Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ)"— Zapis prezentacji:

1 WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ) rok akademicki 2013/2014 opracował :© Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

2 dziekanatstudent WNIOSEK o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych Wypełnia, sprawdza i potwierdza: 2013/2014 wydział, na którym student studiuje data złożenia wniosku, liczba załączonych dokumentów, numer kolejny z rejestru, czytelny podpis i pieczęć przyjmującego i sprawdzającego wniosek, adnotacje, np. dotyczące sposobu podjęcia studiów przez obcokrajowca, statusu studenta (np. skreślenie, powtarzanie, itp.) numer albumu wypełnia się na podstawie 7-cyfrowego numeru identyfikacyjnego wklejonego na ostatniej stronie indeksu studenta student obcokrajowiec podaje sposób podjęcia i odbywania przez niego studiów (np.: na zasadach polskich studentów – Karta Polaka, Prawo pobytu; Stypendysta Rządu RP; na zasadach odpłatności). należy na komputerze wypełnić wszystkie pola i zakreślić kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać tylko aktualny i aktywny 26-cyfrowy numer osobistego konta bankowego studenta umożliwia wypłatę przyznanego świadczenia (zły nr to brak wypłaty!!!) ZAŁĄCZNIK NR 2 str.1 zaznaczyć gdy podany nr konta wpisano w dziekanacie zaznaczyć zgodnie z załączoną do wniosku kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (patrz: ostatni slajd) pracownik dziekanatu, w przypadku stwierdzenia braku lub innego numeru konta studenta zarejestrowanego w systemie, zamieszcza zgodny z niniejszym wnioskiem zawsze należy podawać wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki pracownik dziekanatu, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wpisu studenta-obcokrajowca, zakreśla błędny i zamieszcza właściwy w adnotacjach

3 ZAŁĄCZNIK NR 2 str.2 student Wypełnia, sprawdza i potwierdza: komisja WNIOSEK o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy na komputerze wypełnić wszystkie pola i zakreślić kratki w części I i II wniosku, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie, wpisać datę i podpisać, złożyć wraz z załącznikiem w swoim dziekanacie (do wglądu należy przedstawić oryginał orzeczenia ) WSKS rozpatrując niniejszy wniosek studenta opiera się na prawidłowości i prawdziwości danych zamieszczonych przez studenta w części I i II wniosku przyznanie przez WSKS studentowi – wnioskodawcy stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na okres od… do.., w miesięcznej wysokości: … ; stypendium specjalne po spełnieniu kryteriów i złożeniu kompletu dokumentów, może przysługiwać od miesiąca, w którym złoży się wniosek; maksymalnie jest przyznawane od października do czerwca roku następnego. odmowa przyznania stypendium; uzasadnienie WSKS data podjęcia decyzji przez WSKS i podpis Przewodniczącego Komisji lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego WSKS uwagi WSKS; adnotacje odnośnie zmian dotyczących przyznanego stypendium; adnotacje Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej UMCS w prowadzonym postępowaniu odwoławczym; wymagane są daty i podpisy uprawnionych osób wpisujących uwagi imię i nazwisko studenta - wnioskodawcy

4 Orzeczenie lekarskie o : lekkim stopniu niepełnosprawności – oznacza to: –orzeczoną częściową niezdolność do pracy, –posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów; umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: –niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, –całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, –posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów; znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: –niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, –całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, –stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach, –posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów; Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ul. Radziszewskiego 17 (pok. 9 – parter), 20–036 Lublin, tel. +48 81 537 58 90 Koniec prezentacji


Pobierz ppt "WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google