Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

o miejsce w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "o miejsce w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej"— Zapis prezentacji:

1 o miejsce w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej
PRZEWODNIK Jak ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej

2 O miejsce w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej na rok akademicki 2014/2015 można ubiegać się TYLKO w terminie: OD 21 LIPCA DO 21 SIERPNIA Miejsce w Domu Studenckim przyznane jest na okres od października do września.

3 Co zrobić aby zamieszkać w
DOMU STUDENCKIM ?

4 w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej
KROK Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania miejsca w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej znajduje się on na stronie: w zakładce: Pomoc Materialna  Akademik  Regulamin przyznawania miejsc

5 . KROK 2 . Jak wypełnić wniosek? znajduje się on na stronie:
Pobierz i wypełnij WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM znajduje się on na stronie: w zakładce: Pomoc Materialna  Akademik  Dokumenty Jak wypełnić wniosek?

6 Strona 1 Wypełnia pracownik WSSiD.
Aktualny rok akademicki tj. 2014/2015. Wszystkie swoje dane osobowe. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ADRES , ponieważ na niego będą wysyłane istotne informacje. Wszystkie swoje dane z aktualnego roku akademickiego. W przypadku braku numeru albumu, proszę zostawić puste miejsce. Wypełnia pracownik WSSiD

7 Strona 2 Należy wpisać obowiązkowo wszystkich członków rodziny.
Osoba pracująca-nazwa miejsca pracy. Osoba ucząca się-nazwa szkoły. Osoba niepracująca, zarejestrowana w Urzędzie Pracy-bezrobotny(a). Osoba niepracująca, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy-nie pracujący(a). Osoba niepełnoletnia-nieletni(a). Należy wpisać obowiązkowo wszystkich członków rodziny.

8 Strona 3 Rok poprzedni tj Ilość miesięcy, w których uzyskano dochód w 2013 roku. Dochód uzyskany przez cały rok z działalności gospodarczej. 12 miesięcy. Ilość miesięcy, w których uzyskano inne dochody. Dochód uzyskany przez cały rok z gruntów rolnych (liczba hektarów razy 2431 zł). Ilość miesięcy, w których otrzymywano alimenty. Dochód uzyskany przez cały rok np. z pracy, zasiłku itp. POMNIEJSZONY O SKŁADKI SPOŁECZNE, PODATEK i SKŁADKI ZDROWOTNE. Dochód roczny podzielony przez ilość miesięcy, w których został uzyskany. Imię i Nazwisko wszystkich członków rodziny, którzy uzyskali dochód w 2013 roku. Ilość miesięcy, w których uzyskano dochód w 2013 roku z działalności. Inne dochody roczne . Dochód uzyskany przez cały rok 2013 z otrzymywanych alimentów. Łączna suma dochodów miesięcznych wszystkich członków rodziny. 2013/2014. DOCHÓD UTRACONY I UZYSKANY NALEŻY WPISAC W MOMENCIE GDY KTÓRYŚ Z CZŁONKÓW STRACIŁ DOCHODY Z 2013 ROKU LUB UZYSKAŁ NOWE W 2014 ROKU Dochód miesięczny, który został utracony w 2013 roku. Łączny dochód miesięczny rodziny, pomniejszony o dochód miesięczny utracony. Dochód miesięczny, który został uzyskany w 2014 roku. Łączny dochód miesięczny rodziny, powiększony o dochód miesięczny uzyskany. Łączny dochód miesięczny rodziny (pomniejszony o dochód miesięczny utracony i powiększony o dochód miesięczny uzyskany) podzielony przez liczbę członków. Wypełnia pracownik WSSiD

9 DODATKOWO NALEŻY WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU.
P R Z Y K Ł A D 2013 Zdzisław Kowalski 20 000 12 1666,67 Mariola Kowalska 5 000 2 3704,60 12 2808,72 5 000 zł / 2 miesięcy = zł 2 500 zł + 308,72 zł = 2 808,72 zł zł / 12 miesięcy = 1 666,67 zł 1,5239 ha przeiczeniowych* zł (przelicznik) = 3 704,60 zł 3 704,60 / 12 miesięcy = 308,72 zł 1 666,67 zł ,72 zł = 4475,39 zł 4475,39 2013 2014 2500 1975,39 4 475,39 zł zł = 1 975,39 zł 800 5275,39 4 475,39 zł zł = ,39 zł 693, 85 4 475,39 zł – zł zł = 2 775,39 zł 2 775,39 zł dzielimy na wszystkich członków w rodzinie (uwzględnionych we wniosku) np. 4 = 693, 85 zł DODATKOWO NALEŻY WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU.

