Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował :© 2014 Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS na rok akademicki 2014/2015 WYPEŁNIANIE FORMULARZA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował :© 2014 Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS na rok akademicki 2014/2015 WYPEŁNIANIE FORMULARZA."— Zapis prezentacji:

1 opracował :© 2014 Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS na rok akademicki 2014/2015 WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW - dotyczącego doktorantów studiujących na II-IV roku (INSTRUKCJA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UMCS)

2 dziekanatopiekundoktorant WNIOSEK DOKTORANTA LAT II-IV o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS Wypełnia, sprawdza i potwierdza: 2014/2015 wniosek dotyczy doktorantów na II-IV roku; doktoranci na I roku wypełniają inny formularz wniosku – załącznik 4a data złożenia wniosku, liczba załączonych dokumentów, numer kolejny z rejestru, czytelny podpis i pieczęć przyjmującego i sprawdzającego wniosek, adnotacje, np. dotyczące statusu doktoranta - skreślenie, itp. numer albumu wypełnia się na podstawie 7-cyfrowego numeru identyfikacyjnego wklejonego na ostatniej stronie indeksu doktoranta wpisuje doktorant-obcokrajowiec na podstawie decyzji o przyjęciu na studia - wpisać też obywatelstwo wnioskodawcy należy na komputerze wypełnić wszystkie pola i zakreślić kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać tylko aktualny i aktywny 26-cyfrowy numer osobistego konta bankowego doktoranta umożliwia wypłatę przyznanego świadczenia (zły nr to brak wypłaty!!!) ZAŁĄCZNIK NR 4 str.1 wpisać właściwy rok akademicki, nazwy przedmiotów egzaminacyjnych, dane egzaminatorów i ew. oceny zawsze należy podawać proszę potwierdzić podpisem stosowne oceny egzaminacyjne uzyskane z poszczególnych przedmiotów przez doktoranta WKSD przyznaje punkty za oceny, wg przyjętych kryteriów przyjmujący wniosek, w przypadku stwierdzenia wniosku doktoranta-obcokrajowca, zamieszcza w adnotacjach sposób podjęcia / odbywania studiów przez tego wnioskodawcę komisja pracownik dziekanatu, w przypadku stwierdzenia braku lub innego numeru konta doktoranta zarejestrowanego w systemie, zamieszcza zgodny z niniejszym wnioskiem zaznaczyć gdy podany nr konta wpisano w dziekanacie

3 ZAŁĄCZNIK NR 4 str.2 Wypełnia, sprawdza i potwierdza: doktorantkomisja na komputerze wypełnić odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać należy wpisać nazwę przedmiotu oraz podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych hospitalizowanych i prowadzonych samodzielnie, oraz współprowadzonych przez doktoranta - wnioskodawcę należy wpisać publikacje doktoranta (opublikowane lub oddane do druku) w ciągu poprzedniego roku akademickiego. UWAGA !!! Zgłoszenie we wniosku publikacji może się odbyć tylko raz w trakcie trwania studiów doktoranckich (jedna publikacja może zostać zgłoszona tylko jeden raz). Nie można np. w jednym roku zgłosić publikacji, jako „oddanej do druku”, a w następnym roku - jako „opublikowanej”. Ponowne zgłoszenie tej samej publikacji skutkowało będzie nieprzyznaniem punktów za publikacje (w pkt II.4. doktorant otrzyma zero „0” punktów) !!! WNIOSEK DOKTORANTA LAT II-IV o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS opiekun proszę wpisać stosowne oceny uzyskane za prowadzone przez doktoranta zajęcia dydaktyczne i potwierdzić podpisem WKSD przyznaje punkty za oceny, wg przyjętych kryteriów proszę ocenić postępy doktoranta w pracy naukowej oraz w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i potwierdzić podpisem WKSD przyznaje punkty za oceny, wg przyjętych kryteriów

4 ZAŁĄCZNIK NR 4 str.3 Wypełnia, sprawdza i potwierdza: doktorant komisja na komputerze wypełnić odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać publikacje doktoranta (opublikowane lub oddane do druku) w ciągu poprzedniego roku akademickiego - (do tabeli 4). należy przedstawić udział wnioskodawcy w konferencjach naukowych podając: nazwę konferencji, rodzaj i termin oraz zaznaczyć, czy doktorant wystąpił podczas konferencji z referatem? Jeżeli tak, należy podać tytuł wygłoszonego referatu/wystąpienia WNIOSEK DOKTORANTA LAT II-IV o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS WKSD przyznaje punkty za publikacje, wg przyjętych kryteriów WKSD przyznaje punkty za udział doktoranta w konferencjach naukowych, wg przyjętych kryteriów

