Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy i rozwiązanie pracy egzaminacyjnej potwierdzającej kwalifikacje zawodowe – część II Opracowała: Irena Kisielewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy i rozwiązanie pracy egzaminacyjnej potwierdzającej kwalifikacje zawodowe – część II Opracowała: Irena Kisielewska."— Zapis prezentacji:

1 Elementy i rozwiązanie pracy egzaminacyjnej potwierdzającej kwalifikacje zawodowe – część II Opracowała: Irena Kisielewska

2 Wymagania egzaminacyjne /standardy wymagań egzaminacyjnych/ Wyszukiwać informacje niezbędne do sporządzenia wskazanego elementu sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa /bilansu lub rachunku zysków i strat, Korzystać z informacji zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości, przepisach podatkowych i innych normujących politykę finansową przedsiębiorstwa, potrzebnych do sporządzenia wskazanego elementu sprawozdania finansowego,

3 Stosować zasady sporządzania bilansu lub rachunku zysków i strat, Dobierać konta do sporządzenia bilansu lub rachunku zysków i strat, Sporządzać bilans lub rachunek zysków i strat, Interpretować wyniki bilansu lub rachunku zysków i strat.

4 Budowa zadania egzaminacyjnego: Opis sytuacji zadaniowej. Firma…….. Polecenia.Opracuj……………………. Informacje o zawartości realizacji projektu. Rozwiązanie zadania powinno zawierać…. Dokumentacja niezbędna do wykonania zadania. Do rozwiązania zadania wykorzystaj……………………………….. Informacje o wyposażeniu. Prace związane z rozwiązaniem zadania wykonaj……………… Informacje o czasie. Czas na wykonanie zadania wynosi 240 minut.

5 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego na przykładzie z informatora dla technika rachunkowości

6 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej kompletne Tytuł zawiera kompletne informacje: -o zawartości projektu, -o realizacji tych prac, Tytuł zawierający kompletne dane - 2 punkty np. Projekt prowadzenia i realizacji prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych, sporządzeniem rachunku zysków i strat i oceną zyskowności PP Karolina Sp. z o.o. za 2006 r.

7 2. Założenia Wymienić informacje o firmie: nazwę, adres, rodzaj działalności, regon, NIP, rachunek bankowy itp.. Wypisać wszystkie informacje o sposobie prowadzenia księgowości – ( że jest podatnikiem VAT, ewidencjonuje koszty w zespole 4 i 5, sporządza porównawczy rachunek wyników, produkty ewidencjonowane są w rzeczywistym koszcie wytworzenia), Wymienić, że firma rozpoczęła działalność od 1 grudnia, podane salda początkowe kont. Za prawidłowe sformułowanie założeń przewidziane są 3 punkty

8 3. Wykaz prac związanych z realizacją projektu Z ewidencją operacji gospodarczych: - wypełnienie dokumentów PK, - uporządkowanie chronologiczne dokumentów, - dekretacja i numeracja dokumentów, - sprawdzenie dokumentów formalno - merytorycznie, rachunkowo, - zapisywanie treści dokumentów, - itp. – 1 punkt

9 Wykaz prac związanych z sporządzeniem rachunku zysków i strat: zaksięgowanie operacji gospodarczych związanych z ustaleniem wyniku finansowego, obliczeniem podatku dochodowego, zaksięgowanie podatku dochodowego wydrukowanie lub wypełnienie druku rachunku zysków i strat. Wymienienie wszystkich elementów ocenia się 1 punktem

10 Lub ewentualnie ze sporządzeniem bilansu: -wpisanie dokumentów do dziennika, -Otwarcie kont, -Zarejestrowanie operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, -Zamknięcie kont, -Sporządzenie zestawienia obrotów i sald, -Sporządzenie bilansu, -Sprawdzenie bilansu

11 Wykaz prac związanych z oceną zyskowności lub inną analizą: -wybranie odpowiednich wskaźników, -Podstawienie do wzorów, -Poprawne obliczenie wskaźników, -Analiza (ocena) wskaźników Poprawne wykazanie prac ocenia się 1 punktem

12 4.Realizacja projektu: Realizacja poleceń (prac): 1/ Polecenie księgowania Pk -Wymogi formalne: poprawne wpisanie danych firmy – nazwy i adresu, daty, numeru kolejnego Pk, podpis sporządzającego, brak skreśleń poprawek lub poprawki są parafowne przez sporządzającego – 5 punktów -Treść operacji, np. przeksięgowanie VAT naliczonego, należnego - 18 punktów 2/ Dekretacja dokumentów: Ocenia się po 1 punkcie za każde zadekretowanie na dokumentach - max 28 punktów.

13 3/Ponumerowanie dokumentów wg kolejności księgowań – 2 punkty, 4/ wprowadzenie stanów początkowych na konta – 6 punkty, 5/ Zaksięgowanie operacji gospodarczych: -Numer i data operacji – 13 punktów, -Rodzaj i numer dowodu księgowego – 13 punktów, -Precyzyjne określenie treści operacji – po 2 punkty za każdą operację razem 56 punktów, -Właściwa kwota i sposób księgowania operacji – 56 punktów. Razem za księgowanie operacji 138 punktów.

14 6/ ustalenie zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego - 5 punktów, 7/ wydrukowanie lub sporządzenie wykazu operacji i rachunku wyników – 2 punkty, 8/ ocena zyskowności – 8 punktów. Razem możliwych do uzyskania 220 punktów, ZALICZA 75%, tj. 165 punktów.


Pobierz ppt "Elementy i rozwiązanie pracy egzaminacyjnej potwierdzającej kwalifikacje zawodowe – część II Opracowała: Irena Kisielewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google