Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Warszawa, Październik 2008 r. Środki niewygasające w 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Warszawa, Październik 2008 r. Środki niewygasające w 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Warszawa, Październik 2008 r. Środki niewygasające w 2008 r.

2 2 Dotacja rozwojowa 2008 r. stan na koniec sierpnia 2008 r. (%) - poziom wydatków w stosunku do kwoty dotacji rozwojowej zawartej w umowie) * brak danych, poziom oszacowany przez IZ PO KL na podstawie średniej

3 3 Dotacja rozwojowa 2008 r.

4 4

5 5

6 6 Środki niewygasające w 2008 r. Wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacji była udzielona, albo w przypadku gdy przepisy odrębne stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach. (art. 144 ust. 4 UFP)

7 7 Środki niewygasające w 2008 r. Rada Ministrów, w rozporządzeniu, może wskazać środki finansowe przeznaczone na: –integracją społeczną –poprawą jakości kształcenia –rozwojem potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, które pozostają na rachunkach beneficjentów. (art. 157 ust. 8a UFP)

8 8 Środki niewygasające w 2008 r. Beneficjent zobowiązany jest poinformować Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) do dnia 15 października danego roku o kwocie przekazanej mu dotacji rozwojowej, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku. Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w terminie do dnia 30 listopada tego roku, o ile nie ma do niej zastosowania art. 157 ust. 8a UFP. (§ 8, ust. 11 umowy o dofinansowanie projektu )

9 9 Środki niewygasające w 2008 r. Instytucja Pośrednicząca przekaże Instytucji Zarządzającej w terminie do dnia 9 listopada 2008 r. informację na temat wysokości środków, które powinny zostać zgłoszone przez Ministra Rozwoju Regionalnego w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku 2008, zgodnie z trybem określonym w art. 157 ustawy. (§ 7, ust. 1 umowy dotacji rozwojowej na 2008 r.)

10 10 Środki niewygasające w 2008 r. Instytucja Pośrednicząca dokonuje zwrotu środków, niewygasających z upływem roku 2008 r., podlegających zwrotowi, w terminie do dnia 15 grudnia 2008 r., na następujący rachunek bankowy: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Ekonomiczno-Finansowy NBP O/O Warszawa, numer: 81 1010 1010 0043 3022 3000 0000. (§ 7, ust. 2 umowy dotacji rozwojowej na 2008 r.)

11 11 Środki niewygasające w 2008 r. Kwota dotacji rozwojowej w części niewydatkowanej przed upływem 30 dni od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 157 ust. 3 pkt 4 UFP podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia). (§ 8, ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu )

12 12 Środki niewygasające w 2008 r. Kwota dotacji rozwojowej nie wydatkowana i nie zgłoszona zgodnie z § 8 ust. 11 umowy o dofinansowanie projektu podlega zwrotowi w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia). (§ 8, ust. 13 umowy o dofinansowanie projektu)

13 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym www.efs.gov.pl Infolinia Europejskiego Funduszu Społecznego: tel. 0 801 337 801 (0 801 EFS 801)


Pobierz ppt "1 Warszawa, Październik 2008 r. Środki niewygasające w 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google