Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: Gimnazjum Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Iławie ID grupy: 96/102 _P_G1 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa Semestr/rok szkolny: II semestr - 2009/2010

3 KRÓTKA HISTORIA UNII EUROPEJSKIEJ 1. Ojcowie integracji europejskiej 2. Traktaty – podstawa demokratycznej współpracy opartej na prawie 3. Rozszerzenie: od 6 do 27 państw 4. 23 języki urzędowe 5. Symbole UE 6. Unia Europejska: 500 milionów ludzi w 27 państwach

4 OJCOWIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Konrad Adenauer Robert Schuman Winston Churchill Alcide De Gasperi Jean Monnet

5 TRAKTATY – PODSTAWA DEMOKRATYCZNEJ WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA PRAWIE 1952 Europejska Wspólnota Węgla i Stali 1958 Traktaty rzymskie: Europejska Wspólnota Gospodarcza Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM) 1987 Jednolity Akt Europejski: jednolity rynek 1993 Traktat o Unii Europejskiej – traktat z Maastricht 1999 Traktat z Amsterdamu 2003 Traktat z Nicei 2009 Traktat z Lizbony

6 ROZSZERZENIE: OD 6 DO 27 PAŃSTW 1952 1973 19811986 1990 1995 2004 2007

7 23 JĘZYKI URZĘDOWE

8 SYMBOLE UE flaga europejska hymn europejski 9 maja Dzień Europy Motto UE zjednoczona w różnorodności Syriusz

9 UNIA EUROPEJSKA: 500 MILIONÓW LUDZI W 27 PAŃSTWACH Państwa członkowskie UE Kraje kandydujące

10 ZAKRES DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ

11 Filar I unia gospodarcza i walutowa, rynek wewnętrzny oraz wspólna waluta uro, ochrona środowiska Filar II Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, wspólna polityka obronna Filar III polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, Unia Europejska

12 I FILAR– UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA 1. Główne traktaty 2. Jednolity rynek wewnętrzny 3. Wspólna waluta – euro 4. Wspólna polityka rolna 5. Ochrona zdrowia i środowisko 6. Polityka spójności 7. Fundusze europejskie w naszym mieście 8. Mapa inwestycji z funduszy unijnych realizowanych w Iławie

13 GŁÓWNE TRAKTATY 1958r.- Traktaty Rzymskie. 1952r.- Europejska Wspólnota Węgla i Stali.

14 1.Utworzenie obszaru bez granic wewnętrznych. 2.Umocnienie spójności gospodarczej i społecznej.

15 JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY Obszar bez granic wewnętrznych, na którym zapewniony jest przepływ: towarów usług osób kapitału

16 WSPÓLNA WALUTA - EURO w grudniu 1995 w Madrycie wspólnej walucie UE nadano nazwę euro 1 stycznia 2002 roku nastąpiło zastąpienie walut państw członkowskich strefy euro monetami i banknotami euro Europejski Bank Centralny we Frankfurcie.

17 JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY Jednolity rynek przyczynił się do: znacznego obniżenia cen wielu produktów i usług, w tym dostępu do Internetu i cen biletów lotniczych 40% spadku cen połączeń telefonicznych w okresie 2000- 2006 powstania 2,8 miliona nowych miejsc pracy

18 EURO – WSPÓLNA EUROPEJSKA WALUTA Kraje strefy euro Kraje, które nie wprowadziły euro W chwili obecnej członkami Unii Gospodarczej i Walutowej jest 16 z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej

19 WSPÓLNA WALUTA - EURO Obowiązuje w całej strefie euro Monety: wspólny awers, rewers zaprojektowany przez poszczególne kraje Banknoty: nie ma symboli krajowych

20 WSPÓLNA POLITYKA ROLNA Obejmuje: rolnictwo, leśnictwo, uprawę winorośli oraz ogrodnictwo wspiera finansowo rolników współfinansuje projekty inwestycyjne i modernizacyjne w rolnictwie i na obszarach wiejskich

21 OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA Cele UE w zakresie ochrony środowiska ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego ochrona zdrowia człowieka wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwiązywania regionalnych i światowych problemów środowiska racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych

22 OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA Działania UE mają zapewnić nam: bardziej czystą wodę mniej kwaśnych deszczy benzynę bezołowiową darmowe i bezpieczne pozbywanie się starych urządzeń elektrycznych surowe przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności więcej gospodarstw organicznych i nastawionych na jakość bardziej skuteczne ostrzeżenia na paczkach papierosów rejestrację chemikaliów i nadzór nad nimi (REACH) © Van Parys Media

23 POLITYKA SPÓJNOŚCI W latach 2007-2013 na rozwój infrastruktury i biznesu, ochronę środowiska i szkolenie pracowników w uboższych regionach UE przeznaczona zostanie kwota 347 mld euro Fundusze strukturalne Fundusz spójności 2004-20062007-2013

24 FUNDUSZE EUROPEJSKIE W NASZYM MIEŚCIE przebudowa ulicy Sienkiewicza przebudowa drogi powiatowej oraz ulic Dąbrowskiego i Zalewskiej

