Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 1 Wykład 4 Przygotowanie sprawozdań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 1 Wykład 4 Przygotowanie sprawozdań"— Zapis prezentacji:

1 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 1 Wykład 4 Przygotowanie sprawozdań finansowych

2 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 2 Cele zajęć Po przestudiowaniu tego rozdziału będzie w stanie: u Rozliczyć wygasłe przedpłaty kosztów. u Rozliczyć dochody do rozliczenia w czasie.

3 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 3 Cele zajęć Po przestudiowaniu tego rozdziału będzie w stanie: u Opisać wszystkie etapy sporządzania sprawozdań finansowych. u Przygotować uporządkowany bilans majątkowy. u Przygotować rachunek zysków i strat i wyliczyć wskaźniki zyskowności.

4 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 4 Potrzeba dokonywania korekt u Większość transakcji zapisywana jest w momencie ich pojawienia się. u Niektóre transakcje nie muszą dotyczyć kontaktów z otoczeniem, zatem musi istnieć sygnał z zewnątrz do ich zapisu. Zapis taki jednak musi zostać dokonany na koniec okresu sprawozdawczego.

5 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 5 Potrzeba dokonywania korekt u Transakcje zewnętrzne - zdarzenia takie jak wpływ gotówki, wydatki gotówki, zakupy na kredyt kupiecki, sprzedaż kredytowa. To te transakcje, które dokonywane są codziennie w firmie i zawsze związane są z nimi kontakty firmy z jej otoczeniem. Każda transakcja ma dokument źródłowy. Dotyczy zdarzeń, które faktycznie miały miejsce

6 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 6 Potrzeba dokonywania korekt u Transakcje wewnętrzne - takie zdarzenia, które dotyczą upływu czasu, który został początkowo zignorowany w zapisie zdarzeń zewnętrznych. Zapis tych transakcji dokonywany jest przez zapisy korygujące na koniec okresu sprawozdawczego. Nie generuje dokumentu źródłowego i nie ma widoczny dowodów, że transakcja miała miejsce Przykłady to amortyzacja środków trwałych czy rozliczenie wygasłych ubezpieczeń.

7 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 7 Potrzeba dokonywania korekt u Zapisy korygujące - proces przypisania transakcji do właściwego okresu czasu. Zwykle zapisy te są przygotowywane przed sporządzeniem sprawozdań finansowych Zapisy dokonywane są w firmie zapisów w dzienniku

8 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 8 Potrzeba dokonywania korekt u Większość jednostek wykorzystuje rachunkowość typu memoriałowego. Zapisy korygujące są podstawą takiego typu rachunkowości. u Ewidencjonujemy należności i zobowiązania bez faktycznego wydania lub wpływu zasobów. Należności i zobowiązania zwiększają się ale żaden zasób nie zmienia właściciela.

9 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 9 Zapisy korygujące u Cztery podstawowe zapisy: Wygaśnięcie lub zużycie środka trwałego Zrealizowanie przedpłat przychodów Naliczenie nie naliczonych kosztów Zaewidencjonowanie zrealizowanych przychodów

10 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 10 Wygaśnięcie przedpłat kosztów u Pierwotnie gotówką płacimy za aktywo. u Zapis korygujący ma na celu ewidencję zużycia i zredukowanie aktywa. Koszt jest wygasły ponieważ upłynął czas. Transakcje zewnętrzne spowodowały zarejestrowanie aktywa, zapis wewnętrzny koryguje wartość aktywa.. Przykłady: przedpłaty czynszu, przedpłaty ubezpieczenia, amortyzacja.

11 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 11 Wygaśnięcie przedpłat kosztów u Schemat dla przedpłat kosztów: Korekta dokonywana jest po przepływie gotówki. Płatności z góry Niegotówkowe aktywa w bilansie majątkowym Kosztów w rachunku zysków i strat Tworzy Przeniesione przez zapis korygujący do

