Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS"— Zapis prezentacji:

1 Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE ZAPOMOGI (INSTRUKCJA DO ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UMCS) na rok akademicki 2014/2015 opracował:©2014 Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

2 ZAŁĄCZNIK NR 3 str.1 doktorant dziekanat
należy na komputerze wypełnić wszystkie pola i zakreślić kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać WNIOSEK DOKTORANTA o przyznanie jednorazowej zapomogi ZAŁĄCZNIK NR 3 str.1 2014/2015 wydział, na którym doktorant studiuje data złożenia wniosku, liczba załączonych dokumentów, numer kolejny z rejestru, czytelny podpis i pieczęć przyjmującego i sprawdzającego wniosek, adnotacje, np. dotyczące sposobu podjęcia studiów przez obcokrajowca, statusu doktoranta (np. skreślenie, itp.) numer albumu wypełnia się na podstawie 7-cyfrowego numeru identyfikacyjnego wklejonego na ostatniej stronie indeksu doktoranta zawsze należy podawać doktorant obcokrajowiec podaje sposób podjęcia i odbywania przez niego studiów (np.: na zasadach polskich doktorantów – Karta Polaka, Prawo pobytu; Stypendysta Rządu RP; na zasadach odpłatności). pracownik dziekanatu, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wpisu doktoranta-obcokrajowca, zakreśla błędny i zamieszcza właściwy w adnotacjach zaznaczyć gdy podany nr konta wpisano w dziekanacie tylko aktualny i aktywny 26-cyfrowy numer osobistego konta bankowego doktoranta umożliwia wypłatę przyznanego świadczenia (zły nr - to brak wypłaty!!!) pracownik dziekanatu, w przypadku stwierdzenia braku lub innego numeru konta doktoranta zarejestrowanego w systemie, zamieszcza zgodny z niniejszym wnioskiem zaznaczyć we właściwej kratce powód złożenia wniosku o zapomogę; jeżeli nie został wymieniony na stronie 1, należy opisać go dokładnie na kolejnej stronie wniosku Wypełnia, sprawdza i potwierdza: doktorant dziekanat

3 akt urodzenia dziecka doktoranta (kopia);
WNIOSEK DOKTORANTA o przyznanie jednorazowej zapomogi w tym polu należy uzasadnić powód złożenia wniosku, tj. opisać zaistniałe zdarzenie losowe i konsekwencje finansowe wynikające z zaistniałego zdarzenia dla wnioskodawcy zdarzenie musi być udokumentowane odpowiednimi załącznikami (sprawa nie może dotyczyć zdarzenia, które miało miejsce wcześniej niż do 6 miesięcy wstecz od dnia złożenia wniosku; opis zdarzenia można pominąć w przypadku wniosku o zapomogę z powodu narodzin dziecka doktoranta) ZAŁĄCZNIK NR 3 str.2 należy na komputerze wypełnić właściwe dla danego zdarzenia pola i zakreślić odpowiednie kratki wg definicji ubezpieczeniowej „zdarzenie losowe” to niezależne od woli doktoranta zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych doktoranta, najbliższej rodziny doktoranta albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie doktoranta lub jego najbliższej rodziny; zapomoga jest świadczeniem bezzwrotnym przyznawanym jednorazowo, nie częściej niż dwa razy w roku akademickim. zakreślić właściwe dla danego zdarzenia kratki i wypełnić pola, tylko jeżeli dotyczą zdarzenia, które jest powodem niniejszego wniosku (udokumentowane odpowiednimi załącznikami ) zapomoga nie przysługuje, jeżeli trudna sytuacja doktoranta nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie jego trudną sytuacją materialną; odpowiednią pomocą materialną przyznawaną w trudnej sytuacji materialnej doktoranta (jego najbliższej rodziny) jest stypendium socjalne wraz z ewentualnym dodatkiem do stypendium socjalnego. Na przykład: zaświadczenie z Urzędu Gminy o zaistniałym zdarzeniu wraz z wyceną poniesionych strat w gospodarstwie; wycena firmy ubezpieczeniowej odnośnie wysokości strat powstałych w związku z pożarem w mieszkaniu; akt urodzenia dziecka doktoranta (kopia); zaświadczenie lekarskie o ciężkiej chorobie matki (kopia karty informacyjnej o leczeniu w szpitalu) zaświadczenie z Policji o zgłoszonej kradzieży mienia znacznej wartości Wypełnia, sprawdza i potwierdza: doktorant

4 ZAŁĄCZNIK NR 3 str.3 doktorant komisja
WNIOSEK DOKTORANTA o przyznanie jednorazowej zapomogi ZAŁĄCZNIK NR 3 str.3 wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki, wpisać datę i czytelnie podpisać; wniosek wraz z załącznikami złożyć w swoim dziekanacie WKSD rozpatrując niniejszy wniosek doktoranta opiera się na prawidłowości i prawdziwości danych zamieszczonych przez wnioskodawcę w części I i II wniosku jeżeli podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wzywa się doktoranta do usunięcia braków w terminie czternastu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia; w sprawach niecierpiących zwłoki wezwania można dokonać telefonicznie lub przy użyciu innych środków łączności. imię i nazwisko doktoranta - wnioskodawcy przyznanie przez WKSD doktorantowi – wnioskodawcy jednorazowej zapomogi w wysokości: … (max. do 1000 zł) odmowa przyznania zapomogi; uzasadnienie WKSD WKSD po analizie wniosku i przedstawionych załączników uznaje, że ewentualna wysokość świadczenia z tytułu przyznanej zapomogi jednorazowej przekroczy jej uprawnienia (tj. przyznawanie zapomóg do kwoty 1000 zł); wówczas przekazuje wniosek z załącznikami do rozpatrzenia przez Uczelnianą Komisję Stypendialną Doktorantów data podjęcia decyzji przez WKSD i podpis Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego WKSD. Zaleca się stosowanie pieczęci imiennej z podaną funkcją: Przewodniczącego WKSD lub Wiceprzewodniczącego Wypełnia, sprawdza i potwierdza: doktorant komisja

5 ZAŁĄCZNIK NR 3 str.4 komisja Wypełnia, sprawdza i potwierdza:
WNIOSEK DOKTORANTA o przyznanie jednorazowej zapomogi WKSD opiniuje wniosek doktoranta i proponuje przyznanie wnioskodawcy świadczenia z tytułu jednorazowej zapomogi w wysokości przekraczającej 1000 zł. ZAŁĄCZNIK NR 3 str.4 data podjęcia decyzji i sporządzenia opinii przez WKSD; podpis Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego WKSD kolejna zapomoga nie może być przyznana w oparciu o ten sam stan faktyczny przyznanie przez UKSD doktorantowi – wnioskodawcy jednorazowej zapomogi w wysokości: … (> 1000 zł) imię i nazwisko doktoranta - wnioskodawcy odmowa przyznania zapomogi; uzasadnienie UKSD data podjęcia decyzji przez UKSD i podpis Przewodniczącego Komisji lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego UKSD. Adnotacje Uczelnianej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMCS w prowadzonym postępowaniu odwoławczym; wymagane są daty i podpisy uprawnionych osób wpisujących uwagi Wypełnia, sprawdza i potwierdza: komisja

6 Koniec prezentacji


Pobierz ppt "Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google