Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(INSTRUKCJA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4.6 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA STUDENTÓW UMCS) na rok akademicki 2014/15 WYPEŁNIANIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(INSTRUKCJA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4.6 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA STUDENTÓW UMCS) na rok akademicki 2014/15 WYPEŁNIANIE."— Zapis prezentacji:

1 (INSTRUKCJA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4.6 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA STUDENTÓW UMCS) na rok akademicki 2014/15 WYPEŁNIANIE KALKULATORA DOCHODÓW RODZINY STUDENTA / DOKTORANTA 2013 R. ( Z UWZGLĘDNIENIEM DOCHODÓW UZYSKANYCH W 2014, EWENTUALNIE W 2015 R.) opracował :© 2014 Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS Kalkulator dochodów 2013

2 SPIS TREŚCI 1)WSTĘP 2)OPIS „KALKULATORA DOCHODÓW 2013” 3)POSTĘPOWANIE PRZY WYPEŁNIANIU ARKUSZY KALKULATORA „Dochody uzyskane (B lub A), dochody utracone (C) ” 4)WYMAGANE DOKUMENTY Z URZĘDU SKARBOWEGO 5)WYPEŁNIANIE TABELI A NA ARKUSZU 1 „Obliczenie dochodów rodziny studenta/doktoranta” (dotyczy obligatoryjnie wszystkich składających wniosek o przyznanie stypendium socjalnego) 6)WYPEŁNIANIE TABELI B NA ARKUSZU 2 „Obliczenie dochodu uzyskanego za rok 2013” (dotyczy tylko wykazujących „dochody uzyskane” w 2013 r.) 7)POMOCNICZA TABELA INFORMACYJNA C NA ARKUSZU 2 „Zestawienie dochodów utraconych za 2013 r. (2014/15) ” (nie jest wymagana, ponieważ „dochody utracone” nie są uwzględniane w wyliczeniu dochodów rodziny studenta)

3 WSTĘP  Student/doktorant występujący o przyznanie mu na rok akademicki 2014/2015 stypendium socjalnego jest zobowiązany dołączyć prawidłowo wypełniony Kalkulator Dochodów 2013 do dokumentów składanych w dziekanacie.  DZIEKANATY ZOBOWIĄZANE SĄ ZAWSZE ZWERYFIKOWAĆ POPRAWNOŚĆ DOKONANYCH PRZEZ STUDENTA/DOKTORANTA OBLICZEŃ i potwierdzić to na dokumencie. W przypadku korekty, prawidłowo wypełniony Kalkulator drukuje i załącza do akt pracownik dziekanatu. W przypadku złożenia przez studenta / doktoranta w trakcie roku akademickiego wniosku o ponowne przeliczenie dochodów jego rodziny, dziekanat postępuje jak wyżej.  Kalkulator jest dostosowany do wyliczania dochodów rodziny studenta / doktoranta uzyskanych w roku kalendarzowym będącym podstawą ustalania uprawnień (tj. w 2013 r.) z uwzględnieniem dochodów uzyskanych w następnych latach, po roku będącym podstawą ustalania uprawnień (tj. w 2014 r., ewentualnie w 2015 r.).  W przypadku problemów z obliczeniem dochodu prosimy o kontakt z właściwym DZIEKANATEM, w którym student składa wniosek lub z BIUREM SPRAW STUDENCKICH CKiOS UMCS, DS. „Helios”, ul. Czwartaków 13, pok. 6, w godz.: 9 00 -14 30

