Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BŁĘDY KSIĘGOWE Przygotowały : Martyna Kupińska Paulina Marciniak Sylwia Sowińska Pod kierunkiem: mgr Marzeny Szteklarskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BŁĘDY KSIĘGOWE Przygotowały : Martyna Kupińska Paulina Marciniak Sylwia Sowińska Pod kierunkiem: mgr Marzeny Szteklarskiej."— Zapis prezentacji:

1 BŁĘDY KSIĘGOWE Przygotowały : Martyna Kupińska Paulina Marciniak Sylwia Sowińska Pod kierunkiem: mgr Marzeny Szteklarskiej

2 Poprawianie błędów księgowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami ustawy z dn. 08.11.2000r. nakłada na podmioty gospodarcze obowiązek tzw. rzetelności ewidencji księgowej, tzn. prowadzenia jej w sposób staranny, czytelny, a błędy, które mogą się pojawić w trakcie ewidencji operacji gospodarczych należy poprawić według przyjętych w przepisach finansowych ustaleń. Powstałe błędy księgowe mogą dotyczyć: 1)dokumentacji księgowej, 2) ewidencji księgowej, 3) urządzeń księgowych.

3 Technika poprawiania błędów księgowych w dokumentach księgowych

4 Błędy księgowe w ewidencji księgowej Zestawienie obrotów i sald Wykrywa błędy, które powodują zachwianie równowagi obrotów Dt i Ct Nie pozwala wykryć błędów księgowych, które nie wpływają na zachwianie równowagi obrotów Dt i Ct Lp.Nazwa konta ObrotySalda DtCtDtCt 1. Wartości niematerialne i prawne 5 650,- 2. Środki trwałe 31 200,- 3. Materiały 8 000,-1 700,- 4. Rachunek bieżący 26 300,-2 600,- 5. Kapitał zakładowy 50 000,- 6. Wynik finansowy 2 000,-3 000,- 7. Kredyty bankowe 13 500,- 8. Zobowiązania wobec dostawców 700,-2 050,- 9. Kapitał zapasowy 2 000,- 73 850,-74 850,- Lp.Nazwa konta ObrotySalda DtCtDtCt 1. Wartości niematerialne i prawne 5 650,- 2. Środki trwałe 31 200,- 3. Materiały 8 000,- 700,-7 300,- 4. Rachunek bieżący 26 300,-2 600,-23 700,- 5. Kapitał zakładowy 50 000,- 6. Wynik finansowy 2 000,-3 000,- 1 000,- 7. Kredyty bankowe 13 500,- 8. Zobowiązania wobec dostawców 700,-2 050,- 1 350,- 9. Kapitał zapasowy 2 000,- 73 850,- 67 850,- Zestawienie obrotów i sald sporządzone na dzień 31.01.13 r.

5 Błędy księgowe powstałe przy otwieraniu kont a)nie wpisanie salda konta Salda początkowe wybranych kont wynoszą: Kasa 1000,- Rachunek bieżący 20 000,- Kredyty bankowe 21 000,- BŁĘDNIE: POPRAWNIE: Kasa Sp. 1 000,- Rachunek bieżący Sp. 20 000,- Kasa Sp. 1 000,- Rachunek bieżący Sp. 20 000,- Kredyty bankowe 21 000,- Sp.

6 b) wpisanie błędnej kwoty salda na właściwej stronie konta Salda początkowe wybranych kont wynoszą: Środki trwałe 50 000,- Materiały 4 000,- Rozrachunki z dostawcami 45 000,- BŁĘDNIE: POPRAWNIE: Środki trwałe Sp. 50 000,- Materiały Sp. 40 000,- Rozrachunki z dostawcami 45 000,- Sp. Materiały Sp. 4 000,- Środki trwałe Sp. 50 000,- Rozrachunki z dostawcami 45 000,- Sp.

7 c) wpisanie prawidłowej kwoty salda na niewłaściwej stronie konta Salda początkowe wybranych kont wynoszą: Wyroby gotowe 10 000,- Środki trwałe 80 000,- Kapitał zakładowy 90 000,- BŁĘDNIE: POPRAWNIE: Wyroby gotowe Sp. 10 000,- Środki trwałe Sp. 80 000,- Wyroby gotowe Sp. 10 000,- Środki trwałe Sp. 80 000,- Kapitał zakładowy Sp. 90 000,- Kapitał zakładowy 90 000,- Sp.

