Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS"— Zapis prezentacji:

1 Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM SOCJALNEGO ZWIĘKSZONEGO (INSTRUKCJA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA STUDENTÓW UMCS) na rok akademicki 2015/2016 opracował:© Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

2 ZAŁĄCZNIK NR 1 str.1 student dziekanat
należy na komputerze wypełnić wszystkie pola i zakreślić kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać WNIOSEK STUDENTA o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego zwiększonego ZAŁĄCZNIK NR 1 str.1 wydział, na którym student studiuje 2015/2016 data złożenia wniosku, liczba załączonych dokumentów, numer kolejny z rejestru, czytelny podpis i pieczęć przyjmującego i sprawdzającego wniosek, adnotacje, np. dotyczące sposobu podjęcia studiów przez obcokrajowca, statusu studenta (np. skreślenie, itp.) numer albumu wypełnia się na podstawie numeru identyfikacyjnego zamieszczonego w indeksie studenta zawsze należy podawać student obcokrajowiec zaznacza stosowną kratkę pracownik dziekanatu, w przypadku stwierdzenia wpisu studenta obcokrajowca, zamieszcza w adnotacjach sposób podjęcia studiów przez takiego studenta (np. na zasadach określonych dla polskich studentów + Karta Polaka) tylko aktualny i aktywny 26-cyfrowy numer osobistego konta bankowego studenta umożliwia wypłatę przyznanego świadczenia (zły nr to brak wypłaty!!!) zaznaczyć gdy podany nr konta wpisano już poprzednio w dziekanacie zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu Studiów na UMCS  o wszelkich zmianach adresu do korespondencji należy zawiadomić Komisję (mają tu zastosowanie art. 40 i 41 KPA) pracownik dziekanatu, w przypadku stwierdzenia braku lub innego numeru konta studenta zarejestrowanego w systemie, zamieszcza zgodny z niniejszym wnioskiem Wypełnia, sprawdza i potwierdza: student dziekanat

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 str.2 student Wypełnia, sprawdza i potwierdza:
WNIOSEK STUDENTA o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego zwiększonego ZAŁĄCZNIK NR 1 str.2 student matka na komputerze wypełnić wszystkie pola i zakreślić właściwe kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać ojciec brat siostra wpisać tych członków rodziny studenta, których należy uwzględnić w jej składzie przy wyliczaniu dochodów; mogą to być: student, małżonek studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,  rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. Na przykład: zaświadcz. studenta z Urz. Skarbowego zaświadczenia ojca z Urzędu Skarbowego oświadczenie ojca o „ryczałcie podatk.” zaświadczenie matki z Urzędu Skarbowego zaświadczenie matki z Urzędu Gminy zaświadczenie brata za szkoły kopia odpisu aktu urodzenia siostry wypełnić zgodnie ze złożonymi załącznikami do wniosku student studiów stacjonarnych wnioskujący o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przedstawia oświadczenie w sprawie zwiększenia stypendium socjalnego (załącznik nr 1.1 do Regulaminu przyznawania świadczeń o charakaterze socjalnym dla studentów UMCS ) lub kopię umowy najmu stancji wypełnić kratki i pola zgodnie z czasowym miejscem zamieszkania studenta w związku z odbywaniem studiów wypełnić zgodnie z adresem miejsca stałego pobytu studenta i jego rodziny (adres zameldowania na pobyt stały; po zniesieniu obowiązku meldunkowego – adres zamieszkania*) * adres zamieszkania, tj. dokładne określenie miejsca, gdzie dana osoba mieszka (miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania itd.). Miejscem zamieszkania osoby fizycznej, zgodnie z treścią art. 25 kc, jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Według art. 28 kc. można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.) Wypełnia, sprawdza i potwierdza: student

