Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował :© 2014 Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS na rok akademicki 2014/2015 WYPEŁNIANIE FORMULARZA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował :© 2014 Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS na rok akademicki 2014/2015 WYPEŁNIANIE FORMULARZA."— Zapis prezentacji:

1 opracował :© 2014 Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS na rok akademicki 2014/2015 WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE ZAPOMOGI (INSTRUKCJA DO ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UMCS)

2 dziekanatdoktorant WNIOSEK DOKTORANTA o przyznanie jednorazowej zapomogi Wypełnia, sprawdza i potwierdza: 2014/2015 wydział, na którym doktorant studiuje numer albumu wypełnia się na podstawie 7-cyfrowego numeru identyfikacyjnego wklejonego na ostatniej stronie indeksu doktoranta doktorant obcokrajowiec podaje sposób podjęcia i odbywania przez niego studiów (np.: na zasadach polskich doktorantów – Karta Polaka, Prawo pobytu; Stypendysta Rządu RP; na zasadach odpłatności). należy na komputerze wypełnić wszystkie pola i zakreślić kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać tylko aktualny i aktywny 26-cyfrowy numer osobistego konta bankowego doktoranta umożliwia wypłatę przyznanego świadczenia (zły nr - to brak wypłaty!!!) ZAŁĄCZNIK NR 3 str.1 zaznaczyć gdy podany nr konta wpisano w dziekanacie pracownik dziekanatu, w przypadku stwierdzenia braku lub innego numeru konta doktoranta zarejestrowanego w systemie, zamieszcza zgodny z niniejszym wnioskiem zawsze należy podawać zaznaczyć we właściwej kratce powód złożenia wniosku o zapomogę; jeżeli nie został wymieniony na stronie 1, należy opisać go dokładnie na kolejnej stronie wniosku data złożenia wniosku, liczba załączonych dokumentów, numer kolejny z rejestru, czytelny podpis i pieczęć przyjmującego i sprawdzającego wniosek, adnotacje, np. dotyczące sposobu podjęcia studiów przez obcokrajowca, statusu doktoranta (np. skreślenie, itp.) pracownik dziekanatu, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wpisu doktoranta-obcokrajowca, zakreśla błędny i zamieszcza właściwy w adnotacjach

3 ZAŁĄCZNIK NR 3 str.2 Wypełnia, sprawdza i potwierdza: doktorant w tym polu należy uzasadnić powód złożenia wniosku, tj. opisać zaistniałe zdarzenie losowe i konsekwencje finansowe wynikające z zaistniałego zdarzenia dla wnioskodawcy zdarzenie musi być udokumentowane odpowiednimi załącznikami (sprawa nie może dotyczyć zdarzenia, które miało miejsce wcześniej niż do 6 miesięcy wstecz od dnia złożenia wniosku; opis zdarzenia można pominąć w przypadku wniosku o zapomogę z powodu narodzin dziecka doktoranta) należy na komputerze wypełnić właściwe dla danego zdarzenia pola i zakreślić odpowiednie kratki wg definicji ubezpieczeniowej „zdarzenie losowe” to niezależne od woli doktoranta zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych doktoranta, najbliższej rodziny doktoranta albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie doktoranta lub jego najbliższej rodziny; zapomoga jest świadczeniem bezzwrotnym przyznawanym jednorazowo, nie częściej niż dwa razy w roku akademickim. zakreślić właściwe dla danego zdarzenia kratki i wypełnić pola, tylko jeżeli dotyczą zdarzenia, które jest powodem niniejszego wniosku (udokumentowane odpowiednimi załącznikami ) Na przykład: zaświadczenie z Urzędu Gminy o zaistniałym zdarzeniu wraz z wyceną poniesionych strat w gospodarstwie; wycena firmy ubezpieczeniowej odnośnie wysokości strat powstałych w związku z pożarem w mieszkaniu; akt urodzenia dziecka doktoranta (kopia); zaświadczenie lekarskie o ciężkiej chorobie matki (kopia karty informacyjnej o leczeniu w szpitalu) zaświadczenie z Policji o zgłoszonej kradzieży mienia znacznej wartości zapomoga nie przysługuje, jeżeli trudna sytuacja doktoranta nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie jego trudną sytuacją materialną; odpowiednią pomocą materialną przyznawaną w trudnej sytuacji materialnej doktoranta (jego najbliższej rodziny) jest stypendium socjalne wraz z ewentualnym dodatkiem do stypendium socjalnego. WNIOSEK DOKTORANTA o przyznanie jednorazowej zapomogi

4 ZAŁĄCZNIK NR 3 str.3 Wypełnia, sprawdza i potwierdza: doktorantkomisja wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki, wpisać datę i czytelnie podpisać; wniosek wraz z załącznikami złożyć w swoim dziekanacie WKSD rozpatrując niniejszy wniosek doktoranta opiera się na prawidłowości i prawdziwości danych zamieszczonych przez wnioskodawcę w części I i II wniosku jeżeli podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wzywa się doktoranta do usunięcia braków w terminie czternastu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia; w sprawach niecierpiących zwłoki wezwania można dokonać telefonicznie lub przy użyciu innych środków łączności. przyznanie przez WKSD doktorantowi – wnioskodawcy jednorazowej zapomogi w wysokości: … (max. do 1000 zł) imię i nazwisko doktoranta - wnioskodawcy odmowa przyznania zapomogi; uzasadnienie WKSD WKSD po analizie wniosku i przedstawionych załączników uznaje, że ewentualna wysokość świadczenia z tytułu przyznanej zapomogi jednorazowej przekroczy jej uprawnienia (tj. przyznawanie zapomóg do kwoty 1000 zł); wówczas przekazuje wniosek z załącznikami do rozpatrzenia przez Uczelnianą Komisję Stypendialną Doktorantów data podjęcia decyzji przez WKSD i podpis Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego WKSD. Zaleca się stosowanie pieczęci imiennej z podaną funkcją: Przewodniczącego WKSD lub Wiceprzewodniczącego WNIOSEK DOKTORANTA o przyznanie jednorazowej zapomogi

5 ZAŁĄCZNIK NR 3 str.4 przyznanie przez UKSD doktorantowi – wnioskodawcy jednorazowej zapomogi w wysokości: … (> 1000 zł) imię i nazwisko doktoranta - wnioskodawcy odmowa przyznania zapomogi; uzasadnienie UKSD data podjęcia decyzji przez UKSD i podpis Przewodniczącego Komisji lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego UKSD. WKSD opiniuje wniosek doktoranta i proponuje przyznanie wnioskodawcy świadczenia z tytułu jednorazowej zapomogi w wysokości przekraczającej 1000 zł. data podjęcia decyzji i sporządzenia opinii przez WKSD; podpis Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego WKSD Wypełnia, sprawdza i potwierdza: komisja Adnotacje Uczelnianej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMCS w prowadzonym postępowaniu odwoławczym; wymagane są daty i podpisy uprawnionych osób wpisujących uwagi kolejna zapomoga nie może być przyznana w oparciu o ten sam stan faktyczny WNIOSEK DOKTORANTA o przyznanie jednorazowej zapomogi

6 Koniec prezentacji


Pobierz ppt "Opracował :© 2014 Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS na rok akademicki 2014/2015 WYPEŁNIANIE FORMULARZA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google