Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni ID grupy: 97_86_P_G1 Opiekun: Anna Chęcińska Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni ID grupy: 97_86_P_G1 Opiekun: Anna Chęcińska Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat."— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni ID grupy: 97_86_P_G1 Opiekun: Anna Chęcińska Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Pozyskiwanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej Semestr/rok szkolny: IV/

3 PLAN PREZENTACJI Bilans Dotacje
5 Sposobów na zdobycie pieniędzy na własną firmę Oferta kredytowa banków dla przedsiębiorczych Start-up naszym pomysłem na własną firmę Oferta Urzędów Pracy Formularze Bibliografia

4 BILANS, Kapitały firmy jako składnik bilansu

5 BILANS Bilans to dwustronne zestawienie wartości zasobów majątkowych, czyli aktywów, oraz źródeł ich finansowania, czyli pasywów, sporządzony na określony dzień i w określonej formie.

6 PODSTAWOWE POJĘCIA - PASYWA
Kapitał podstawowy zwany powierzonym, stanowi różnowartość wniesionych przez właściciela (właścicieli) jednostki środków pieniężnych, a także wniesione wkłady rzeczowe (aporty). Pozostałe kapitały (fundusze) to tzw. kapitały samofinansowania – tworzone są z wygospodarowanego w toku działalności zysku, z dopłat wspólników lub innych źródeł. Zysk (strata) z lat ubiegłych to kwota niepodzielnego zysku z lat ubiegłych lub niepokryta strata bilansowa. Zysk (strata) netto to wyrażony w mierniku pieniężnym wynik finansowy działalności jednostki gospodarczej osiągnięty za dany okres.

7 Wynik finansowy może być: - dodatni – wówczas określa się go mianem zysku netto – zysk ten powiększa kapitał własny, - ujemny – wówczas określa się go mianem straty netto – strata ta pomniejsza kapitał własny,

8 I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE Stanowią równowartość: - środków wniesionych przez założyciela w momencie założenia jednostki - środków wygospodarowanych przez jednostkę w toku jej działalności OBCE = ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Zwane kapitałami obcymi, stanowią wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki

9 Dotacje

10 Według badań Polacy coraz wcześniej decydują się na założenie własnej firmy. Tym niemniej ciężko jest założyć firmę, jeśli nie posiada się funduszy na najpotrzebniejsze wydatki. Dzięki funduszom europejskim możliwe jest otrzymanie dotacji.

11 Wszyscy, którzy planują otworzyć własną firmę powinni zapoznać się z programami dla nich przeznaczonymi. Przygotowane zostały programy, które opisują kto i na co może otrzymać dotację. GDZIE PO DOTACJE W 2011 ROKU

12 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ

13 Do 2013 roku można korzystać z następujących programów Unii Europejskiej:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka wspieranie działalności gospodarczej z zakresu nowych technologii Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 311 Wybór programu jest uzależniony od aktualnej sytuacji, wieku i statusu wnioskodawcy a także miejsca realizacji inwestycji.

14 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Finansowanie działalności może przez Unie Europejską odbywać się w różnoraki sposób. Należy jednak zawsze złożyć wniosek i spełniać pewne wymogi bez których dofinansowanie inwestycji jest niemożliwe. Finansowanie działalności przez dotacje unijne są znacznie bardziej opłacalne dla przedsiębiorstw niż zaciąganie kredytów inwestycyjnych w bankach. Są one bowiem bezzwrotne. Firma nie musi bowiem spłacać udzielonej jej pożyczki.

15 WARTO WIEDZIEĆ Co to jest dotacja? Bezzwrotna pomoc finansowa. Zazwyczaj jest to refundacja kosztów, które beneficjent już poniósł. Oznacza to, że na realizację projektów należy najpierw wyłożyć 100% środków z własnej kieszeni; cześć tej kwoty może oczywiście pochodzić z kredytu. Dopiero później beneficjent otrzymuje zwrot określonej części kosztów.

16 Dotacja udzielana jest bez żadnego oprocentowania

17 KTO PRZYDZIELA DOTACJE?
Dotacji udziela administracja lokalna i centralna, Unia Europejska oraz pewna liczba innych instytucji. Dotacje przyznawane są zwykle na projekty wspierające politykę instytucji ustanawiającej dotację. Rzadko otrzymuje się całą kwotę z góry. Dotacja wypłacana jest zwykle w ratach, a jej wysokość i termin wypłacenia ustalany jest indywidualnie. Wypłata ostatniej transzy zwykle następuje po ostatecznym rozliczeniu projektu.

