Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium Rektora – 2-4 rok Opracowany do wykorzystania w roku akademickim 2015-2016 mgr Olga Słabczyńska www.umcs.lublin.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium Rektora – 2-4 rok Opracowany do wykorzystania w roku akademickim 2015-2016 mgr Olga Słabczyńska www.umcs.lublin.pl."— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium Rektora – 2-4 rok Opracowany do wykorzystania w roku akademickim 2015-2016 mgr Olga Słabczyńska www.umcs.lublin.pl

2 Wypełnia dziekanat Aktualny rok akademicki, np. 2015-2016 Numer albumu wypełnia się na podstawie 7-cyfrowego numeru identyfikacji wklejonego na ostatniej stronie indeksu Aktualny i aktywny 26-cyfrowy numer osobistego konta bankowego doktoranta Pełny adres zameldowania (ulica, kod pocztowy, miejscowość) Rok studiów na którym doktorant jest obecnie, a nie za który się rozlicza Wypełnić na komputerze wszystkie pola, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać !!! Punkty przyznaje komisja studentkomisja (WKSD)opiekun WYPEŁNIA: dziekanat Rok akademicki, za który doktorant się rozlicza, np. 2014-2015 Nazwa przedmiotuNazwisko i imię egzaminującego OCENA wg. skali od 2.0 do 5.0 Podpis Wypełnia komisja

3 PunktyPodpis Nie wpisujesz żadnych punktów !!! (sam, ani opiekun naukowy / promotor) Opiekun naukowy wpisuje odpowiednią liczbę punktów w zależności od wniosku i tego jaka jest ustalona maksymalna liczba punktów Autorzy, rok opublikowania, tytuł, nazwa czasopisma, numery stron (opublikowana) lub DOI (w druku), w przypadku monografii dodatkowo - wydawnictwo, ISBN Publikacja w recenzji nie liczy się !!! Abstrakt NIE JEST publikacją !!! Nazwa czasopisma oraz dokładna specyfikacja zgodna z wytycznymi Wewnętrznego Regulaminu WBiB, np.: Publikacja w czasopiśmie naukowym recenzowanym spoza Listy B: w języku polskim Punkty przyznaje komisja Publikacja naukowa – Artykuł w czasopiśmie naukowym lub w formie książki, spełniający określone kryteria poprawności, opisujący oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski, lub zbierający w formie przeglądu wnioski z wcześniej opublik. prac Monografie naukowe – stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe; zawierają bibliografię naukową; posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych; są opublikowane jako książki lub odrębne tomy; przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy studentkomisja (WKSD)opiekun WYPEŁNIA: dziekanat Nazwa przedmiotu Liczba godzin prowadzonych samodzielnie lub współprowadzonych OCENA od 2.0 do 5.0 Podpis OCENA od 2.0 do 5.0

4 Konferencja krajowa: to taka, w której biorą udział przedstawiciele co najmniej pięciu jednostek naukowych Konferencja międzynarodowa: to taka, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe Uproszczenie – jeśli ma w nazwie „międzynarodowa”, „international” lub coś co wskazuje na to, że jest to konferencja międzynarodowa Jeżeli doktorant miał czynny udział (wygłoszenie referatu, poster) to zaznacza TAK, jeżeli miał bierny udział (współautorstwo w referacie) to zaznacza NIE Nazwa konferencji, data, miejscowość, kraj Autorzy, tytuł, oraz dokładna specyfikacja zgodna z wytycznymi Wewnętrznego Regulaminu WBiB, np.: Poster w języku polskim Punkty przyznaje komisja studentkomisja (WKSD)opiekun WYPEŁNIA: dziekanat Punkty przyznaje komisja

5 studentkomisja (WKSD)opiekun WYPEŁNIA: dziekanat Grant finansowany ze środków zewnętrznych (np.: Grant z NCN) lub przyznawany w drodze konkursu przez UMCS (np.: Grant dla młodych naukowców), tytuł, cel projektu Kierownik lub wykonawca grantu, udział procentowy (Załącznik A), krótki opis wykonywanych obowiązków Opis aktywności naukowej z ewentualnym podaniem nazwy organizacji Specyfikacja zgodna z wytycznymi Wewnętrznego Regulaminu WBiB, np.: Członkostwo w ogólnopolskiej organizacji naukowej lub samorządowej Grant – wsparcie finansowe dla osoby, mające za zadanie realizację określonego celu (najczęściej naukowego, artystycznego lub społecznego), które jest przyznawane przez poszczególne państwa, ich organy (głowy państw, rządy, samorządy, agencje państwowe), uczelnie wyższe.

6 studentkomisja (WKSD)opiekun WYPEŁNIA: dziekanat Data, czytelny podpis doktoranta Wypełnia komisja Zakreślić odpowiednie kratki Podać wszystkie dołączone załączniki Dołączone załączniki

7 studentkomisja (WKSD)opiekun WYPEŁNIA: dziekanat


Pobierz ppt "Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium Rektora – 2-4 rok Opracowany do wykorzystania w roku akademickim 2015-2016 mgr Olga Słabczyńska www.umcs.lublin.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google