Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zestawienie zmian w kapitale własnym.. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest analityczną prezentacją informacji o kształtowaniu się poszczególnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zestawienie zmian w kapitale własnym.. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest analityczną prezentacją informacji o kształtowaniu się poszczególnych."— Zapis prezentacji:

1 Zestawienie zmian w kapitale własnym.

2 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest analityczną prezentacją informacji o kształtowaniu się poszczególnych pozycji kapitału (funduszu) własnego ­przedstawionych syntetycznie w pasywach bilansu. Celem zestawienia zmian w kapitale własnym jest dostarczenie informacji o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego oraz o kosztach i przychodach, które bezpośrednio, z pominięciem rachunku zysków i strat zostały odniesione na kapitał własny.

3 Zgodnie z UoR Zestawienie zmian w kapitale własnym jest obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego dla podmiotów, których sprawozdania podlegają badaniu i ogłaszaniu. Obejmuje ono informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

4 Zasady opracowywania oraz struktura informacyjna zestawienia zmian w kapitale własnym są zawarte także w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, a w szczególności w: MSR nr 1 – prezentacja sprawozdań finansowych., MSR nr 8 – zysk lub strata netto okresu sprawozdawczego, podstawowe błędy i zmiany zasad rachunkowości (zawiera wytyczne dotyczące np. korekty błędu podstawowego odnoszącego się do ubiegłych okresów obrotowych, która powinna zostać wykazana w sprawozdaniu jako korekta bilansu otwarcia zysku zatrzymanego).

5 MSR nr 16 – rzeczowe aktywa trwałe (zawiera zalecenia dotyczące m. in. aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych i jej wpływu na zmiany w kapitale własnym), MSR nr 21 – skutki zmian kursów wymiany walut obcych ( m. in. różnice kursowe, wynikające z aktywów pieniężnych, stanowiące część inwestycji lub udziałów netto jednostki gospodarczej w podmiocie zagranicznym, powinny być zaliczane w sprawozdaniu do kapitału własnego, do momentu sprzedaży tych udziałów

6 Najczęściej pojawiające się zdarzenia mające wpływ na zmiany w kapitale własnym: podniesienie wartości kapitałów podstawowych w spółkach kapitałowych, korekta kapitału zapasowego o koszy emisji akcji, zmiany kapitału z aktualizacji wyceny na skutek aktualizacji wartości aktywów trwałych, korekty wynikające z błędów lat ubiegłych.

7 Kapitał własny obejmuje następujące elementy: Kapitał podstawowy (zakładowy) Kapitał ustalony zgodnie ze statutem lub umową, dla spółek kapitałowych zgodny z kwota wpisaną do KRS. Zmiany tej pozycji mogą wynikać z wydania udziałów, podwyższenia ich wartości nominalnej, emisji akcji – wzrost wartości kapitału; lub umorzenie udziałów (akcji), zmniejszenie ich wartości nominalnej – spadek wartości.

8 Kapitał zapasowy Kapitał zapasowy jest tworzony w celu zabezpieczenia utrzymania kapitału podstawowego spółek, przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat. Jest tworzony obligatoryjnie w spółkach akcyjnych. Kapitał rezerwowy jest to kapitał celowy, tworzony z zysku netto lub dopłat wspólników, służy zwykle zatrzymaniu w jednostce zysku netto lub na pokrycie ceny nabycia własnych udziałów (akcji).

9 Kapitał z aktualizacji wyceny Stanowi skutek podwyższenia wyceny składników majątku. Aktualizacja wartości odnoszona na kapitał z aktualizacji wyceny dotyczy środków trwałych (na mocy stosownych przepisów) oraz inwestycji długoterminowych.

10 Pozostałe kapitały rezerwowe Kapitał rezerwowy jest tworzony na pokrycie szczególnych strat i wydatków. Mogą być tworzone z zysku z lat ubiegłych lub zmniejszenia kapitału zakładowego i zapasowego. O jego wykorzystaniu decyduje w przypadku spółek akcyjnych walne zgromadzenie.