18 Nie pobierane są koszty za złożenie wniosku ani doradztwo
Nie pobierane są koszty za złożenie wniosku ani doradztwo. Wszystko jest niejako za darmo. Jedne koszty które mogą ponieść firmy to koszty związane z przygotowaniem odpowiednich dokumentów. Są to jednak koszty nieuniknione w każdym przypadku i stosunkowo bardzo niskie.

19 CO FINANSUJĄ FUNDUSZE UNIJNE
Dotacje europejskie nie wolno pozyskać na koszty operacyjne. Koszty operacyjne to między innymi koszty związane z zakupem surowców bądź produktów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej firmy.

20 Starając się o finansowanie działalności ze środków Unii Europejskiej koniecznie należy wystosować się do konkretnych przedsięwzięć. Może to już być np. zakup sprzętu komputerowego, maszyn, urządzeń, linii technologicznych, systemów informatycznych etc.

21 ETAPY POZYSKIWANIA DOTACJI
Wybór odpowiedniego programu Przygotowanie dokumentacji Złożenie projektu (wniosku, biznesplanu) Pozytywna decyzja w sprawie przyznania dotacji Podpisywanie umowy Realizacja projektu Rozliczenie projektu. (Uzależnione jest to jednak od konkretnego działania/programu)

22 Do roku 2013 na finansowanie działalności gospodarczych z funduszy unijnych zostanie przekazanych co najmniej 12 miliardów złotych! Dotacje unijne przeznaczone się głównie dla zmniejszenia współczynnika bezrobocia. Z funduszy skorzystają również młodzi ludzie kończący właśnie edukację. 12 mld!!! BEZROBOCIE

23 Największe ilość tych sum zostanie przekazanych do regionów o najmniejszym współczynniku przedsiębiorczości. Fundusze unijne zapewniają więc spore możliwości. Warto więc starać się o któryś z nich prowadząc własną działalność. Bezzwrotne dotacje są możliwością nie tylko dla firm, ale także dla osób prywatnych posiadających pewną idee chcąc wejść na rynek.

24 Najkorzystniej warto starać się o dotacje unijne dla przedsiębiorstw w regionach.
Dla nowo powstających firm, regiony zapewniają spore możliwości. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (programy zarządzane przez urzędy marszałkowskie) finansowanie mają prawo otrzymać projekty odnoszące się do zakupu wyposażenia koniecznego do rozwoju (również prowadzenia) działalności gospodarczej, rozbudowy istniejącego już przedsiębiorstwa, nabycia prosperującej firmy, wykorzystania technologii informatycznych etc.

25 DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
O bezzwrotną dotację mogą ubiegać się osoby, które przez 12 miesięcy przed przystąpieniem do programu nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej. Z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie można skorzystać, jeśli ma się zarejestrowaną firmę, chociażby przez jeden dzień. Dla takich przedsiębiorców istnieją dotacje dla firm już istniejących. Ponadto nie zalegają z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie administracyjne bądź egzekucyjne dotyczące zaległych zobowiązań.

26 WSPARCIE UNIJNE Z URZĘDU PRACY SKIEROWANE JEST PRZEDE WSZYSTKIM DO:

27 osób które mają trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy i pozostają bezrobotnymi przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu dwóch ostatnich lat, kobiet (w tym powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowaniem dziecka), osób do 25 roku życia, osób po 45 roku życia, osób zamieszkujących gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, osób niepełnosprawnych, osób zamieszkujących miasta do 25 tys. mieszkańców, które chcą podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą.

28 Weksel jako forma zabezpieczenia zwrotu środków

29 Dwóch poręczycieli gwarancją zwrotu kosztów

30 SPOSOBÓW NA ZDOBYCIE PIENIĘDZY NA WŁASNĄ FIRMĘ
5 SPOSOBÓW NA ZDOBYCIE PIENIĘDZY NA WŁASNĄ FIRMĘ

31 ZGŁOŚ SIĘ PO UNIJNĄ DOTACJĘ NA WŁASNY BIZNES
1 Bezzwrotna dotacja na własny biznes przysługuje osobie fizycznej, która w okresie ostatniego roku nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej. Jednorazowo można otrzymać 40 tys. zł. A przez 6 miesięcy dodatkowo równowartość płacy minimalnej (1317 zł) na bieżącą działalność firmy. Dotacje są przyznawane na podstawie oceny biznesplanu, który musi przygotować każdy uczestnik projektu. Działalność gospodarczą trzeba utrzymać co najmniej przez rok.