4 1. KALKULATOR DOCHODÓW 2013  Kalkulator zawiera dwa arkusze kalkulacyjne formatu Excel. Na arkuszu 1, nazwanym: „OBLICZENIE DOCHODU 2013”, znajduje się Tabela A, którą po wypełnieniu na komputerze, wydruku, wpisaniu daty i podpisaniu, należy obowiązkowo załączyć do wniosków o stypendium socjalne. Na arkuszu 2 „Dochód UZYSKANY (utracony)” zamieszczono dwie dodatkowe tabele: B i C.  Tabelę B z arkusza 2: „Dochód UZYSKANY (utracony)”, łącznie z Tabelą A, należy po jej wypełnieniu i wydruku załączyć tylko w przypadku wykazania dochodu uzyskanego w trakcie roku 2013 (czyli takiego dochodu, którego wcześniej nie było, ale nie rozpoczął się z samym początkiem tego roku, tylko podczas jego trwania i nadal występuje w dniu składania wniosku). Wynik końcowy z wyliczenia na Tabeli B dochodu uzyskanego przenosi się automatycznie do Tabeli A na arkuszu 1.  Nie ma wymogu wydruku i załączenia Tabeli C z arkusza 2 – może ona jednak służyć do poinformowania dziekanatu, które z dochodów i w jakiej wysokości, wnioskujący o stypendium socjalne, zakwalifikował do dochodów utraconych, zgodnie z ich katalogiem. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny studenta / doktoranta w roku kalendarzowym będącym podstawą do przyznania świadczeń (2013 r.) lub po tym roku (tj. 2014/15 r.), ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego (nie wlicza się do dochodu będącego podstawą do przyznania świadczenia).

5 2. KALKULATOR DOCHODÓW 2013  Nie wpisujemy żadnych dochodów utraconych do Tabeli A (ark. 1) i Tabeli B (ark. 2). W powyższych tabelach wykazuje się te dochody, które są nadal uzyskiwane (otrzymywane) w dniu składania wniosku.  Tylko do Tabeli A (ark. 1) wpisujemy dochody pozostałe, które należy obowiązkowo uwzględnić przy wyliczaniu dochodu w rodzinie studenta/doktoranta w 2013 roku: tj. np. dochody z umowy o dzieło, ze sprzedaży akcji, z rolnictwa oraz inne (np. alimenty), doktoranci: stypendia doktoranckie. (Dochody, o których mowa w tym akapicie, nie znajdują się w tzw. „katalogach dochodów uzyskanych i utraconych”, czyli nie podlegają wyliczaniu na zasadzie „utraty/uzyskania”)  „Kalkulator dochodów 2013” jest narzędziem, które ułatwia obliczanie dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne. Jak każde narzędzie "uniwersalne" umożliwia obliczenie dochodu w większości standardowych przypadków. W bardzo specyficznych okolicznościach związanych z sytuacją rodzinną i dochodową studenta/doktoranta kalkulator może okazać się nieskuteczny i dokonane za jego pomocą wyliczenia dochodów będą błędne, a dochód trzeba obliczyć "ręcznie", poza kalkulatorem dochodów. Na przykład: dochody utracone, za rok będący podstawą do ustalania uprawnień (tj. 2013 r.), należy odliczać samodzielnie w ten właśnie sposób. Dotyczy to również, m. in. wykazania dochodów uzyskanych w roku następnym (czyli po 2013 r.), np. jeżeli pochodzą jednocześnie z kilku źródeł przychodu (np. umowa o pracę i umowa zlecenie).

6 3. KALKULATOR DOCHODÓW 2013 Przed skorzystaniem z kalkulatora należy zapoznać się ze wszystkimi objaśnieniami zamieszczonymi na arkuszu 1 Tabela A - „OBLICZENIE DOCHODU 2013” oraz poniżej, pod tabelą oraz na arkuszu 2 Tabela B i C - „Dochód UZYSKANY (utracony)”. UWAGA: W treści objaśnień przywołuje się Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym dla studentów UMCS, obowiązujący w roku akademickim 2014/2015 (dotyczący również doktorantów).