4 wpisać datę i czytelnie podpisać
WNIOSEK STUDENTA o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego zwiększonego ZAŁĄCZNIK NR 1 str.3 wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki jeżeli student zamieszkuje w domu studenta lub innym obiekcie niż dom studenta, załącza do wniosku o zwiększenie wysokości stypendium właściwie potwierdzone oświadczenie – załącznik nr 1.1 (załącznik ten jest wówczas obligatoryjny, jednak w przypadku przedstawienia oryginału umowy najmu stancji i złożenia wraz z wnioskiem jej kserokopii, można go nie składać.); jeżeli ktoś ze zgłoszonych na wniosku członków rodziny studenta prowadzi działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach opodatkowania zryczałtowanego lub karty podatkowej (oprócz stosownego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego składa załącznik nr 4.1, złożenie niniejszego załącznika jest obligatoryjne); jeżeli ktoś z członków rodziny studenta ma dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym, a nie przedstawia innych dokumentów zaświadczających powyższe dochody (na 2 stronie oświadczenia zamieszczono wykaz takich dochodów; jednakże przede wszystkim wskazane jest złożenie właściwego zaświadczenia), składa oświadczenie - załącznik nr 4.2; jeżeli student spełnia określone przesłanki, by mógł złożyć wniosek bez wykazywania dochodów rodziców,  opiekunów, rodzeństwa (tj. osób: wg art.179 ust.4 pkt 3 Ustawy), dawniej tzw. ”samodzielność finansowa”. Lub, gdy spełniający te przesłanki chce się nadal rozliczać z wykazaniem dochodów rodziców, załącznik nr 4.3 jest obligatoryjny; jeżeli ktoś z członków rodziny studenta wykazujący swoje dochody opodatkowane podatkiem dochodowym nie przedstawi zaświadczenia z ZUS lub zakładu pracy o kwocie faktycznie opłaconej (odliczanej od dochodu i podatku) składki zdrowotnej (przede wszystkim zalecane są zaświadczenia, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej są one obligatoryjne), składa oświadczenie - załącznik 4.4; jeżeli ktoś z członków rodziny studenta wykazuje swoje dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a także rozliczane podatkiem zryczałtowanym lub kartą podatkową,  załącznik nr 4.5 jest obligatoryjny. W przypadku, gdy dochody wykazano na zaświadczeniu z podziałem na miesiące, załącznik nie jest konieczny. Nie dotyczy osób wykazujących dochody, których nie zamieszczono w katalogu dochodów uzyskanych i utraconych;   student w trakcie roku akademickiego, jest zobowiązany do niezwłocznego informowania organu wydającego decyzję o zmianie okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń, składając załącznik (wniosek) oraz dokumenty dotyczące zgłaszanej zmiany wpisać datę i czytelnie podpisać Wypełnia, sprawdza i potwierdza: student

5 zasady ustalenia dochodu i składu rodziny studenta –
WNIOSEK DOKTORANTA o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego zwiększonego ZAŁĄCZNIK NR 1 str.4 ustalona wysokość dochodu załącznik nr 4,6 do Regulaminu „Kalkulator Dochodów 2014” jest obligatoryjny w każdym przypadku ubiegania się o stypendium socjalne; na podstawie prawidłowo wypełnionego „Kalkulatora dochodów 2014” oraz na podstawie załączników należy wpisać ustalony dochód miesięczny rodziny studenta wyliczony „netto” na jedna osobę; w przypadku korekty, prawidłowo wypełniony kalkulator dochodów drukuje i załącza do akt pracownik dziekanatu; dziekanat nanosi również ewentualne uwagi dotyczące sprawy studenta (dochodów uznanych za utracone w świetle katalogu „dochodów utraconych” - nie uwzględnia się – nie wlicza się do dochodów); w przypadku złożenia przez studenta w trakcie roku akademickiego wniosku o ponowne przeliczenie dochodów jego rodziny, dziekanat postępuje jak wyżej. data i podpis pracownika dziekanatu - wypełniającego III część wniosku; sprawdzającego dostarczone dokumenty i wyliczenie dochodu przyznanie stypendium socjalnego na okres od… do.. , w miesięcznej wysokości: … ; stypendium socjalne (stypendium socjalne zwiększone) po spełnieniu kryteriów i złożeniu kompletu dokumentów, może przysługiwać od miesiąca, w którym złoży się wniosek; maksymalnie jest przyznawane do czerwca w roku akademickim. zasady ustalenia dochodu i składu rodziny studenta – patrz: Zał. nr 4 do Regulaminu przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym dla studentów UMCS odmowa przyznania stypendium socjalnego (stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości); uzasadnienie WKSD data podjęcia decyzji przez WKSD i podpis Przewodniczącego Komisji lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego WKSD. Zaleca się stosowanie pieczęci imiennej z podaną funkcją: Przewodniczącego WKSD lub Wiceprzewodniczącego uwagi WSKS; adnotacje odnośnie zmian dotyczących przyznanego stypendium; adnotacje Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej UMCS w prowadzonym postępowaniu odwoławczym; wymagane są daty i podpisy uprawnionych osób wpisujących uwagi Wypełnia, sprawdza i potwierdza: dziekanat komisja

6 Kalkulator dochodów 2014 Koniec prezentacji
Student, poza sytuacjami indywidualnymi, jest zoobowiązany dołączyć wypełniony Kalkulator dochodów 2014 (dostępny na witrynie UMCS, załącznik nr 4.6 do Regulaminu przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym dla studentów UMCS) do dokumentów składanych w dziekanacie. Kalkulator ułatwia wyliczyć dochód rodziny studenta będący podstawą do przyznania stypendium socjalnego. Jest dostosowany do wyliczania dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym będącym podstawą ustalania uprawnień (tj. w 2014 r.) z uwzględnieniem dochodów uzyskanych w następnych latach (2015/16 r.) po roku będącym podstawą ustalania uprawnień. Kalkulator dochodów 2014 Koniec prezentacji


Pobierz ppt "Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google