Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejsce w Domu Studenckim przyznane jest na okres od października do września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejsce w Domu Studenckim przyznane jest na okres od października do września."— Zapis prezentacji:

1

2 Miejsce w Domu Studenckim przyznane jest na okres od października do września.

3

4 Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania miejsca w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej znajduje się on na stronie:www.rembridge.pl w zakładce: Pomoc Materialna  Akademik  Regulamin przyznawania miejsc

5 Pobierz i wypełnij WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM znajduje się on na stronie:www.rembridge.pl w zakładce: Pomoc Materialna  Akademik  Dokumenty Jak wypełnić wniosek?

6 Strona 1 Wypełnia pracownik WSSiD. Aktualny rok akademicki tj. 2014/2015. Wszystkie swoje dane osobowe. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ADRES E-MAIL, ponieważ na niego będą wysyłane istotne informacje. Wszystkie swoje dane z aktualnego roku akademickiego. W przypadku braku numeru albumu, proszę zostawić puste miejsce. Wypełnia pracownik WSSiD

7 Strona 2 Należy wpisać obowiązkowo wszystkich członków rodziny. Osoba pracująca-nazwa miejsca pracy. Osoba ucząca się-nazwa szkoły. Osoba niepracująca, zarejestrowana w Urzędzie Pracy-bezrobotny(a). Osoba niepracująca, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy- nie pracujący(a). Osoba niepełnoletnia-nieletni(a ).

8 Strona 3 Imię i Nazwisko wszystkich członków rodziny, którzy uzyskali dochód w 2013 roku. Dochód uzyskany przez cały rok 2013 np. z pracy, zasiłku itp. POMNIEJSZONY O SKŁADKI SPOŁECZNE, PODATEK i SKŁADKI ZDROWOTNE. Ilość miesięcy, w których uzyskano dochód w 2013 roku. Rok poprzedni tj. 2013. Dochód uzyskany przez cały rok 2013 z działalności gospodarczej. Ilość miesięcy, w których uzyskano dochód w 2013 roku z działalności. Dochód uzyskany przez cały rok 2013 z gruntów rolnych (liczba hektarów razy 2431 zł). 12 miesięcy. Dochód uzyskany przez cały rok 2013 z otrzymywanych alimentów. Ilość miesięcy, w których otrzymywano alimenty. Inne dochody roczne. Ilość miesięcy, w których uzyskano inne dochody. Dochód roczny podzielony przez ilość miesięcy, w których został uzyskany. Łączna suma dochodów miesięcznych wszystkich członków rodziny. Dochód miesięczny, który został utracony w 2013 roku. Łączny dochód miesięczny rodziny, pomniejszony o dochód miesięczny utracony. Dochód miesięczny, który został uzyskany w 2014 roku. Łączny dochód miesięczny rodziny, powiększony o dochód miesięczny uzyskany. Łączny dochód miesięczny rodziny (pomniejszony o dochód miesięczny utracony i powiększony o dochód miesięczny uzyskany) podzielony przez liczbę członków. Wypełnia pracownik WSSiD 2013/2014.

9 P R Z Y K Ł A D Zdzisław Kowalski20 00012 2013 1666,67 Mariola Kowalska5 000 2 3704,6012 5 000 zł / 2 miesięcy = 2 500 zł 1,5239 ha przeiczeniowych* 2 431 zł (przelicznik) = 3 704,60 zł 3 704,60 / 12 miesięcy = 308,72 zł 2 500 zł + 308,72 zł = 2 808,72 zł 2808,72 20 000 zł / 12 miesięcy = 1 666,67 zł 4475,39 1 666,67 zł + 2 808,72 zł = 4475,39 zł 20132014 2500 1975,39 4 475,39 zł - 2 500 zł = 1 975,39 zł 800 5275,39 4 475,39 zł + 800 zł = 5 275,39 zł 4 475,39 zł – 2 500 zł + 800 zł = 2 775,39 zł 2 775,39 zł dzielimy na wszystkich członków w rodzinie (uwzględnionych we wniosku) np. 4 = 693, 85 zł 693, 85 DODATKOWO NALEŻY WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU.

10 Strona 4 WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE DOCHODU należy wypełnić gdy jest utrata lub uzyskanie dochodu. Przewodnik jak wypełnić ten wniosek znajduje się na następnych slajdach.

11 Strona 5 Uzasadnić chęć zamieszkania w Domu Studenckim, z obowiązkowym uwzględnieniem odległości i czasu dojazdu do AON. OBOWIĄZKOWO podpisać oświadczenia.