5 ZAŁĄCZNIK NR 4 str.4 Wypełnia, sprawdza i potwierdza: doktorantkomisja należy opisać udział doktoranta w projektach (w tym w grantach) badawczych: finansowanych ze środków UMCS lub ze środków zewnętrznych; przyznanych w drodze konkursu - przez UMCS lub konkursu - ze środków zewnętrznych. UWAGA !!! W powyższym przypadku, do wniosku należy dołączyć pisemne potwierdzenie rodzaju aktywności doktoranta w projekcie (grancie, np.: kserokopia umowy) poświadczone przez osobę bezpośrednio kierującą projektem (grantem) bądź osobę do tego upoważnioną. W przypadku uzyskania grantu przez doktoranta należy dołączyć kserokopię decyzji o przyznaniu finansowania. WNIOSEK DOKTORANTA LAT II-IV o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS na komputerze wypełnić odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać WKSD przyznaje punkty za uczestnictwo doktoranta w projektach badawczych, a także w pozostałych formach aktywności, wg przyjętych kryteriów należy wpisać pozostałe formy aktywności naukowej doktoranta: działalność w kołach i organizacjach naukowych, organizacja konferencji naukowych, a także pracę społeczną na rzecz UMCS oraz organizacji doktoranckich

6 ZAŁĄCZNIK NR 4 str.5 WKSD i UKSD rozpatrując niniejszy wniosek doktoranta opierają się na prawidłowości i prawdziwości danych zamieszczonych przez doktoranta w części I, II i III wniosku Wypełnia, sprawdza i potwierdza: komisja w przypadku złożenia wadliwie wypełnionego wniosku wzywa się pisemnie lub telefonicznie doktoranta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa wyżej skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia; w przypadku złożenia wniosku bez wymaganych potwierdzeń i dokumentów, WKSD wzywa pisemnie lub telefonicznie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; niezastosowanie się do wezwania o którym mowa wyżej, skutkuje nieprzyznaniem punktów za osiągnięcie, którego nie potwierdzono właściwie. na podstawie załączonych dokumentów oraz potwierdzeń osiągnięć/ocen, wstępne podsumowanie przez WKSD liczby uzyskanych przez doktoranta punktów (ustalonych wg kryteriów określonych na Wydziale); propozycja dla Uczelnianej Komisji Stypendialnej Doktorantów miejsca doktoranta na liście rankingowej danego kierunku studiów doktoranckich data, pieczęć i podpis Przewodniczącego WKSD WNIOSEK DOKTORANTA LAT II-IV o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS doktorant wnioskodawca składając oświadczenia, winien wypełnić w części III odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki, zgodnie ze stanem faktycznym należy wpisać dokumenty załączone do wniosku doktoranta po dwustronnym wydrukowaniu wniosku, składając go do WKSD, należy wpisać datę i w obecności pracownika dziekanatu czytelnie podpisać wniosek

7 ZAŁĄCZNIK NR 4 str.6 Wypełnia, sprawdza i potwierdza: komisja WNIOSEK DOKTORANTA LAT II-IV o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS data posiedzenia Komisji Uczelnianej i podjęcia decyzji przez UKSD w sprawie przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów, na podstawie oceny wniosków doktorantów oraz weryfikacji projektów list rankingowych zgłoszonych przez WKSD imię i nazwisko doktoranta przyznanie przez UKSD stypendium dla najlepszych doktorantów w określonej wysokości, zgodnie z ogłoszonym na rok 2014/2015 Komunikatem Rektora i Samorządu Doktorantów; od października 2014 r., na okres do 10 miesięcy, z możliwością zmiany jego wysokości od semestru letniego, gdy będzie to uzasadnione stanem środków funduszu przeznaczonego na świadczenia dla doktorantów; łączna kwota stypendium socjalnego i stypendium dla najlepszych doktorantów nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich odmowa przyznania stypendium; uzasadnienie decyzji UKSD podpis i pieczęć Przewodniczącego UKSD lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego Komisji Uwagi UKSD; adnotacje odnośnie zmian dotyczących przyznanego stypendium; adnotacje Uczelnianej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMCS w prowadzonym postępowaniu w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku; wymagane są daty i podpisy uprawnionych osób wpisujących uwagi

8 Wysokość kwoty stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS w poszczególnych przedziałach, ustala Rektor bądź działający z jego upoważnienia prorektor w porozumieniu z właściwym organem Samorządu Doktorantów UMCS biorąc pod uwagę wielkość środków przeznaczonych na to stypendium oraz liczbę uprawnionych do pobierania stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS. Decyzja w tej sprawie podlega ogłoszeniu w formie komunikatu. Stypendium dla najlepszych doktorantów wypłacane jest co miesiąc. Za terminowe sporządzanie list wypłat i ich przekazywanie do Kwestury odpowiadają poszczególne dziekanaty. Za realizację wypłat na podstawie przekazanych list odpowiada Kwestura. Stypendium dla najlepszych doktorantów wypłacane jest nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do końca miesiąca. Pierwsza wypłata przyznanego stypendium dla najlepszych doktorantów może zostać dokonana w terminie późniejszym z uwzględnieniem należnej kwoty stypendium za miesiące, za które już przysługuje. Koniec prezentacji Wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2014/2015 składa się do właściwej WKSD (w swoim dziekanacie) w terminie do 31 października.


Pobierz ppt "Opracował :© 2014 Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS na rok akademicki 2014/2015 WYPEŁNIANIE FORMULARZA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google