32 SKORZYSTAJ Z POMOCY DLA ZWALNIANYCH
2 SKORZYSTAJ Z POMOCY DLA ZWALNIANYCH Osoby, które utraciły pracę z przyczyn zależnych od pracodawcy, mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na własny biznes, uczestnicząc w tzw. programach outplacementu są one realizowane w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekty realizują tzw. Operatorzy wybierani w konkursach przez wojewódzkie urzędy pracy lub urzędy marszałkowskie.

33 ZŁÓŻ WNIOSEK O UTWORZENIE FIRMY NA WSI
3 Własną firmę na wsi można założyć za pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do 2013 roku na ten cel są dostępne ponad 4 mld zł. O pomoc może się ubiegać osoba, która nie podlega ubezpieczeniu w KRUS i zamierza otworzyć działalność gospodarczą na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców. Warunkiem otrzymania pomocy jest utworzenie i utrzymanie co najmniej przez 2 lata nowych miejsc pracy.

34 SKORZYSTAJ Z PIENIĘDZY Z PROGRAMU LEADER
4 SKORZYSTAJ Z PIENIĘDZY Z PROGRAMU LEADER Mieszkańcy wsi lub małych miasteczek mogą założyć firmę za unijne pieniądze pochodzące z programu LEADER. Pieniądze są dzielone pomiędzy początkujących przedsiębiorców przez tzw. Lokalne grupy działania (LGD). W całym kraju jest ich ponad 300. Sprawdź jaka grupa LGD obejmuje zasięgiem miejscowość, w której jesteś zameldowany. Informacje na ten temat można uzyskać w gminie. Refundowane jest 50% wydatków poniesionych na uruchomienie własnej działalności. O pomoc może także ubiegać się osoba fizyczna nieubzpieczona w KRUS, zamieszkująca na wsi, lub w mieście do 5 tysięcy mieszkańców. Żeby otrzymać refundację kosztów, trzeba utworzyć i utrzymać co najmniej dwa lata nowe miejsca pracy – co najmniej jedno przypadające na każde 100 tysięcy zł. otrzymanej pomocy, a jej maksymalny limit t0 300 tysięcy

35 POŻYCZ PIENIĄDZE Z INICJATYWY JEREMIE
5 POŻYCZ PIENIĄDZE Z INICJATYWY JEREMIE Celem Inicjatywy JEREMIE jest poprawa wykorzystania oraz zwiększenie efektywności środków przeznaczanych na wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W Polsce Inicjatywa JEREMIE nie stanowi dodatkowych środków z Unii Europejskiej, ale wyodrębniona jest ze środków w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości. Polska jest jedynym spośród nowych członków UE, który zdecydował się na wdrożenie programu na szczeblu regionalnym.

36 Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w ramach RPO – regionalnego programu operacyjnego woj. dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na realizacje inicjatywy JEREMIE w Polsce to kwota około 320 mln euro. Poniższy wykres przedstawia rozkład środków w poszczególnych województwach. W naszym województwie (wielkopolska) przedsiębiorcy najwyraźniej bardzo chętnie zakładają firmy poprzez fundusze Jaremie 

37 UNIA EUROPEJSKA UDZIELAJĄC WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCOM STAWIA IM OKREŚLONE WARUNKI DO SPEŁNIENIA. ICH NIEDOTRZYMANIE  SKUTKUJE ZWROTEM POZYSKANEJ DOTACJI.

38 Oferta kredytowa banków dla przedsiębiorczych

39 SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA WSPÓŁFINANSOWANIE?
Kredyt inwestycyjny jest to kredyt udzielany zwykle na dłuższy okres czasu, a wykorzystywany na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej. Kredyt inwestycyjny jest używany głównie do nabycia, lub rozbudowy środków trwałych. Warunkiem nabycia takiego kredytu jest przedstawienie efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, przewidywanych zysków, dobrego planu wykorzystania takiego kredytu.

