkt. 5.2.4 regulaminu
Merytoryczna zawartość modelu: Objęcie wsparciem rodziny i najbliższego otoczenia osoby z zaburzeniami lub chorobą psychiczną Przeciwdziałanie izolacji w życiu społecznym jak i zawodowym po odbytym leczeniu/terapii (mechanizm powrotu do życia codziennego) Działania prewencyjne (zapobieganie hospitalizacji lub powrotom do form opieki zinstytucjonalizowanej) Koordynacja usług zdrowotnych i społecznych Wykorzystanie jednego, wspólnego źródła finansowania dla działań z obu zakresów (opieki zdrowotnej i pomocy społecznej) lub zapewnienie zarządzania dostępnymi funduszami na przedmiotowe działania przez jeden podmiot lub montaż finansowy (z uwzględnieniem środków publicznych i prywatnych) w celu utrzymania trwałości po zakończeniu projektu Minimalny standard świadczenia kompleksowych usług wysokiej jakości

14 Wymagania odnośnie finalnej wersji modelu – cd
Wymogi w zakresie innych produktów projektu: Interesariusze zaangażowani w proces budowania modelu adekwatni do jego zakresu Analiza usług zdrowotnych i społecznych funkcjonujących na danym obszarze wskazująca na deficyty usług dla osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi Wymogi w zakresie utworzonego w ramach projektu partnerstwa Partnerstwo utworzone z podmiotami, z którymi współpraca w sposób bezpośredni wpływa na skuteczne wdrożenie modelu Spełnienie warunków wynikających z ustawy wdrożeniowej i SZOOP PO WER co do nawiązania partnerstwa i braku powiązań Niepodleganie wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie Pisemna umowa lub porozumienie o partnerstwie (zgodnie z wymogami art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej) Ad 4. elementy umowy: przedmiot porozumienia albo umowy; prawa i obowiązki stron; zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie wdrażanym w ramach konkursu II etapu; partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów; sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów; sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

15 Wymagania odnośnie formy finalnej wersji modelu
II. Forma modelu / partnerstwa / innych produktów projektu: Model musi zostać opisany w kompleksowy sposób i przekazany do IOK w wersji papierowej i elektronicznej Model ma postać w pełni gotową do przetestowania W opisie modelu muszą zostać określone następujące kwestie: Opis grupy docelowej, do której skierowany jest model w rozumieniu odbiorców wsparcia i użytkowników modelu Wskazanie, jakie nowe elementy model wnosi do obecnej praktyki, co go wyróżnia od innych stosowanych/znanych rozwiązań o podobnym charakterze; opis powinien wskazywać, czy proponowane rozwiązanie jest tańsze / szybsze/ skuteczniejsze / efektywniejsze. Warunki, które powinny zostać spełnione, by możliwe było zastosowanie modelu w praktyce, tj. m.in. warunki w zakresie przygotowania użytkowników, zaangażowania innych instytucji, techniczne (np. odpowiednie wyposażenie), prawne. Jeśli konieczne jest spełnienie określonych warunków, model powinien dostarczać kompletu narzędzi, które to umożliwią. Ad 1. Model powinien być kompleksowy, co oznacza, że powinien dotyczyć wszystkich etapów wsparcia dla danej osoby z zaburzeniami, od działań prewencyjnych, wykrycia zaburzenia aż po zakończenie leczenia (tzw. mechanizm powrotu do życia codziennego) Ad 2. czyli musi posiadać wszystkie elementy składowe dopracowane i możliwe do bezpośredniego wykorzystania w praktyce bez konieczności podjęcia dodatkowych prac. Oznacza to, że np. jeśli model zakłada przygotowanie personelu w dziedzinie X, to jego elementem składowym jest np. program szkoleniowy obejmujący zarówno materiały dydaktyczne (podręczniki, materiały dla uczestników, itd.), metodologię, jak i instruktaż dla trenerów, itd.

16 Wymagania odnośnie formy finalnej wersji modelu - cd
Szacunkowy koszt całkowitego wdrożenia i rocznego funkcjonowania modelu, z rozbiciem na jego poszczególne elementy składowe, a także porównaniem do kosztów obecnie ponoszonych na analogiczne działania. Instrukcja stosowania modelu i wszystkich jego elementów składowych. Instrukcja musi być dostosowana do specyfiki (może wskazywać np. informację do kogo dany materiał jest skierowany, jakie warunki w odniesieniu do odbiorców i użytkowników muszą być spełnione, by zapewnić prawidłowe wykorzystanie). Informacja co do sposobu przeprowadzenia i wyników konsultacji oraz zaangażowania interesariuszy w proces budowania modelu (wskazanie angażowanych osób / instytucji, zastosowanych metod, harmonogramu, tematyki). Informacja w zakresie tego, w jaki sposób model uwzględnia założenia Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego. Pisemne krótkie przedstawienie sposobu analizy usług już funkcjonujących na obszarze, którego dotyczy model, i jej wyników.

17 FINANSOWANIE PROJEKTU
Zasady finansowe regulują szczegółowo Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, ES na lata oraz umowa o dofinansowanie projektu. 100 % dofinansowanie EFS Środki BP

18 BUDŻET PROJEKTU Koszty bezpośrednie - kwota ryczałtowa - 85 000 PLN
Wartość projektu: PLN* *W przypadku projektów realizowanych przez instytucje, które pełnią funkcje w systemie wdrażania programów współfinansowanych z EFS (IZ, IP), kwota dofinansowania wynosi 95 625 zł, w tym koszty pośrednie zł. Koszty dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie Koszty bezpośrednie - kwota ryczałtowa PLN Koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem wnioskodawcy Koszty pośrednie – stawka ryczałtowa (25%) PLN* Płatność zaliczkowa I transzą 100%, po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia. Brak weryfikacji dokumentów księgowych na etapie realizacji.

