Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI Urząd Skarbowy w Rybniku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI Urząd Skarbowy w Rybniku."— Zapis prezentacji:

1 ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI Urząd Skarbowy w Rybniku

2 ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI Podatnicy składający zeznania PIT-36 lub PIT-37 za 2014 rok mogą pomniejszyć należny podatek dochodowy z tytułu wychowania dzieci własnych i przysposobionych. Podatnikami uprawnionymi do ulgi są także opiekunowie prawni i rodziny zastępcze. Urząd Skarbowy w Rybniku

3 ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI Ulga przysługuje na każde dziecko 1.małoletnie 2.bez względu na wiek, jeśli dziecko otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, 3. uczące się, w tym także poza granicami Polski, do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem, że w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów przekraczających w łącznej wysokości w 2014 r. kwoty 3.089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej. Rodzice z jednym dzieckiem (art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) Urząd Skarbowy w Rybniku

4 ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI Rodzice, którzy posiadają wyłącznie jedno dziecko, będą mogli skorzystać z ulgi rodzinnej w wysokości 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie), jeżeli: - łączne dochody małżonków pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim nie przekroczą w skali roku kwoty 112.000 zł, - w przypadku osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (w tym również przez część roku podatkowego) i spełnia kryteria do uznania jej za osobę samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – o ile dochody tej osoby nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 112.000 zł, - w przypadku osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (w tym również przez część roku podatkowego) i nie wychowuje dziecka samotnie – jeżeli jej dochody nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 56.000 zł. Urząd Skarbowy w Rybniku

5 ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI Rodzice z dwójką dzieci (art. 27f ust 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) W przypadku rodziców, którzy posiadają dwoje dzieci, dotychczasowe zasady korzystania z ulgi rodzinnej nie uległy zmianie. Oznacza to, że będą oni mogli korzystać z ulgi na dzieci w wysokości 92,67 zł miesięcznie, a w skali roku 1.112,04 zł na każde dziecko. Urząd Skarbowy w Rybniku

6 ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2014 r. zmieniły się zasady korzystania z ulgi rodzinnej rodziców, którzy wychowują troje i więcej dzieci. Rodzice ci uzyskają prawo do wyższej ulgi. Urząd Skarbowy w Rybniku

7 ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI Rodzice z trójką i więcej dzieci (art. 27f ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) Rodzice, którzy posiadają troje i więcej dzieci, od 1 stycznia 2014 r. będą mogli korzystać z ulgi rodzinnej: - na pierwsze i na drugie dziecko odpowiednio w wysokości 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (tj. w skali roku po 1.112,04 zł), - na trzecie dziecko w wysokości 166,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (tj. 2.000,04 zł rocznie), - na czwarte i każde kolejne dziecko w wysokości 225,00 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (tj. 2.700 zł w skali roku). Urząd Skarbowy w Rybniku

8 ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI Podatnik jest zobligowany do podania w zeznaniu podatkowym (załącznik PIT/O) numeru PESEL dziecka, a w przypadku braku tego numeru – imię, nazwisko oraz datę urodzenia dziecka. Urząd Skarbowy w Rybniku

9 ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI Od 2014 r. rodzice, którzy osiągnęli niskie dochody będą mogli ubiegać się o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi. Urząd Skarbowy w Rybniku

10 ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI Rodzice (opiekunowie prawni), którzy z uwagi na niskie dochody, nie mogli odliczyć od podatku dochodowego przysługującej im ulgi na dzieci w pełnej wysokości, zgodnie z nowymi przepisami art. 27 ust. 8-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskali możliwość zwrotu niewykorzystanej ulgi. Urząd Skarbowy w Rybniku

11 ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI Kwotę zwrotu stanowi różnica między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Kwota ta nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zgodnie z przepisami ustawy o pdof podlegają odliczeniu w zeznaniu podatkowym PIT-36 i PIT-37, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L lub PIT-28.. Urząd Skarbowy w Rybniku

12 ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI W przypadku odliczenia przysługującego pozostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu rodzicom (opiekunom prawnym) do ustalenia wysokości składek, które stanowią górny limit zwrotu ulgi przyjmuje się łączną kwotę ich składek. Urząd Skarbowy w Rybniku

13 ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI Do zeznania podatkowego podatnik składa zeznanie uzupełniające PIT/UZ. Urząd Skarbowy w Rybniku

14 ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI Kwota zwrotu otrzymana przez podatnika z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci jest wolna od podatku dochodowego (art. 21 ust.1 pkt 140 ustawy o pdof). Będzie jednak brana pod uwagę przy ustalaniu dochodu w rozumieniu przepisów ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.). Urząd Skarbowy w Rybniku

15 ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI 1 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863). założeniem ustawy jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, a także umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. Urząd Skarbowy w Rybniku

16 ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI Ministerstwo Finansów w ramach uczestnictwa w rządowym programie dla rodzin wielodzietnych zobowiązał się do zwrotu przez organy podatkowe – w ciągu 30 dni od dnia złożenia zeznania - nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych. Urząd Skarbowy w Rybniku

17 ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI Ministerstwo Finansów w ramach uczestnictwa w rządowym programie dla rodzin wielodzietnych zobowiązało się do zwrotu przez organy podatkowe – w ciągu 30 dni od dnia złożenia zeznania - nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikającej z zeznania podatkowego rodzicowi/rodzicowi zastępczemu korzystającemu z ulgi prorodzinnej z tytułu wychowania co najmniej trojga dzieci. Urząd Skarbowy w Rybniku

18 ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI Preferencja ta obowiązuje pod warunkiem złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną Urząd Skarbowy w Rybniku


Pobierz ppt "ODLICZENIE OD PODATKU ULGA NA DZIECI Urząd Skarbowy w Rybniku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google