Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU ZAKOPANEGO Pracowania Projektowa MAGNUS MEDIA CZĘŚĆ SPOŁECZNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU ZAKOPANEGO Pracowania Projektowa MAGNUS MEDIA CZĘŚĆ SPOŁECZNA."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU ZAKOPANEGO Pracowania Projektowa MAGNUS MEDIA CZĘŚĆ SPOŁECZNA

2 Strategia Rozwoju - definicja Zarządzanie strategiczne w samorządzie to kierowanie rozwojem podległego mu obszaru, z uwzględnieniem długofalowych prognoz, opartych na analizie potencjału miejsca, jego szans i występujących zagrożeń, przy założeniu wieloletniej perspektywy działania. Jest to więc długofalowy proces, u źródeł którego leży dogłębna weryfikacja stanu posiadania, potrzeb i oczekiwań społecznych i który jest skorelowany z zasadami planowania przestrzennego oraz troską o jakość środowiska naturalnego. Podmiotem planowania przestrzennego w samorządzie jest człowiek, funkcjonujący w społeczeństwie oraz we wspólnym otoczeniu przyrodniczym.

3 Strategia Rozwoju - definicja Dla uzyskania układu symbiotycznego wprowadzono zasadę zrównoważonego rozwoju, która będzie podstawą dla określania kierunków rozwojowych MIASTA ZAKOPANE, zawartych w niniejszym dokumencie. Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno- gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań logistycznych i inwestycyjnych, mających na celu wzrost gospodarczy, a także działań prospołecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Celem jest zagwarantowanie możliwości zaspokajania potrzeb obywateli, zarówno obecnie, jak i w wieloletniej perspektywie.

4 Strategia Rozwoju - obszary CZŁOWIEK PRZESTRZEŃ GOSPODARKA ŚRODOWISKO

5 Strategia Rozwoju – analiza SWOT SWOT to analiza podstawowych parametrów wewnętrznych i zewnętrznych poszczególnych działań, prowadzona poprzez ocenę: W Strategii zostanie ona przeprowadzona dla poszczególnych obszarów strategicznych: - Obszar społeczny - Obszar przestrzenny - Obszar gospodarczy - Obszar środowiskowy

6 Strategia Rozwoju – analiza SWOT MOCNE STRONYSŁABE STRONY SZANSEZAGROŻENIA KIERUNKI ZMIAN

7 Strategia Rozwoju - koncepcja

8 PRZESTRZEŃ ŻYCIA Lp.Opis cechy Jm. Powiat tatrzański ZakopaneUWAGI PRZESTRZEŃ ŻYCIA 1POWIERZCHNIA [ha]47 1658 42617,86% 2LUDNOŚĆFaktyczne miejsce zamieszkania [osoba]67 85127 55640,61% 3LUDNOŚĆFaktyczne miejsce zamieszkaniaM[osoba]32 67212 789 4LUDNOŚĆFaktyczne miejsce zamieszkaniaK[osoba]35 17914 767 5LUDNOŚĆGęstość zaludnienia [osoba]1443272,3 PRZYROST NATURALNY 6LUDNOŚĆPrzyrost naturalny [-]87-74 7LUDNOŚĆPrzyrost naturalnyM[-]59-15 8LUDNOŚĆPrzyrost naturalnyK[-]28-59 9LUDNOŚĆMałżeństwa zawarte [-]31312640,26% MIGRACJE 10LUDNOŚĆSaldo migracji wewnętrznych [osoba]-107-63 11LUDNOŚĆSaldo migracji wewnętrznychM[osoba]-53-33 12LUDNOŚĆSaldo migracji wewnętrznychK[osoba]-54-30 13LUDNOŚĆSaldo migracji zagranicznych [osoba]292 14LUDNOŚĆSaldo migracji zagranicznychM[osoba]12-4 15LUDNOŚĆSaldo migracji zagranicznychK[osoba]176

