Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM SOCJALNEGO ZWIĘKSZONEGO (INSTRUKCJA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU USTALANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM SOCJALNEGO ZWIĘKSZONEGO (INSTRUKCJA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU USTALANIA."— Zapis prezentacji:

1 WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM SOCJALNEGO ZWIĘKSZONEGO (INSTRUKCJA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UMCS) opracował :© 2015 Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS na rok akademicki 2015/2016

2 dziekanatdoktorant WNIOSEK DOKTORANTA o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego zwiększonego Wypełnia, sprawdza i potwierdza: 2015/2016 wydział, na którym doktorant studiuje data złożenia wniosku, liczba załączonych dokumentów, numer kolejny z rejestru, czytelny podpis i pieczęć przyjmującego i sprawdzającego wniosek, adnotacje, np. dotyczące sposobu podjęcia studiów przez obcokrajowca, statusu doktoranta (np. skreślenie, itp.) numer albumu wypełnia się na podstawie numeru identyfikacyjnego zamieszczonego w indeksie doktoranta doktorant obcokrajowiec podaje sposób podjęcia i odbywania przez niego studiów (np.: na zasadach polskich studentów – Karta Polaka, Karta pobytu; Stypendysta Rządu RP; na zasadach odpłatności). należy na komputerze wypełnić wszystkie pola i zakreślić kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać tylko aktualny i aktywny 26-cyfrowy numer osobistego konta bankowego doktoranta umożliwia wypłatę przyznanego świadczenia (zły nr to brak wypłaty!!!) ZAŁĄCZNIK NR 1 str.1 trzeba zaznaczyć jedną lub drugą opcję świadczenia, czyli: stypendium socjalne (doktoranci stacjonarni i niestacjonarni) lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (dotyczy tylko zamiejscowych doktorantów studiów stacjonarnych, mieszkających w DS lub w innym obiekcie, np. na stancji) pracownik dziekanatu, w przypadku stwierdzenia braku lub innego numeru konta doktoranta zarejestrowanego w systemie, zamieszcza zgodny z niniejszym wnioskiem zawsze należy podawać doktorant ojciec matka brat siostra pracownik dziekanatu, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wpisu doktoranta-obcokrajowca, zakreśla błędny i zamieszcza właściwy w adnotacjach zaznaczyć gdy podany nr konta wpisano w dziekanacie

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 str.2 Wypełnia, sprawdza i potwierdza: doktorantkomisja na komputerze wypełnić wszystkie pola i zakreślić właściwe kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać jeżeli nie załącza się do wniosku Tabeli C Kalkulatora dochodów z informacją o dochodach utraconych - wpisać łączną kwotę, wyliczonych samodzielnie, utraconych dochodów za rok 2014, dochodów tych w wyliczeniu dochodów doktoranta nie uwzględnia się, jednakże należy je odpowiednio udokumentować (np. świadectwem pracy, zaświadczeniem z Urzędu Pracy o rejestracji członka rodziny jako bezrobotnego) można wpisać, wyliczoną samodzielnie, łączną kwotę dochodów utraconych w roku 2015, ewentualnie w 2016 r., jeżeli takie zaistniały przy ustalaniu dochodu doktoranta bez wykazywania dochodów rodziców, opiekunów, rodzeństwa (tj. osób: wg art.179 ust.4 pkt 3 Ustawy) doktorant wskazuje jako podstawę do takiego wyliczenia: albo punkt 1 (5.1), albo punkt 2 (5.2) art.176 ust.6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, celem określenia rodzaju zgłoszonych przesłanek (dawniej tzw. „samodzielności finansowej”) i wymaganych, w związku z tym, załączników do wniosku (obligatoryjnie zał. nr 1.6) załącznik nr 1.7 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UMCS – „Kalkulator Dochodów 2014” jest obligatoryjny w każdym przypadku ubiegania się o stypendium socjalne Na przykład: zaświadcz. Doktoranta z Urz. Skarbowego zaświadczenia ojca z Urzędu Skarbowego oświadczenie ojca o „ryczałcie podatk.” zaświadczenie matki z Urzędu Skarbowego zaświadczenie matki z Urzędu Gminy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki, wpisać datę i czytelnie podpisać WKSD rozpatrując wniosek doktoranta opiera się prawdziwości i prawidłowości danych zamieszczonych przez wnioskodawcę w oświadczeniu zaświadczenie brata za szkoły kopia odpisu aktu urodzenia siostry WNIOSEK DOKTORANTA o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego zwiększonego doktorant wnioskujący o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przedstawia oświadczenie w sprawie zwiększenia stypendium socjalnego (załącznik nr 1.1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UMCS ) lub kopię umowy najm u stancji

4 ZAŁĄCZNIK NR 1 str.2 na komputerze wypełnić wszystkie pola i zakreślić właściwe kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać przy ustalaniu dochodu doktoranta bez wykazywania dochodów rodziców, opiekunów, rodzeństwa (tj. osób: wg art.179 ust.4 pkt 3 Ustawy) doktorant wskazuje jako podstawę do takiego wyliczenia: albo punkt 1 (5.1), albo punkt 2 (5.2) art.176 ust.6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, celem określenia rodzaju zgłoszonych przesłanek (dawniej tzw. „samodzielności finansowej”) i wymaganych, w związku z tym, załączników do wniosku (obligatoryjnie zał. nr 1.6) WNIOSEK DOKTORANTA o przyznanie stypendium socjalnego, dodatku do stypendium socjalnego PRZESŁANKI UMOŻLIWIAJĄCE WYLICZENIE DOCHODÓW WNIOSKODAWCY BEZ WYKAZYWANIA DOCHODÓW RODZICÓW, RODZEŃSTWA (dawniej tzw. „samodzielność finansowa) Wnioskodawca: - nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt złożonym oświadczeniem (zał. 1.6) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: - ukończył 26 rok życia, - pozostaje w związku małżeńskim, - ma na utrzymaniu dzieci; Wnioskodawca: - spełnia łącznie następujące warunki: - posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, - posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, - jego miesięczny dochód w ostatnim roku podatkowym i bieżącym roku nie był mniejszy niż 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (792,35 zł, od listopada 2015 r. 923,45 zł ) - nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt złożonym oświadczeniem (załącznik nr 1.6 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UMCS)

