Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS"— Zapis prezentacji:

1 Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW - dotyczącego doktorantów studiujących na II-IV roku (INSTRUKCJA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UMCS) na rok akademicki 2014/2015 opracował:© Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

2 ZAŁĄCZNIK NR 4 str.1 doktorant dziekanat opiekun komisja
należy na komputerze wypełnić wszystkie pola i zakreślić kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać WNIOSEK DOKTORANTA LAT II-IV o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS ZAŁĄCZNIK NR 4 str.1 2014/2015 wniosek dotyczy doktorantów na II-IV roku; doktoranci na I roku wypełniają inny formularz wniosku – załącznik 4a data złożenia wniosku, liczba załączonych dokumentów, numer kolejny z rejestru, czytelny podpis i pieczęć przyjmującego i sprawdzającego wniosek , adnotacje, np. dotyczące statusu doktoranta - skreślenie, itp. numer albumu wypełnia się na podstawie 7-cyfrowego numeru identyfikacyjnego wklejonego na ostatniej stronie indeksu doktoranta wpisuje doktorant-obcokrajowiec na podstawie decyzji o przyjęciu na studia - wpisać też obywatelstwo wnioskodawcy zawsze należy podawać przyjmujący wniosek, w przypadku stwierdzenia wniosku doktoranta-obcokrajowca, zamieszcza w adnotacjach sposób podjęcia / odbywania studiów przez tego wnioskodawcę tylko aktualny i aktywny 26-cyfrowy numer osobistego konta bankowego doktoranta umożliwia wypłatę przyznanego świadczenia (zły nr to brak wypłaty!!!) wpisać właściwy rok akademicki, nazwy przedmiotów egzaminacyjnych , dane egzaminatorów i ew. oceny proszę potwierdzić podpisem stosowne oceny egzaminacyjne uzyskane z poszczególnych przedmiotów przez doktoranta zaznaczyć gdy podany nr konta wpisano w dziekanacie pracownik dziekanatu, w przypadku stwierdzenia braku lub innego numeru konta doktoranta zarejestrowanego w systemie, zamieszcza zgodny z niniejszym wnioskiem WKSD przyznaje punkty za oceny, wg przyjętych kryteriów Wypełnia, sprawdza i potwierdza: doktorant dziekanat opiekun komisja

3 ZAŁĄCZNIK NR 4 str.2 doktorant opiekun komisja
na komputerze wypełnić odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać WNIOSEK DOKTORANTA LAT II-IV o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS ZAŁĄCZNIK NR 4 str.2 należy wpisać nazwę przedmiotu oraz podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych hospitalizowanych i prowadzonych samodzielnie, oraz współprowadzonych przez doktoranta - wnioskodawcę proszę wpisać stosowne oceny uzyskane za prowadzone przez doktoranta zajęcia dydaktyczne i potwierdzić podpisem proszę ocenić postępy doktoranta w pracy naukowej oraz w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i potwierdzić podpisem WKSD przyznaje punkty za oceny, wg przyjętych kryteriów należy wpisać publikacje doktoranta (opublikowane lub oddane do druku) w ciągu poprzedniego roku akademickiego. UWAGA !!! Zgłoszenie we wniosku publikacji może się odbyć tylko raz w trakcie trwania studiów doktoranckich (jedna publikacja może zostać zgłoszona tylko jeden raz). Nie można np. w jednym roku zgłosić publikacji, jako „oddanej do druku”, a w następnym roku - jako „opublikowanej”. Ponowne zgłoszenie tej samej publikacji skutkowało będzie nieprzyznaniem punktów za publikacje (w pkt II.4. doktorant otrzyma zero „0” punktów) !!! WKSD przyznaje punkty za oceny, wg przyjętych kryteriów Wypełnia, sprawdza i potwierdza: doktorant opiekun komisja

4 WKSD przyznaje punkty za publikacje, wg przyjętych kryteriów
WNIOSEK DOKTORANTA LAT II-IV o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS ZAŁĄCZNIK NR 4 str.3 na komputerze wypełnić odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać publikacje doktoranta (opublikowane lub oddane do druku) w ciągu poprzedniego roku akademickiego - (do tabeli 4). WKSD przyznaje punkty za publikacje, wg przyjętych kryteriów należy przedstawić udział wnioskodawcy w konferencjach naukowych podając: nazwę konferencji , rodzaj i termin oraz zaznaczyć, czy doktorant wystąpił podczas konferencji z referatem? Jeżeli tak, należy podać tytuł wygłoszonego referatu/wystąpienia WKSD przyznaje punkty za udział doktoranta w konferencjach naukowych, wg przyjętych kryteriów Wypełnia, sprawdza i potwierdza: doktorant komisja