7 4. KALKULATOR DOCHODÓW 2013  Za „DOCHODY UTRACONE” i „DOCHODY UZYSKANE” uznaje się wyłącznie dochody wymienione w zamkniętych katalogach, które zamieszczono na arkuszu 2 obok Tabeli B (patrz: DOCHODY UZYSKANE) i obok Tabeli C (patrz: DOCHODY UTRACONE).  Zasadniczym dokumentem dotyczącym dochodów członków rodziny studenta / doktoranta jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dn. 26.06.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy* (w tym, także z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej) - obejmuje dochody wykazane w następujących zeznaniach podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38. Natomiast zeznanie: CIT-8 - opodatkowanych dochodów osób prawnych. * W każdym przypadku przedstawiania zaświadczeń o dochodzie wydanych przez Urząd Skarbowy obowiązuje wyłącznie zaświadczenie oryginalne, które nie podlega zwrotowi, ewentualnie jego kopia uwierzytelniona przez instytucję państwową lub samorządową, notariusza lub instytucję, która dokument wydała.

8 ARKUSZ 1 KALKULATORA, TABELA A OBLICZENIE DOCHODÓW RODZINY STUDENTA / DOKTORANTA Dochody w walutach obcych członków rodziny studenta/doktoranta winny być przeliczane na złote polskie na podstawie tabel kursów średnich walut Narodowego Banku Polskiego Tabele kursów średnich walut obcych na ostatni dzień roboczy roku 2013. (zalecone jako podstawa do przeliczania na PLN dochodu w rodzinie studenta cudzoziemca w 2013 r.) BIAŁORUŚ: rubel białoruski (BYR) tab. nr 053/B/NBP/2013 z 2013-12-31 UKRAINA: hrywna (UAH) tab. nr 251/A/NBP/2013 z 2013-12-31

9 ARKUSZ 1 KALKULATORA, TABELA A - OBLICZENIE DOCHODÓW RODZINY STUDENTA/ DOKTORANTA

10 wpisać dane studenta/ doktoranta wnioskodawcy wpisać dane wszystkich członków rodziny studenta zgłoszonych na wniosku wpisać dochód "brutto„ - przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy (z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego); dochód ten uzyskano w okresie pełnych 12 miesięcy 2013 roku i uzyskiwany jest nadal w dniu składania wniosku; gdy taki dochód nie wystąpił można wpisać 0 ARKUSZ 1 KALKULATORA, TABELA A - OBLICZENIE DOCHODÓW RODZINY STUDENTA/ DOKTORANTA

11 wpisać należny podatek i składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne odlicz. od dochodu, wg zaświadczenia z Urzędu Skarbowego (kolumny 6 i 7) wpisać dochód "brutto„ - przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy (z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego); dochód ten uzyskano w okresie pełnych 12 miesięcy 2013 roku i uzyskiwany jest nadal w dniu składania wniosku; gdy taki dochód nie wystąpił można wpisać 0 wpisać wysokość faktycznie zapłaconej (tj. odliczonej od podatku oraz odliczonej od dochodu) składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013 na podstawie zaświadczenia (np. ZUS / zakład pracy) lub oświadczenia członków rodziny. Uwaga! nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego rolników wynikającego z uzyskiwania dochodów z rolnictwa (z wyłączeniem działów specjalnych produkcji rolnej - rozliczanych podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych). wyliczony dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów zadeklarowany w oświadczeniu ARKUSZ 1 KALKULATORA, TABELA A - OBLICZENIE DOCHODÓW RODZINY STUDENTA/ DOKTORANTA