40 Wiele banków oferuje w swojej ofercie atrakcyjne kredyty inwestycyjne
Wiele banków oferuje w swojej ofercie atrakcyjne kredyty inwestycyjne. O ich wyborze decyduje: maksymalny okres spłaty możliwość uzgodnienia karencji w spłacie kapitału wysokość wymaganego wkładu własnego przy realizacji inwestycji oprocentowanie kredytu procedura przyznania kredytu wymagane zabezpieczenia kredytu Bank Bank Bank

41 Oferta kredytowa banków dla przedsiębiorczych
Kredyt w PKO Expander kredyty Santander kredyt Millenium kredyt BZWBK kredyt Citibank kredyt Kredyt w Mbank Multibank kredyt Open kredyt Deutsche Bank kredyty Notus kredyty Dombank kredyty Dominet Bank kredyty Fortis kredyt GE kredyt Getin kredyty Gold Finance Volkswagen kredyt

42 Start-up naszym pomysłem na własną firmę

43 START-UP Start-up jest nazwą stosowaną do określenie młodych przedsiębiorstw działających w internecie. Niewątpliwie sieć internetowa znacznie zrewolucjonizowała komunikowanie się. Dlatego od chwili powstania Internetu na zawsze zmieniły się również możliwości wspierania biznesu.

44 START-UP Do ich cech charakterystycznych zalicza się:
niskie koszty rozpoczęcia działalności, wysokie ryzyko, potencjalnie wyższy w stosunku do "standardowych" przedsięwzięć zwrot z inwestycji.

45 START-UP Jedną z metod finansowania projektów rozpoczynanych jako start-up jest korzystanie z funduszy venture capital lub z pomocy aniołów biznesu. Momentem, w którym firma przestaje być uważana za start-up może być osiągnięcie zysku, fuzja lub przejęcie. Przykładami projektów, które rozpoczynały jako start-up są m.in. Facebook, Google czy Nasza klasa.

46 Venture Capital – średnio- i długoterminowy kapitał inwestycyjny charakteryzujący się dużym stopniem ryzyka, ale mogący w przyszłości przynieść wysokie zyski. Jest to forma finansowania innowacyjnych, a przez to obarczonych ryzykiem projektów inwestycyjnych przez kapitał zewnętrzny. Venture capitals zarządzają pewną pulą środków innych kapitałodawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu.

47 ANIOŁ BIZNESU Anioł biznesu z angielskiego business angel w Europie, w Ameryce stosowany jest termin angel investor. Anioł to samodzielna zamożna osoba udzielająca swój kapitał na rozruch innych przedsiębiorstw. W zamian dostaje udziały w firmie. Anioły biznesu tym również się od venture capitals, że zawsze inwestują własne fundusze.

48 ANIOŁ BIZNESU Mogą to robić w dowolny sposób i nie określają ich żadne szczególne zasady. Środki zgromadzone zostają w pełni profesjonalnym funduszu. W Polsce działa mała ale wciąż rosnąca grupa business angel, łączą się w celu wymieniania doświadczeń i połączenia puli inwestowanych kapitałów.

49 ANIOŁ BIZNESU Polska grupa aniołów to między innymi Lewiatan Business Angels w skrócie LBA. Jest to największa w Polsce sieć Aniołów Biznesu. Grupa przede wszystkim zajmuje się spokrewnieniem atrakcyjnych projektów inwestycyjnych z inwestorami szukającymi ciekawych projektów posiadającymi wielki potencjał wzrostu.

50 ANIOŁ BIZNESU Środki oferowane przez aniołów biznesu wypełniają lukę kapitałową dla nowych przyszłych przedsiębiorców.

51 Startup to możliwość dla wielu którzy są ambitni, pracowici i chcą dobrze zarobić. Dlatego anioły biznesu czy nawet fundusze venture capital są tak bardzo ważne na starcie.

52 FUNDUSZ MIKRO Został założony w 1994 roku przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości by promować rozwój małych przedsiębiorców. Jest wiodącym przedsięwzięciem w zakresie mikrofinansowania w Polsce i największym w Europie Środkowej.

53 Celem Funduszu Mikro jest wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorczości poprzez udostępnianie kapitału w formie pożyczek właścicielom małych firm. Przedsiębiorcy – Klienci Funduszu Mikro obsługiwani są przez doradców klienta w 60 oddziałach Funduszu Mikro zlokalizowanych w placówkach należących do FM Bank znajdujących się na terenie całego kraju. Fundusz Mikro wypracował unikalną formę współpracy finansowej z klientami, opartą na zasadzie partnerstwa i wzajemnego zaufania. Oferuje im stały dostęp do kapitału na prostych warunkach, bez zbędnie rozbudowanych formalności.

54 Ofreta Urzędu pracy

55 JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ ZA PIENIĄDZE Z URZĘDU PRACY?
Najpopularniejszym i chyba najciekawszym programem dla osób, które planują otworzyć własną działalność jest program dla bezrobotnych prowadzony przez Powiatowe Urzędy Pracy w całej Polsce. Dotacje z tego programu przyznawane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

56 DOTACJE Z POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą starać się o dotacje  z Funduszu Pracy. Wsparcie finansowe mogą uzyskać tylko osoby bezrobotne (zarejestrowane bądź nie).

