Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla członków Komisji Stypendialnych dla doktorantów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla członków Komisji Stypendialnych dla doktorantów"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla członków Komisji Stypendialnych dla doktorantów
Październik 2014 Warszawa

2 Powoływanie Komisji Stypendialnej

3 Tryb powoływania Komisji Stypendialnej dla doktorantów
Delegowanie osób przez Wydziałową Radę Doktorantów w postaci uchwały Zarządzenie kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej powołującej Komisję spośród doktorantów i pracowników Komisja : Musi liczyć minimum 3 członków Większość muszą stanowić doktoranci Musi mieć w składzie pracownika z uprawnieniami do funkcjonowania w USOS WRD powinna przesłać do ZSD UW skład Komisji wraz z danymi kontaktowymi

4 Procedura przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym
Wykaz dokumentów Podstawa prawna Uwagi praktyczne

5 Akty prawne Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego (Zarz. Nr 34 z ) wraz ze zmianami z 30 września r. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

6 Akty prawne Ustawa z dnia 24 marca 2004r. o pomocy społecznej
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

7 Najważniejsze zmiany w Regulaminie

8 Najważniejsze zmiany Zaktualizowany katalog dochodu utraconego,
Wliczanie się stypendium doktoranckiego oraz zwiększonego stypendium doktoranckiego Konieczność składania wraz z wnioskiem o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości oraz zapomogę oświadczenia o dochodach stanowiącego załącznik do Regulaminu. Zmiany w samodzielności finansowej Zmiana kwoty uprawniającej do otrzymania stypendium Zmiany w wyliczaniu wysokości stypendium.

9 Procedura Przyznawania

10 Etap 1 – Przyjmowanie wniosku
Sprawdzenie dokumentów dołączonych do wniosku Sprawdzenie czy wniosek został podpisany Poświadczenie przyjęcia wniosku przez pracownika administracji lub członka Komisji Stypendialnej oraz wpisanie daty złożenia wniosku

11 Sprawdzenie dokumentów dołączonych do wniosku
Osoba przyjmująca wniosek stypendialny powinna sprawdzić czy wniosek został podpisany osobiście przez DOKTORANTA Jeśli wniosek jest niekompletny, wtedy Komisja Stypendialna ma obowiązek: Przyjąć niekompletny wniosek i wręczyć pisemne wezwanie (lub wysłać je ZPO) do usunięcia braków w dokumentacji w ciągu 7 dni. W razie nieusunięcia braków wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania

12 Poświadczenie przyjęcia wniosku
Wniosek powinien być odatowany, a data potwierdzona podpisem pracownika administracji UW lub członka Komisji Stypendialnej Jeśli wniosek wpłynął do 10. danego miesiąca, doktorant ma prawo do otrzymania stypendium od tego miesiąca. Jeżeli zaś po 10. danego miesiąca, stypendium będzie przyznane od następnego miesiąca. W wyjątkowych przypadkach termin ten może zostać centralnie przesunięty – warto zwracać na to uwagę.

13 Sprawdzenie dokumentów dołączonych do wniosku
Wniosek (o stypendium socjalne/socjalne w zwiększonej wysokości/specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę) Oświadczenie o dochodach (Załącznik do Regulaminu) Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (Załącznik do Regulaminu)

14 Sprawdzenie dokumentów dołączonych do wniosku
Wniosek powinien zawierać komplet załączników, jednak może być przyjęty bez nich – o ewentualnym późniejszym wyrównaniu decyduje data wpłynięcia WNIOSKU.

15 Przykładowe dokumenty dot. stypendium socjalnego i zapomogi
Dokumenty stwierdzające liczbę członków rodziny doktoranta: Kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dzieci, jeśli dotyczy Kopie aktów zgonu rodzica lub opiekuna, jeśli dotyczy Kopia aktu małżeństwa, jeśli dotyczy Zaświadczenie o zameldowaniu

16 Dokumenty potwierdzające dochód na osobę w rodzinie doktoranta
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, właściwe w zależności od rodzaju uzyskiwanego dochodu, wystawione po 15 maja potwierdzające dochód objęty opodatkowaniem wszystkich wymienionych członków rodziny doktoranta za rok kalendarzowy poprzedzający okres, w którym doktorant występuję o świadczenie. Prawidłowe zaświadczenie zawiera: Dochód brutto Podatek należny Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne

17 Dokumenty potwierdzające dochód na osobę w rodzinie doktoranta
Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub odpowiednika dot. Wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli doktorant przyniesie oświadczenie z klauzulą o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – mamy obowiązek je przyjąć i uwzględnić.

