Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET OBYWATELSKI BLACHOWNIA 2016. Proces wdrażania Budżetu Obywatelskiego Spotkania w sołectwach – informacje organizacyjne na temat zgłaszania projektów,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET OBYWATELSKI BLACHOWNIA 2016. Proces wdrażania Budżetu Obywatelskiego Spotkania w sołectwach – informacje organizacyjne na temat zgłaszania projektów,"— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET OBYWATELSKI BLACHOWNIA 2016

2 Proces wdrażania Budżetu Obywatelskiego Spotkania w sołectwach – informacje organizacyjne na temat zgłaszania projektów, wyjaśnianie wątpliwości – listopad 2015. Zgłaszanie przez mieszkańców projektów do Budżetu Obywatelskiego – do 5 grudnia 2015. Weryfikacja projektów mieszkańców w urzędzie – do 7 stycznia 2016. Prezentacja projektów po weryfikacji zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego – spotkania w sołectwach – 15-30 stycznia 2016. Wybór przez mieszkańców projektów do Budżetu Obywatelskiego – głosowanie 5-8 lutego 2016 Informacja o wybranych projektach – 15 lutego 2016, wprowadzenie ich do budżetu. Ewaluacja procesu – marzec 2016.

3 Podział środków w ramach Budżetu Obywatelskiego Dzielnice/Sołectwa Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały i czasowy % mieszkańców gminy Podział w równych częściach na Miasto i sołectwa 50% Podział proporcjonalnie do liczby mieszkańców 50%Razem Zadania ogólnomiejskie 20%-100%--70 000 Miasto Blachownia973974,0%20 000103 654123 654 Cisie6264,8%20 0006 66326 663 Konradów4493,4%20 0004 77924 779 Łojki133510,1%20 00014 20934 209 Nowa Gorzelnia1691,3%20 0001 79921 799 Stara Gorzelnia2612,0%20 0002 77822 778 Wyrazów5754,4%20 0006 12026 120 Razem zadanial okalne 80%13154100%140 000 zł 280 000 zł Razem BO350 000 zł

4 Rodzaj zgłaszanych projektów zadań do BO Zadania o charakterze ogólnomiejskim – przeznaczone dla mieszkańców co najmniej 2 sołectw lub sołectwa i Miasta Blachownia, Zadania o charakterze lokalnym – dla mieszkańców 1 sołectwa lub Miasta Blachownia.

5 Dokumenty do zgłaszania zadań do BO Formularz zgłoszeniowy projektu zadania (mieszkańcy mogą zgłosić dowolną liczbę projektów zadań), Lista poparcia projektu zadania: przy zadaniach ogólnomiejskich 30 mieszkańców gminy Blachownia (mieszkańcy mogą poprzeć dowolną liczbę projektów), przy zadaniach lokalnych 15 mieszkańców danego sołectwa lub Miasta Blachownia (mieszkańcy mogą poprzeć dowolną liczbę projektów).

6 Co trzeba zawrzeć w formularzu? ustalić charakter projektu zadania (lokalne czy ogólnomiejskie), opisać i wycenić pomysł (jeśli to inwestycja lub remont trzeba uwzględnić projekt – można uzyskać pomoc w Urzędzie Miejskim), ustalić własność terenu (ewentualnie uzyskać zgodę na realizację pomysłu – można uzyskać pomoc w Urzędzie Miejskim), opisać, kto będzie korzystał z pomysłu, zebrać głosy poparcia sąsiadów (15 lub 30), złożyć formularz w terminie.

7 Co zawiera formularz? Dane wnioskodawcy. Tytuł projektu. Rodzaj zadania (lokalne, ogólnomiejskie). Określenie miejsca (sołectwo, miasto Blachownia). Lokalizacja. Stan własności terenu (uzgodnić w UM). Opis, skrócony opis. Szacunkowy koszt (taryfikator przygotowany przez UM, uzgodnienia z UM) z uwzględnieniem wykonania projektu.

8 Co zawiera formularz? Opis beneficjentów. Uzasadnienie – dlaczego zadanie warto zrobić (wiedza na temat potrzeb, korzyści i oczekiwania). Załączniki: podpisy mieszkańców (15 lub 30 – formularz do pobrania), oświadczenie właściciela terenu (formularz do pobrania), Zdjęcia, mapy, inne materiały, Czytelny podpis pod oświadczeniem.

9 Oświadczenie właściciela terenu Teren gminy Blachownia lub w użytkowaniu – nie trzeba oświadczenia. Teren spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej – oświadczenie o przejęcie w użytkowanie (później umowa między gminą Blachownia a podmiotem). Teren własny osoby prywatnej – oświadczenie o użyczeniu terenu (gmina Blachownia musi uzgodnić warunki nieodpłatnego użyczenia).

10 Projekt zadania w Urzędzie Miejskim Karta analizy Sprawdzenie czy formularz jest kompletny i nadanie mu numeru, Sprawdzenie, czy wnioskodawca jest mieszkańcem, Czy koszt szacunkowy mieści się w kwocie przeznaczonej na zadania w określonej lokalizacji? Czy teren przewidziany do realizacji zadania nie jest przeznaczony na inny cel? Czy zadanie nie mieści się w planach na najbliższe lata?

11 Projekt zadania w Urzędzie Miejskim Karta analizy Czy własność terenu została prawidłowo wskazana? Czy wobec wskazanego terenu nie toczy się jakieś postępowanie urzędowe? Czy zadanie jest zgodne z planem zagospodarowania terenu? Czy zadanie jest zgodne ze strategiami i planami gminy? Czy zadanie jest zgodne z prawem lokalnym?

