Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZDJĘCIE GRUPOWE NKP As Sz 14. NKP AS SZ 14 Opiekun- dr Tomasz Jędrzejak Uczniowie: - Judyta Gil - Grzegorz Goryniak - Maciej Kinik - Ewelina Nowicka -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZDJĘCIE GRUPOWE NKP As Sz 14. NKP AS SZ 14 Opiekun- dr Tomasz Jędrzejak Uczniowie: - Judyta Gil - Grzegorz Goryniak - Maciej Kinik - Ewelina Nowicka -"— Zapis prezentacji:

1 ZDJĘCIE GRUPOWE NKP As Sz 14

2 NKP AS SZ 14 Opiekun- dr Tomasz Jędrzejak Uczniowie: - Judyta Gil - Grzegorz Goryniak - Maciej Kinik - Ewelina Nowicka - Agata Tkaczyk - Paulina Waszkiewicz - Krzysztof Wojciechowski Kompetencja matematyczno-fizyczna DRAMATIS PERSONAE

3 PROJEKTY 1. PARADOKSY NIESKOŃCZONOŚCI (semestr II, 2010/11) 2. INTUICJA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA (w trakcie realizacji) PROJEKTY

4 CELE PROJEKTU (przykład Paradoksy nieskończoności ) 1. Rozwój wiedzy - Pogłębianie i utrwalanie wiedzy matematycznej. - Utrwalenie wiadomości z teorii zbiorów. - Wzrost zainteresowania uczniów matematyką. - Wskazanie przykładów praktycznego zastosowania wiedzy matematycznej w życiu codziennym człowieka. CELE PROJEKTU Rozwój wiedzy

5 2. Rozwój umiejętności - Rozwijanie ciekawości poznawczej i umiejętności badawczych. - Rozwijanie sprawności umysłowej oraz zainteresowań. - Kształtowanie umiejętności poszukiwania źródeł informacji i korzystania z ich zasobów. - Kształtowanie umiejętności krytycznej oceny i analizy zebranych informacji. - Kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, stosowania edukacyjnych programów komputerowych i pakietów biurowych do opracowywania i prezentacji wyników badań. - Wzrost wykorzystania przez uczniów Internetu w procesie samokształcenia. CELE PROJEKTU Rozwój umiejętności

6 3. Rozwój postaw społecznych - Rozwijanie samodzielności uczniów oraz umiejętności organizacji pracy własnej. - Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współpracy w zespole i podejmowania decyzji grupowych. - Kształtowanie umiejętności planowania działań. - Kształtowanie postawy systematyczności i odpowiedzialności za przydzielone zadania. - Rozwijanie twórczego podejścia do rozwiązywania problemów. - Rozwój postaw w zakresie przestrzegania praw autorskich. - Rozwój postaw w zakresie szacunku do pracy innych osób, poszukiwania kompromisów. CELE PROJEKTU Rozwój postaw społecznych

7 ZADANIA GŁÓWNE (Paradoksy nieskończoności) 1. Wyszukanie w różnych źródłach, przykładów rozumienia nieskończoności i paradoksów z nią związanych. Przykłady te przedstawione będą w ujęciu chronologicznym i obejmują możliwie szeroką gamę problemów – od paradoksów Zenona z Elei, poprzez sumy szeregów nieskończonych, krzywą Peano, hotel Hilberta, równoliczność zbioru liczb naturalnych i ich kwadratów, równoliczność zbioru punktów odcinka i prostej, nierównoliczność zbioru liczb rzeczywistych i naturalnych itp. aż do istnienia hierarchii nieskończoności. Wyjaśnienie przyczyn powstania tych paradoksów. 2. Opracowanie materiałów poglądowych ilustrujących ważne metody i fakty dotyczące równoliczności zbioru liczb wymiernych i zbioru liczb naturalnych, braku łączności przy sumowaniu szeregów, skończoność sumy niektórych szeregów nieskończonych. ZADANIA GŁÓWNE