18 Dokumenty potwierdzające dochód na osobę w rodzinie doktoranta
Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, w którym doktorant występuje o świadczenie. Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie doktoranta

19 Inne dokumenty Zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły przez rodzeństwo lub dzieci doktoranta nie mające więcej niż 26 lat. Zaświadczenia o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności rodzeństwa lub dzieci doktoranta mającego więcej niż 18 lat i pozostające na utrzymaniu doktoranta, jeśli dotyczy. Dokumenty poświadczające brak podjętej pracy przez członków rodziny, w tym rodzeństwo, jeśli dotyczy. Jeśli jest to wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – również kopię umowy najmu mieszkania, lub zaświadczenie o opłacie za Dom Studencki.

20 Etap 2 – Rozpatrywanie wniosku
Porównanie załączonych dokumentów ze stanem opisanym we wniosku Obliczenie dochodu na osobę w rodzinie na podstawie odpowiednich dokumentów

21 Porównanie załączonych dokumentów ze stanem opisanym we wniosku
Sprawdzenie, czy stan rodziny przedstawiony we wniosku odpowiada dołączonym dokumentom. Sprawdzenie pozostałych przesłanek do ewentualnej odmowy przyznania świadczenia Status doktoranta Tryb studiów w przypadku stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości

22 Obliczenie dochodu na osobę w rodzinie
Następnie rozliczający powinien obliczyć średni dochód netto na osobę w rodzinie na podstawie odpowiednich dokumentów Przy dochodzie wynikającym ze stosunku pracy oblicza się go w następujący sposób: Od dochodu brutto odejmujemy podatek należny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Otrzymany dochód netto dzielimy na 12. Otrzymany średni miesięczny dochód netto dzielimy przez liczbę członków rodziny wnioskodawcy otrzymując średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie.

23 Obliczenie dochodu na osobę w rodzinie
składki na ubezpieczenia społeczne Dochód 12 miesięcy Członków rodziny składki na ubezpieczenia zdrowotne podatek należny

24 Obliczenie dochodu na osobę w rodzinie
Przy dochodzie wynikającym z posiadania gospodarstwa rolnego oblicza się go w następujący sposób: Dokładną ilość hektarów przeliczeniowych podanych na zaświadczeniu od organu gminy mnoży się przez wartość hektara przeliczeniowego (za 2013 r zł). Roczny dochód z hektara przeliczeniowego publikowana jest przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nie później niż do 23 września danego roku kalendarzowego. Obwieszczenia prezesa GUS można znaleźć na stronach GUS lub MNiSW Roczny dochód z hektara przeliczeniowego dzieli się na 12 w celu uzyskania dochodu miesięcznego Otrzymany średni dochód miesięczny netto dzielimy przez liczbę członków rodziny doktoranta otrzymując średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie. Jeśli gospodarstwo ma mniej niż 1 hektar fizyczny – nie liczymy dochodu.

25 Obliczenie dochodu na osobę w rodzinie
Liczba hektarów przeliczeniowych Dochód ogłaszany przez prezesa GUS (2869 zł)

26 Samodzielność finansowa – Opcja 1
Doktorant jest samodzielny finansowo w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: a) ukończył 26. rok życia, b) pozostaje w związku małżeńskim, c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2.

27 Samodzielność finansowa – Opcja 2
Doktorant/ka może być uznany/a za samodzielnego/ą finansowo gdy: On/ona lub jego/jej małżonek posiadał stałe źródło dochodu w ostatnim roku podatkowym On/ona lub jego/jej małżonek posiada stałe źródło dochodu w roku bieżącym Nie złożył/a oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich. Wspomniane dochody nie mogą być niższe niż 752,10 zł (do 31 października 2014 r.), 792,35 (od 1 listopada r.)