9 PRZESTRZEŃ ŻYCIA Lp.Opis cechy Jm. Powiat tatrzański ZakopaneUWAGI STAN LUDNOSCI 16LUDNOŚĆ w wieku przedprodukcyjnym [osoba]13 2554 605 17LUDNOŚĆ w wieku przedprodukcyjnymM[osoba]6 8222 324 18LUDNOŚĆ w wieku przedprodukcyjnymK[osoba]6 4332 281 19LUDNOŚĆ w wieku produkcyjnym [osoba]42 17216 796 20LUDNOŚĆ w wieku produkcyjnymM[osoba]22 0278 686 21LUDNOŚĆ w wieku produkcyjnymK[osoba]20 1458 110 22LUDNOŚĆ w wieku produkcyjnym mobilnym [osoba] 26 78010 165 23LUDNOŚĆ w wieku produkcyjnym mobilnymM[osoba]13 4735 064 24LUDNOŚĆ w wieku produkcyjnym mobilnymK[osoba]13 3075 101 25LUDNOŚĆw wieku poprodukcyjnym [osoba]12 4246 155 26LUDNOŚĆw wieku poprodukcyjnymM[osoba]3 8231 779 27LUDNOŚĆw wieku poprodukcyjnymK[osoba]8 6014 376 28LUDNOŚĆ ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym [osoba] 6164 29LUDNOŚĆ ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym [osoba] 94134 30LUDNOŚĆ ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym [osoba] 3037 31LUDNOŚĆ w wieku przedprodukcyjnym [%]2017 32LUDNOŚĆ w wieku produkcyjnym [%]6261 33LUDNOŚĆw wieku poprodukcyjnym [%]1822 FEMINIZACJA 34LUDNOŚĆWspółczynnik feminizacji [osoba]108115

10 POZIOM I JAKOŚĆ ŻYCIA - bezrobocie Lp.Opis cechy Jm. Powiat tatrzański ZakopaneUWAGI BEZROBOCIE 1RYNEK PRACY Bezrobotni [osoba] 36791663 2RYNEK PRACY Bezrobotni M[osoba] 218598859,41% 3RYNEK PRACY Bezrobotni K[osoba] 149467540,59%

11 POZIOM I JAKOŚĆ ŻYCIA - mieszkalnictwo Lp.Opis cechy Jm. Powiat tatrzański ZakopaneUWAGI ZASOBY MIESZKANIOWE 1 Budynki mieszkalne [-]16 7825 739 2 ZASOBY MIESZKANIOWE Mieszkania [-] 24 20112 398 3 ZASOBY MIESZKANIOWE Izby [-] 113 97751 053 4 ZASOBY MIESZKANIOWE Powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] 2 207 505948 138 5 ZASOBY MIESZKANIOWE Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania [m2]9177 6 ZASOBY MIESZKANIOWE Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę [m2]3334 7 ZASOBY MIESZKANIOWE Mieszkania na 1000 mieszkańców [-]357450 MIESZKANIA SOCJALNE 8 ZASOBY MIESZKANIOWE mieszkania socjalne [-]8063 9 ZASOBY MIESZKANIOWE mieszkania socjalne [m2]21851718

12 POZIOM I JAKOŚĆ ŻYCIA – dostępność do mediów Lp.Opis cechy Jm. Powiat tatrzański ZakopaneUWAGI DOSTĘP DO MEDIÓW 10WODOCIĄGIDługość czynnej sieci rozdzielczej [km]270,3113,1 11WODOCIĄGI Woda dostarczona gospodarstwom domowym [dam3]1834,51172,4 12WODOCIĄGI Ludność korzystająca z sieci wodociągowej [osoba]4969124763 13WODOCIĄGI Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca [m3]27,042,4 14KANALIZACJA Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km]365,0168,1 15KANALIZACJAŚcieki odprowadzone [dam3]2956,02024,0 16KANALIZACJA Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej [osoba]4165522732 17GAZ Ludność korzystająca z sieci gazowej [osoba]26652495 DOSTĘP DO MEDIÓW - WSKAŹNIKI 18 URZĄDZENIA SIECIOWE Korzystający z instalacji w % ogółu ludności wodociąg[%]73,289,91,2 19 URZĄDZENIA SIECIOWE Korzystający z instalacji w % ogółu ludności kanalizacja[%]61,482,51,3 20 URZĄDZENIA SIECIOWE Korzystający z instalacji w % ogółu ludności gaz[%]3,99,12,3 21 URZĄDZENIA SIECIOWE Długość sieci kanalizacyjnej w relacji do długości sieci wodociągowej [-]1,41,5

13 POZIOM I JAKOŚĆ ŻYCIA – dostępność drogowa Połączenie Zakopanego z regionalnym układem drogowym stanowią dwa dojazdowe ciągi komunikacyjne: Droga krajowa nr 47, biegnąca od Rabki-Zdrój do Zakopanego przez Nowy Targ, o długości ok 40 km jest głównym ciągiem komunikacyjnym, obsługującym ruch samochodowy na trasie Zakopane – Nowy Targ oraz jedną z dwóch dróg, sprowadzających ruch turystyczny do Zakopanego. Droga wojewódzka nr 958 relacji Chabówka – Zakopane przez Czarny Dunajec, jest alternatywnym ciągiem drogowym, komunikującym Zakopane z północną częścią województwa. Ww. drogi stanowią połączenie z drogą krajową nr 7.

