Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pojęcie, rodzaje i pomiar inflacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pojęcie, rodzaje i pomiar inflacji"— Zapis prezentacji:

1 Pojęcie, rodzaje i pomiar inflacji
Wykonał: Tomasz Mielcarz

2 Pojęcie Inflacji Inflacja w dawnych czasach występowała dosyć rzadko i zwykle była związana ze szczególnymi zdarzeniami, takimi jak wojny czy poważne kryzysy. Występowała tylko w okresach ożywienia koniunktury gospodarczej. Teoretycznie inflacja łączona była z nadmierną emisją pieniądza papierowego a to powodowało jego deprecjację, czyli spadek cen towarów i usług. Po II wojnie światowej inflacja została uznana za stały element procesów gospodarczych w państwie. Inflacja jest to proces wzrostu cen w gospodarce narodowej w danym okresie czasu połączony z dużą utratą wartości pieniądza. Występuje wówczas duży wzrost podaży pieniądza i szybkości obiegu pieniądza w gospodarce. Inflacja najczęściej liczona jest rok do roku lub miesiąc do miesiąca.

3 Rodzaje inflacji Przyjmując za podstawę tempo wzrostu cen inflację dzielimy na: inflację pełzającą inflację kroczącą inflację galopującą hiperinflację W zależności od przyczyn wywołujących zjawiska inflacyjne wyróżnia się : inflacje popytową inflacje podażową (kosztową) inflacja strukturalną

4 Rodzaje inflacji c.d. inflację pełzającą (nie przekracza 5% rocznie) charakteryzującą się niewielkim wahaniom cen z roku na rok, nie jest groźna dla gospodarki. Inflację tą można kontrolować; inflację kroczącą (oscyluje w granicach % rocznie) oczekiwania inflacyjne prowadzą do określonych zachowań podmiotów gospodarczych i umacniają ten proces. Inflację tą można przewidzieć i uwzględnić w podejmowanych decyzjach, zaczyna wymykać się spod kontroli;

5 Rodzaje inflacji c.d. inflację galopującą (przekracza 20%) - jest bardzo niebezpieczna dla procesów wzrostu gospodarczego ponieważ przyczynia się do bardzo szybkiego tempa wzrostu cen w bardzo krótkim okresie czasu, powoduje zahamowanie systemów motywacyjnych oraz zahamowanie wzrostu gospodarczego. Inflacja ta wywołuje dużą ekspansję pieniądza na rynek; hiperinflację - powstaje często z inflacji galopującej, następuje szybka (często z dnia na dzień) utrata wartości pieniądza i gwałtowny wzrost cen. Powodowana jest zwykle przez całkowite załamanie systemu finansowego kraju i ogromny deficyt budżetowy finansowany przez dodruk pieniędzy.

6 Rodzaje inflacji c.d. inflacja popytowa pojawia się wtedy gdy jest za dużo pieniądza w obiegu w stosunku do wielkości produkcji przy określonych cenach w danym czasie. Nazywana jest także inflacją pieniężną. Powodem jej powstania mogą być nadmierne wydatki państwa, które nie mają odzwierciedlenia w dochodach (inflacja budżetowa), zbyt duża kreacja pieniądza kredytowego (inflacja kredytowa) lub nadmierny w porównaniu do wzrostu produkcji wzrost płac (inflacja płacowa).

7 Rodzaje inflacji c.d. inflacja podażowa (kosztowa) - dochodzi do niej, gdy rosną ceny surowców, co zwiększa koszty produkcji i ceny. Do wzrostu kosztów produkcji może dojść, gdy nastąpi wzrost cen, np. węgla, ropy naftowej (np. z powodu wojny), ograniczenie dostaw surowców rolnych (np. z powodu nieurodzaju). inflacja strukturalna występuje z powodu zmiany struktury gospodarczej danego kraju w pewnym okresie czasu. Producenci nie odpowiadają na zmianę popytu. Niedostosowanie struktury podaży do struktury popytu powoduje wzrost cen.

8 Mierniki inflacji Pomiaru wymiernych skutków inflacji dokonuje się za pomocą zbioru mierników. Do najczęściej stosowanych mierników inflacji należą: a. deflator produktu narodowego brutto b. indeks cen dóbr konsumpcyjnych c. indeks cen dóbr produkcyjnych d. stopa inflacji

9 Deflator obejmuje zmiany wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym okresie czasu. Jest to wskaźnik procentowy wyrażający stosunek produktu narodowego brutto w ujęciu nominalnym (ceny bieżące) do produktu narodowego brutto w ujęciu realnym (ceny stałe) wzór: PNBn/ PNBr x 100 gdzie: - produkt narodowy brutto nominalny; - produkt narodowy brutto realny

10 Indeks cen dóbr konsumpcyjnych(CPI)
służy do badania wpływu inflacji na gospodarstwa domowe mierząc przeciętny poziom cen dóbr i usług znajdujących się w typowym koszyku konsumowanym przez reprezentatywną rodzinę w danym okresie czasu. Jest to wskaźnik procentowy, który oblicza się dzieląc wydatki przeciętnego gospodarstwa domowego na zakup reprezentatywnego koszyka dóbr w danym roku przez analogiczne wydatki w roku, który przyjęty jest za rok bazowy

11 Indeks cen dóbr produkcyjnych (PPI)
jest miernikiem zmian cen płaconych przez producentów za czynniki produkcyjne, z wyjątkiem pracy. Pokazuje wpływ inflacji na przemysłowy sektor gospodarki.

12 Stopa inflacji Wzrost poziomu cen w okresie badanym w stosunku do okresu bazowego jest wyrażany procentowo i nazywany jest stopą inflacji. Współczynnik ten pokazuje zmianę poziomu cen.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Pojęcie, rodzaje i pomiar inflacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google