28 Dochód utracony Dochód utracony
Za utratę dochodu uznaje się utratę dochodu, która nastąpiła wyłącznie w związku z następującymi okolicznościami: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego;

29 Dochód utracony wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.); utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

30 Dochód uzyskany W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeśli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń pomocy materialnej. W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki przeciętny miesięczny dochód członka rodziny powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

31 Dochód uzyskany Za dochód uzyskany uważa się uzyskanie dochodu wyłącznie w wyniku zaistnienia następujących okoliczności: zakończenia urlopu wychowawczego; uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło;

32 Dochód uzyskany uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty,renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego; rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania; uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

33 Zapomoga Losowość Przejściowość
Znalezienie się w trudnej sytuacji materialnej (nie tożsame z kryterium stypendium socjalnego) 2 razy na rok akademicki Tylko raz z tytułu jednego, tego samego zdarzenia

34 Etap 3 – Wydawanie decyzji administracyjnej
Dopasowanie do kwot stypendiów ustalanych przez Prorektora właściwego ds. studenckich Wydrukowanie odpowiedniej decyzji administracyjnej. Doręczenie decyzji studentowi

35 Ustalenie kwoty stypendium
Jeśli kwota dochodu netto na osobę w rodzinie doktoranta nie przekracza kwoty uprawniającej do otrzymania stypendium, trzeba przyznać stypendium Kwota stypendium wynika z wzoru ustalonego w Postanowieniu Rektora dla stypendium socjalnego: Kwota stypendium wyrażona w pełnych złotych= [(950 zł – dochód netto na osobę w rodzinie studenta)/2 – 50 zł] Kwota najniższego stypendium nie może wynosić mniej niż 100 zł (osoby z dochodem netto na osobę w rodzinie wyższym od 650 zł do 850 zł otrzymują stypendium w wysokości 100 zł). Kwota najwyższego stypendium nie może wynosić więcej niż 425 zł .

36 Ustalenie kwoty stypendium cd.
Kwota stypendium wynika z wzoru ustalonego w Postanowieniu Rektora dla stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości: Kwota stypendium wyrażona w pełnych złotych= [(950 zł – dochód netto na osobę w rodzinie studenta)/ zł] Kwota najniższego stypendium nie może wynosić mniej niż 200 zł (osoby z dochodem netto na osobę w rodzinie wyższym od 650 zł do 850 zł otrzymują stypendium w wysokości 200 zł). Kwota najwyższego stypendium nie może wynosić więcej niż 525 zł .

37 Wydanie odpowiedniej decyzji administracyjnej
Jeśli kwota na osobę w rodzinie przekracza limit ustalony przez Prorektora właściwego ds. studenkich decyzja musi być odmowna. Jeśli o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości ubiega się doktorant studiów niestacjonarnych decyzja musi być odmowna. Jeśli wszystkie podstawy do przyznania danego świadczenia są spełnione KS musi wydać decyzję pozytywną.

38 Wydanie odpowiedniej decyzji administracyjnej
Odpowiednia decyzja powinna zostać przygotowana oraz podpisana przez przewodniczącego/ą Komisji lub upoważnionego wiceprzewodniczącego Na podstawie rozpatrzonych wniosków powinien zostać stworzony protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej

39 Wydanie odpowiedniej decyzji administracyjnej
Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia powinna zostać następnie doręczona osobiście (lub poprzez pocztę, w tym wypadku konieczne jest przechowywanie potwierdzenia odbioru) doktorantowi, który ma 14 dni na odwołanie się od decyzji Komisji Stypendialnej do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów UW.

40 Etap 4 – Czynności po stronie administracji UW
Przekazanie list stypendialnych do Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego Wypłata stypendiów przez Kwesturę UW

41 Kontakt Przewodniczący ZSD UW Dziękuję za uwagę Michał Goszczyński
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szkolenie dla członków Komisji Stypendialnych dla doktorantów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google