Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Energetyki 1 Zmiany na rynku energii elektrycznej Andrzej Kania Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 20 czerwca 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Energetyki 1 Zmiany na rynku energii elektrycznej Andrzej Kania Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 20 czerwca 2007 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Departament Energetyki 1 Zmiany na rynku energii elektrycznej Andrzej Kania Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 20 czerwca 2007 r.

3 Departament Energetyki 2 Zakres prezentacji 1.Rynek energii elektrycznej – fundamenty i problemy 2.Wyzwania dla sektora elektroenergetycznego w zakresie wystarczalności dostaw 3.Program dla elektroenergetyki 4.Wydzielenie OSD 5.Konsolidacja 6.KDT 7.Prawo energetyczne

4 Departament Energetyki 3 Fundamenty nowoczesnego rynku energii: 1.Bezpieczne dostawy ( spełnione standardy jakości dostarczanej energii oraz obsługi odbiorców; ), 2.Konkurencyjne ceny dostarczanej energii ( ale jednocześnie na rynku muszą występować sygnały cenowe zapewniające przedsiębiorstwom racjonalne odtwarzanie i inwestowanie w majątek energetyczny, 3.Zrównoważony rozwój ( działania mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko, działania stymulujące efektywność energetyczną, oraz wspierające rozwój nowoczesnych technologii w tym odnawialnych źródeł energii ), 4.Nowoczesne regulacje prawne ( spójne, zrozumiałe, przejrzyste i nie dyskryminujące żadnego z uczestników rynku zasady ), 5.Skuteczny Regulator ( organ regulacyjny efektywnie nadzorujący przestrzeganie zasad, wkraczający w obszary, które nie mogą być poddane prawom konkurencji ).

5 Departament Energetyki 4 Główne problemy elektroenergetyki: WZRASTAJĄCE ZAPOTRZEBOWANIE STARZEJĄCE SIĘ MOCE WYTWÓRCZE W ciągu 10 lat trzeba zlikwidować około procent zdolności wytwórczych. WYMAGANIA EKOLOGICZNE Ograniczenia emisji CO2. BRAK ŚRODKÓW NA INWESTYCJE w nowe elektrownie, sieci przesyłowe i dystrybucyjne. KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE Toczy się postępowanie KE o udzielenie niedozwolonej pomocy publicznej. REGULACJE PRAWNE ograniczające działalność rynku

6 Departament Energetyki 5 Utworzono grupy: PGE, Energetyka Południe S.A., Energa S.A. PSE – Operator S.A. stał się jednoosobową spółką Skarbu Państwa. W 2007 do realizacji pozostaje przeniesienie własności majątku sieci przesyłowych z PSE S.A. do PSE – Operator S.A. Wydzielenie OSD pozostaje kluczowym działaniem do realizacji przed 1 lipca Trwają prace nad założeniami do nowej ustawy Prawo energetyczne, porządkującej regulacje w zakresie elektroenergetyki. Zaawansowane są prace nad sposobem rozwiązania problemu kontraktów długoterminowych. Działania koncentracyjne Uskarbowienie PSE-Operator Wydzielenie OSD Ustawa Prawo energetyczne KDT Realizacja Programu dla elektroenergetyki w najważniejszych kwestiach dotyczących struktury polskiego sektora elektroenergetycznego oraz zmian w ustawodawstwie jest już w znacznym stopniu zaawansowana.

7 Departament Energetyki 6 Zapewnienie niezależności OSD Realizacja wymogów art. 9d ustawy Prawo energetyczne Niezależność od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją energii elektrycznej Osoby odpowiedzialne za zarządzanie OSD nie uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio - w strukturach zarządzania przedsiębiorstwa pionowo zintegrowanego lub zajmującego się działalnością niezwiązaną z dystrybucją energii elektrycznej i bieżącą działalności inną niż wynikająca z zadań OSD 1 lipca 2007 r. – termin uzyskania niezależności pod względem formy prawnej przez OSD,

8 Departament Energetyki 7 Spółki Skarbu Państwa inne Spółki Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne Sukcesja: Umów Koncesji Taryf

9 Departament Energetyki 8 W dniu 24 maja 2007 r. został przyjęty przez Sejm RP projekt ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Projekt ustawy stanowi program pomocy publicznej, Zgodnie z projektem ustawy przewidziano vacatio legis 14 dni, a rozwiązanie KDT nastąpić ma po upływie co najmniej 210 dni od wejścia w życie ustawy. Ustawa określa maksymalną wartość kosztów osieroconych (12,5 mld zł) Prawo do pokrywania kosztów osieroconych mają wszyscy wytwórcy strony KDT Szczególne rozwiązania dla wytwórców gazowych

10 Departament Energetyki 9 Potrzeba zmian PE 1.Nie-zadawalająca jakość regulacji w zakresie wdrażania mechanizmów konkurencji na rynku energii elektrycznej. 2.Implementacja dyrektywy 2005/89/WE w sprawie działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych – termin luty Program dla elektroenergetyki przyjęty przez Rząd 28 marca 2006 r.

