Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PUBLICZNA PREZENTACJA PROJEKTU WARSZAWA, 24 KWIETNIA 2015 R. SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PUBLICZNA PREZENTACJA PROJEKTU WARSZAWA, 24 KWIETNIA 2015 R. SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON."— Zapis prezentacji:

1 PUBLICZNA PREZENTACJA PROJEKTU WARSZAWA, 24 KWIETNIA 2015 R. SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON

2 Metryka projektu Projekt pt. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” przygotowywany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w Działaniu 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

3 Plan prezentacji  Okres i koszt realizacji projektu  Realizatorzy  Umowa partnerska  Geneza potrzeby realizacji projektu  Cele projektu  Obsługiwane zadania  Tworzone E-usługi  Usprawnione procesy  Etapy projektu  Wskaźniki projektu  Harmonogram zamówień publicznych  Dyskusja

4 Okres i koszt realizacji  PLANOWANY OKRES REALIZACJI Rozpoczęcie: 1 września 2015 r. Zakończenie: 31 sierpnia 2018 r. Czas trwania: 36 miesięcy  PLANOWANY KOSZT REALIZACJI Całkowity koszt: około 26 milionów zł w tym budowa systemu informatycznego około 15 milionów zł

5 Realizatorzy LIDEREM PROJEKTU JEST CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH (CRZL), jednostka budżetowa podległa MPiPS, powołana w dn. 5.03.2007 r. Instytucja specjalizuje się we wdrażaniu projektów z funduszy krajowych i UE, w tym w realizacji projektów z obszaru IT. PARTNEREM PROJEKTU JEST PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON), fundusz celowy działający na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. PFRON istnieje od 1991 r. Fundusz od 2004 r. realizuje projekty wspierane ze środków pomocowych UE.

6 Umowa partnerska Partnerstwo dotyczyć będzie dwóch instytucji sektora finansów publicznych - nie stosuje się zatem przepisów dotyczących sposobu wyboru partnera znajdujących się w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. UMOWA PARTNERSKA BĘDZIE OKREŚLAŁA:  przedmiot porozumienia / umowy  prawa i obowiązki stron  zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie

7 Geneza potrzeby realizacji projektu Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. liczba ON ogółem wynosiła na koniec marca 2011 r. 4,7 mln i stanowiła 12,2% ludności kraju. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności są najczęściej wskazywane jako osoby szczególnie zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Poprawa jakości życia tych osób w dużej mierze powinna opierać się na możliwościach wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w szczególności e-usług dostępnych z dowolnego miejsca w kraju za pomocą kanałów elektronicznych.

8 Geneza potrzeby realizacji projektu – osoby z niepełnosprawnością (ON) DIAGNOZA SYTUACJI:  aktualnie wnioski o dofinansowanie / refundację (z nielicznymi wyjątkami) składane są w wersji papierowej  konieczne jest osobiste, często wielokrotne, stawiennictwo ON w urzędzie (odległość, bariery architektoniczne)  obecne wzory dokumentów i procedury są niedostosowane/ utrudnieniem dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (spastyka, zaburzenia mowy, wady wzroku etc.) Wprowadzenie systemu informatycznego usprawni obieg dokumentacji w urzędzie oraz komunikację z wnioskującym, która dzięki systemowi będzie przebiegać sprawnie i szybko gdyż wyeliminuje niepotrzebne czynności. W prowadzonym przez Laboratorium Badań Społecznych na zlecenie PFRON, w lipcu 2014 r. „Badaniu satysfakcji klientów zewnętrznych PFRON” wśród najważniejszych oczekiwań klientów w zakresie współpracy z PFRON wskazywanych we wszystkich grupach klientów należy wymienić: zmiany w obszarze wymaganych formalności oraz kontaktów PFRON z klientami.

9 Geneza potrzeby realizacji projektu (PFRON/JST) DIAGNOZA SYTUACJI:  niespójny i nieefektywny system wsparcia  brak narzędzia pozwalającego na analizę ilościową i jakościową wydatkowania środków przekazywanych JST  brak narzędzia pozwalającego na analizę ilościową i jakościową wydatkowania środków przekazywanych wnioskodawcom  nieustandaryzowane procedury i wzory dokumentów pomiędzy poszczególnymi JST W badaniu prowadzonym przez PFRON, w kwietniu 2015 r. blisko 92 % ankietowanych powiatów i 80 % ankietowanych samorządów wojewódzkich dostrzega potrzebę opracowania jednolitego systemu umożliwiającego obsługę wszystkich zadań finansowanych ze środków PFRON w powiatach i województwach.