5 ZAŁĄCZNIK NR 4 str.4 doktorant komisja
WNIOSEK DOKTORANTA LAT II-IV o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS ZAŁĄCZNIK NR 4 str.4 na komputerze wypełnić odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać należy opisać udział doktoranta w projektach (w tym w grantach) badawczych: finansowanych ze środków UMCS lub ze środków zewnętrznych; przyznanych w drodze konkursu - przez UMCS lub konkursu - ze środków zewnętrznych. UWAGA !!! W powyższym przypadku, do wniosku należy dołączyć pisemne potwierdzenie rodzaju aktywności doktoranta w projekcie (grancie, np.: kserokopia umowy) poświadczone przez osobę bezpośrednio kierującą projektem (grantem) bądź osobę do tego upoważnioną. W przypadku uzyskania grantu przez doktoranta należy dołączyć kserokopię decyzji o przyznaniu finansowania. WKSD przyznaje punkty za uczestnictwo doktoranta w projektach badawczych, a także w pozostałych formach aktywności, wg przyjętych kryteriów należy wpisać pozostałe formy aktywności naukowej doktoranta: działalność w kołach i organizacjach naukowych, organizacja konferencji naukowych, a także pracę społeczną na rzecz UMCS oraz organizacji doktoranckich Wypełnia, sprawdza i potwierdza: doktorant komisja

6 ZAŁĄCZNIK NR 4 str.5 doktorant komisja
WNIOSEK DOKTORANTA LAT II-IV o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS wnioskodawca składając oświadczenia, winien wypełnić w części III odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki, zgodnie ze stanem faktycznym ZAŁĄCZNIK NR 4 str.5 WKSD i UKSD rozpatrując niniejszy wniosek doktoranta opierają się na prawidłowości i prawdziwości danych zamieszczonych przez doktoranta w części I, II i III wniosku w przypadku złożenia wadliwie wypełnionego wniosku wzywa się pisemnie lub telefonicznie doktoranta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa wyżej skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia; w przypadku złożenia wniosku bez wymaganych potwierdzeń i dokumentów, WKSD wzywa pisemnie lub telefonicznie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; niezastosowanie się do wezwania o którym mowa wyżej, skutkuje nieprzyznaniem punktów za osiągnięcie, którego nie potwierdzono właściwie . należy wpisać dokumenty załączone do wniosku doktoranta po dwustronnym wydrukowaniu wniosku, składając go do WKSD, należy wpisać datę i w obecności pracownika dziekanatu czytelnie podpisać wniosek na podstawie załączonych dokumentów oraz potwierdzeń osiągnięć/ocen, wstępne podsumowanie przez WKSD liczby uzyskanych przez doktoranta punktów (ustalonych wg kryteriów określonych na Wydziale); propozycja dla Uczelnianej Komisji Stypendialnej Doktorantów miejsca doktoranta na liście rankingowej danego kierunku studiów doktoranckich data, pieczęć i podpis Przewodniczącego WKSD Wypełnia, sprawdza i potwierdza: doktorant komisja

7 ZAŁĄCZNIK NR 4 str.6 komisja Wypełnia, sprawdza i potwierdza:
WNIOSEK DOKTORANTA LAT II-IV o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS ZAŁĄCZNIK NR 4 str.6 data posiedzenia Komisji Uczelnianej i podjęcia decyzji przez UKSD w sprawie przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów, na podstawie oceny wniosków doktorantów oraz weryfikacji projektów list rankingowych zgłoszonych przez WKSD imię i nazwisko doktoranta przyznanie przez UKSD stypendium dla najlepszych doktorantów w określonej wysokości, zgodnie z ogłoszonym na rok 2014/2015 Komunikatem Rektora i Samorządu Doktorantów; od października 2014 r., na okres do 10 miesięcy, z możliwością zmiany jego wysokości od semestru letniego, gdy będzie to uzasadnione stanem środków funduszu przeznaczonego na świadczenia dla doktorantów; łączna kwota stypendium socjalnego i stypendium dla najlepszych doktorantów nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich odmowa przyznania stypendium; uzasadnienie decyzji UKSD Uwagi UKSD; adnotacje odnośnie zmian dotyczących przyznanego stypendium; adnotacje Uczelnianej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMCS w prowadzonym postępowaniu w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku; wymagane są daty i podpisy uprawnionych osób wpisujących uwagi podpis i pieczęć Przewodniczącego UKSD lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego Komisji Wypełnia, sprawdza i potwierdza: komisja

8 Wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2014/2015 składa się do właściwej WKSD (w swoim dziekanacie) w terminie do 31 października. Wysokość kwoty stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS w poszczególnych przedziałach, ustala Rektor bądź działający z jego upoważnienia prorektor w porozumieniu z właściwym organem Samorządu Doktorantów UMCS biorąc pod uwagę wielkość środków przeznaczonych na to stypendium oraz liczbę uprawnionych do pobierania stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS. Decyzja w tej sprawie podlega ogłoszeniu w formie komunikatu. Stypendium dla najlepszych doktorantów wypłacane jest co miesiąc. Za terminowe sporządzanie list wypłat i ich przekazywanie do Kwestury odpowiadają poszczególne dziekanaty. Za realizację wypłat na podstawie przekazanych list odpowiada Kwestura. Stypendium dla najlepszych doktorantów wypłacane jest nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do końca miesiąca. Pierwsza wypłata przyznanego stypendium dla najlepszych doktorantów może zostać dokonana w terminie późniejszym z uwzględnieniem należnej kwoty stypendium za miesiące, za które już przysługuje. Koniec prezentacji


Pobierz ppt "Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google