Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum w Dubinach
ID grupy: 96/17_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska Semestr/rok szkolny: I, rok 2009/2010

3 Projekt: „Unia Europejska-szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa.”
Korzyści i zagrożenia wynikające z członkostwa we wszystkich strefach działalności UE Zakres działania UE Sześć lat w UE-dokonania i zaniedbania Szanse i zagrożenia dla Polski na najbliższą przyszłość jako członka UE

4 Wstęp do projektu W czasie pierwszych zajęć uczniowie zapoznali się z tematyką projektu. Dowiedzieli się-co to jest projekt. Poznali zasady pracy w grupie.

5 Korzystanie ze strony projektu
Nauczyliśmy się logować na stronę projektu ,,Rozwój przez kompetencje” oraz korzystać z zasobów Internetu. Korzystaliśmy ze stron takich jak _w_Unii_Europejskiej.pl ; ;

6 Gromadzenie informacji o UE
Cyklicznie gromadziliśmy i omawialiśmy opracowywane materiały. Zamieściliśmy je w formie teczki portfolio.

7 Unia gospodarcza i walutowa
Fundusze Start Unii Europejskiej

8 Fundusze Finanse odgrywają istotną rolę w działalności Unii Europejskiej, dlatego też problemy związane z budżetem wzbudzają największe zainteresowanie, a jednocześnie wywołują najwięcej kontrowersji. Unia dysponuje znacznymi kwotami i prowadzi szeroką działalność w zakresie ekonomicznym i finansowym. Budżet Unii Europejskiej wiąże się nie tylko ze sprawami ekonomicznymi – odgrywa on jednocześnie ogromną rolę polityczną. Jest on zatwierdzany przez Radę Europejską oraz Parlament Europejski, natomiast zarządza nim Komisja. Procedura uchwalania budżetu została określona w Traktacie Rzymskim, a przebiega ona w następujący sposób: najpierw komisja przygotowuje wstępny projekt na przyszły rok budżetowy i przedstawia go radzie. Rada Europejska może wnosić poprawki, a następnie zatwierdzić dany projekt budżetowy większością głosów. Następnie projekt trafia do Parlamentu Europejskiego i tam ponownie jest rozpatrywany. Parlament ma prawo wnieść swoje poprawki i wówczas projekt wraca ponownie do Rady. Jeśli Parlament akceptuje budżet bez żadnych nowych poprawek, wówczas projekt budżetowy zostaje przyjęty. Zmiany w uchwalonym budżecie unijnym mogą być dokonane tylko wtedy, gdy zgodzą się na to jednogłośnie wszystkie kraje członkowskie.

9 Funduszev2

10 Zasady Unii Unia Europejska opracowała specjalny regulamin finansowy, który określa najważniejsze zasady unijnego budżetu. Jedną z najważniejszych zasad jest tu zasada jedności. Zgodnie z nią wszystkie wydatki oraz wpływy Unii Europejskiej powinny być zawarte w jednym dokumencie. Reguła ta nie obejmuje jednak wszystkich instytucji unijnych. I tak na przykład wyłączone są z niej wszelkie operacje związane z zaciąganiem oraz udzielaniem pożyczek, a także Europejski Fundusz Rozwoju. Do budżetu ogólnego zaliczone zostały wszelkiego rodzaju wydatki administracyjne Unii, natomiast wydatki operacyjne są pokrywane przez poszczególne państwa wchodzące w skład tej organizacji. I tu jednak istnieją wyjątki – zdarza się bowiem czasami, iż Rada decyduje o włączeniu niektórych wydatków operacyjnych do budżetu ogólnego. Drugą bardzo ważną regułą jest zasada uniwersalności, głosząca, że wszystkie wpływy służą do finansowania wszystkich wydatków. Kolejna ważna zasada to zasada jednoroczności. Zgodnie z nią wszystkie operacje budżetowe powinny być zrealizowane w przeciągu jednego roku obrachunkowego. Rok obrachunkowy zaczyna się 1 stycznia a kończy się 31 grudnia.

11 zasady Zasady Unii Następna jest zasada specjalizacji, zgodnie z którą unijne wydatki podlegają szczegółowej klasyfikacji. Podstawą klasyfikacji wydatków jest ich charakter oraz przeznaczenie. I tak na przykład oddzielnie zapisywane są wydatki Rady, Parlamentu, Komisji oraz Trybunału Sprawiedliwości. Ostatnią ważną zasadą związaną z budżetem Unii Europejskiej jest zasada równowagi. Głosi ona przede wszystkim, że unijne wydatki muszą być równe z dochodem. Z tego powodu budżet UE jest określany „budżetem wydatków", ponieważ zatwierdzone wydatki określają sumę dochodów do budżetu. Najważniejszym źródłem dochodów Unii Europejskiej są składki państw członkowskich – to właśnie one tworzą system środków własnych UE. Najważniejsze wpłaty wnoszone przez państwa będące członkami Unii to opłaty rolne oraz cukrowe, cła, wpłaty oparte na przychodach z tytułu VAT oraz bezpośrednie wpłaty członkowskie liczone jako część Dochodu Narodowego Brutto. Wydatki Unii Europejskiej można podzielić na obowiązkowe oraz nieobowiązkowe.

