Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja prasowa nr 4. SEP w roku 90-lecia Warszawa, 28 sierpnia 2009 r. Warszawa, 28 sierpnia 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja prasowa nr 4. SEP w roku 90-lecia Warszawa, 28 sierpnia 2009 r. Warszawa, 28 sierpnia 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja prasowa nr 4. SEP w roku 90-lecia Warszawa, 28 sierpnia 2009 r. Warszawa, 28 sierpnia 2009 r.

2 Konferencja prasowa nr 4 BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE KRAJU Prywatyzacja sektora energetycznego Centrum Prasowe PAP Warszawa, 28 sierpnia 2009 r. Jerzy Barglik Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich

3 Prywatyzacja sektora energetycznego Stowarzyszenie Elektryków Polskich w sprawie prywatyzacji sektora energetycznego wypowiadało się wielokrotnie, m.in. w liście do prezesa Rady Ministrów RP L. Millera w listopadzie 2002 r. a także przy okazji opiniowania projektów rządowych Polityka energetyczna Polski – Strategia do 2030 roku' - ostatnia wersja z lutego 2009 r. Równocześnie SEP deklarowało (co nadal podtrzymuje) udział w procesie opiniowania zagadnień związanych ze zmianami w elektroenergetyce. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE KRAJU

4 Prywatyzacja sektora energetycznego Stowarzyszenie Elektryków Polskich podkreślało m.in.: proces prywatyzacji jest wprawdzie istotnym elementem wspierającym liberalizację rynku energii elektrycznej, ale nieumiejętnie prowadzona grozi kumulowaniem się negatywnych zagrożeń społecznych,proces prywatyzacji jest wprawdzie istotnym elementem wspierającym liberalizację rynku energii elektrycznej, ale nieumiejętnie prowadzona grozi kumulowaniem się negatywnych zagrożeń społecznych, konieczne jest opracowanie szczegółowej i jasnej strategii zmian organizacyjnych i własnościowych w energetyce,konieczne jest opracowanie szczegółowej i jasnej strategii zmian organizacyjnych i własnościowych w energetyce, błędnym jest przy sprzedaży, jako celu nadrzędnego, traktowanie bieżących potrzeb budżetu,błędnym jest przy sprzedaży, jako celu nadrzędnego, traktowanie bieżących potrzeb budżetu, procesy przemian własnościowych powinna poprzedzić konsolidacja firm energetycznych,procesy przemian własnościowych powinna poprzedzić konsolidacja firm energetycznych, prywatyzować należy w pierwszej kolejności skonsolidowane firmy wytwórcze.prywatyzować należy w pierwszej kolejności skonsolidowane firmy wytwórcze. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE KRAJU

5 Prywatyzacja sektora energetycznego Pragnę przedstawić kilka aktualnych uwag na temat prywatyzacji energetyki polskiej: BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE KRAJU 1. Cele prywatyzacji firm energetycznych Deklarowanym przez państwo celami prywatyzacji jest zapewnienie rozwoju przedsiębiorstw energetycznych poprzez: odpowiedni dostęp do funduszy na inwestycje oraz zapewnienie wpływów do budżetu państwa, zróżnicowanie struktur własnościowych sektora, zwiększenie efektywności, stymulowanie konkurencji w sektorze oraz restrukturyzacja branży.

6 Prywatyzacja sektora energetycznego Uwagi na temat prywatyzacji energetyki polskiej cd.: BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE KRAJU Raz preferuje się prywatyzacje przez warszawską giełdę, kiedy indziej podejmuje się działania mające na celu poszukiwanie inwestora strategicznego i wyraźnie dąży się do doraźnego ratowania budżetu państwa. Dotychczasowy przebieg prywatyzacji wskazuje na brak systematycznie realizowanego programu prywatyzacji. 2.1 W tym przekonaniu utwierdzają posunięcia rządowe i tzw. program prywatyzacji na lata 2009 – 2011. 2. Prywatyzacja dotychczasowa i obecne zamiary

7 Prywatyzacja sektora energetycznego Uwagi na temat prywatyzacji energetyki polskiej cd.: BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE KRAJU Zgodnie z założeniami reformy energetyki z połączenia elektrowni i firm dystrybucyjnych powstały cztery państwowe holdingi, których prywatyzacja ma nastąpić w najbliższych latach. Dokładne terminy prywatyzacji planowanej w latach 2009-2011 oraz wielkość pakietów akcji Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, w tym pakietów przeznaczonych dla inwestorów branżowych, przedstawią doradcy prywatyzacyjni.