25 FUNDUSZE EUROPEJSKIE W NASZYM MIEŚCIE aleja Jana Pawła II budowa sceny i zadaszenia iławskiego amfiteatru

26 FUNDUSZE EUROPEJSKIE W NASZYM MIEŚCIE modernizacja iławskiego kina budowa miejskiego basenu krytego

27 FUNDUSZE EUROPEJSKIE W NASZYM MIEŚCIE budowa Grand Hotelu TIFFI 5* budowa Obwodnicy Północnej w Iławie

28 FUNDUSZE EUROPEJSKIE W NASZYM MIEŚCIE budowa skrzydła iławskiego szpitala ul. Szeptyckiego

29 MAPA INWESTYCJI Z FUNDUSZY UNIJNYCH REALIZOWANYCH W IŁAWIE inwestycje zrealizowane inwestycje w trakcie realizacji

30 II FILAR - WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA, BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY 1. Zadania UE w ramach wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony 2. Przewodniczący Komisji Europejskiej 3. Wysoki przedstawiciel unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

31 ZADANIA UE W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ, BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY prowadzi pomoc na rzecz rozwoju oraz udziela pomoc humanitarną UE prowadzi misje pokojowe i pomaga w odbudowie zniszczonych przez wojnę krajów UE koordynuje politykę zagraniczną oraz bezpieczeństwa zewnętrznego i obrony państw członkowskich Unii Europejskiej

32 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI EUROPEJSKIEJ José Manuel Durão Barroso - obecny szef Komisji Europejskiej jest oficjalną "głową" Unii, reprezentując ją w kontaktach międzynarodowych

33 WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Catherine Margaret Ashton prowadzi WPZiB oraz WPBiO czuwa nad spójnością działań zewnętrznych Unii

34 III FILAR - POLITYKA SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych 2. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 3. Europol 4. Cepol 5. Eurojust

35 WSPÓŁPRACA POLICYJNA I SĄDOWA W SPRAWACH KARNYCH koncentruje swoje działania na: zwalczaniu problemów imigracji międzynarodowej przestępczości zorganizowanej terroryzmu

36 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 27 niezależnych sędziów, po jednym z każdego kraju UE

37 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI kontroluje legalność aktów prawnych Unii Europejskiej czuwa nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z traktatów

38 EUROPOL Zapewnia ściślejszą i bardziej efektywną współpracę w zakresie zapobiegania i zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej w zakresie: handlu narkotykami; terroryzmu; sieci przemytu nielegalnych imigrantów; nielegalnego handlu pojazdami; handlu ludźmi, w tym pornografii dziecięcej; fałszowania pieniędzy i innych środków płatniczych; handlu substancjami radioaktywnymi i materiałami jądrowymi; siedziba agencji Europol w Hadze

39 CEPOL udzielanie pomocy w międzynarodowych szkoleniach wyższych funkcjonariuszy policji z państw UE agencja Unii Europejskiej ds. współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych

40 EUROJUST koordynuje działania prokuratur krajowych państw UE walczy z przestępczością zorganizowaną na terenie UE

41 SZEŚĆ LAT POLSKI W UE – DOKONANIA I ZANIEDBANIA

42 SZEŚĆ LAT POLSKI W UE – DOKONANIA Od 2009 roku Polska jest największym w Europie odbiorcą funduszy strukturalnych i spójnościowych. Od 2004 r. uzyskaliśmy z UE 21,4 mld euro. Otwarcie rynków na polskie towary i usługi. Ok. 80 proc. całego polskiego eksportu przypada obecnie na państwa UE. Spadek bezrobocia. Polacy pracujący za granicą przesłali do kraju ponad 24,7 mld euro. Wyższa efektywność i standardy pracy.

43 sześć lat Polski w UE – dokonania PKB na głowę przeciętnego Polaka wzrosło o 38 proc., z 10,1 do 14 tys. euro. Rozwój turystyki. Wyraźne zwiększenie dochodowości produkcji rolnej. Poprawiła się ochrona środowiska. Wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Podwyższenie jakości polskiej edukacji (SOCRATES- COMENIUS lub COMENIUS) Coraz większa liczba studentów studiująca za (ERAZMUS)

44 SZEŚĆ LAT POLSKI W UE – ZANIEDBANIA Słaba innowacyjność – niskie nakłady finansowe na nowe technologie, usługi, sposób organizacji pracy. Słabe dostosowywanie ustawodawstwa do prawa obowiązującego w UE. Słabe wykorzystanie dotacji z funduszu spójności.

45 SZANSE I ZAGROŻENIA DLA POLSKI NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ JAKO CZŁONKA UNII EUROPEJSKIEJ

46 SZANSE Z 42,5 mld euro zarezerwowanych na fundusze strukturalne i spójnościowe w budżecie UE na rok 2011 ponad 10 mld euro może przypaść Polsce. Znaczne zbliżenie się Polski do standardów europejskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, pracy, zdrowia i edukacji. Możliwość przystąpienia do strefy euro w 2012 r. Zwiększenie znaczenia i prestiżu naszego kraju podczas polskiej Prezydencji Radze Unii Europejskiej w 2011 roku. Wzmocnienie polskiej gospodarki dzięki zwiększeniu nakładów na innowacyjność.

47 ZAGROŻENIA Zrzeczenie się częściowej suwerenności regionów objętych wspólną polityką UE. Wyższość prawa unijnego nad prawem krajowym. Zbyt małe dotacje z funduszy unijnych ze względu na katastrofalną sytuację gospodarczą w Grecji (pakiet pomocowy dla Grecji to 110 mld euro).

48 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google