14 POZIOM I JAKOŚĆ ŻYCIA – dostępność drogowa Połączenie Zakopanego z regionalnym układem drogowym stanowią dwa dojazdowe ciągi komunikacyjne: Droga krajowa nr 47, biegnąca od Rabki-Zdrój do Zakopanego przez Nowy Targ, o długości ok 40 km jest głównym ciągiem komunikacyjnym, obsługującym ruch samochodowy na trasie Zakopane – Nowy Targ oraz jedną z dwóch dróg, sprowadzających ruch turystyczny do Zakopanego. Droga wojewódzka nr 958 relacji Chabówka – Zakopane przez Czarny Dunajec, jest alternatywnym ciągiem drogowym, komunikującym Zakopane z północną częścią województwa. Ww. drogi stanowią połączenie z drogą krajową nr 7.

15 POZIOM I JAKOŚĆ ŻYCIA – dostępność drogowa

16 Zakopane przyjmuje również ruch samochodowy poprzez dwie drogi powiatowe, łączące sąsiednie miejscowości: droga powiatowa nr 1656K - ul. Powstańców Śląskich, łącząca Zakopane z miejscowością Kościelisko, droga powiatowa nr 1648K – ul. Oswalda Balzera, prowadząca z południowo - zachodniej części Zakopanego w kierunku DW 960, która prowadzi do przejścia granicznego ze Słowacją na Łysej Polanie.

17 POZIOM I JAKOŚĆ ŻYCIA – dostępność drogowa Wewnętrzny układ drogowy miasta stanowią drogi gminne. Głównymi ciągami drogowymi, przenoszącymi wewnętrzny ruch drogowy są: Aleja 3-go Maja, jedyna dwupasmowa droga w Zakopanem, stanowiąca dojazd do północnej części Zakopanego, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Chramcówki oraz ul. dra Tytusa Chałubińskiego, które zbiegają się przy dworcu autobusowym i kolejowym, łącząc północną, południową i zachodnią część miasta, ciąg drogowy, wyznaczony przez ulice Kasprusie, Władysława Orkana, Grunwaldzką, Kazimierza Tetmajera, Józefa Piłsudzkiego oraz Bronisława Czecha, stanowi alternatywny dojazd do centrum miasta i Kuźnic. Łączna długość dróg na terenie Zakopanego liczy 100,3 km, przy czym 29,7 km znajduje się w ścisłym centrum miasta

18 WYCHOWANIE I OPIEKA NAD RODZINĄ Lp.Opis cechyJm. Powiat tatrzański Zakopane 1PRZEDSZKOLA[obiekty]168 2PRZEDSZKOLA[miejsca] 15541016 Przedszkola publiczne Przedszkole Nr 3 im. Karola Szymanowskiego ul. Kasprusie 27 Przedszkole Nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera ul. Nowotarska 32A Przedszkole Nr 9 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Sabały 10 Przedszkola niepubliczne Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchaty" ul. Szymony 9 A Przedszkole Sióstr Felicjanek p.w. św. Kazimierza ul. Kościeliska 1 Przedszkole Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Nr 10 Krzeptówki Potok 12 Przedszkole Sióstr Urszulanek Szarych im. Jana Pawła II ul. Jaszczurówka 2

19 EDUKACJA Lp.Opis cechy Jm. Powiat tatrzański ZakopaneUWAGI 1. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE Szkoły podstawoweplacówki [ob.] 3610 2. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE Szkoły podstawowe prowadzone przez organy samorządoweplacówki [ob.]-- 3. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE Szkoły podstawoweuczniowie [osoba] 41041609 4. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE Szkoły podstawowe prowadzone przez organy samorządoweuczniowie [osoba]-- 5. SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE Gimnazjaplacówki [ob.] 217 6. SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE Gimnazja prowadzone przez organy samorządoweplacówki [ob.] 173 7. SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE Gimnazjauczniowie [osoba] 1997806 8. SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE Gimnazja prowadzone przez organy samorządoweuczniowie [osoba] 1768577