8 Prywatyzacja sektora energetycznego Uwagi na temat prywatyzacji energetyki polskiej cd.: BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE KRAJU W przedstawionym programie prywatyzacji planowane jest także zbycie pozostałych spółek z tej branży z częściowym udziałem Skarbu Państwa. Nie planuje się natomiast prywatyzacji spółki PSE- Operator S.A. z siedzibą w Konstancinie, do której wniesiony został majątek sieci przesyłowych. W okresie objętym programem prywatyzacji planuje się osiągnięcie docelowego kształtu tego sektora.

9 Prywatyzacja sektora energetycznego Uwagi na temat prywatyzacji energetyki polskiej cd.: BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE KRAJU Wskazane jest podjęcie pilnych i stałych, profesjonalnych studiów strategicznych w zakresie całego kompleksu paliwowo-energetycznego. Potrzebny jest do tego wyspecjalizowany zespół naukowo-badawczy w miarę uniezależniony od wszelkiego rodzaju lobbystów. 2.2 Program prywatyzacji powinien być zoptymalizowaną częścią szerszego programu restrukturyzacji, realizującego nadrzędne cele społeczne i gospodarcze państwowej polityki energetycznej.

10 Prywatyzacja sektora energetycznego Uwagi na temat prywatyzacji energetyki polskiej cd.: BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE KRAJU 2.3 Duże znaczenie dla przebiegu prywatyzacji i rentowności branży miała wprowadzona w marcu 2002r akcyza na energię. Akcyza wpłynęła niewątpliwie na niższą wycenę przedsiębiorstw energetycznych i spowodowała obniżenie ofert składanych w MSP przez inwestorów zainteresowanych kupnem spółek z sektora.

11 Prywatyzacja sektora energetycznego Uwagi na temat prywatyzacji energetyki polskiej cd.: BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE KRAJU 2.4 Występują wyraźnie sygnały w mediach świadczące o tym, że zdania na temat zakresu, sposobu i głębokości prywatyzacji są w rządzie i w koalicji rządowej podzielone, co jest zjawiskiem niebezpiecznym dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

12 Prywatyzacja sektora energetycznego Uwagi na temat prywatyzacji energetyki polskiej cd.: BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE KRAJU 3.1 W procesie przekształceń trzeba poszukiwać optymalnego podziału własności, zadań i uprawnień pomiędzy organami państwa oraz państwowymi, komunalnymi i sprywatyzowanymi podmiotami działającymi na ciągle jeszcze niedoskonałym rynku energii elektrycznej. oświadczenia zagraniczne wskazują, że zapewnienie skutecznej konkurencji i regulacji w energetyce, wymaga zróżnicowania własności i obecności na rynku dostawców państwowych, komunalnych i prywatnych. 3. Struktura własnościowa energetyki

13 Prywatyzacja sektora energetycznego Uwagi na temat prywatyzacji energetyki polskiej cd.: BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE KRAJU Konieczne jest przy tym zachowanie własności państwowej lub większościowych udziałów państwa w podstawowych obiektach energetycznych o znaczeniu strategicznym. 3.2 Należy poważnie rozważyć problem, czy sprzedaż form energetycznych firmom zagranicznym będących własnością państwową można uznać za prywatyzację?

14 Prywatyzacja sektora energetycznego Uwagi na temat prywatyzacji energetyki polskiej cd.: BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE KRAJU 3.3 Należy poważnie podejść do problemu polskiego boomu geotermalnego realizowanego przez samorządy gmin. Szacuje się, że w ciągu najbliższych trzech lat wartość inwestycji geotermalnych wyniesie około miliarda złotych. Może to wpłynąć na zmiany struktury własnościowej energetyki i poważny wzrost podsektora komunalnego.

15 Prywatyzacja sektora energetycznego Uwagi na temat prywatyzacji energetyki polskiej cd.: BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE KRAJU Obecny rynek energii ma charakter quasirynku. Jest on silnie skoncentrowany i ma bardzo niewiele wspólnego z konkurencją. 4. Spośród wymienionych, a deklarowanych przez państwo celów prywatyzacji najbardziej odległe są te związane ze wzrostem efektywności i konkurencyjności.

16 Prywatyzacja sektora energetycznego Uwagi na temat prywatyzacji energetyki polskiej cd.: BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE KRAJU Dominują kontrakty dwustronne, uczestnikami są skonsolidowane grupy a nie wytwórcy, operacje giełdowe czy przetargi są zupełnie zmarginalizowane. Może to doprowadzić do niekontrolowanego wzrostu cen i konieczności wspierania socjalnego najbardziej wrażliwych konsumentów energii elektrycznej. To ostatnie, przy znanym stanie budżetu państwa, nie wydaje się możliwe do spełnienia.

17 Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych: Dziękuję Państwu za uwagę. http://www.sep.com.pl http://www.kongres-sep.pl


Pobierz ppt "Konferencja prasowa nr 4. SEP w roku 90-lecia Warszawa, 28 sierpnia 2009 r. Warszawa, 28 sierpnia 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google