12 Dotacje Unijne dotacje
Do wydatków obowiązkowych należą wydatki przeznaczone na rolnictwo, a także te wydatki zewnętrzne, które wynikają z umów finansowych zawartych z państwami trzecimi. Wydatki nieobowiązkowe obejmują natomiast głównie wydatki administracyjne, fundusze strukturalne będące podstawowym instrumentem regionalnej polityki UE oraz wydatki związane z polityką wewnętrzną. Wydatki związane z polityką wewnętrzną poszczególnych państw członkowskich obejmują przede wszystkim kształcenie zawodowe oraz edukację, rynek wewnętrzny, przemysł, sieci transeuropejskie, a także badania i rozwój technologiczny. Największa część wydatków unijnych jest pochłaniana przez rolnictwo – chodzi tu głównie o inwestycje dokonywane na rynkach rolnych oraz o środki finansowe przeznaczane na Wspólną Politykę Rolną. Potwierdzono, że największy udział w wydatkach ogólnych mają te wydatki, które są dokonywane z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. dotacje

13 Jaką kwotę dotacji można uzyskać ?
Dotacje dla bezrobotnych Jaką kwotę dotacji można uzyskać ? Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej: „Wysokość przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej , w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia” 19 tys. zł

14 Wsparcie pomostowe może być przeznaczone na:
składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusze poza ubezpieczeniowe oraz pozostałe koszty związane z prowadzoną działalnością (reklama, obsługa księgowa, zatrudnienie pracownika itp.)

15 Dotacje dla przedsiębiorców
Rozpoczynanie działalności: Można ubiegać się o dotacje na stworzenie miejsca pracy dla siebie oraz stworzenie miejsca pracy osobom zamieszkującym tereny wiejskie. Maksymalnie można uzyskać 300 tys. zł. Dotacja pokrywa 50% poniesionych wydatków na zakup nowych maszyn i urządzeń.

16 Na co można uzyskać dotacje ?
Dotacje dla rolników Na co można uzyskać dotacje ? Na zakup: maszyn urządzeń wyposażenia i dostosowanie lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej Muszą być one niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiednio uzasadnione i faktycznie poniesione.

17 Ile można uzyskać ? Wielkość dotacji max ,00 zł (wielkość dotacji uzależniona od ilości osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwie Do 100 tys. zł (jedna osoba pracująca) do 200 tys. zł (dwie osoby pracujące) do 300 tys. zł (trzy osoby pracujące i więcej) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

18 Zakres działania Unii Europejskiej

19 MAPA UNII EUROPEJSKIEJ
Obecnie liczy 27 krajów członkowskich. Powierzchnia całkowita 4, km² wody śródlądowe 3,08% Liczba ludności[2009] 499,7 mln osób km² PKB[2007] całkowite16,6 bilionów na osobę 26,800 $

20 Flaga Unii Europejskiej

21 HYMN UE ,,ODA DO RADOŚCI'' 1.O, radości, iskro bogów,
Kwiecie elizejskich pól, święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór. jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los, wszyscy ludzie będą braćmi Tam, gdzie twój przemówi głos. 2.Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk, z niej najlichszy robak czerpie, w niej największy nieba krąg. wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam: na gwiaździstym firmamencie bliska radość błyszczy nam. 3. Patrz, patrz, wielkie słońce światem biegnie, sypiąc złote skry, jak zwycięzca i bohater biegnij bracie, tak i ty. radość tryska z piersi ziemi, radość pije cały świat, Dziś wchodzimy wstępujemy Na radości złoty ślad.

22 Instytucje UE Europejska Stolica Kultury 2008
Siedziba Rady Europejskiej

23 Europejski Bank Centralny
Instytucje UE Europejski Bank Centralny Siedziba Parlamentu Europejskiego

24 Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa w Unii Europejskiej
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Obowiązuje prawo międzynarodowe publiczne i współpraca międzyrządowa. Polityka zagraniczna współpraca, wspólne stanowiska i działania – utrzymanie pokoju prawa człowieka demokracja pomoc humanitarna pomoc rozwojowa krajom trzecim Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa      Osobny artykuł: Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej Polityka bezpieczeństwa: wspólna polityka obronna współpraca w dziedzinie zbrojeń rozbrojenie ekonomiczne aspekty zbrojeń długoterminowo: europejski system bezpieczeństwa      Osobny artykuł: Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 21 członków UE jest również członkiem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Rodzi to pewne komplikacje w sprawie budowy wspólnej polityki bezpieczeństwa. Główny problem to czy budować obronę unijną w oparciu o USA i NATO (ESDI), czy też może w oparciu o UZE (misje petersberskie), czy też tworzyć zupełnie nowe struktury współpracy (Europejski Cel Operacyjny z 1999 roku oraz jego uelastycznioną formułę Nowy Europejski Cel Operacyjny 2010 z 2004 roku).