8 Błędy popełniane podczas księgowania operacji niezgodnie z zasadą podwójnego zapisu: a) zapisanie kwoty operacji na jednej stronie jednego konta BŁĘDNIE: POPRAWNIE: 1) KP- pobrano gotówkę z banku do kasy 1 000,- Kasa 1) 1 000,- Kasa 1) 1 000,- Rachunek bieżący 1 000,- (1

9 b) zapisanie kwoty operacji na tych samych stronach dwóch kont: 1) WB - spłacono z rachunku bieżącego zobowiązanie wobec dostawców 3 000,- BŁĘDNIE: POPRAWNIE: Rachunek bieżący 3 000,- (1 Rachunek bieżący 3 000,- (1 Rozrachunki z dostawcami 3 000,- (1 Rozrachunki z dostawcami 1)3 000,-

10 c) zapisanie różnych kwot tej samej operacji na właściwych stronach dwóch kont 1) WB - otrzymano na rachunek bieżący zaciągnięty kredyt bankowy 5 000,- BŁĘDNIE: POPRAWNIE: Rachunek bieżący 1)5 000,- Rachunek bieżący 1)5 000,- Kredyty bankowe 5 000,- (1 Kredyty bankowe 500,- (1

11 Błędy arytmetyczne (rachunkowe) a) nieprawidłowe zsumowanie obrotów na kontach BŁĘDNIE: POPRAWNIE: Rozrachunki z odbiorcami 1) 10 000,-1 000,- (5 2) 2 000,- 12 000,-10 000,- Rozrachunki z odbiorcami 1) 10 000,-1 000,- (5 2) 2 000,- 12 000,-1 000,-

12 b) nieprawidłowe wykazanie obrotów kont w zestawieniu obrotów i sald BŁĘDNIE: POPRAWNIE: Lp.Nazwa kontaObroty Salda DtCtDtCt 4. Rachunek bieżący 3 500,- 8 000,-27 000,- Lp.Nazwa kontaObroty Salda DtCtDtCt 4. Rachunek bieżący 35 000,-8 000,-27 000,- Rachunek bieżący Sp. 20 000,- 8 000,- (4 1) 10 000,- 2) 5 000,- 35 000,- 8 000,- 27 000,- Sk. Rachunek bieżący Sp. 20 000,- 8 000,- (4 1) 10 000,- 2) 5 000,- 35 000,- 8 000,- 27 000,- Sk.

13 c) nieprawidłowe zsumowanie ogólnych obrotów Dt i Ct w zestawieniu obrotów i sald BŁĘDNIE: POPRAWNIE: Razem obroty DtCt 73 850,-74 850,- Razem obroty DtCt 73 850,-

14 Zestawienie obrotów i sald nie pomaga wykryć błędów księgowych, które nie wpływają na zachwianie równowagi obrotów Dt i Ct kont. Błędy popełniane podczas księgowania operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu a) zapisanie prawidłowej kwoty operacji na dwóch niewłaściwych stronach prawidłowych dwóch kont. BŁĘDNIE: POPRAWNIE: 1) KW- wypłacono gotówką wynagrodzenie dla pracownika 1820,- Kasa 1) 1 820,- Kasa 1 820,- (1 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 1) 1 820,- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 1 820,- (1

15 b) zapisanie prawidłowej kwoty operacji na jednym lub obu nieprawidłowych kontach. 1) KP- Hurtownia ROLEX uregulowała należność wpłacając gotówkę do kasy 800,- BŁĘDNIE: POPRAWNIE: Rozrachunki z odbiorcami 800,- (1 Rozrachunki z odbiorcami 800,- (1 Rachunek bieżący 1) 800,- Kasa 1) 800,-

16 c) zapisanie operacji na dwóch prawidłowych kontach po właściwych stronach, lecz w kwocie niezgodnej z kwotą operacji. 1) KP- pobrano gotówkę z banku do kasy 8 000,- BŁĘDNIE: POPRAWNIE: Kasa 1) 8 000,- Kasa 1) 800,- Rachunek bieżący 800,- (1 Rachunek bieżący 8 000,- (1

17 Stwierdzone błędne zapisy na kontach można poprawić następująco: przez przekreślenie niewłaściwego zapisu przez wniesienie zapisu korygującego za pomocą storna przez uzupełnienie brakującego zapisu w przypadku pominięcia księgowania operacji.