10 Strona 4 WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE DOCHODU należy wypełnić gdy jest utrata lub uzyskanie dochodu. Przewodnik jak wypełnić ten wniosek znajduje się na następnych slajdach.

11 Strona 5 Uzasadnić chęć zamieszkania w Domu Studenckim,
z obowiązkowym uwzględnieniem odległości i czasu dojazdu do AON. OBOWIĄZKOWO podpisać oświadczenia.

12 Wypełnia pracownik WSSiD.
Strona 6 Należy zaznaczyć oraz wypisać wszystkie dokumenty dołączone do wniosku. W przypadku braku dokumentu, należy złożyć zobowiązanie dostarczenia tego dokumentu w ciągu 7 dni. W przypadku niedostarczenia w tym czasie braków - wniosek zostaje odrzucony. Należy go składać wraz ze wszystkimi dokumentami JESZCZE RAZ. Wypełnia pracownik WSSiD.

13 Wypełnia Komisja ds. przyznawania miejsca w Domu Studenckim.
Strona 7 Wypełnia Komisja ds. przyznawania miejsca w Domu Studenckim.

14 . KROK 3 . znajdują się one pod wnioskiem na stronie:
Pobierz i wypełnij: Oświadczenie o dochodach uzyskanych bądź nieuzyskanych z pracy poza granicami kraju. 2. Oświadczenie o posiadaniu bądź nieposiadaniu gruntów rolnych poza terenem gminy. znajdują się one pod wnioskiem na stronie: w zakładce: Pomoc Materialna  Akademik  Dokumenty

15 Oświadczenie o dochodach uzyskanych bądź nieuzyskanych z pracy poza granicami kraju
Poprzedni rok kalendarzowy tj Zaznaczyć odpowiednie „X”. OBOWIĄZKOWO się podpisać.

16 Oświadczenie o posiadaniu bądź nieposiadaniu gruntów rolnych poza terenem gminy
Poprzedni rok kalendarzowy tj Zaznaczyć odpowiednie „X”. OBOWIĄZKOWO się podpisać.

17 WSZYSTKIE PODANE DOKUMENTY SĄ OBOWIĄZKOWE !!!
KROK Pobierz z Urzędów odpowiednie dokumenty, potwierdzające sytuację materialną studenta/doktoranta. Każdy z dokumentów musi być dokumentem oryginalnym, lub poświadczonym pieczęcią urzędową – „za zgodność z oryginałem”. Istnieje możliwość dostarczenia ksera dokumentu, wraz z oryginałem do wglądu. W przeciwnym wypadku taki dokument jest nieważny. WSZYSTKIE PODANE DOKUMENTY SĄ OBOWIĄZKOWE !!!

18 1. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o adresie stałego zameldowania, dotyczące: studenta/doktoranta. 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów lub ich braku za rok 2013, dotyczące: - studenta/doktoranta; - rodziców studenta/doktoranta; - rodzeństwa studenta/doktoranta – tylko pełnoletniego, uczącego się. W przypadku, gdy student/doktorant zawarł związek małżeński, dotyczące: - studenta/doktoranta; - małżonka studenta/doktoranta; - dzieci studenta/doktoranta – tylko pełnoletnich, uczących się.