12 Strona 6 Należy zaznaczyć oraz wypisać wszystkie dokumenty dołączone do wniosku. W przypadku braku dokumentu, należy złożyć zobowiązanie dostarczenia tego dokumentu w ciągu 7 dni. W przypadku niedostarczenia w tym czasie braków - wniosek zostaje odrzucony. Należy go składać wraz ze wszystkimi dokumentami JESZCZE RAZ. Wypełnia pracownik WSSiD.

13 Strona 7 Wypełnia Komisja ds. przyznawania miejsca w Domu Studenckim.

14 Pobierz i wypełnij: 1.Oświadczenie o dochodach uzyskanych bądź nieuzyskanych z pracy poza granicami kraju. 2. Oświadczenie o posiadaniu bądź nieposiadaniu gruntów rolnych poza terenem gminy. znajdują się one pod wnioskiem na stronie:www.rembridge.pl w zakładce: Pomoc Materialna  Akademik  Dokumenty

15 Oświadczenie o dochodach uzyskanych bądź nieuzyskanych z pracy poza granicami kraju Poprzedni rok kalendarzowy tj. 2013. Zaznaczyć odpowiednie „X”. OBOWIĄZKOWO się podpisać.

16 Oświadczenie o posiadaniu bądź nieposiadaniu gruntów rolnych poza terenem gminy Poprzedni rok kalendarzowy tj. 2013. Zaznaczyć odpowiednie „X”. OBOWIĄZKOWO się podpisać.

17

18 1. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o adresie stałego zameldowania, dotyczące: studenta/doktoranta. 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów lub ich braku za rok 2013, dotyczące: - studenta/doktoranta; - rodziców studenta/doktoranta; - rodzeństwa studenta/doktoranta – tylko pełnoletniego, uczącego się. W przypadku, gdy student/doktorant zawarł związek małżeński, dotyczące: - studenta/doktoranta; - małżonka studenta/doktoranta; - dzieci studenta/doktoranta – tylko pełnoletnich, uczących się.

19 3. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości składek zdrowotnych za rok 2013, dotyczące: - studenta/doktoranta; - rodziców studenta/doktoranta; - rodzeństwa studenta/doktoranta – tylko pełnoletniego uczącego się. W przypadku, gdy student/doktorant zawarł związek małżeński, dotyczące: - studenta/doktoranta; - małżonka studenta/doktoranta; - dzieci studenta/doktoranta – tylko pełnoletnich uczących się. Jeżeli, któryś z członków rodziny studenta/doktoranta nie uzyskał żadnego dochodu lub nie miał odprowadzanych składek zdrowotnych w roku 2013, to taki dokument nie jest wymagany.

20 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej dotyczące: - studenta/doktoranta; - rodziców studenta/doktoranta; - rodzeństwa studenta/doktoranta – tylko pełnoletniego uczącego się. W przypadku, gdy student/doktorant zawarł związek małżeński, dotyczące: o studenta/doktoranta; o małżonka studenta/doktoranta; o dzieci studenta/doktoranta – tylko pełnoletnich uczących się, lub w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez żadnego członka rodziny: „Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej” w roku 2013.

21 Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej Poprzedni rok kalendarzowy tj. 2013. OBOWIĄZKOWO się podpisać.

22 W przypadku, gdy któryś z członków rodziny studenta/doktoranta prowadzi działalność gospodarczą na zasadach zryczałtowanych lub na karcie podatkowej, należy dodatkowo wypełnić : „Oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z działalności na zasadach zryczałtowanych lub karcie podatkowej”. Wypełnia je osoba prowadzące działalność gospodarczą.

23 Oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z działalności na zasadach zryczałtowanych lub karcie podatkowej Imię i Nazwisko wnioskodawcy. Poprzedni rok kalendarzowy tj. 2013. Zaznaczyć odpowiednie „X”. Wyliczenia osoby prowadzącej działalność. Podpis osoby prowadzącej działalność.

24 5. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie gminy, wyrażonego w hektarach przeliczeniowych, dotyczące: - studenta/doktoranta; - rodziców studenta/doktoranta; - rodzeństwa studenta/doktoranta – tylko pełnoletniego uczącego się. W przypadku, gdy student/doktorant zawarł związek małżeński, dotyczące: - studenta/doktoranta; - małżonka studenta/doktoranta; - dzieci studenta/doktoranta – tylko pełnoletnich, uczących się. lub w przypadku nie posiadania gruntów rolnych na terenie gminy przez żadnego członka rodziny: „Oświadczenie o nieposiadaniu gruntów rolnych na terenie gminy” za rok 2013.

25 Oświadczenie o nieposiadaniu gruntów rolnych na terenie gminy Poprzedni rok kalendarzowy tj. 2013. OBOWIĄZKOWO się podpisać.

