Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną"— Zapis prezentacji:

1 Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
Projekt: „Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego” Zielona Góra,

2 Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
Sieć współpracy innowacyjnej podmiotów. Blaski i cienie, czyli teoretyczne i praktyczne aspekty współpracy organizacji – wstępne wyniki badań. Dr Brygida Cupiał Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną

3 Innowacja to proces kreacji zasobów, którego produktem jest technologia i w który zaangażowane jest przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Ma charakter kumulatywny i odbywa się w drodze prób i błędów prowadząc do małych lub dużych modyfikacji produktowych albo procesowych.

4 Wymiar organizacyjny Sieci innowacyjne
Pozwala na uzyskanie zbiorowej umiejętności wyższej od umiejętności indywidualnych Nieokazjonalne relacje współpracy między więcej niż dwoma partnerami opartych na wzajemnym ZAUFANIU i mających na celu innowacje KONWENCJA

5 Dystrykt Przemysłowy Terytorialna forma organizacji przemysłowej, tworząca system złożony z bardzo dużej liczby małych przedsiębiorstw współpracujących ze sobą i działających w sprzyjającym lokalnym środowisku, w ramach którego relacje międzyludzkie składają się na nierozerwalną całość

6 Dystrykt Przemysłowy Cechy charakterystyczne:
Każde przedsiębiorstwo specjalizuje się w jednej lub kilku fazach procesu produkcyjnego, specyficznego dla danego dystryktu; Występuje względnie jednolity system wartości i myślenia, stosownie do którego rozwijają się reguły i instytucje; Występuje szeroka gama produktów pewnej dominującej dziedzinie wytwórczości, mająca na celu zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb rynku; Duża elastyczność stosowanych technologii.

7 Dystrykt Technologiczny
Koncentracja działalności innowacyjnych wzajemnie zintegrowanych, pozwalająca na uzyskanie efektów zewnętrznych przyspieszających zmiany technologiczne. Interakcje zachodzące między współpracującymi ze sobą konkurentami Współpraca klientów i producentów Przyspieszona dyfuzja innowacji procesowych Efekty zewnętrzne Mobilność personelu naukowego Zmniejszenie kosztów transakcji Szybki obieg informacji

8 Lokalne systemy produkcyjne – Pochodna dystryktu przemysłowego
Specyficzny system regulacji lokalnej determinowany zwyczajami kulturowymi i uwarunkowaniami instytucjonalnymi. Bazują na więziach nieformalnych opierając na wzajemności i zaufaniu Konfiguracja przedsiębiorstw zgrupowanych w bliskiej przestrzeni wokół jednego lub kilku rodzajów produkcji

9 Środowisko Innowacyjne
Milieu Innovateur Uterytorialniona całość, w której interakcje między podmiotami gospodarczymi rozwijane są przez uczenie się w trakcie wielostronnych transakcji generujących efekty zewnętrzne specyficzne dla innowacji

10 Środowisko Innowacyjne
Milieu Innovateur W analizie środowiska innowacyjnego akcent zostaje położony na jego organizację i różnorodne więzi współpracy między przedsiębiorstwami, klientami, dostawcami ośrodkami badawczymi itd. Oraz na zachodzące między nimi relacje, poprzez które rozwijane są specyficzne kompetencje i normy zachowań.

11 Środowisko Innowacyjne
Milieu Innovateur Innowacja jest kreowana przez środowisko lokalne, w którym tworzone są sieci innowacyjne, gdyż jedno przedsiębiorstwo nie jest w stanie objąć całości procesu innowacyjnego i musi korzystać w tym celu z kompetencji zewnętrznych – rozwijając powiązania z otaczających je środowiskiem.