12 wyliczony dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów zadeklarowany w oświadczeniu wpisać inny dochód niepodlegający opodatkowaniu (np. alimenty) na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (patrz pouczenie w załączniku nr 4 do Regulaminu), z wyłączeniem dochodów z rolnictwa wpisać roczną kwotę alimentów zapłaconych na rzecz osób spoza rodziny w 2013 roku, orzeczonych wyrokiem sądowym (należy przedłożyć kopię wyroku oraz przelewy / wpłaty). DOCHODY UZYSKANE w następnych latach po roku będącym podstawą do ustalania uprawnień (np. w 2014 r.) i nadal uzyskiwane w dniu składania wniosku, należy wyliczać samodzielnie bez użycia arkusza. Przy dochodzie uzyskanym po 2013 roku bierze się pod uwagę dochód "netto" z pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym został uzyskany; należy wpisać samodzielnie wyliczoną na MIESIĄC wysokość dochodu "netto" uzyskanego w 2014/15 r.; dochody te należy wpisać na podstawie zaświadczeń zakładów pracy (patrz definicja uzyskania dochodu w załączniku nr 4 do Regulaminu). wpisać liczbę osób w rodzinie studenta / doktoranta uwzględnioną we wniosku o stypendium wydrukować, wpisać datę, czytelnie podpisać i załączyć wypełniony „Kalkulator dochodów 2013” do wniosku o stypendium socjalne; (dokumenty złożyć w swoim dziekanacie) DOCHODY UZYSKANE w roku będącym podstawą do ustalania uprawnień (tj. w 2013 r. przeniesione są automatycznie z Tabeli B) wyliczona kalkulatorem podstawa do ustalenia uprawnień do stypendium ARKUSZ 1 KALKULATORA, TABELA A - OBLICZENIE DOCHODÓW RODZINY STUDENTA/ DOKTORANTA wpisać liczbę hektarów przeliczeniowych będących w posiadaniu gospodarstwa w roku 2013 (do wielkości gospodarstwa nie wlicza się części ziemi oddanej w niektóre rodzaje dzierżawy - patrz: uwzględniane rodzaje dzierżawy w załączniku nr 4 do Regulaminu); przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych

13 ARKUSZ 2 KALKULATORA, TABELA B OBLICZENIE DOCHODU UZYSKANEGO W 2013 R. WYMAGANA TYLKO PRZY UZYSKANIU DOCHODU W TRAKCIE 2013 R. U W A G A ! W Tabeli B można wpisywać TYLKO DOCHODY UZYSKANE, uzyskiwane w okresie krótszym niż pełne 12 miesięcy w 2013 roku i uzyskiwane nadal w dniu składania wniosku. DOCHODEM UZYSKANYM MOŻE BYĆ: zakończenie urlopu wychowawczego, uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług umowy agencyjnej, umowy zlecenia, albo wynagrodzenie w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych – definicja w Regulaminie), z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, uzyskanie zasiłku przedemerytalnego, lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęcie lub wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

14 ARKUSZ 2, TABELA B - WYMAGANA TYLKO PRZY UZYSKANIU DOCHODU W TRAKCIE 2013 R.

15 wpisać dane studenta /doktoranta wnioskodawcy wpisać dane tylko tych członków rodziny studenta/doktoranta, którzy uzyskali dochód (wg katalogu) dopiero w trakcie 2013 r. i uzyskują go nadal w dniu składania wniosku wpisać liczbę miesięcy uzyskiwania dochodu w 2013 r. (mniejszą niż 12) dochód "brutto" UZYSKANY - przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy (z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego); dochód ten uzyskano w okresie krótszym niż pełne 12 miesięcy w 2013 roku. katalog „dochodów uzyskanych”; wszystkie pozostałe dochody, spoza tego katalogu należy zawsze wyliczać w Tabeli A (arkusz 1) ARKUSZ 2 TABELA B - WYMAGANA TYLKO PRZY UZYSKANIU DOCHODU W TRAKCIE 2012 R.

