Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zestawienie zmian w kapitale własnym.. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest analityczną prezentacją informacji o kształtowaniu się poszczególnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zestawienie zmian w kapitale własnym.. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest analityczną prezentacją informacji o kształtowaniu się poszczególnych."— Zapis prezentacji:

1 Zestawienie zmian w kapitale własnym.

2 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest analityczną prezentacją informacji o kształtowaniu się poszczególnych pozycji kapitału (funduszu) własnego ­przedstawionych syntetycznie w pasywach bilansu. Celem zestawienia zmian w kapitale własnym jest dostarczenie informacji o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego oraz o kosztach i przychodach, które bezpośrednio, z pominięciem rachunku zysków i strat zostały odniesione na kapitał własny.

3 Zgodnie z UoR Zestawienie zmian w kapitale własnym jest obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego dla podmiotów, których sprawozdania podlegają badaniu i ogłaszaniu. Obejmuje ono informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

4 Zasady opracowywania oraz struktura informacyjna zestawienia zmian w kapitale własnym są zawarte także w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, a w szczególności w: MSR nr 1 – prezentacja sprawozdań finansowych., MSR nr 8 – zysk lub strata netto okresu sprawozdawczego, podstawowe błędy i zmiany zasad rachunkowości (zawiera wytyczne dotyczące np. korekty błędu podstawowego odnoszącego się do ubiegłych okresów obrotowych, która powinna zostać wykazana w sprawozdaniu jako korekta bilansu otwarcia zysku zatrzymanego).

5 MSR nr 16 – rzeczowe aktywa trwałe (zawiera zalecenia dotyczące m. in. aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych i jej wpływu na zmiany w kapitale własnym), MSR nr 21 – skutki zmian kursów wymiany walut obcych ( m. in. różnice kursowe, wynikające z aktywów pieniężnych, stanowiące część inwestycji lub udziałów netto jednostki gospodarczej w podmiocie zagranicznym, powinny być zaliczane w sprawozdaniu do kapitału własnego, do momentu sprzedaży tych udziałów

6 Najczęściej pojawiające się zdarzenia mające wpływ na zmiany w kapitale własnym: podniesienie wartości kapitałów podstawowych w spółkach kapitałowych, korekta kapitału zapasowego o koszy emisji akcji, zmiany kapitału z aktualizacji wyceny na skutek aktualizacji wartości aktywów trwałych, korekty wynikające z błędów lat ubiegłych.

7 Kapitał własny obejmuje następujące elementy: Kapitał podstawowy (zakładowy) Kapitał ustalony zgodnie ze statutem lub umową, dla spółek kapitałowych zgodny z kwota wpisaną do KRS. Zmiany tej pozycji mogą wynikać z wydania udziałów, podwyższenia ich wartości nominalnej, emisji akcji – wzrost wartości kapitału; lub umorzenie udziałów (akcji), zmniejszenie ich wartości nominalnej – spadek wartości.

8 Kapitał zapasowy Kapitał zapasowy jest tworzony w celu zabezpieczenia utrzymania kapitału podstawowego spółek, przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat. Jest tworzony obligatoryjnie w spółkach akcyjnych. Kapitał rezerwowy jest to kapitał celowy, tworzony z zysku netto lub dopłat wspólników, służy zwykle zatrzymaniu w jednostce zysku netto lub na pokrycie ceny nabycia własnych udziałów (akcji).

9 Kapitał z aktualizacji wyceny Stanowi skutek podwyższenia wyceny składników majątku. Aktualizacja wartości odnoszona na kapitał z aktualizacji wyceny dotyczy środków trwałych (na mocy stosownych przepisów) oraz inwestycji długoterminowych.

10 Pozostałe kapitały rezerwowe Kapitał rezerwowy jest tworzony na pokrycie szczególnych strat i wydatków. Mogą być tworzone z zysku z lat ubiegłych lub zmniejszenia kapitału zakładowego i zapasowego. O jego wykorzystaniu decyduje w przypadku spółek akcyjnych walne zgromadzenie.