25 Wspólna polityka sprawiedliwości w Unii Europejskiej
Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych- do 1999 r. współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Obowiązuje praw międzynarodowe publiczne i współpraca międzyrządowa. Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości: swobodny przepływ osób współpraca sądowa w materii karnej współpraca sądowa w materii cywilnej współpraca policyjna walka z dyskryminacją walka z rasizmem i ksenofobią walka z narkomanią i przemytem broni walka z przestępczością zorganizowaną walka z terroryzmem walka ze zbrodniami popełnianymi na dzieciach i z handlem żywym towarem współdziałanie w ramach Europolu współdziałanie w ramach Eurojustu Europejskie Kolegium Policyjne Europejska Sieć Sądowa ds. cywilnych i handlowych Europejski Atlas Sądowniczy do spraw cywilnych Europejska Sieć Sądowa ds. Karnych Europejska Agencja ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii Europejska Agencja Praw Podstawowych

26 Sześć lat Polski w UE

27 Bilans integracji Polski z unią
Dokonania Zaniedbania -szybciej rozwija się gospodarka Polska -wzmocnienie pozycji Polski w Europie -korzystanie z różnych sfer aktywności międzynarodowej w dziedzinach gospodarczych, społecznych i kulturalnych -otwarte granice -przełom w myśleniu -nastąpiło obalenie ,,żelaznej kurtyny” i prawdziwe zjednoczenie starego kontynentu -swobodne podróżowanie -otwarcie rynków pracy -wzmógł się ruch turystyczny -udział w decydowaniu o lasach Europy -wzrost bezpieczeństwa i wiarygodności Polski -więcej inwestycji -brak finansów na dostosowanie się do norm unijnych -zbyt mało pozyskiwanie środków z UE -Polacy nie rzadko potrafią się znaleźć w nowych realiach prawnych -zbyt wolno wzrastają płace Polaków

28 Bilans integracji Polski z unią
Szanse Zagrożenia -możliwość korzystania z dorobku UE -wzmocnienie pozycji -kształcenie młodzieży na poziomie europejskim -poprawa standardu egzystencjalnego -więcej miejsc pracy -globalizacja -zmiana waluty -ustępstwa na rzecz innych -Polacy tanią siłą roboczą -wyparcie krajowych produktów -problemy z przystosowaniem się do unijnych norm -ograniczenie niezależności państwa polskiego -wykorzystywanie Polski jako ogromny rynek zbytu dla produktów z Unii Europejskiej -wypływ pieniędzy z Polski do UE -wykupywanie ziem -rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych -kontrowersyjna polityka zagraniczna UE

29 Wyjazdy edukacyjne grupy projektowej
wyjeżdżaliśmy do ,,Euroregionu” w Hajnówce celem zapoznania się z możliwościami pozyskiwania funduszy europejskich oraz funkcjonowaniem stowarzyszenia ,,Puszcza Białowieska”. byliśmy w stacji radiowej radia ,,Racja”, które również funkcjonuje dzięki funduszom europejskim.

30 „Zielona Szkoła” jeździliśmy na ,,Zieloną szkołę” w Gruszkach, która była podsumowaniem zajęć projektowych. Ćwiczyliśmy tam również umiejętności obliczania średniej arytmetycznej, mediany i mody. Korzystaliśmy z lekcji e-learningowych, portalu Analizowaliśmy i opracowywaliśmy teksty źródłowe w formie raportów.

31 Opracowujemy dane statystyczne

32 Końcowe wnioski z realizacji projektu
Uważamy, że przeciętnemu Polakowi przynależność do UE daje takie korzyści jak: -możliwość udziału Polski w rynku wewnętrznym Unii-handel między Polską i krajami Unii -możliwość swobodnego podróżowania -możliwość podejmowania pracy i nauki za granicą -mniejsze bezrobocie -więcej miejsc pracy -możliwość starania się o fundusze z Unii

33 Uczestnicy projektu Uczniowie: Joanna Stocka Anna Bołtromiuk
Agata Grygoruk Marek Mikulicz Mariola Oniszczuk Mariusz Pryczynicz Julita Sadowska Filip Szparło Karolina Szumarska Justyna Tomaszuk-Spiridowicz Mateusz Kruk Marek Samociuk Agnieszka Lewoniuk Opiekun: Ewa Gierasimiuk

34 Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google