20 KULTURA Lp. Jm.Powiat tatrzańskiZakopane 1 BIBLIOTEKIobiekty [ob.] 184 2 BIBLIOTEKIczytelnicy w ciągu roku [osoba] 84363652 3 KINAobiekty [ob.] 22 4 KINAmiejsca na widowni [msc.] 571 5 KINAwidzowie ogółem [osoba] 79793 6 MUZEAobiekty [ob.] 33 7 MUZEA zwiedzający muzea i oddziały[osoba] 170470 8 DZIAŁALNOŚĆ SCENICZNA I WYSTAWIENNICZA Wystawy polskie w kraju[szt.] 13 9 DZIAŁALNOŚĆ SCENICZNA I WYSTAWIENNICZA Wystawy zagraniczne w Polsce[szt.] 33 10 DZIAŁALNOŚĆ SCENICZNA I WYSTAWIENNICZA Wystawy międzynarodowe w Polsce [szt.] 11 11 OŚRODKi KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICEinstytucje [ob.] 72 12 OŚRODKi KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE imprezy[szt.] 24372 13 OŚRODKi KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE uczestnicy imprez[osoba] 9443018715 14 OŚRODKi KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE zespoły artystyczne[szt.] 375 15 OŚRODKi KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE członkowie zespołów artystycznych [osoba] 952155 16 OŚRODKi KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE koła (kluby)[szt.] 6152 17 OŚRODKi KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE członkowie kół (klubów)[osoba] 897637 18 ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH kulturalne[-] 95

21 SPORT I REKREACJA Lp.Opis cechyJm.Powiat tatrzańskiZakopane 1.KLUBU SPORTOWE[szt.]3515 2. CZŁONKOWIE KLUBÓW SPORTOWYCH[osoba]2211950 3. KLUBY SPORTOWE - OSOBY ĆWICZĄCE[osoba]1893823 4. KLUBY SPORTOWE - OSOBY ĆWICZĄCE DO LAT 18[osoba]1290445 5.SEKCJE SPORTOWE[szt.]6626 6. MASOWE IMPREZY SPORTOWE[szt.]11

22 OCHRONA ZDROWIA Lp.Opis cechy Jm. Powiat tatrzański Zakopane 1 PRZYCHODNIE - AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Przychodnieogółem[ob.] 3121 2 PRZYCHODNIE - AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Przychodnie przychodnie na 10 tys. ludności [ob.] 58 3 PRZYCHODNIE - AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Podstawowa opieka zdrowotnaporady ogółem[-] 288246184934 4 PRZYCHODNIE - AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Podstawowa opieka zdrowotna podległa jst. porady ogółem[-] 8734816285 5 PRZYCHODNIE - AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Ambulatoryjna opieka zdrowotnaporady lekarskie ogółem[-] 432443321549 6 APTEKI I PUNKTY APTECZNE Apteki [ob.] 2619 7 APTEKI I PUNKTY APTECZNE Punkty apteczne [ob.] 40 8 APTEKI I PUNKTY APTECZNE Ludność na aptekę ogólnodostępną [osoba] 26101450

23 OPIEKA SPOŁECZNA Lp.Opis cechy Jm. Powiat tatrzański Zakopane 1 ŚRODOWISKOWA POMOC SPOŁECZNA Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej ogółem[gosp.] 1239522 2 ŚRODOWISKOWA POMOC SPOŁECZNA Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej poniżej kryterium dochodowego [gosp.] 757280 3 ŚRODOWISKOWA POMOC SPOŁECZNA Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej powyżej kryterium dochodowego [gosp.] 482242 4ŚWIADCZENIA RODZINNE Korzystający ze świadczeń rodzinnych rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci [-] 3240728 5ŚWIADCZENIA RODZINNE Korzystający ze świadczeń rodzinnych dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny - ogółem [osoba] 64231387 6ŚWIADCZENIA RODZINNE Korzystający ze świadczeń rodzinnych dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny [osoba] 59471293 7ŚWIADCZENIA RODZINNE Korzystający ze świadczeń rodzinnych udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku [%] 44,828,1 8 OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Placówki socjalizacyjneplacówki ogółem[ob.] 11 9 OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Placówki socjalizacyjnemiejsca ogółem[msc.] 30 10 OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Placówki rodzinneplacówki ogółem[ob.] 11 11 OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Placówki rodzinnemiejsca ogółem[msc.] 88


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU ZAKOPANEGO Pracowania Projektowa MAGNUS MEDIA CZĘŚĆ SPOŁECZNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google