11 Wyniki finansowe – z latu ubiegłych i bieżący Zaliczamy tu niepodzielny zysk netto lub stratę netto z lat ubiegłych, korygowane o skutki błędu podstawowego, stratę na sprzedaży lub umorzeniu akcji własnych, a także wynik netto z bieżącego okresu. Zestawienie zamyka pozycja "Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)", będąca informacją o przewidywanym stanie kapitału (funduszu), który będzie pozostawał w dyspozycji jednostki.

12 Przykład 1: Sprzedano maszynę produkcyjną objętą aktualizacją wyceny. Wzrost wartości, ujęty w pozycji Kapitał z aktualizacji wyceny wynosił 8 000zł. Wartość początkowa (zaktualizowana) środka trwałego wynosiła , dotychczasowe umorzenie – Środki trwałe Umorzenie środków trwałych Kapitał z aktualizacji wycenyKapitał zapasowy sp. X (1)(1) X sp. (2) (2) Pozostałe koszty operacyjne (1) 5000

13 Przykład 2: Zaktualizowano akcje długoterminowe, wyceniane wg cen rynkowych. Wartość na moment zakupu wynosiła , na moment bilansowy Inwestycje długoterminowe Aktualizacja wartości wyceny inwestycji długoterminowych Kapitał z aktualizacji wyceny sp (1) X sp (1)

14 Przykład 3: Wykazano błąd, dotyczący podatku od nieruchomości, polegający na zaniżeniu zapłaconego podatku o 12000zł. Zysk (strata) z lat ubiegłych Rozrachunki publiczno - prawne (1) X sp (1)

15 Przykład 4: Przeprowadzono dodatkowa emisję akcji: wartość nominalna 5000 szt po 50 zł/szt, cena emisyjna 70 zł/szt. Koszty emisji akcji 5 000zł. Pozostałe rozrachunkiKapitał zakładowyKapitał zapasowy (1) (2) (1) (1) 5000(2)

16 Przykład Dane jednostki na początek okresu:

17 W badanym okresie dokonano następujących operacji gospodarczych dotyczących kapitału własnego: 1. W marcu sprostowano błąd ujawniony w trakcie kontroli rozliczenia podatkowego za rok wcześniejszy. Stwierdzono, że wartość prac modernizacyjnych w hali produkcyjnej na kwotę zł błędnie zaksięgowano w koszty remontów na konto usługi obce. Z tego tytułu nastąpiło istotne zaniżenie wyniku finansowego. Wartość zaniżenia należy ująć jako błąd podstawowy. 2. W kwietniu zlikwidowano starą linię produkcyjną, która na 1 stycznia 1995 r. podlegała aktualizacji wyceny. Skutki aktualizacji wyceny były następujące: zwiększenie wartości początkowej o zł oraz zwiększenie umorzenia o 6200 zł. Różnicę ( zł) należy odnieść z konta kapitał z aktualizacji wyceny na konto Kapitał zapasowy.

18 3. W lipcu przeksięgowano zysk z poprzedniego roku oraz dokonano jego podziału. Zysk w kwocie zł podzielono w następujący sposób: a) kwota na zwiększenie udziałów zł, z tego: zł na kapitał udziałowy, 3000 zł na zryczałtowane opodatkowanie, b) kwota na kapitał zapasowy zł, c) kwota na kapitał rezerwowy zł, d) kwota na wypłatę dywidendy udziałowcom zł, e) kwota na nagrody dla pracowników zł.

19 4. W grudniu wypłacono zaliczkę na poczet zysku roku bieżącego w kwocie zł, w tym: zł - wartość otrzymana przez udziałowców, oraz 3000 zł - podatek dochodowy. Ponadto na konto 860 Wynik finansowy z bieżącego okresu. przeksięgowano przychody, koszty, wyniki nadzwyczajne. W efekcie saldo końcowe tego konta wyniosło zł.

20

21

22


Pobierz ppt "Zestawienie zmian w kapitale własnym.. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest analityczną prezentacją informacji o kształtowaniu się poszczególnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google