Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Gimnazjum Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Iławie ID grupy: 96/102 _P_G1 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa Semestr/rok szkolny: II semestr /2010

3 Krótka historia unii europejskiej
Ojcowie integracji europejskiej Traktaty – podstawa demokratycznej współpracy opartej na prawie Rozszerzenie: od 6 do 27 państw 23 języki urzędowe Symbole UE Unia Europejska: 500 milionów ludzi w 27 państwach

4 Ojcowie integracji europejskiej
Konrad Adenauer Alcide De Gasperi Winston Churchill Robert Schuman Jean Monnet

5 Traktaty – podstawa demokratycznej współpracy opartej na prawie
1958 Traktaty rzymskie: Europejska Wspólnota Gospodarcza Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM) 1952 Europejska Wspólnota Węgla i Stali 2009 Traktat z Lizbony 1987 Jednolity Akt Europejski: jednolity rynek 1993 Traktat o Unii Europejskiej – traktat z Maastricht 2003 Traktat z Nicei 1999 Traktat z Amsterdamu

6 Rozszerzenie: od 6 do 27 państw
1973 1952 1981 1986 1990 1995 2004 2007

7 23 języki urzędowe

8 Symbole UE Syriusz hymn europejski flaga europejska
9 maja − Dzień Europy Motto UE − zjednoczona w różnorodności

9 Unia Europejska: 500 milionów ludzi w 27 państwach
Państwa członkowskie UE Kraje kandydujące

10 zakres działania Unii Europejskiej

11 polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych,
Unia Europejska Filar I unia gospodarcza i walutowa, rynek wewnętrzny oraz wspólna waluta €uro, ochrona środowiska Filar II Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, wspólna polityka obronna Filar III polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych,

12 I FILAR– unia gospodarcza I WALUTOWA
Główne traktaty Jednolity rynek wewnętrzny Wspólna waluta – euro Wspólna polityka rolna Ochrona zdrowia i środowisko Polityka spójności Fundusze europejskie w naszym mieście Mapa inwestycji z funduszy unijnych realizowanych w Iławie

13 Główne traktaty 1952r.- Europejska Wspólnota Węgla i Stali.
1958r.- Traktaty Rzymskie.

14 Traktat z Maastricht 1992 r. Traktat z Maastricht
Utworzenie obszaru bez granic wewnętrznych. Umocnienie spójności gospodarczej i społecznej.

15 Jednolity rynek wewnętrzny
Obszar bez granic wewnętrznych, na którym zapewniony jest przepływ: towarów usług osób kapitału

16 Wspólna waluta - euro w grudniu 1995 w Madrycie wspólnej walucie UE nadano nazwę euro 1 stycznia 2002 roku nastąpiło zastąpienie walut państw członkowskich strefy euro monetami i banknotami euro Europejski Bank Centralny we Frankfurcie.

17 Jednolity rynek wewnętrzny
Jednolity rynek przyczynił się do: znacznego obniżenia cen wielu produktów i usług, w tym dostępu do Internetu i cen biletów lotniczych 40% spadku cen połączeń telefonicznych w okresie powstania 2,8 miliona nowych miejsc pracy

18 Euro – wspólna europejska waluta
W chwili obecnej członkami Unii Gospodarczej i Walutowej jest 16 z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej Kraje strefy euro Kraje, które nie wprowadziły euro

19 Wspólna waluta - euro Obowiązuje w całej strefie euro
4Monety: wspólny awers, rewers zaprojektowany przez poszczególne kraje 4Banknoty: nie ma symboli krajowych

20 wspólna polityka rolna
Obejmuje: rolnictwo, leśnictwo, uprawę winorośli oraz ogrodnictwo wspiera finansowo rolników współfinansuje projekty inwestycyjne i modernizacyjne w rolnictwie i na obszarach wiejskich

21 Ochrona zdrowia i środowiska
ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego ochrona zdrowia człowieka wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwiązywania regionalnych i światowych problemów środowiska Cele UE w zakresie ochrony środowiska racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych

22 Ochrona zdrowia i środowiska
Działania UE mają zapewnić nam: 4 bardziej czystą wodę 4 mniej kwaśnych deszczy 4 benzynę bezołowiową 4 darmowe i bezpieczne pozbywanie się starych urządzeń elektrycznych 4 surowe przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności 4 więcej gospodarstw organicznych i nastawionych na jakość 4 bardziej skuteczne ostrzeżenia na paczkach papierosów 4 rejestrację chemikaliów i nadzór nad nimi (REACH) © Van Parys Media

23 Polityka spójności Fundusze strukturalne
W latach na rozwój infrastruktury i biznesu, ochronę środowiska i szkolenie pracowników w uboższych regionach UE przeznaczona zostanie kwota mld euro Fundusze strukturalne Fundusz spójności

24 Fundusze europejskie w naszym mieście
przebudowa ulicy Sienkiewicza przebudowa drogi powiatowej oraz ulic Dąbrowskiego i Zalewskiej

