Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak założyć organizację pozarządową?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak założyć organizację pozarządową?"— Zapis prezentacji:

1 Jak założyć organizację pozarządową?
PORADNIK DLA FUNDACJI opolelubelskie.pl

2 FUNDACJA Fundacją jest organizacja:
utworzona dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, utworzona przez fundatora, czyli osoby fizyczne – niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, bądź przez osoby prawne mające siedzibę w Polsce lub za granicą, które złożyły oświadczenie o ustanowieniu fundacji, nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Cechą charakterystyczną fundacji jest niedochodowość celu, dla którego została ona ustanowiona (realizacja celów nie może przynosić dochodów ani samej fundacji, ani fundatorom, wszelkie dochody muszą być przeznaczone na realizację celu fundacji). opolelubelskie.pl

3 KROKI REJESTRACJI FUNDACJI
Oświadczenie fundatora o ustanowieniu fundacji (akt fundacyjny). Ustalenie statutu. Wpis do rejestru KRS. opolelubelskie.pl

4 AKT FUNDACYJNY opolelubelskie.pl Fundacje mogą ustanawiać:
osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, osoby prawne mające siedzibę w Polsce lub za granicą. Osoby te muszą złożyć oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji w formie aktu notarialnego lub dopuszczalnej formy testamentu. Musi ono wykazać: cel fundacji, składniki majątkowe, przeznaczone na jego realizację. Jeśli jest więcej niż jeden fundator trzeba określić jaki majątek przekazuje każdy z fundatorów na rzecz fundacji. Fundacja, aby uzyskać osobowość prawną, musi zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. opolelubelskie.pl

5 ELEMENTY STATUTU FUNDACJI
Jest ustalany przez fundatora lub osobę do tego przez fundatora upoważnioną i musi być podpisany przez wszystkie osoby, które fundację ustanowiły. Statut i pełnomocnictwo do jego ustalenia muszą mieć formę pisemną. Elementy statutu: nazwa fundacji, siedziba fundacji, majątek fundacji, cele, zasady, formy i zakres jej działalności, skład i organizację Zarządu, sposób powoływania, obowiązki i uprawnienia tego organu oraz jego członków. opolelubelskie.pl

6 REJESTR W KRS opolelubelskie.pl
Złożenie wniosku o wpis do rejestru KRS w sądzie rejestrowym, w którego okręgu znajduje się siedziba fundacji, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od momentu podpisania oświadczenia o powołaniu fundacji. Wnioskodawcą może być fundator, bądź Zarząd fundacji. Wniosek należy złożyć na formularzu KRS-W20 wraz z formularzami uzupełniającymi i dokumentami: KRS-WK – obowiązkowy; w przypadku powołania organu nadzoru wewnętrznego należy złożyć dwa formularze: z członkami organu uprawnionego do reprezentacji (Zarząd), z członkami organu nadzoru wewnętrznego (zależnie od treści statutu, np. Rada Fundacji, Komisja Rewizyjna). formularz KRS-WM – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację. opolelubelskie.pl

7 WPIS DO REJESTRU KRS DODATKOWE DOKUMENTY:
oświadczenie o ustanowieniu fundacji (akt notarialny), statut (w dwóch egzemplarzach, a jeżeli obszar działania fundacji ograniczony jest do jednego województwa – w trzech egzemplarzach), uchwały o powołaniu organów fundacji oświadczenie wskazujące ministra właściwego do nadzoru (jeżeli zostało złożone). Dokumenty te powinny być złożone w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Fundacja otrzymuje osobowość prawną z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. opolelubelskie.pl


Pobierz ppt "Jak założyć organizację pozarządową?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google