12 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 12 Przedpłaty czynszu Operacja: naliczenie miesięcznej kwoty czynszu Analiza operacji: Zmniejszenie się aktywa. Zmniejszenie się kapitału własnego (koszty) Zasady: Zmniejszenie się aktywów zapisywane jest po stronie Ct. Zmniejszenie się kapitału zapisywane jest po stronie Dt Zapis w dzienniku Koszty czynszu400 Przedpłaty czynszu400 Przedpłaty czynszu Koszty czynszu 2 I. 800 400 31 I. 31 I. 400 2 stycznia pan Jan zapłacił czynsz za dwa miesiące z góry w wysokości zł 800

13 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 13 Przedpłata ubezpieczenia Operacja: naliczenie miesięcznej kwoty ubezpieczenia Analiza operacji: Zmniejszenie się aktywa. Zmniejszenie się kapitału własnego (koszty) Zasady: Zmniejszenie się aktywów zapisywane jest po stronie Ct. Zmniejszenie się kapitału zapisywane jest po stronie Dt Zapis w dzienniku Koszy ubezpieczeń40 Przedpłaty ubezpieczeń40 Przedpłaty ubezpieczeń Koszty ubezpieczeń 2 I. 480 40 31 I. 31 I. 40 8 stycznia pan Jan kupił roczną polisę ubezpieczeniową za 480 zł

14 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 14 Naliczenie amortyzacji Operacja: naliczenie miesięcznej kwoty amortyzacji Analiza operacji: Zmniejszenie się aktywa. Zmniejszenie się kapitału własnego (koszty) Zasady: Zmniejszenie się aktywów zapisywane jest po stronie Ct (w tym przypadku stosujemy konto korygujące Umorzenie środków trwałych). Zmniejszenie się kapitału zapisywane jest po stronie Dt Zapis w dzienniku Amortyzacja70 Umorzenie środków trwałych70 Pan Jan szacuje, że będzie wykorzystywał środki trwałe przez 5 lat. Ich cena nabycia 1 stycznia wynosiła zł 4200. Środki trwałe Umorzenie środków trwałych 1 I. 4200 31 I. 70 Amortyzacja 31 I. 70

15 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 15 Częściowy bilans majątkowy dla firmy pana Jana na 31 stycznia

16 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 16 Zużycie materiałów Operacja: zużycie materiałów Analiza operacji: Zmniejszenie się aktywa. Zmniejszenie się kapitału własnego (koszty) Zasady: Zmniejszenie się aktywów zapisywane jest po stronie Ct. Zmniejszenie się kapitału zapisywane jest po stronie Dt Zapis w dzienniku Zużycie materiałów500 Materiały500 Materiały Zużycie materiałów 6 I. 1800 500 31 I. 31 I. 500 6 stycznia pan Jan kupił materiały o wartości zł 1 800 i przekazał je do magazynu. Na koniec okresu inwentaryzacja wykazała stan materiałów w magazynie zł 1300

17 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 17 Przychody przyszłych okresów u Przychody przyszłych okresów - przychody zapłacone i zaewidencjonowane przed momentem zrealizowania Płatność dokonana zostaje w zamian za przyrzeczenie dostarczenia produktu lub usługi w terminie późniejszym. Na przykład: gdy wydawca otrzymuje zapłatę za prenumeratę czasopisma, przychód nie będzie zrealizowany do momentu aż wydawca nie dostarczy osobie dokonującej prenumeraty czasopisma pomimo tego że otrzymał gotówkę.

18 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 18 Przychody do rozliczenia w czasie Operacja: wykonanie usług zapłaconych wcześniej Analiza operacji: Zmniejszenie się zobowiązań. Zwiększenie się kapitału własnego (przychody) Zasady: Zmniejszenie się zobowiązań zapisywane jest po stronie Dt. Zwiększenie się kapitału zapisywane jest po stronie Ct Zapis w dzienniku Przychody przyszłych okresów400 Przychody z usług400 Przychody przyszłych okresów Przychody z usług 15I. 1000 400 31 I. 31 I. 400 15 stycznia pan Jan podpisał umowę o świadczenie usług na rzecz innej firmy i otrzymał zł 1 000. 31 stycznia usługa o wartości 400 została przekazana firmie zamawiającej.