19 ROZLICZENIE PROJEKTU Wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej:
przygotowana do testowania wstępna wersja kompleksowego modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych, oraz zawiązane partnerstwo, którego zadaniem będzie przetestowanie i wdrażanie wypracowanego modelu na danym obszarze w kolejnym projekcie W przypadku nieosiągnięcia w 100%, tzn. jeśli wypracowany model oraz zawiązane partnerstwo nie będą spełniały wymogów określonych w regulaminie konkursu (pkt ), beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu 100% dofinansowania.

20 POLITYKI HORYZONTALNE – RÓWNOŚĆ SZANS
Standard minimum – 5 kryteriów oceny (Instrukcja) Bariery równościowe – na jakie bariery napotykają K i M i w jaki sposób model wpłynie na zmianę tej sytuacji, np. K częściej cierpią na depresję w związku z czym, to ta grupa zostanie w szczególny sposób objęta wsparciem (diagnoza, dane ilościowe/jakościowe) Działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery / przestrzeganie zasady równości szans na każdym etapie realizacji projektu (np. sposób rekrutacji, komunikacji, język wrażliwy na płeć) W jaki sposób model przyczyni się do zmniejszenia barier równościowych Sposób zarządzania (np. personel przeszkolony z równości szans, elastyczny czas pracy, komunikacja) Główne punkty we wniosku: 3.2, 4.1, 4.5, Opis założeń modelu Bariery, np..: różnice w płacach mała dostępność elastycznego czasu pracy niski udział K w podejmowaniu decyzji przemoc brak opieki nad dziećmi stereotypy dyskryminacja krzyżowa – kobieta 50+, ON

21 POLITYKI HORYZONTALNE – DOSTĘPNOŚĆ
Ocena: część D.3.Kryteria horyzontalne Karty Oceny Merytorycznej Czy projekt jest zgodny z pozostałymi właściwymi zasadami unijnymi (w tym zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasadą zrównoważonego rozwoju) oraz z prawodawstwem unijnym? Główne punkty we wniosku: 3.2, 4.1, 4.5, Opis założeń modelu Przykłady: model uwzględniać będzie niepełnosprawności sprzężone np. potrzeby osoby z otępieniem + niesłyszącej; dostępna strona, niedyskryminacyjny język, przy konsultacji modelu wzięte zostaną pod uwagę specjalne potrzeby ON.

22 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ZŁOŻENIE WNIOSKU Przykładowo, częściowo wypełniony wniosek – załącznik 1 do regulaminu Dostosowana Instrukcja - załącznik 2 do regulaminu Wniosek dostarczony w dwóch zgodnych ze sobą wersjach (taka sama suma kontrolna), w następujący sposób: w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA oraz w formie papierowej, wydrukowanej z SOWA — w tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data złożenia dokumentów w Kancelarii Ogólnej MIiR za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście pod następujący adres. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament EFS ul. Wspólna 2/4 Warszawa

23 ZŁOŻENIE WNIOSKU - cd albo
w formie elektronicznej — w tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data i godzina przedłożenia elektronicznej wersji wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą MIiR (adres: /MIR/SkrytkaESP).

24 OCENA PROJEKTÓW Powołanie Komisji Oceny Projektów (KOP) – w skład mogą wchodzić pracownicy IOK oraz eksperci zewnętrzni oceniający na etapie oceny formalno-merytorycznej są wybierani w drodze losowania (2); obowiązek podpisania deklaracji poufności oraz oświadczenia o bezstronności przez oceniających; rozbieżności w ocenach rozstrzyga przewodniczący KOP Kryteria oceny – karta oceny formalno-merytorycznej Czas na ocenę: 70 dni od daty zakończenia weryfikacji formalnej, jeśli liczba projektów zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej wynosi nie więcej niż 200; 100 dni - od 201 do 400; 130 dni - przekracza 400.

25 ETAPY OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
1. ocena formalno – merytoryczna w oparciu o ogólne kryteria formalne (9), kryteria dostępu (10), ogólne kryteria horyzontalne (5) i ogólne kryteria merytoryczne (6), oraz negocjacje; 2. rozstrzygnięcie konkursu przez IOK podjęta zostaje decyzja o przyznaniu dofinansowania projektom pozytywnie ocenionym, tj. które uzyskały co najmniej 60% pkt za spełnienie każdego kryterium merytorycznego i najwyższą punktację oraz mieszczą się w dostępnej alokacji na konkurs Po zakończeniu oceny formalno-merytorycznej, IOK zamieszcza listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania na stronie i

26 WERYFIKACJA PRZED PODPISANIEM UMOWY
Wnioskodawca dostarcza: Umowa o partnerstwie Dokument potwierdzający zarejestrowanie podmiotu (KRS), Dokument potwierdzający niezaleganie w płaceniu podatków IOK weryfikuje: KRK Nie podleganie wykluczeniu Zmiana regulaminu w tym zakresie

27 PROTESTY I ODWOŁANIA Zgodnie z przepisami rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U poz. 1146) Cel wniesienia protestu: ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów Sposób: pisemnie do IZ PO WER w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma informującego o wyniku oceny projektu. Rozpatrywany w terminie do 30 dni od daty wpływu (w uzasadnionych przypadkach może być dłuższy, max 60 dni) Możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego przez wnioskodawcę w przypadku nierozpatrzenia protestu lub negatywnego rozpatrzenia

28 Dziękujemy za uwagę! Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju


Pobierz ppt "Konkurs na Deinstytucjonalizację usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi Warszawa, 18.11.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google