19 3. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości składek zdrowotnych za rok 2013, dotyczące: - studenta/doktoranta; - rodziców studenta/doktoranta; - rodzeństwa studenta/doktoranta – tylko pełnoletniego uczącego się. W przypadku, gdy student/doktorant zawarł związek małżeński, dotyczące: - studenta/doktoranta; - małżonka studenta/doktoranta; - dzieci studenta/doktoranta – tylko pełnoletnich uczących się. Jeżeli, któryś z członków rodziny studenta/doktoranta nie uzyskał żadnego dochodu lub nie miał odprowadzanych składek zdrowotnych w roku 2013, to taki dokument nie jest wymagany.

20 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej dotyczące: - studenta/doktoranta; - rodziców studenta/doktoranta; - rodzeństwa studenta/doktoranta – tylko pełnoletniego uczącego się. W przypadku, gdy student/doktorant zawarł związek małżeński, dotyczące: o studenta/doktoranta; o małżonka studenta/doktoranta; o dzieci studenta/doktoranta – tylko pełnoletnich uczących się, lub  w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez żadnego członka rodziny: „Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej” w roku 2013.

21 Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej
Poprzedni rok kalendarzowy tj OBOWIĄZKOWO się podpisać.

22 W przypadku, gdy któryś z członków rodziny studenta/doktoranta prowadzi działalność gospodarczą na zasadach zryczałtowanych lub na karcie podatkowej, należy dodatkowo wypełnić : „Oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z działalności na zasadach zryczałtowanych lub karcie podatkowej” Wypełnia je osoba prowadzące działalność gospodarczą.

23 Oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z działalności na zasadach zryczałtowanych lub karcie podatkowej Imię i Nazwisko wnioskodawcy. Poprzedni rok kalendarzowy tj Zaznaczyć odpowiednie „X”. Wyliczenia osoby prowadzącej działalność. Podpis osoby prowadzącej działalność.

24 5. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie gminy, wyrażonego w hektarach przeliczeniowych , dotyczące: - studenta/doktoranta; - rodziców studenta/doktoranta; - rodzeństwa studenta/doktoranta – tylko pełnoletniego uczącego się. W przypadku, gdy student/doktorant zawarł związek małżeński, dotyczące: - studenta/doktoranta; - małżonka studenta/doktoranta; - dzieci studenta/doktoranta – tylko pełnoletnich, uczących się. lub w przypadku nie posiadania gruntów rolnych na terenie gminy przez żadnego członka rodziny:  „Oświadczenie o nieposiadaniu gruntów rolnych na terenie gminy” za rok 2013.

25 Oświadczenie o nieposiadaniu gruntów rolnych na terenie gminy
Poprzedni rok kalendarzowy tj OBOWIĄZKOWO się podpisać.

26 DODATKOWE DOKUMENTY W INNYCH SYTUACJACH LOSOWYCH: • Osoby pełnoletnie, uczące się: Zaświadczenie ze szkoły o uczeniu się. • Osoby niepełnoletnie, uczące się: Zaświadczenie ze szkoły o uczeniu się. • Osoby niepełnoletnie, nie uczące się: Akt urodzenia. • Osoby niepełnosprawne: Orzeczenie o niepełnosprawności.

27 • Rozwód rodziców: Wyrok rozwodu i wyrok przyznania alimentów
• Rozwód rodziców: Wyrok rozwodu i wyrok przyznania alimentów. • Pobieranie renty: Zaświadczenie o przyznaniu i wysokości renty. • Śmierć rodzica: Akt zgonu. • Trudna sytuacja materialna: Zaświadczenie z MOPS. • Osoby bezrobotne: Zaświadczenie z Urzędu Pracy o bezrobociu i ewentualnym przyznaniu zasiłku w kwocie NETTO. • Osoby nieposiadające pracy, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy: „Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodów na zasadach ogólnych”

28 Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodów na zasadach ogólnych
Imię i Nazwisko wnioskodawcy. Poprzedni rok kalendarzowy tj Podpis osoby, która nie uzyskuje dochodów.

