Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak założyć organizację pozarządową? PORADNIK DLA FUNDACJI opolelubelskie.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak założyć organizację pozarządową? PORADNIK DLA FUNDACJI opolelubelskie.pl."— Zapis prezentacji:

1 Jak założyć organizację pozarządową? PORADNIK DLA FUNDACJI opolelubelskie.pl

2 FUNDACJA Fundacją jest organizacja: utworzona dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, utworzona dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, utworzona przez fundatora, czyli osoby fizyczne – niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, bądź przez osoby prawne mające siedzibę w Polsce lub za granicą, które złożyły oświadczenie o ustanowieniu fundacji, utworzona przez fundatora, czyli osoby fizyczne – niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, bądź przez osoby prawne mające siedzibę w Polsce lub za granicą, które złożyły oświadczenie o ustanowieniu fundacji, nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Cechą charakterystyczną fundacji jest niedochodowość celu, dla którego została ona ustanowiona (realizacja celów nie może przynosić dochodów ani samej fundacji, ani fundatorom, wszelkie dochody muszą być przeznaczone na realizację celu fundacji). Cechą charakterystyczną fundacji jest niedochodowość celu, dla którego została ona ustanowiona (realizacja celów nie może przynosić dochodów ani samej fundacji, ani fundatorom, wszelkie dochody muszą być przeznaczone na realizację celu fundacji). opolelubelskie.pl

3 KROKI REJESTRACJI FUNDACJI Oświadczenie fundatora o ustanowieniu fundacji (akt fundacyjny). Oświadczenie fundatora o ustanowieniu fundacji (akt fundacyjny). Ustalenie statutu. Ustalenie statutu. Wpis do rejestru KRS. Wpis do rejestru KRS. opolelubelskie.pl

4 AKT FUNDACYJNY Fundacje mogą ustanawiać: Fundacje mogą ustanawiać: osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, osoby prawne mające siedzibę w Polsce lub za granicą. osoby prawne mające siedzibę w Polsce lub za granicą. Osoby te muszą złożyć oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji w formie aktu notarialnego lub dopuszczalnej formy testamentu. Musi ono wykazać: Osoby te muszą złożyć oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji w formie aktu notarialnego lub dopuszczalnej formy testamentu. Musi ono wykazać: cel fundacji, cel fundacji, składniki majątkowe, przeznaczone na jego realizację. składniki majątkowe, przeznaczone na jego realizację. Jeśli jest więcej niż jeden fundator trzeba określić jaki majątek przekazuje każdy z fundatorów na rzecz fundacji. Jeśli jest więcej niż jeden fundator trzeba określić jaki majątek przekazuje każdy z fundatorów na rzecz fundacji. Fundacja, aby uzyskać osobowość prawną, musi zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja, aby uzyskać osobowość prawną, musi zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. opolelubelskie.pl

5 ELEMENTY STATUTU FUNDACJI Jest ustalany przez fundatora lub osobę do tego przez fundatora upoważnioną i musi być podpisany przez wszystkie osoby, które fundację ustanowiły. Jest ustalany przez fundatora lub osobę do tego przez fundatora upoważnioną i musi być podpisany przez wszystkie osoby, które fundację ustanowiły. Statut i pełnomocnictwo do jego ustalenia muszą mieć formę pisemną. Statut i pełnomocnictwo do jego ustalenia muszą mieć formę pisemną. Elementy statutu: Elementy statutu: nazwa fundacji, nazwa fundacji, siedziba fundacji, siedziba fundacji, majątek fundacji, majątek fundacji, cele, zasady, formy i zakres jej działalności, cele, zasady, formy i zakres jej działalności, skład i organizację Zarządu, sposób powoływania, obowiązki i uprawnienia tego organu oraz jego członków. skład i organizację Zarządu, sposób powoływania, obowiązki i uprawnienia tego organu oraz jego członków. opolelubelskie.pl

6 REJESTR W KRS Złożenie wniosku o wpis do rejestru KRS w sądzie rejestrowym, w którego okręgu znajduje się siedziba fundacji, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od momentu podpisania oświadczenia o powołaniu fundacji. Złożenie wniosku o wpis do rejestru KRS w sądzie rejestrowym, w którego okręgu znajduje się siedziba fundacji, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od momentu podpisania oświadczenia o powołaniu fundacji. Wnioskodawcą może być fundator, bądź Zarząd fundacji. Wnioskodawcą może być fundator, bądź Zarząd fundacji. Wniosek należy złożyć na formularzu KRS-W20 wraz z formularzami uzupełniającymi i dokumentami: Wniosek należy złożyć na formularzu KRS-W20 wraz z formularzami uzupełniającymi i dokumentami: KRS-WK – obowiązkowy; w przypadku powołania organu nadzoru wewnętrznego należy złożyć dwa formularze: KRS-WK – obowiązkowy; w przypadku powołania organu nadzoru wewnętrznego należy złożyć dwa formularze: 1.z członkami organu uprawnionego do reprezentacji (Zarząd), 2.z członkami organu nadzoru wewnętrznego (zależnie od treści statutu, np. Rada Fundacji, Komisja Rewizyjna). formularz KRS-WM – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację. formularz KRS-WM – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację. opolelubelskie.pl

7 WPIS DO REJESTRU KRS DODATKOWE DOKUMENTY: oświadczenie o ustanowieniu fundacji (akt notarialny), oświadczenie o ustanowieniu fundacji (akt notarialny), statut (w dwóch egzemplarzach, a jeżeli obszar działania fundacji ograniczony jest do jednego województwa – w trzech egzemplarzach), statut (w dwóch egzemplarzach, a jeżeli obszar działania fundacji ograniczony jest do jednego województwa – w trzech egzemplarzach), uchwały o powołaniu organów fundacji uchwały o powołaniu organów fundacji oświadczenie wskazujące ministra właściwego do nadzoru (jeżeli zostało złożone). oświadczenie wskazujące ministra właściwego do nadzoru (jeżeli zostało złożone). Dokumenty te powinny być złożone w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Dokumenty te powinny być złożone w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Fundacja otrzymuje osobowość prawną z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Fundacja otrzymuje osobowość prawną z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. opolelubelskie.pl


Pobierz ppt "Jak założyć organizację pozarządową? PORADNIK DLA FUNDACJI opolelubelskie.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google