8 ZADANIA CZĄSTKOWE 1. Podział zadań i obowiązków, ustalenie harmonogramu pracy i zasad oceny projektu. 2. Zebranie przykładów potocznego rozumienia nieskończoności, dyskusja nad nimi. 3. Zebranie i opracowanie materiału dotyczącego rozumienia nieskończoności przez matematyków na przestrzeni wieków i paradoksów związanych z tymi określeniami. 4. Szczegółowe opracowanie materiałów poglądowych poświęconych paradoksom nieskończoności i metodom porównywania mocy zbiorów. 5. Przygotowanie prezentacji multimedialnej i jej udostępnienie poprzez stronę WWW. ZADANIA CZĄSTKOWE

9 Korzystanie z różnorodnych źródeł wiedzy RÓŻNE ŹRÓDŁA WIEDZY KSIĄŻKI POLSKO I OBCOJĘZYCZNE

10 Korzystanie z różnorodnych źródeł wiedzy c. d. RÓŻNE ŹRÓDŁA WIEDZY WYKŁAD, INTERNET WYKŁAD INTERNET

11

12

13

14 Uczenie się przez rozwiązywanie problemów (przykłady). ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ DYSKUSJA UCZENIE SIĘ PRZEZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Hotel Hilberta to hotel, w którym jest nieskończenie wiele pokojów (każdy ponumerowany liczbą naturalną). Pytanie 1. Załóżmy, że w hotelu Hilberta wszystkie pokoje są zajęte (w każdym jedna osoba). Czy można ulokować jeszcze jednego gościa, ale nikogo nie wyrzucić i nikogo nie umieścić w pokoju z kimś drugim? Zadanie 1. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród 25 osób przynajmniej dwie urodziły się tego samego dnia roku?

15 Doświadczenia i ich analiza. UCZENIE SIĘ PRZEZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW RZUTY MONETĄ ZLICZANIE CZĘSTOŚCI SYMULACJA RZUTU KOSTKAMI

16 ZAKRES ZAJĘĆ POZA PROGRAMEM SZKOLNYM (wybór) PARADOKSY NIESKOŃCZONOŚCI: - równoliczność zbiorów, liczba kardynalna, zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne, arytmetyka i porównywanie liczb kardynalnych, twierdzenie Cantora o zbiorze potęgowym - szeregi nieskończone i ich sumy, argumenty Zenona przeciw ruchowi - krzywe ciągłe wypełniające kwadrat (Peano, Hilberta) INTUICJA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - aksjomatyka prawdopodobieństwa w pełnej ogólności - obliczanie prawdopodobieństwa, gdy zbiór zdarzeń elementarnych jest nieskończony (przeliczalny lub nie) - wzór Bayesa ZAKRES ZAJĘĆ PRZEKRACZAJĄCY ZAKRES SZKOLNY

17 PRACA NAD PREZENTACJĄ Wspólna i indywidualna praca nad prezentacją multimedialną

18 NAGRODA – WYCIECZKA DO SZWAJCARII POLITECHNIKA W LOZANNIE (EPFL) - zwiedzanie ćwiczeniowego reaktora jądrowego oraz Centrum Fizyki Plazmy (instalacja TOKAMAK) - wykłady (po angielsku) naukowców tam pracujących - spotkanie z polskimi studentami (staże, stypendia )

19 NAGRODA – WYCIECZKA DO SZWAJCARII c.d. GENEWA CERN -zwiedzanie wystaw interaktywnych (powstanie Wszechświata, LHC), centrum detektora ATLAS, hali produkcji i naprawy akceleratorów - wykłady i pokazy pracujących tam fizyków i inżynierów (m.in. z Polski)

20 NAGRODA – WYCIECZKA DO SZWAJCARII c.d. PROGRAM TURYSTYCZNO-KULTURALNY -zwiedzanie Lozanny, Genewy, w tym jezioro Genewskie, Muzeum Historii Naturalnej - spotkanie z polskim ambasadorem przy ONZ (prelekcja i dyskusja)

21 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "ZDJĘCIE GRUPOWE NKP As Sz 14. NKP AS SZ 14 Opiekun- dr Tomasz Jędrzejak Uczniowie: - Judyta Gil - Grzegorz Goryniak - Maciej Kinik - Ewelina Nowicka -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google