26 DODATKOWE DOKUMENTY W INNYCH SYTUACJACH LOSOWYCH: Osoby pełnoletnie, uczące się: Zaświadczenie ze szkoły o uczeniu się. Osoby niepełnoletnie, uczące się: Zaświadczenie ze szkoły o uczeniu się. Osoby niepełnoletnie, nie uczące się: Akt urodzenia. Osoby niepełnosprawne: Orzeczenie o niepełnosprawności.

27 Rozwód rodziców: Wyrok rozwodu i wyrok przyznania alimentów. Pobieranie renty: Zaświadczenie o przyznaniu i wysokości renty. Śmierć rodzica: Akt zgonu. Trudna sytuacja materialna: Zaświadczenie z MOPS. Osoby bezrobotne: Zaświadczenie z Urzędu Pracy o bezrobociu i ewentualnym przyznaniu zasiłku w kwocie NETTO. Osoby nieposiadające pracy, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy: „Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodów na zasadach ogólnych” Rozwód rodziców: Wyrok rozwodu i wyrok przyznania alimentów. Pobieranie renty: Zaświadczenie o przyznaniu i wysokości renty. Śmierć rodzica: Akt zgonu. Trudna sytuacja materialna: Zaświadczenie z MOPS. Osoby bezrobotne: Zaświadczenie z Urzędu Pracy o bezrobociu i ewentualnym przyznaniu zasiłku w kwocie NETTO. Osoby nieposiadające pracy, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy: „Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodów na zasadach ogólnych”

28 Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodów na zasadach ogólnych Imię i Nazwisko wnioskodawcy. Poprzedni rok kalendarzowy tj. 2013. Podpis osoby, która nie uzyskuje dochodów.

29 UTRATA DOCHODU: np. utrata pracy, zasiłku, renty itp. 1. Dokument potwierdzający od kiedy do kiedy dana osoba otrzymywała dochód i jaki był to dochód netto. (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.). 2. „Wniosek o ponowne ustalenie dochodu” (znajduje się we wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim – strona 4). UZYSKANIE DOCHODU: np. podjęcie pracy, uzyskanie zasiłku, renty itp. 1.Dokument potwierdzający od kiedy uzyskano dochód i jaki jest to dochód miesięczny netto. Dochód, który trzeba uwzględnić to dochód za pierwszy pełny przepracowany miesiąc. (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.). 2. „Wniosek o ponowne ustalenie dochodu” (znajduje się we wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim – strona 4). UTRATA DOCHODU: np. utrata pracy, zasiłku, renty itp. 1. Dokument potwierdzający od kiedy do kiedy dana osoba otrzymywała dochód i jaki był to dochód netto. (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.). 2. „Wniosek o ponowne ustalenie dochodu” (znajduje się we wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim – strona 4). UZYSKANIE DOCHODU: np. podjęcie pracy, uzyskanie zasiłku, renty itp. 1.Dokument potwierdzający od kiedy uzyskano dochód i jaki jest to dochód miesięczny netto. Dochód, który trzeba uwzględnić to dochód za pierwszy pełny przepracowany miesiąc. (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.). 2. „Wniosek o ponowne ustalenie dochodu” (znajduje się we wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim – strona 4).

30 Wniosek o ponowne ustalenie dochodu Wszystkie swoje dane. Rok w którym utracono lub uzyskano dochód tj. 2013 lub 2014. Dane członka i jego dochód utracony. Dokumenty potwierdzające utratę dochodu. Dane członka i jego dochód uzyskany (za pierwszy pełny przepracowany miesiąc). Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu. OBOWIĄZKOWO się podpisać.

31 Przynieś lub wyślij pocztą WNIOSEK WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW WNIOSEK WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW do Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich blok 101 pokój nr 6 al. gen. A. Chruściela 103 00-910 Warszawa

32 Wnioski, które będą wysłane pocztą i okażą się NIEKOMPLETNE będzie można uzupełnić będzie można uzupełnić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o brakach. Informacje te będą przekazywane drogą mailową lub telefoniczną.

33

34

35

36

37

38 W razie pytań związanych ze składaniem dokumentów, prosimy dzwonić do Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich lub wysłać wiadomość mailem z pytaniem. Tel. 22 6 813-876, 22 6 814-166 E-mail: wssid@aon.edu.pl Pytania związane z zakwaterowaniem i Domem Studenckim prosimy zgłaszać do Kierownika Domu Studenckiego. mgr Maria Jarząbek Tel: 22 6 813-461, 22 6 814-567 E-mail: sekretariat-oz@aon.edu.pl


Pobierz ppt "Miejsce w Domu Studenckim przyznane jest na okres od października do września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google