25 Fundusze europejskie w naszym mieście
aleja Jana Pawła II budowa sceny i zadaszenia iławskiego amfiteatru

26 Fundusze europejskie w naszym mieście
modernizacja iławskiego kina budowa miejskiego basenu krytego

27 Fundusze europejskie w naszym mieście
budowa Grand Hotelu TIFFI 5* budowa Obwodnicy Północnej w Iławie

28 Fundusze europejskie w naszym mieście
budowa skrzydła iławskiego szpitala ul. Szeptyckiego

29 Mapa inwestycji z funduszy unijnych realizowanych w Iławie
inwestycje zrealizowane inwestycje w trakcie realizacji

30 II filar - Wspólna Polityka Zagraniczna, Bezpieczeństwa i obrony
Zadania UE w ramach wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Przewodniczący Komisji Europejskiej Wysoki przedstawiciel unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

31 Zadania UE w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej, Bezpieczeństwa i obrony
UE koordynuje politykę zagraniczną oraz bezpieczeństwa zewnętrznego i obrony państw członkowskich Unii Europejskiej prowadzi pomoc na rzecz rozwoju oraz udziela pomoc humanitarną UE prowadzi misje pokojowe i pomaga w odbudowie zniszczonych przez wojnę krajów

32 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI EUROPEJSKIEJ
José Manuel Durão Barroso - obecny szef Komisji Europejskiej jest oficjalną "głową" Unii, reprezentując ją w kontaktach międzynarodowych

33 WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA
Catherine Margaret Ashton prowadzi WPZiB oraz WPBiO czuwa nad spójnością działań zewnętrznych Unii

34 III filar - polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych Europejski Trybunał Sprawiedliwości Europol Cepol Eurojust

35 Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych
koncentruje swoje działania na: zwalczaniu problemów imigracji międzynarodowej przestępczości zorganizowanej terroryzmu

36 Europejski TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI
27 niezależnych sędziów, po jednym z każdego kraju UE

37 Europejski TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI
kontroluje legalność aktów prawnych Unii Europejskiej czuwa nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z traktatów czuwa nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z traktatów

38 Europol Zapewnia ściślejszą i bardziej efektywną współpracę w zakresie zapobiegania i zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej w zakresie: siedziba agencji Europol w Hadze handlu narkotykami; terroryzmu; sieci przemytu nielegalnych imigrantów; nielegalnego handlu pojazdami; handlu ludźmi, w tym pornografii dziecięcej; fałszowania pieniędzy i innych środków płatniczych; handlu substancjami radioaktywnymi i materiałami jądrowymi;

39 Cepol agencja Unii Europejskiej ds. współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych udzielanie pomocy w międzynarodowych szkoleniach wyższych funkcjonariuszy policji z państw UE

40 Eurojust walczy z przestępczością zorganizowaną na terenie UE
koordynuje działania prokuratur krajowych państw UE

41 SZEŚĆ LAT POLSKI W UE – DOKONANIA I ZANIEDBANIA

42 sześć lat Polski w UE – dokonania
Od 2009 roku Polska jest największym w Europie odbiorcą funduszy strukturalnych i spójnościowych. Od 2004 r. uzyskaliśmy z UE 21,4 mld euro. Otwarcie rynków na polskie towary i usługi. Ok. 80 proc. całego polskiego eksportu przypada obecnie na państwa UE. Spadek bezrobocia. Polacy pracujący za granicą przesłali do kraju ponad 24,7 mld euro. Wyższa efektywność i standardy pracy.

43 sześć lat Polski w UE – dokonania
PKB na głowę przeciętnego Polaka wzrosło o 38 proc., z 10,1 do 14 tys. euro. Rozwój turystyki. Wyraźne zwiększenie dochodowości produkcji rolnej. Poprawiła się ochrona środowiska. Wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Podwyższenie jakości polskiej edukacji (SOCRATES- COMENIUS” lub „COMENIUS”) Coraz większa liczba studentów studiująca za (ERAZMUS)

44 sześć lat Polski w UE – zaniedbania
Słaba innowacyjność – niskie nakłady finansowe na nowe technologie, usługi, sposób organizacji pracy. Słabe dostosowywanie ustawodawstwa do prawa obowiązującego w UE. Słabe wykorzystanie dotacji z funduszu spójności.

45 szanse i zagrożenia dla Polski na najbliższą przyszłość jako członka Unii Europejskiej

46 Szanse Z 42,5 mld euro zarezerwowanych na fundusze strukturalne i spójnościowe w budżecie UE na rok ponad 10 mld euro może przypaść Polsce. Znaczne zbliżenie się Polski do standardów europejskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, pracy, zdrowia i edukacji. Możliwość przystąpienia do strefy euro w 2012 r. Zwiększenie znaczenia i prestiżu naszego kraju podczas polskiej Prezydencji Radze Unii Europejskiej w 2011 roku. Wzmocnienie polskiej gospodarki dzięki zwiększeniu nakładów na innowacyjność.

47 Zagrożenia Zrzeczenie się częściowej suwerenności regionów objętych wspólną polityką UE. Wyższość prawa unijnego nad prawem krajowym.  Zbyt małe dotacje z funduszy unijnych ze względu na katastrofalną sytuację gospodarczą w Grecji (pakiet pomocowy dla Grecji to 110 mld euro).

48


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google