12 Wykazujący aktywność na rzecz rozwoju danej społeczności, w sferach:
Aktorzy lokalni To podmioty Podejmujące decyzje Wykazujący aktywność na rzecz rozwoju danej społeczności, w sferach: Dysponujące wiedzą Politycznej Kulturalnej Gospodarczej Społecznej

13 Innowacyjność terytorialna
Definicja ONZ 2001 Działania lokalne nabierają coraz większego znaczenia międzynarodowego Różne miejscowości zmuszone są do uczestniczenia w nowej rzeczywistości; wiele reaguje podkreśleniem znaczenia swej własnej tożsamości, własnych korzeni oraz kultury i wartości, a także własnego otoczenia, osiedla czy miasta

14 Ułatwiających dostęp MŚP do rynku międzynarodowego
Środowisko umiędzynarodawiające Milieu Internationalisant To zbiór aktorów, czynników, procesów Terytorium uczące się Ułatwiających dostęp MŚP do rynku międzynarodowego

15 POLITYKA Decentralizacja
Aby w skuteczny sposób kierować pozytywnymi i negatywnymi wpływami procesu globalizacji na poziom lokalny Wzmocnienie lokalnych sieci społecznych Uwypuklenie rozbieżności lokalnych Zawłaszczanie Nowy sposób traktowania Terytorium i przestrzeni Podporządkowanie (by odpowiadał potrzebom) Produkt i zasób

16 Terytorializacja Produkcji Globalizacja Gospodarki
Wzrost znaczenia (terytorium) poziomu lokalnego w aspektach: Dziedzinie zastosowania integralnych polityk (środowisko promocja gospodarcza, integracja społeczna). W ramach wspólnego działania administracji publicznej i aktorów prywatnych. Koordynatora – promotora władz lokalnych. Zadanie – prowadzenie polityki lokalnej uwzględniającej określoną liczbę wskaźników globalnych Cel – Trwały i zrównoważony rozwój = rozwój gospodarczy jest nierozerwalnie związany z rozwojem społecznym i środowiskowym i ani jeden z tych rozwojów nie może występować już bez dwu pozostałych

17 Konkurencyjność = Pozyskiwanie wiedzy
Region konkurencyjny Cechy: Innowacyjność Wiedza Uczenie się Przedsiębiorczość Przyciąganie a następnie organizowanie zasobów; Pozyskiwanie kreatywnych i twórczych aktorów Region uczący się Podporządkowanie zasadzie wytwarzania i ciągłego zdobywania wiedzy

18 Region konkurencyjny Poziom wiedzy
Zdolność do wyprzedzania potrzeb i odkrywania nowej kombinacji zastosowania istniejących lub nowych zasobów Pozwala na wytworzenie strukturalnej przewagi

19 Pośrednik – Uniwersytet, ośrodki badawcze
Zadania samorządu Poszukiwanie jak najbogatszych sieci oraz przyłączania węzła tej sieci do swego terytorium Potrzebny (dostępny, lokalny) aktor, będący narzędziem pomocy i wsparcia Pośrednik – Uniwersytet, ośrodki badawcze Regiony stają się miejscem w którym skupia się wytwarzanie i pozyskiwanie wiedzy i umiejętności w nowej gospodarce światowej

20 Sieć współpracy aktorów lokalnych
Ośrodki badań uniwersyteckich Instytucje publiczne MŚP Systemy bankowe Instytucje wspierające biznes Samorządy terytorialne Duże przedsiębiorstwa

21 Sieć powiązań JST woj. lubuskiego z aktorami lokalnymi
Uczelnie wyższe Agencje rozwoju regionalnego Organizacje pozarządowe JST Przedsiębiorcy Partnerzy zagraniczni Instytucje otoczenia biznesu

22 Rys. Rodzaje działalności o największym znaczeniu dla gospodarki gminy

23 Rys. Podmioty gospodarcze z udziałem kapitału zagranicznego zlokalizowane na terenie gminy

24 Rys. Grupy przedsiębiorstw o tym samym lub zbliżonym profilu produkcji, współpracujące ze sobą, nadające gospodarce gminy przewagę nad jednostkami sąsiednimi

25 Rys. Instytucje na terenie gminy mające największy wpływ na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności

26 Rys. Formy wspierania lokalnej przedsiębiorczości

27 Mapa potencjału aktywności terytorialnej.
Wstępne podsumowanie wyników badania ankietowego organizacji województwa lubuskiego. Mapy potencjału aktywności terytorialnej

28

29

30 Mapa potencjału aktywności terytorialnej.
PZPWL – teoretyczna koncepcja duopolu. Założenia stanu zagospodarowania przestrzennego na rok 2020

31

32 Mapa potencjału aktywności terytorialnej.
Koncepcja obszarów z uwzględnieniem wektorów potencjalnego rozwoju innowacyjności terytorialnej

33

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google