Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium doktoranckie – 2-4 rok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium doktoranckie – 2-4 rok"— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium doktoranckie – 2-4 rok
Opracowany do wykorzystania w roku akademickim mgr Olga Słabczyńska

2 Aktualny rok akademicki, np. 2015-2016
Wypełnia komisja student komisja (WKSD) opiekun WYPEŁNIA: Aktualny rok akademicki, np Wypełnić na komputerze wszystkie pola, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać !!! Numer albumu wypełnia się na podstawie 7-cyfrowego numeru identyfikacji wklejonego na ostatniej stronie indeksu Rok studiów na którym doktorant jest obecnie, a nie za który się rozlicza Pełny adres zameldowania (ulica, kod pocztowy, miejscowość) Aktualny i aktywny 26-cyfrowy numer osobistego konta bankowego doktoranta Rok akademicki, za który doktorant się rozlicza, np Nazwa przedmiotu Nazwisko i imię egzaminującego OCENA wg. skali od 2.0 do 5.0 Wypełnia komisja Punkty przyznaje komisja

3 Abstrakt NIE JEST publikacją !!!
student komisja (WKSD) opiekun WYPEŁNIA: Nazwa przedmiotu Liczba godzin prowadzonych samodzielnie lub współprowadzonych OCENA od 2.0 do 5.0 Podpis od 2.0 do 5.0 Nie wpisujesz żadnych punktów !!! (sam, ani opiekun naukowy / promotor) Opiekun naukowy wpisuje odpowiednią liczbę punktów w zależności od wniosku i tego jaka jest ustalona maksymalna liczba punktów Punkty Podpis Publikacja naukowa – Artykuł w czasopiśmie naukowym lub w formie książki, spełniający określone kryteria poprawności, opisujący oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski, lub zbierający w formie przeglądu wnioski z wcześniej opublik. prac Monografie naukowe – stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe; zawierają bibliografię naukową; posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych; są opublikowane jako książki lub odrębne tomy; przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy Autorzy, rok opublikowania, tytuł, nazwa czasopisma, numery stron (opublikowana) lub DOI (w druku), w przypadku monografii dodatkowo - wydawnictwo, ISBN Publikacja w recenzji nie liczy się !!! Abstrakt NIE JEST publikacją !!! Nazwa czasopisma oraz dokładna specyfikacja zgodna z wytycznymi Wewnętrznego Regulaminu WBiB, np.: Publikacja w czasopiśmie naukowym recenzowanym spoza Listy B: w języku polskim Punkty przyznaje komisja

4 Punkty przyznaje komisja
student komisja (WKSD) opiekun WYPEŁNIA: Punkty przyznaje komisja Jeżeli doktorant miał czynny udział (wygłoszenie referatu, poster) to zaznacza TAK, jeżeli miał bierny udział (współautorstwo w referacie) to zaznacza NIE Konferencja krajowa: to taka, w której biorą udział przedstawiciele co najmniej pięciu jednostek naukowych Konferencja międzynarodowa: to taka, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe Uproszczenie – jeśli ma w nazwie „międzynarodowa”, „international” lub coś co wskazuje na to, że jest to konferencja międzynarodowa Nazwa konferencji, data, miejscowość, kraj Autorzy, tytuł, oraz dokładna specyfikacja zgodna z wytycznymi Wewnętrznego Regulaminu WBiB, np.: Poster w języku polskim Punkty przyznaje komisja

5 podpisuje kierownik grantu lub osoba do tego upoważniona
student komisja (WKSD) opiekun WYPEŁNIA: Grant – wsparcie finansowe dla osoby, mające za zadanie realizację określonego celu (najczęściej naukowego, artystycznego lub społecznego), które jest przyznawane przez poszczególne państwa, ich organy (głowy państw, rządy, samorządy, agencje państwowe), uczelnie wyższe. Grant finansowany ze środków zewnętrznych (np.: Grant z NCN) lub przyznawany w drodze konkursu przez UMCS (np.: Grant dla młodych naukowców), tytuł, cel projektu Kierownik lub wykonawca grantu, udział procentowy (Załącznik A), krótki opis wykonywanych obowiązków Podpis podpisuje kierownik grantu lub osoba do tego upoważniona Punkty przyznaje komisja Data, czytelny podpis doktoranta Wypełnia opiekun naukowy / promotor Opinia opiekuna naukowego / promotora Wypełnić na komputerze i podpisać

6 student komisja (WKSD) opiekun WYPEŁNIA: Wypełnia komisja


Pobierz ppt "Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium doktoranckie – 2-4 rok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google