18 1. Przez przekreślenie poprawia się błędy powstałe podczas księgowania niezgodnego z zasadą podwójnego zapisu. W takim przypadku należy: a)przekreślić nieprawidłowy zapis i wpisać właściwy, zachowując czytelność błędnego zapisu, b) umieścić obok przekreślonego zapisu datę poprawki oraz skrót podpisu (parafę) na znak przyjęcia odpowiedzialności za dokonaną korektę błędu. UWAGA! W ten sposób nie można poprawiać błędów powstałych przy prowadzeniu rachunkowości za pomocą komputera. Przykład: 1. Spłacono zobowiązania wobec dostawcy z pobranego na ten cel kredytu bankowego 5 000,- Kredyty bankowe 5 000,- (1 Rozrachunki z dostawcami 1) 5 000,- 5 000,- Sp. 5 000,- (1 31.01.13r. MK Parafa

19 2. Za pomocą storna poprawia się błędy powstałe podczas księgowania zgodnego z zasadą podwójnego zapisu : Storno jest to zapis korygujący, oparty na zasadzie podwójnego zapisu W praktyce stosowane są dwa rodzaje storna: a)czarne b) czerwone 2a) Storno czarne polega na dokonaniu zapisu korygującego przy wykorzystaniu liczb dodatnich. Rozróżniamy storno czarne: 1)całkowite 2)częściowe

20 Storno czarne całkowite polega na dokonaniu zapisu korygującego po przeciwnych stronach kont, na których popełniono błąd. Po dokonaniu korekty należy zaksięgować zapis poprawny. 1. WB - spłacono zobowiązania wobec dostawcy środkami pieniężnymi w banku 2600,- Rachunek bieżący Sp. 9 000,-2 600,- (2 1) 2 600,- 2 600,- (3 Rozrachunki z dostawcami 2) 2 600,- 2 600,- Sp. 3) 2 600,- 2 600,- (1 Przykład :

21 Za pomocą storna czarnego częściowego można poprawiać błędy polegające na zaksięgowaniu: a) operacji tylko na jednym niewłaściwym koncie, b) kwoty niższej bądź wyższej od dokonanej operacji. a) 1. KW - Spłacono ratę kredytu bankowego gotówką 200,- Kredyty bankowe 1) 200,-10 000,- Sp. Rachunek bieżący Sp.12000, 200,- (1 2) 200,- Kasa Sp. 3 000,- 200,- (2 b) 1.WB - Zakupiono 3- letnie obligacje Skarbu Państwa ze środków pieniężnych w banku 5 000,- Rachunek bieżący Sp. 25 000,- 5 500,- (1 2) 500,- Inwestycje długoterminowe 1) 5 500,- 500,- (2 Przykłady:

22 2b) Storno czerwone polega na dokonaniu zapisu korygującego na tych samych kontach i po tych samych stronach, na których był zapis błędny, ale za pomocą liczb ujemnych (zapis dokonywany jest kolorem czerwonym, czarnym w ramce lub ze znakiem minus). Dokonany zapis czerwony wyraża kwoty, które odejmuje się od sumy obrotów na kontach. 1. Zwrócono dostawcy przed zapłatą część materiałów z powodu wad jakościowych. 800,- Rozrachunki z dostawcami 1) 900,-1800,- Sp. 2) 100,- Materiały Sp. 5 400,- 900,- (1 100,- (2 Przykład :


Pobierz ppt "BŁĘDY KSIĘGOWE Przygotowały : Martyna Kupińska Paulina Marciniak Sylwia Sowińska Pod kierunkiem: mgr Marzeny Szteklarskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google