11 Wyniki finansowe – z latu ubiegłych i bieżący Zaliczamy tu niepodzielny zysk netto lub stratę netto z lat ubiegłych, korygowane o skutki błędu podstawowego, stratę na sprzedaży lub umorzeniu akcji własnych, a także wynik netto z bieżącego okresu. Zestawienie zamyka pozycja "Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)", będąca informacją o przewidywanym stanie kapitału (funduszu), który będzie pozostawał w dyspozycji jednostki.

12 Przykład 1: Sprzedano maszynę produkcyjną objętą aktualizacją wyceny. Wzrost wartości, ujęty w pozycji Kapitał z aktualizacji wyceny wynosił 8 000zł. Wartość początkowa (zaktualizowana) środka trwałego wynosiła 25 000, dotychczasowe umorzenie – 20 000. Środki trwałe Umorzenie środków trwałych Kapitał z aktualizacji wycenyKapitał zapasowy sp. X25 000 (1)(1) 20 000X sp. (2) 8 000 8 000 (2) Pozostałe koszty operacyjne (1) 5000

13 Przykład 2: Zaktualizowano akcje długoterminowe, wyceniane wg cen rynkowych. Wartość na moment zakupu wynosiła 48 000, na moment bilansowy 52 000. Inwestycje długoterminowe Aktualizacja wartości wyceny inwestycji długoterminowych Kapitał z aktualizacji wyceny sp. 48 000(1) 4 000 X sp. 4 000 (1)

14 Przykład 3: Wykazano błąd, dotyczący podatku od nieruchomości, polegający na zaniżeniu zapłaconego podatku o 12000zł. Zysk (strata) z lat ubiegłych Rozrachunki publiczno - prawne (1) 12000 X sp. 12 000 (1)

15 Przykład 4: Przeprowadzono dodatkowa emisję akcji: wartość nominalna 5000 szt po 50 zł/szt, cena emisyjna 70 zł/szt. Koszty emisji akcji 5 000zł. Pozostałe rozrachunkiKapitał zakładowyKapitał zapasowy (1) 350 000(2) 5000250 000 (1)100 000 (1) 5000(2)

16 Przykład Dane jednostki na początek okresu:

17 W badanym okresie dokonano następujących operacji gospodarczych dotyczących kapitału własnego: 1. W marcu sprostowano błąd ujawniony w trakcie kontroli rozliczenia podatkowego za rok wcześniejszy. Stwierdzono, że wartość prac modernizacyjnych w hali produkcyjnej na kwotę 321 000 zł błędnie zaksięgowano w koszty remontów na konto usługi obce. Z tego tytułu nastąpiło istotne zaniżenie wyniku finansowego. Wartość zaniżenia należy ująć jako błąd podstawowy. 2. W kwietniu zlikwidowano starą linię produkcyjną, która na 1 stycznia 1995 r. podlegała aktualizacji wyceny. Skutki aktualizacji wyceny były następujące: zwiększenie wartości początkowej o 29 400 zł oraz zwiększenie umorzenia o 6200 zł. Różnicę (23 200 zł) należy odnieść z konta kapitał z aktualizacji wyceny na konto Kapitał zapasowy.

18 3. W lipcu przeksięgowano zysk z poprzedniego roku oraz dokonano jego podziału. Zysk w kwocie 127 600 zł podzielono w następujący sposób: a) kwota na zwiększenie udziałów - 23 000 zł, z tego: 20 000 zł na kapitał udziałowy, 3000 zł na zryczałtowane opodatkowanie, b) kwota na kapitał zapasowy - 28 000 zł, c) kwota na kapitał rezerwowy - 20 000 zł, d) kwota na wypłatę dywidendy udziałowcom - 40 000 zł, e) kwota na nagrody dla pracowników - 16 600 zł.

19 4. W grudniu wypłacono zaliczkę na poczet zysku roku bieżącego w kwocie 20 000 zł, w tym: 17 000 zł - wartość otrzymana przez udziałowców, oraz 3000 zł - podatek dochodowy. Ponadto na konto 860 Wynik finansowy z bieżącego okresu. przeksięgowano przychody, koszty, wyniki nadzwyczajne. W efekcie saldo końcowe tego konta wyniosło 123 840 zł.

20

21

22


Pobierz ppt "Zestawienie zmian w kapitale własnym.. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest analityczną prezentacją informacji o kształtowaniu się poszczególnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google