57 SZUKAJ PIENIĘDZY W Urzędach Pracy!
Osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą mogą wystąpić z wnioskiem o dotacje unijne lub z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Funduszu Pracy. Maksymalna wysokość dotacji z Urzędu Pracy może wynieść maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w minionym kwartale. 9 sierpnia Główny Urząd Statystyczny ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2011 r. wyniosło 3366,11 zł, przez co maksymalna kwota dotacji z Urzędu Pracy o jaką można się obecnie starać wynosi obecnie ,66 zł [data aktualizacji - sierpień 2011].

58 Na co można wydać pieniądze z dotacji urzędu pracy
Dozwolone są wyłącznie następujące zakupy: zakup maszyn i urządzeń do utworzenia miejsc pracy zakup przedmiotów pracy (surowców) reklama koszty pomocy prawnej związanej z podjęciem działalności zakup domeny internetowej

59 Formalności związane z dotacjami: Wniosek, umowa, ocena wniosku

60 Wniosek o dotację Elementy wniosku o dotację składane w powiatowym urzędzie pracy: kwota wnioskowanych środków rodzaj działalności gospodarczej, która zamierza podjąć bezrobotny wraz z symbolem z PKD kalkulacja kosztów oraz źródła ich finansowania harmonogram wydatków proponowana forma zabezpieczenia zwrotu środków

61 CO ZAWIERA UMOWA O DOTACJE
Dotacje na założenie firmy otrzyma ten bezrobotny którego wniosek otrzyma odpowiednia liczbę punktów. Warunkiem jej wypłaty jest podpisanie umowy o dotację i przedstawienie zabezpieczenia zwrotu przyznanych funduszy. Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznaje dyrektor Urzędu Pracy po zapoznaniu się z opinią komisji ds. opiniowania wniosków, którą powołuje. W jej skład wchodzą pracownicy urzędu. Niekiedy, urząd zastrzega sobie prawo do korzystania w sprawie merytorycznej oceny wniosków, z opinii zewnętrznych ekspertów.

62 KRYTERIA OCENY WNIOSKU OCENA FORMALNA
czy wniosek został złożony we właściwej instytucji? czy wniosek został złożony w określonym terminie? czy wniosek został sporządzony na obowiązującym formularzu? czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie? czy wniosek jest kompletny? czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagane załączniki? czy wniosek został wypełniony zgodnie z wytycznymi oraz odpowiednimi przepisami prawa. czy suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich stronach wniosku?

63 OCENA FORMALNA trwałość osiąganych wskaźników w czasie, liczba nowych miejsc pracy, jakie powstaną w wyniku realizacji projektu, wysokość wkładu własnego, doświadczenie przedsiębiorcy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych i krajowych, poziomu innowacyjności projektu, zgodność z politykami horyzontalnymi, posiadanie przez przedsiębiorcę certyfikatów jakości z serii ISO lub ISO

64 Przykładowe kryterium oceny stanowiące podstawę opiniowania wniosków o przyznanie jednorazowo bezrobotnemu z Funduszu Pracy i ze środków współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny na podjecie działalności gospodarczej I. Ocena zbieżności pomiędzy posiadanym przygotowaniem merytorycznym (wykształceniem, odbytymi szkoleniami, doświadczeniem zawodowym, a planowaną działalnością) Max 5pkt II. Ocena charakterystyki planowanej działalności (W przypadku uzyskania poniżej 5pkt wniosek nie jest przekazywany do opiniowania) Max 10pkt III. Ocena stanu przygotowania lokalu do prowadzenia działalności Max 5pkt

65 IV. Ocena zaangażowania środków własnych w uruchomienie działalności
IV. Ocena zaangażowania środków własnych w uruchomienie działalności Max 5pkt V. Ocena predyspozycji niezbędnych do prowadzenia działalności (dokonywana przez doradcę zawodowego) Max 10pkt VI. Ocena rodzaju planowanej działalności: działalność usługowa, produkcyjna, działalność handlowa Max 15pkt VII. Ocena przynależności bezrobotnego do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Max 5pkt

66 BIBLIOGRAFIA Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm.). Rozporządzenie MPiPS z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009 r., Nr 62, poz. 512).      Gazeta Wyborcza

67


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni ID grupy: 97_86_P_G1 Opiekun: Anna Chęcińska Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google