12 Projekt zadania w Urzędzie Miejskim Karta analizy Czy zadanie można wykonać w ciągu jednego roku? Czy znane są uwarunkowania techniczne, społeczne, przyrodnicze terenu? Czy gmina może ponieść koszty przyszłej eksploatacji? Akceptacja lub odrzucenie zadania.

13 Zweryfikowane pozytywnie projekty zadań trzeba promować!!! Autor pomysłu prowadzi akcję promującą swój projekt (plakaty, internet, portale społecznościowe, spotkania z mieszkańcami), Projekty z podziałem na ogólnomiejskie i lokalne są umieszczone na stronie www Urzędu, Inne dobre pomysły dobrze widziane!!!

14 Wybory Trzeba pójść i głosować na projekty ogólnomiejskie i lokalne w punktach głosowania. Każdy mieszkaniec oddaje głos na jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt lokalny tylko raz.

15 Głosowanie Zostaną wyznaczone miejsca do głosowania w sołectwach i centrum Miasta (informacja na stronie UM i na ulotkach, plakatach). Głosować mogą wszyscy zameldowani w gminie Blachownia mieszkańcy. Jeśli ktoś nie będzie w stanie głosować osobiście może poinformować w UM, że będzie to robił przez pełnomocnika lub poprosić o dostarczenie do domu karty do głosowania. Trzeba na karcie do glosowania wpisać swoje dane i podpisać się.

16 Karta do głosowania Numer ID zadania LOKALNEGO ……………………………………………………………………………. Numer ID zadania OGÓLNOMIEJSKIEGO ……………………………………………………………………………….

17 Ustalenie wyników Głosy zostaną przeliczone (osobno na zadania lokalne w każdym sołectwie i mieście Blachownia, osobno na zadania ogólnomiejskie we wszystkich punktach do głosowania). Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty zadań o charakterze lokalnym, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych w Budżecie Obywatelskim. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty zadań o charakterze ogólnomiejskim, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych w Budżecie Obywatelskim.

18 Ustalenie wyników W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy rankingowej, do realizacji zarekomendowany zostaje kolejny projekt, który jest możliwy do zrealizowania w kwocie, jaka pozostała do dyspozycji. W przypadku wzajemnego wykluczania się dwóch lub więcej zwycięskich projektów zadań o charakterze lokalnym lub ogólnomiejskim, ze względu na wspólną lokalizację miejsca zadania, do realizacji zakwalifikowany zostaje, pomimo dostępności środków finansowych, ten projekt zadania, który uzyskał największą liczbę głosów.

19 Ustalenie wyników W przypadku gdy dwa lub więcej projektów zadań o charakterze lokalnym lub ogólnomiejskim uzyskało równą liczbę głosów, a niemożliwa jest ich jednoczesna realizacja ze względu na niewystarczające środki finansowe przeznaczone na realizację zadań o charakterze lokalnym, o zakwalifikowaniu do realizacji decyduje kolejność zgłoszenia projektu zadania. W przypadku gdy zwycięskie projekty zadań lokalnych i ogólnomiejskich wzajemnie się wykluczają ze względu na: a) wspólną lokalizację miejsca realizacji zadania, do realizacji zostaje zarekomendowany projekt zadania o charakterze lokalnym; b) częściowo pokrywający się zakres przedmiotowy zadania, do realizacji zostaje zarekomendowany projekt zadania o charakterze ogólnomiejskim.

20 Inne ustalenia W przypadku konieczności poniesienia nakładów na zadanie wybrane już do realizacji (w wyniku głosowania) w wysokości wyższej od wcześniej oszacowanej wartości kosztorysowej, zadanie będzie sfinansowane poprzez zwiększenie planu na ten cel, o ile pozwolą na to możliwości finansowe gminy Blachownia. Zaangażowane ponad limit środki będą pomniejszały odpowiednio pulę na budżet obywatelski dla danego sołectwa i Miasta Blachownia lub na zadania o charakterze ogólnomiejskim na rok kolejny.

21 Inne ustalenia Jeżeli zgłoszone i wybrane zadania nie przekraczają puli środków danego roku i brak będzie możliwości realizacji kolejnego zadania lub po realizacji zadania okaże się, że wartość kosztorysowa była niższa niż przewidywano, to pozostała, niewykorzystana kwota może stanowić uzupełnienie puli środków kolejnego roku odpowiednio dla danego sołectwa i Miasta Blachownia lub na zadania o charakterze ogólnomiejskim (pula zostanie zwiększona w trakcie kolejnego roku po rozliczeniu roku bazowego).

22 Inne ustalenia W wyjątkowych przypadkach wystąpienia przesłanek uniemożliwiających realizację wybranego zadania w trakcie jednego roku budżetowego będą rozpatrywane indywidualne wnioski o ujęcie zadania w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, pod warunkiem spełnienia kryteriów art. 263 ustawy o finansach publicznych, przy czym wnioski mogą być zgłaszane najpóźniej do końca listopada danego roku.

23 Gdzie w Urzędzie Miejskim można uzyskać pomoc i wsparcie? Punkt Konsultacyjny Jakub Grzesiak Urząd Miejski w Blachowni pok.15 tel.(34)327-04-09 wew.104 e-mail: promocja@blachownia.plpromocja@blachownia.pl


Pobierz ppt "BUDŻET OBYWATELSKI BLACHOWNIA 2016. Proces wdrażania Budżetu Obywatelskiego Spotkania w sołectwach – informacje organizacyjne na temat zgłaszania projektów,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google