16 wpisać liczbę miesięcy uzyskiwania dochodu w 2013 r. (mniejszą niż 12) dochód "brutto" UZYSKANY - przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy (z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego); dochód ten uzyskano w okresie krótszym niż pełne 12 miesięcy w 2013 roku. wpisać wysokość faktycznie zapłaconej (tj. odliczonej od podatku oraz odliczonej od dochodu uzyskanego) składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013 na podstawie zaświadczenia (np. ZUS / zakład pracy) lub oświadczenia członków rodziny. Uwaga! nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego rolników wynikającego z uzyskiwania dochodów z rolnictwa (z wyłączeniem działów specjalnych produkcji rolnej - rozliczanych podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych). dochód uzyskany (wg katalogu) wyliczony na oświadczeniu, z podjętej w trakcie 2013 r. działalności opodatkowanej podatkiem zryczałtowanym tylko takie dochody uzyskane (wg katalogu), które udokumentowano już jako „netto” (bez potrzeby wykazywania i odliczania podatku oraz składek) wpisać należny podatek i składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne odlicz. od dochodu uzyskanego, wg zaświadczenia z Urzędu Skarbowego ARKUSZ 2 TABELA B - WYMAGANA TYLKO PRZY UZYSKANIU DOCHODU W TRAKCIE 2012 R. wyliczony na arkuszu dochód UZYSKANY w 2013 r. jako końcowy wynik (z poz. RAZEM Tabeli B) kalkulator przenosi automatycznie do poz. 16 w Tabeli A "OBLICZENIE DOCHODU 2013"

17 ARKUSZ 2 KALKULATORA, TABELA C ZESTAWIENIE DOCHODÓW UTRACONYCH ZA 2013 (14,15) R. NIE JEST WYMAGANA – MOŻE BYĆ ZAŁĄCZONA DLA INFORMACJI U W A G A ! W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny studenta/doktoranta w roku kalendarzowym będącym podstawą do przyznania świadczeń (w 2013 r.) lub po tym roku (tj. po 2013 r.), ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Tabelę C – można załączyć, jeżeli student - wnioskodawca uzna to za przydatne. Kalkulator dochodów rodziny studenta/doktoranta nie odlicza tych dochodów. Dlatego, w tabeli A, B absolutnie nie wpisuje się tej kwoty dochodów, które zostały uznane za utracone! DOCHODEM UTRACONYM MOŻE BYĆ WYŁĄCZNIE: uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego, utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług umowy agencyjnej, umowy zlecenia, albo wynagrodzenie w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych – definicja w Regulaminie), z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, utrata zasiłku przedemerytalnego, lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej, zawieszenie jednoosobowej (własnej) pozarolniczej działalności gospodarczej w celu sprawowania opieki osobistej nad dzieckiem, utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w wyniku śmierci osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

18 ARKUSZ 2 KALKULATORA, TABELA C – NIE JEST WYMAGANA, ALE MOŻE BYĆ ZAŁĄCZONA DLA INFORMACJI KATALOG „DOCHODÓW UTRACONYCH” oznacza, że wyłącznie niżej wymienione dochody uznaje się za utracone i nie uwzględnia się ich przy wyliczeniu dochodów rodziny studenta/doktoranta (nie wlicza się ich - w Tabeli B i w Tabeli A na arkuszu 1) dane studenta/doktoranta wnioskodawcy wyliczone samodzielnie i udokumentowane dochody utracone (wg katalogu) dochody utracone (wg zamkniętego katalogu) nie są uwzględnianie przy wyliczaniu dochodu rodziny wnioskodawcy, co oznacza, że należy je odpowiednio udokumentować (np. zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego i świadectwem pracy, czy rejestracją bezrobotnego w Urzędzie Pracy) ale nie należy umieszczać takich dochodów w wyliczeniu dochodów rodziny studenta / doktoranta - dla ustalenia podstawy do stypendium dane członków rodziny studenta/doktoranta, których dochód został utracony

19 Sposób ustalania składu rodziny i obliczania dochodów studenta/doktoranta uprawniających do otrzymania świadczeń pomocy materialnej wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności z: art. 179 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst ujednolicony), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej (tekst ujednolicony), zasady te są więc uczelni narzucone przez wspomniane regulacje; nie mamy zatem wpływu na kryteria oraz sposób obliczania i dokumentowania dochodów. Organy uczelni zobowiązane są do stosowania się do wspomnianych regulacji. Koniec prezentacji


Pobierz ppt "(INSTRUKCJA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4.6 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA STUDENTÓW UMCS) na rok akademicki 2014/15 WYPEŁNIANIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google