Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

2 Marschallsamt der Wojewodschaft Lubuskie (Lebuser Land)
Lebuser Strategie des Gesundheitswesens für die Jahre 2010 – 2013 Marschallsamt der Wojewodschaft Lubuskie (Lebuser Land)

3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013
Cel nadrzędny: Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego, jako czynnika rozwoju społeczno-ekonomicznego. 3

4 Lebuser Strategie des Gesundheitswesens für die Jahre 2010 – 2013
Übergeordnetes Ziel: Verbesserung von Gesundheit und Lebensqualität der Einwohner der Wojewodschaft Lubuskie als Faktor der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung. 4

5 Cele strategii Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

6 Ziele der Strategie Marschallsamt der Wojewodschaft Lubuskie (Lebuser Land)

7 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013
Cel strategiczny A: Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Cel operacyjny A.1. Poprawa jakości usług medycznych Cel operacyjny A.2. Poprawa organizacji świadczenia usług zdrowotnych – optymalne wykorzystanie zasobów Cel operacyjny A.3. Optymalizacja wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia Cel operacyjny A.4. Poprawa funkcjonowania systemu informacji i wiedzy o ochronie zdrowia 7

8 Lebuser Strategie des Gesundheitswesens für die Jahre 2010 – 2013
Strategisches Ziel A: Verbesserung der Wirksamkeit des Gesundheitssystems Operationelles Ziel A.1. Verbesserung der Qualität von Leistungen Operationelles Ziel A.2. Verbesserung der Organisation von Leistungserbringung und optimale Nutzung von Ressourcen Operationelles Ziel A.3. Optimalisierung der Nutzung von Finanzmitteln für Gesundheitswesen Verbesserung des Informationssystems und der Kenntnisse vom Gesundheitswesen 8

9 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013
Cel strategiczny B: Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa Cel operacyjny B.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego Cel operacyjny B.2. Zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym narażenia na szkodliwe czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne środowiska Cel operacyjny B.3. Zapobieganie zagrożeniom wynikającym z zanieczyszczenia żywności Cel operacyjny B.4. Zapobieganie skutkom zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi 9

10 Lebuser Strategie des Gesundheitswesens für die Jahre 2010 – 2013
Strategisches Ziel B: Erhöhung der Gesundheitssicherheit der Gesellschaft Operationelles Ziel B.1 Entwicklung des Rettungsdienstes Operationelles Ziel B.2 Verhinderung negativer Auswirkungen von physischen, chemischen und biologischen Schadstoffen Operationelles Ziel B.3 Vermeidung der sich aus der Verseuchung von Lebensmitteln ergebenden Gefahren Operationelles Ziel B.4 Verhinderung der Trinkwasserverschmutzung 10

11 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013
Cel strategiczny C: Dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych; Cel operacyjny C.1. Poprawa zdrowia kobiet w wieku rozrodczym oraz noworodków i niemowląt Cel operacyjny C.2. Poprawa zdrowia dzieci i młodzieży Cel operacyjny C.3. Poprawa stanu zdrowia populacji dorosłej Cel operacyjny C.4. Poprawa jakości i skuteczności opieki geriatrycznej. Cel operacyjny C.5. Zapewnienie właściwej opieki osobom niepełnosprawnym Cel operacyjny C.6. Zapewnienie właściwej opieki osobom chorym psychicznie Cel operacyjny C.7. Zapewnienie właściwej opieki osobom uzależnionym 11

12 Lebuser Strategie des Gesundheitswesens für die Jahre 2010 – 2013
Strategisches Ziel C: Anpassung des Gesunheitswesens an die langfristigen demographischen Trends Operationelles Ziel C.1. Verbesserung der Gesundheit von Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter sowie von Neugeborenen und Säuglingen Operationelles Ziel C.2. Verbesserung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen Operationelles Ziel C.3. Verbesserung der Gesundheit von Erwachsenen Operationelles Ziel C.4. Verbesserung der Qualität und Wirksamkeit der geriatrischen Pflege Operationelles Ziel C.5. Sicherstellung einer entsprechenden Pflege für Behinderte Operationelles Ziel C.6. Sicherstellung einer entsprechenden Pflege für Geisteskranke Operationelles Ziel C.7. Sicherstellung einer entsprechenden Pflege für Süchtige 12