11 Departament Energetyki 10 Implementacja dyrektywy 2005/89/WE Warunki polityki bezpieczeństwa dostaw (1) Polityka bezpieczeństwa dostaw powinna: usuwać przeszkody dla wejścia nowych wytwórców i sprzedawców na rynek, nie wywoływać zakłóceń i nie wprowadzać ograniczeń w rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej, tworzyć warunki dla sprawnego funkcjonowania uczestników rynku energii elektrycznej, nie powodować istotnych trudności dla funkcjonowania przedsiębiorstw mających mały udział w rynku.

12 Departament Energetyki 11 Implementacja dyrektywy 2005/89/WE Warunki polityki bezpieczeństwa dostaw (2) Polityka bezpieczeństwa dostaw powinna także: zapewniać rezerwowe zdolności wytwórcze powiązane z rozwojem odnawialnych źródeł energii elektrycznej, pozwalać dotrzymywać zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, nie powodować nadmiernego uzależnienia się od importu energii elektrycznej, zapewniać prawidłową współpracę operatorów systemów przesyłowych, w tym dostarczania informacji, określania zdolności przesyłowych oraz modelowania sieci.

13 Departament Energetyki 12 Implementacja dyrektywy 2005/89/WE Założenia zmian PE w zakresie taryf 1.Odejście od regulacji taryf w obrocie energią elektryczną na poziomie hurtowym i detalicznym (skutki wydzielenia OSD- stanowisko URE, likwidacja KDT, zwolnienie spółek obrotu z zatwierdzania taryf – po 1 lipca 2007 r.) 2.Utrzymanie regulacji taryf dla usług powszechnych świadczonych przez tzw. sprzedawcę z urzędu (utrzymanie taryf spółek dystrybucyjnych, a docelowo poddanie regulacji wysokość marży w obrocie)

14 Departament Energetyki 13 3.Wprowadzenie sprzedawców awaryjnych dla odbiorców końcowych, którzy utracili sprzedawcę do czasu wyboru nowego sprzedawcy (regulacji podlegałaby wysokość marży w obrocie energią elektryczną sprzedawcy awaryjnego) 4.Utrzymanie regulacji taryf ex-ante dla usług przesyłania i dystrybucji (grupowe stawki opłat zależne od poziomu napięcia miedziana płyta w dalszym etapie wprowadzenie w przesyle cen lub stawek węzłowych po określeniu mechanizmu i przeprowadzeniu symulacji skutków) Implementacja dyrektywy 2005/89/WE Założenia zmian PE w zakresie taryf

15 Departament Energetyki 14 Implementacja dyrektywy 2005/89/WE - Zakładane zmiany PE 1.Dookreślenie zasad świadczenia usług systemowych, w tym bilansowania systemu i wprowadzenie rynku dnia bieżącego (z uwzględnieniem okresu przejściowego) 2.Określenie odpowiedzialności użytkowników systemu za niestosowanie się do instrukcji ruchu i eksploatacji sieci - zatwierdzanie całej instrukcji przez Regulatora (doprecyzowanie zakresu instrukcji) 3.Wybór mechanizmu rynkowego dla zapewnienia odpowiednich rezerw mocy wytwórczych i symulacja skutków (art. 5 ust. 1 dyr.) (gwarancje i porozumienia umowne, opcje mocowe i zobowiązania mocowe lub opłaty za moc) 4.Doprecyzowanie zasad prowadzenia ewidencji księgowej dla działalności regulowanej, zwłaszcza przesyłania i dystrybucji energii (obowiązek badania i przekazywania Regulatorowi z informacją o przyjęciu przez organy spółki)

16 Departament Energetyki 15 DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Departament Energetyki 1 Zmiany na rynku energii elektrycznej Andrzej Kania Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 20 czerwca 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google