29 • UTRATA DOCHODU: np. utrata pracy, zasiłku, renty itp. 1
• UTRATA DOCHODU: np. utrata pracy, zasiłku, renty itp. 1. Dokument potwierdzający od kiedy do kiedy dana osoba otrzymywała dochód i jaki był to dochód netto. (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.). 2. „Wniosek o ponowne ustalenie dochodu” (znajduje się we wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim – strona 4). • UZYSKANIE DOCHODU: np. podjęcie pracy, uzyskanie zasiłku, renty itp. 1.Dokument potwierdzający od kiedy uzyskano dochód i jaki jest to dochód miesięczny netto. Dochód, który trzeba uwzględnić to dochód za pierwszy pełny przepracowany miesiąc. (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.) „Wniosek o ponowne ustalenie dochodu” (znajduje się we wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim – strona 4).

30 Wniosek o ponowne ustalenie dochodu
Wszystkie swoje dane. Rok w którym utracono lub uzyskano dochód tj lub 2014. Dane członka i jego dochód utracony. Dokumenty potwierdzające utratę dochodu. Dane członka i jego dochód uzyskany (za pierwszy pełny przepracowany miesiąc). Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu. OBOWIĄZKOWO się podpisać.

31 . KROK 5 . Przynieś lub wyślij pocztą
WNIOSEK WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW do Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich blok 101 pokój nr 6 al. gen. A. Chruściela 103 Warszawa

32 Wnioski, które będą wysłane pocztą i okażą się NIEKOMPLETNE będzie można uzupełnić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o brakach. Informacje te będą przekazywane drogą mailową lub telefoniczną.

33 Komisja do spraw przyznawania miejsc w Domu Studenckim
zaczyna swoje posiedzenia w ostatnim tygodniu sierpnia, tj. od 25 sierpnia do 5 września.

34 Listy osób, które otrzymały miejsce w Domu Studenckim ukażą się 8 września na stronie: w zakładce Pomoc Materialna  Akademik  Listy przyznanych miejsc

35 OD 8 WRZEŚNIA DO 18 WRZEŚNIA
W ciągu dwóch tygodni od ukazania się list przyznanych miejsc czyli: OD 8 WRZEŚNIA DO 18 WRZEŚNIA należy zadzwonić do Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich w celu potwierdzenia chęci zamieszkania w Domu Studenckim. Osoby, które nie potwierdziły telefonicznie swojego zakwaterowania, będą wykluczane z listy osób zakwaterowanych w Domu Studenckim. Po zweryfikowaniu ilości zwolnionych miejsc, Komisja przyznaje je osobom z listy rezerwowej i potwierdza telefonicznie chęć zamieszkania w Akademiku. Osoby, które potwierdziły chęć zamieszkania w DS. w odpowiednim czasie, muszą wpłacić kaucje w wysokości: 300 zł na numer konta : Bank PEKAO SA XO / Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, Warszawa. W tytule wpłaty wpisać: Kaucja za Dom Studencki - /...nazwisko studenta i wydział.../

36 OD 29 WRZEŚNIA DO 9 PAŹDZIERNIKA. Należy wtedy okazać legitymację
Aby zakwaterować się w Domu Studenckim należy spełnić powyższe wymagania, oraz odebrać skierowanie OSOBIŚCIE w Wydziale Spraw Studenckich i Doktoranckich w terminie: OD 29 WRZEŚNIA DO 9 PAŹDZIERNIKA. Należy wtedy okazać legitymację lub decyzję o przyjęciu na studia. Po odebraniu skierowania należy udać się do Domu Studenckiego wraz z potwierdzeniem wpłaty kaucji i zakwaterować się w Akademiku.

37 Każdy student/doktorant zamieszkujący w Domu Studenckim ma obowiązek powiadomić Wydział Spraw Studenckich i Doktoranckich o wykwaterowaniu się z Akademika.

38 Tel. 22 6 813-876, 22 6 814-166 E-mail: wssid@aon.edu.pl
W razie pytań związanych ze składaniem dokumentów, prosimy dzwonić do Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich lub wysłać wiadomość mailem z pytaniem. Tel , Pytania związane z zakwaterowaniem i Domem Studenckim prosimy zgłaszać do Kierownika Domu Studenckiego. mgr Maria Jarząbek Tel: 22  , 22 


Pobierz ppt "o miejsce w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google