19 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 19 Przychody przyszłych okresów u Przychody (dochody) przyszłych okresów: Korekta dokonywana jest po przepływie środków pieniężnych. Otrzymanie gotówki na poczet przyszłych usług Zobowiązania w bilansie majątkowym Przychody w rachunku zysków i strat Powoduje Przyniesione przez zapis korygujący do

20 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 20 Przychody przyszłych okresów u Transakcje dotyczące przedpłat kosztów i dochodów przyszłych okresów są lustrzanym odbiciem sytuacji u kupującego i sprzedającego. Zobowiązania (dochody przyszłych okresów) Przychody zrealizowane Sprzedający korekty Kupujący Aktywa (przedpłaty kosztów) Koszty korekty Bilans majątkowy Rachunek zysków i strat Bilans majątkowy Rachunek zysków i strat

21 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 21 Naliczenie poniesionych kosztów u Informacje o poniesionych a jeszcze nie zaewidencjonowanych kosztach potrzebne są do sporządzenia rachunku zysków i strat. Zatem zapisy korygujące dokonywane są na koniec okresu sprawozdawczego przed przygotowaniem sprawozdań finansowych.

22 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 22 Rachunkowość wynagrodzeń u Wypłata wynagrodzeń dokonywana jest ba podstawie listy płac (transakcja zewnętrzna). u Zapis jest następujący. Wynagrodzenia5,000 Gotówka5,000

23 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 23 Rachunkowość wynagrodzeń u Na koniec okresu księgowy powinien ocenić czy nie pojawiły się jeszcze dodatkowe koszty pracy, które powinny być wykazane w okresowych sprawozdaniach finansowych. u W przypadku konieczności dokonania korekty naliczamy koszty wynagrodzeń na koniec okresu bez ich wypłaty pracownikom w kończącym się okresie (wypłata nastąpi w przyszłości).

24 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 24 Rachunkowość wynagrodzeń Firma Mam płaci swoim pracownikom zł 5,000 tygodniowo w każdy piątek. Okres sprawozdawczy kończy się w środę. Ile firma jest winna pracownikom i jaka kwota powinna zostać zarejestrowana jako koszty na koniec okresu sprawozdawczego?

25 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 25 Rachunkowość wynagrodzeń Firma płaci pracownikom zł1,000 na dzień. Musimy naliczyć koszty za trzy dni kończącego się okresu (poniedziałek, wtorek, środa) ponieważ rok księgowy kończy się trzeciego dnia tygodnia. Firma zatem musi zaewidencjonować zł 3,000 wynagrodzeń. Wynagrodzenia3,000 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń3,000

26 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 26 Naliczenie odsetek u Odsetki można traktować jak czynsz płacony za wykorzystywanie środków pieniężnych. Odsetki narastają wraz z upływem czasu, bez względu na to czy już je zapłacono czy też nie. Zapis dotyczący naliczenia odsetek będzie następujący: Koszty finansowexxx Zobowiązania z tytułu odsetek od wekslixxx

27 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 27 Naliczenie powstałych kosztów u Naliczenie powstałych kosztów: Korekty muszą zostać dokonane przez wydatkiem gotówki. Upływ czasu lub ciągłe zużycie aktywa Zapisane przez korektę jako wzrost w: Koszt w rachunku zysków i strat i Zobowiązania w bilansie majątkowym Płatności gotówki w późniejszym okresie czasu Zmniejszone przez:

28 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 28 Cykl rachunkowości - zapis korekt u Celem zapisu księgowego jest usystematyzowanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych. Etapy cyklu rachunkowości są następujące Księga główna Zestawienie sald przed korektami Zapis korekt w dzienniku i na kontach Skorygowane zestawienie sald Sprawozdania finansowe

29 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 29 Cykl rachunkowości - zapis korekt u Każdy zapis korygujący ma wpływ przynajmniej na jedno konto wynikowe (przychody i koszty) i na jedno konto bilansowe (aktywa lub pasywa). u Nigdy nie zmieniaj saldo gotówki w zapisie korygującym. Korekty gotówki

30 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 30 Arkusz roboczy

31 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 31 Typowe zapisy dostosowawcze

32 (c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 32 Typowe zapisy dostosowawcze


Pobierz ppt "(c) 1999 Prentice Hall Business Publishing Introduction to Financial Accounting, 7th EditionHorngren, Sundem, and Elliot 1 Wykład 4 Przygotowanie sprawozdań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google