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 str.3 Wypełnia, sprawdza i potwierdza: doktorantdziekanat jeżeli adres zamieszkania wpisany na 1 str. wniosku nie jest adresem właściwym do doręczeń, należy zaznaczyć odpowiednią kratkę i w tabelce podać prawidłowy adres do doręczeń korespondencji. o każdej zmianie tego adresu należy powiadomić (art. 40 i 41 KPA) na podstawie prawidłowo wypełnionego „Kalkulatora dochodów 2014” oraz na podstawie załączników należy wpisać ustalony dochód miesięczny rodziny doktoranta wyliczony „netto” na jedna osobę; w przypadku korekty, prawidłowo wypełniony kalkulator dochodów drukuje i załącza do akt pracownik dziekanatu; dziekanat nanosi również ewentualne uwagi dotyczące sprawy doktoranta ( dochodów uznanych za utracone w świetle katalogu „dochodów utraconych” - nie uwzględnia się – nie wlicza się do dochodów); uwagi pracownika dziekanatu dotyczące sprawy doktoranta wnioskującego o stypendium socjalne WNIOSEK DOKTORANTA o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego zwiększonego komisja imię i nazwisko doktoranta WKSD rozpatrując niniejszy wniosek doktoranta opiera się na prawidłowości i prawdziwości danych zamieszczonych przez wnioskodawcę w części I i II wniosku przyznanie stypendium socjalnego na okres od… do.., w miesięcznej wysokości: … ; stypendium socjalne po spełnieniu kryteriów i złożeniu kompletu dokumentów, może przysługiwać od miesiąca, w którym złoży się wniosek; maksymalnie jest przyznawane do 10 miesięcy w roku akademickim. przyznanie przez WKSD stypendium socjalnego zwiększonego; zwiększone świadczenie może otrzymać zamiejscowy doktorant studiów stacjonarnych, który udokumentuje zamieszkiwanie podczas studiów w domu studenckim lub innym obiekcie (poza miejscem stałego zamieszkania). data i podpis pracownika dziekanatu - wypełniającego III część wniosku; sprawdzającego dostarczone dokumenty i wyliczenie dochodu doktoranta dla celów stypendialnych data i podpis wnioskodawcy ustalona wysokość dochodu odmowa przyznania stypendium socjalnego; uzasadnienie WKSD

6 ZAŁĄCZNIK NR 1 str.4 WKSD rozpatrując niniejszy wniosek doktoranta opiera się na prawidłowości i prawdziwości danych zamieszczonych przez wnioskodawcę w części I i II wniosku Wypełnia, sprawdza i potwierdza: komisja jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym przepisach prawa, wzywa się doktoranta do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia; w sprawach niecierpiących zwłoki wezwania można dokonać telefonicznie lub przy użyciu innych środków łączności. odmowa przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości; uzasadnienie WKSD uwagi WKSD; adnotacje odnośnie zmian dotyczących przyznanego stypendium; adnotacje Uczelnianej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMCS w prowadzonym postępowaniu odwoławczym; wymagane są daty i podpisy uprawnionych osób wpisujących uwagi data podjęcia decyzji przez WKSD i podpis Przewodniczącego Komisji lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego WKSD. Zaleca się stosowanie pieczęci imiennej z podaną funkcją: Przewodniczącego WKSD lub Wiceprzewodniczącego załącznik nr 1.7 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UMCS – „Kalkulator Dochodów 2014” jest obligatoryjny w każdym przypadku ubiegania się o stypendium socjalne stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać zamiejscowy doktorant studiów stacjonarnych, który udokumentuje zamieszkiwanie podczas studiów w domu studenckim lub innym obiekcie (poza miejscem stałego zamieszkania), wyłącznie w okresie zamieszkiwania, ale nie dłużej niż do 10 miesięcy w roku akademickim WNIOSEK DOKTORANTA o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego zwiększonego zasady ustalenia dochodu i składu rodziny doktoranta – patrz: Zał. nr 4 do Regulaminu przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym dla studentów UMCS dziekanat

7 Doktorant, poza sytuacjami indywidualnymi, jest zoobowiązany dołączyć wypełniony Kalkulator dochodów 2014 (dostępny na witrynie UMCS, załącznik nr 1.7 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UMCS ) do dokumentów składanych w dziekanacie. Kalkulator ułatwia wyliczyć dochód rodziny studenta/doktoranta będący podstawą do przyznania stypendium socjalnego. Jest dostosowany do wyliczania dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym będącym podstawą ustalania uprawnień (tj. w 2014 r.) z uwzględnieniem dochodów uzyskanych w następnych latach (2015/16 r.) po roku będącym podstawą ustalania uprawnień. Koniec prezentacji


Pobierz ppt "WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM SOCJALNEGO ZWIĘKSZONEGO (INSTRUKCJA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU USTALANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google