13 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013
Cel strategiczny D: Promocja Zdrowia i kształtowanie prozdrowotnych postaw mieszkańców województwa lubuskiego Cel operacyjny D.1. Profilaktyka zdrowotna i propagowanie zdrowego stylu życia. 13

14 Lebuser Strategie des Gesundheitswesens für die Jahre 2010 – 2013
Strategisches Ziel D: Förderung der Gesundheit und gesunder Lebensweise der Einwohner der Lebuser Wojewodschaft Operationelles Ziel D.1. Prophylaxe und Förderung des gesunden Lebensstils 14

15 Wdrażanie strategii Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

16 Umsetzung der Strategie
Marschallsamt der Wojewodschaft Lubuskie (Lebuser Land)

17 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013
Realizatorami Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata są: - Samorząd Województwa Lubuskiego; - Samorządy powiatowe i miasta na prawach powiatu; - Samorządy gminne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które pełnią funkcję organów założycielskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; - Środowiska powołane do kreowania rozwoju poszczególnych dziedzin medycyny (grupy ekspertów, towarzystwa naukowe, zarządzający zakładami opieki zdrowotnej, zwłaszcza szpitalami, itp.); - Samorządy zawodów medycznych, w tym samorząd lekarski oraz samorząd pielęgniarek i położnych; - Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze - Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim; - Konsultanci wojewódzcy; - Wojewódzkia Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wielkopolskim, - Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego w Gorzowie Wielkopolskim; - Zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne i grupowe praktyki lekarskie, praktyki pielęgniarskie; - Szkoły wyższe - i inne podmioty nie ujęte 17

18 Lebuser Strategie des Gesundheitswesens für die Jahre 2010 – 2013
Die Lebuser Strategie des Gesundheitswesens wird durch folgende Akteuere umgesetzt: - Gebietskörperschaft Lebuser Wojewodschaft; - Kreise und kreisfreie Städte; - Gemeinden mit besonderer Berücksichtigung der Gemeinden, die Träger von öffentlichen Krankenhäusern sind; - Für die Entwicklung der einzelnen Medizindisziplinen zuständige Gremien (Expertengruppen, wissenschaftliche GEsellschaften, Krankenhausmanager usw.); - Träger der berufsständischen Selbstverwaltungen der Ärzte, des Pflegepersonals und der Hebammen; - Lebuser Niederlassung des Nationalen Gesundheitsfonds in Zielona Góra - Lebuser Wojewodschaftsamt in Gorzów Wielkopolski; - Wojewodschaftliche Konsultanten; - Wojewodschaftliche Station für Sanitär- und Epidemiologieschutzin Gorzów Wielkopolski, - Lebuser Zentrum für Öffentliche Gesundheit in Gorzów Wielkopolski; - Krankenhäuser, Arztpraxen, gemeinschaftliche Arztpraxen, Pflegepersonalpraxen; - Hochschulen - Sonstige 18

19 Źródła finansowania Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

20 Finanzierungsquellen
Marschallsamt der Wojewodschaft Lubuskie (Lebuser Land)

21 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013
Podstawowe źródła finansowania zadań składki na ubezpieczenie zdrowotne, będące w dyspozycji LOW NFZ; budżet samorządu Województwa Lubuskiego; środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i inne środki pomocowe; środki finansowe ZOZ w tym samorządów powiatowych i gminnych; środki pochodzące z partnerstwa publiczno – prywatnego; środki budżetu państwa przeznaczane na realizację NPZ i programów resortowych; środki pochodzące z kredytów, umów leasingowych. 21

22 Lebuser Strategie des Gesundheitswesens für die Jahre 2010 – 2013
Wichtigste Finanzierungsquellen Krankenkassenbeiträge, die vom Nationalen Gesundheitsfonds Zielona Góra verwaltet werden; Haushalt der Wojewodschaft Lubuskie (Lebuser Land); EU- und andere Fördermittel; Finanzmittel der Kreise und Gemeinden; PPP-Mittel; Mittel aus dem Staatshaushalt für nationale und ministerielle Gesundheitsprogramme; Kredite, Leasingsvertäge usw. 22

23 Dziękuję za uwagę. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Marschallsamt der Wojewodschaft Lubuskie (Lebuser Land)


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google