Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013

2 Marschallsamt der Wojewodschaft Lubuskie (Lebuser Land) Lebuser Strategie des Gesundheitswesens f ü r die Jahre 2010 – 2013

3 3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013 Cel nadrzędny: Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego, jako czynnika rozwoju społeczno-ekonomicznego. 3

4 4 Lebuser Strategie des Gesundheitswesens für die Jahre 2010 – 2013 Übergeordnetes Ziel: Verbesserung von Gesundheit und Lebensqualität der Einwohner der Wojewodschaft Lubuskie als Faktor der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung. 4

5 Cele strategii Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

6 Ziele der Strategie Marschallsamt der Wojewodschaft Lubuskie (Lebuser Land)

7 7 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013 Cel strategiczny A: Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

8 8 Lebuser Strategie des Gesundheitswesens für die Jahre 2010 – 2013 Strategisches Ziel A: Verbesserung der Wirksamkeit des Gesundheitssystems

9 9 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013 Cel strategiczny B: Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa

10 10 Lebuser Strategie des Gesundheitswesens für die Jahre 2010 – 2013 Strategisches Ziel B: Erhöhung der Gesundheitssicherheit der Gesellschaft

11 11 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013 Cel strategiczny C: Dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych;

12 12 Lebuser Strategie des Gesundheitswesens für die Jahre 2010 – 2013 Strategisches Ziel C: Anpassung des Gesunheitswesens an die langfristigen demographischen Trends

13 13 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013 Cel strategiczny D: Promocja Zdrowia i kształtowanie prozdrowotnych postaw mieszkańców województwa lubuskiego

14 Strategisches Ziel D: Förderung der Gesundheit und gesunder Lebensweise der Einwohner der Lebuser Wojewodschaft 14 Lebuser Strategie des Gesundheitswesens für die Jahre 2010 – 2013

15 Wdrażanie strategii Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

16 Umsetzung der Strategie Marschallsamt der Wojewodschaft Lubuskie (Lebuser Land)

17 17 Realizatorami Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata są: - Samorząd Województwa Lubuskiego; - Samorządy powiatowe i miasta na prawach powiatu; - Samorządy gminne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które pełnią funkcję organów założycielskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; - Środowiska powołane do kreowania rozwoju poszczególnych dziedzin medycyny (grupy ekspertów, towarzystwa naukowe, zarządzający zakładami opieki zdrowotnej, zwłaszcza szpitalami, itp.); - Samorządy zawodów medycznych, w tym samorząd lekarski oraz samorząd pielęgniarek i położnych; - Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze - Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim; - Konsultanci wojewódzcy; - Wojewódzkia Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wielkopolskim, - Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego w Gorzowie Wielkopolskim; - Zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne i grupowe praktyki lekarskie, praktyki pielęgniarskie; - Szkoły wyższe - i inne podmioty nie ujęte Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013

18 18 Die Lebuser Strategie des Gesundheitswesens wird durch folgende Akteuere umgesetzt: - Gebietskörperschaft Lebuser Wojewodschaft; - Kreise und kreisfreie Städte; - Gemeinden mit besonderer Berücksichtigung der Gemeinden, die Träger von öffentlichen Krankenhäusern sind; - Für die Entwicklung der einzelnen Medizindisziplinen zuständige Gremien (Expertengruppen, wissenschaftliche GEsellschaften, Krankenhausmanager usw.); - Träger der berufsständischen Selbstverwaltungen der Ärzte, des Pflegepersonals und der Hebammen; - Lebuser Niederlassung des Nationalen Gesundheitsfonds in Zielona Góra - Lebuser Wojewodschaftsamt in Gorzów Wielkopolski; - Wojewodschaftliche Konsultanten; - Wojewodschaftliche Station für Sanitär- und Epidemiologieschutzin Gorzów Wielkopolski, - Lebuser Zentrum für Öffentliche Gesundheit in Gorzów Wielkopolski; - Krankenhäuser, Arztpraxen, gemeinschaftliche Arztpraxen, Pflegepersonalpraxen; - Hochschulen - Sonstige Lebuser Strategie des Gesundheitswesens für die Jahre 2010 – 2013

19 Źródła finansowania Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

20 Finanzierungsquellen Marschallsamt der Wojewodschaft Lubuskie (Lebuser Land)

21 21 Podstawowe źródła finansowania zadań składki na ubezpieczenie zdrowotne, będące w dyspozycji LOW NFZ; budżet samorządu Województwa Lubuskiego; środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i inne środki pomocowe; środki finansowe ZOZ w tym samorządów powiatowych i gminnych; środki pochodzące z partnerstwa publiczno – prywatnego; środki budżetu państwa przeznaczane na realizację NPZ i programów resortowych; środki pochodzące z kredytów, umów leasingowych. Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013

22 22 Wichtigste Finanzierungsquellen Krankenkassenbeiträge, die vom Nationalen Gesundheitsfonds Zielona Góra verwaltet werden; Haushalt der Wojewodschaft Lubuskie (Lebuser Land); EU- und andere Fördermittel; Finanzmittel der Kreise und Gemeinden; PPP-Mittel; Mittel aus dem Staatshaushalt für nationale und ministerielle Gesundheitsprogramme; Kredite, Leasingsvertäge usw. Lebuser Strategie des Gesundheitswesens für die Jahre 2010 – 2013

23 Dziękuję za uwagę. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Marschallsamt der Wojewodschaft Lubuskie (Lebuser Land)


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google