10 Cele projektu GŁÓWNY CEL PROJEKTU: zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są jednostki samorządu terytorialnego, poprzez stworzenie systemu informatycznego pozwalającego na przeniesienie znacznej części procesów wykonywanych dotychczas przy wykorzystaniu tradycyjnych nośników danych. SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU:  usprawnienie procesu obsługi wnioskodawców i uproszczenie procedur w zakresie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków PFRON  zwiększenie dostępności do usług on-line (zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 poziom AA)  poprawa jakości obsługi klienta poprzez dodanie nowych kanałów przekazu informacji o prowadzonej sprawie

11 Obsługiwane zadania System będzie obsługiwał zadania realizowane ze środków PFRON przez jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Będą to między innymi:  Programy Rady Nadzorczej PFRON realizowane za pośrednictwem samorządów powiatowych (np. program Aktywny Samorząd)  zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy, adaptacji pomieszczeń zakładu pracy

12 Tworzone E-usługi W wyniku realizacji projektu uruchomiona zostanie e-usługa pozwalająca na całkowite lub częściowe (w zależności od zadania) załatwienie spraw związanych z uzyskaniem i rozliczeniem wsparcia finansowego ze środków PFRON. W ramach usługi dostępne będą następujące funkcjonalności:  złożenie wniosku  uzupełnienie wniosku  zapoznanie się ze wzorem umowy  rozliczenie otrzymanego dofinansowania Możliwe będzie także sprawdzenie statusu sprawy.

13 Tworzone E-usługi Uzupełnieniem dla usług skierowanych bezpośrednio do osób niepełnosprawnych oraz innych podmiotów uprawnionych do wnioskowania o środki PFRON, będą narzędzia przeznaczone dla realizatorów zadań (JST) oraz PFRON. Jednostka samorządu terytorialnego otrzyma możliwość zautomatyzowanej weryfikacji wniosku i prowadzenia sprawy za pomocą jednego narzędzia. PFRON oraz JST otrzyma możliwość zbierania i analizowania bieżących danych nt. pomocy przekazywanej na realizację określonych zadań. Sprawozdawczość, w porównaniu ze stanem obecnym, będzie odbywała się przy znacznym ograniczeniu niezbędnego nakładu pracy.

14 Tworzone E-usługi Tworzenie e-usługi odbędzie się przy współpracy i z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń jednostek samorządu terytorialnego. Do testów poszczególnych wersji systemu zaangażowani zostaną między innymi pracownicy PFRON posiadający różnego rodzaju niepełnosprawności. Konsultacje w zakresie dostępności e-usługi dla osób niepełnosprawnych będą prowadzone z organizacjami pozarządowymi. W ramach projektu uruchomiona zostanie infolinia dla użytkowników systemu informatycznego.

15 Usprawnione procesy Usprawniany proces

16 Etapy projektu: ETAP I - analiza projektowa i techniczna. ETAP II - wybór wykonawcy usług zleconych na zewnątrz. ETAP III - wykonanie i uruchomienie systemu w wersji produkcyjnej (w tym wersja alfa, beta i wersja produkcyjna systemu). ETAP IV - szkolenia merytoryczne (w tym pracownicy infolinii i mentorzy, szkolenia e-learningowe). ETAP V - działania informacyjne i promocyjne (w tym szkolenia dla JST). ETAP VI - monitoring projektu. ETAP VII - zarządzanie, rozliczenie projektu i zamknięcie projektu.

17 Wskaźniki projektu WSKAŹNIK KLUCZOWY: liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 1 usługa WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU:  liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – 1200 osób  liczba programów dydaktycznych opracowanych na potrzeby użytkowników systemu (w tym e-learning) – 4 programy dydaktyczne  liczba spotkań upowszechniających działanie systemu – 70 spotkań WSKAŹNIK REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO: liczba wniosków składanych za pomocą systemu – 50 tys. wniosków

18 Harmonogram zamówień publicznych PIERWSZA TURA, po rozpoczęciu projektu Wybór dostawcy usług doradczych DRUGA TURA, 5 m-cy po rozpoczęciu projektu Wybór wykonawcy systemu Wybór dostawcy usług promocyjnych, szkoleniowych TRZECIA TURA, 10 m-cy po rozpoczęciu projektu Wybór dostawcy usług hostingowych Wybór dostawcy wyposażenia infolinii

19 Dyskusja Ze względów proceduralnych prosimy osoby zgłaszające się do dyskusji o podanie imienia, nazwiska oraz nazwy podmiotu, który reprezentują.

20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "PUBLICZNA PREZENTACJA PROJEKTU WARSZAWA, 24 KWIETNIA 2015 R. SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON."

Podobne prezentacje


Reklamy Google