Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe

2 Nazwa szkoły: Zespół Szkół Leśnych im. Jana Kloski w Goraju ID grupy: 97/85_MF_G2 Opiekun: Katarzyna Mituta Kompetencja: matematyczno - fizyczna Temat projektowy: AS TP 115 Matematyka w testach IQ Semestr/rok szkolny: Semestr III / rok szkolny 2010/2011

3 Inteligencja Inteligencja (z łacińskiego intelligentia – pojętność), w psychologii – zespół zdolności umysłowych umożliwiających jednostce korzystanie z nabytej wiedzy przy rozwiązywaniu nowych problemów i racjonalnym zachowaniu w różnych sytuacjach życiowych. formy inteligencji Wyróżnia się trzy podstawowe formy inteligencji: praktyczną – umiejętność rozwiązywania konkretnych zagadnień; abstrakcyjną – zdolność operowania symbolami i pojęciami; społeczną – umiejętność zachowania się w grupie. Typy inteligencji: inteligencja kognitywna (abstrakcyjna) inteligencja werbalna inteligencja emocjonalna inteligencja społeczna inteligencja twórcza

4 Inteligencja – rozumiana jako sprawność umysłowa ma wiele odcieni znaczeniowych i co za tym idzie ma wiele różnych definicji. Oto niektóre z nich: Inteligencja to ogólna zdolność adaptacji do nowych warunków i wykonywania nowych zadań przez wykorzystanie środków myślenia. (Stern) Inteligencja to zdolność uczenia się (G. Ferguson) Inteligencja to zdolność ogólna do celowego działania, racjonalnego myślenia i skutecznego radzenia sobie z trudnościami. [D. Wechsler] Inteligencja to konstrukt teoretyczny odnoszący się do względnie stałych warunków wewnętrznych człowieka, determinujących efektywność działań, wymagających procesów poznawczych. Warunki te kształtują się w wyniku interakcji genotypu, środowiska i własnej aktywności człowieka. (Strelau) Inteligencja to to, co mierzą testy inteligencji (E. Boring)

5 ilorazu inteligencjitestów psychologicznych. Do pomiaru tzw. ilorazu inteligencji stosowanych jest szereg testów psychologicznych. Do najbardziej znanych należą m.in.: WAIS-R- Wechsler Adult Intelligence Scale - test dla dorosłych skonstruowany przez Davida Wechslera Stanfordzka Skala Inteligencji Bineta – Simona początkowo dostarczała punktacji zwanej wiekiem umysłowym. WU pokazuje, jaki jest poziom intelektualnego funkcjonowania dziecka. Test inteligencji Cattella Test matryc Ravena Wechsler W-B APIS - mierzy składową inteligencji ogólnej - inteligencję skrystalizowaną. Powstaje ona na podstawie inteligencji płynnej i jest ukształtowana w oparciu o indywidualne doświadczenie jednostki. Oprócz tego istnieje szereg niestandaryzowanych testów, publikowanych w ramach "psychozabaw" w rozmaitych czasopismach. Orzekanie o poziomie inteligencji na ich podstawie trzeba traktować jak zabawę. Pierwszym testem inteligencji był test Alfreda Bineta z 1905.

6 Iloraz inteligencji (IQ – od intelligence quotient) – wartość liczbowa testu psychometrycznego, którego celem jest pomiar inteligencji. Wartość ta nie jest absolutną miarą inteligencji, lecz ma – jak każda jednostka miary używana do pomiaru – charakter relatywny. Wynik badania testowego obliczony według wzoru pozwalającego na obliczenie wyniku testu inteligencji przedstawia się następująco: Prekursorem (lecz nie twórcą) pojęcia ilorazu inteligencji był francuski psycholog Alfred Binet, który w 1905 roku wspólnie z lekarzem Teodorem Simonem wydał pierwszy test do badania ogólnej sprawności intelektualnej (inteligencji) u dzieci, znany pod nazwą Test Bineta- Simona.

7 IQ w skalach binetowskich Interpretacja IQ w skalach wechslerowskich >148 Inteligencja bardzo wysoka > Inteligencja wysoka Inteligencja powyżej przeciętnej Inteligencja przeciętna Inteligencja niższa niż przeciętna <68 Upośledzenie umysłowe <70

8 Poziom inteligencji w populacji ogólnej posiada rozkład zbliżony do krzywej Gaussa, również rozkład wyników na skali IQ ma cechy rozkładu normalnego. Średnia tej skali wynosi 100. Wartości na wykresie (krzywa gęstości rozkładu normalnego) przedstawiają odsetek ludzi, którzy uzyskują daną wartość IQ.

9 Test jest tak konstruowany, aby średni dla danej populacji (kraj, grupa wiekowa) wynik testu wynosił 100 jednostek, natomiast średni rozrzut (σ) statystyczny wyników wynosił 15 (w innych skalach 12). Oznacza to, że wynik od 85 do 115 wskazuje na przeciętną inteligencję (ok. 68% wszystkich wyników w populacji); wynik powyżej 115 wskazuje na inteligencję wyższą niż przeciętna, zaś poniżej 85 na inteligencję niższą niż przeciętna. Współcześnie najbardziej popularnym testem dla dorosłych jest WAIS-R, używa się także często innego narzędzia: Testu matryc Ravena (Raven's Progressive Matrices).

10 Wechsler Adult Intelligence Scale - test inteligencji dla dorosłych skonstruowany przez Davida Wechslera składa się z 11 testów badających poziom rozwoju różnych zdolności poznawczych, jest przeznaczony do badań indywidualnych, każda podskala zawiera zadania mierzące odrębny rodzaj zdolności intelektualnych, pozwala ocenić nie tylko ogólny poziom inteligencji, ale także informacje o silnych i słabych punktach danej osoby badanej, najlepiej sprawdza się w ocenie przeciętnej inteligencji, nie jest przeznaczony do diagnozowania upośledzeń i badania inteligencji ponadprzeciętnej, dzieli się na skalę słowną (werbalną) i bezsłowną (wykonaniową); testy słowne składają się z testu: wiadomości, powtarzania cyfr, słownikowego, arytmetyki, rozumienia i podobieństwa a testy bezsłowne zaierają: braki w obrazkach, porządkowanie obrazków, klocki, układanki i symbole cyfr. Skala Wechslera pozwala ocenić werbalny i niewerbalny IQ. Wechsler wprowadził również pojęcie odchylenia IQ.

11 Test matryc Ravena (test matryc progresywnych) – służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej. Dzięki temu testowi uzyskuje się informacje o wartości u danej osoby tzw. czynnika g, ogólnego czynnika inteligencji. Jest to test składający się z 5 skali A, B, C, D, E, w każdej skali znajduje się zwykle po 12 zadań, które polegają na tym, że badana osoba musi wychwycić relacje między elementami wzoru (matrycy) i wskazać brakujący element wzoru z podanych poniżej matrycy. Poziom trudności zadań jest najmniejszy w skali A i w każdej następnej skali wzrasta, tak że ostania skala jest najtrudniejsza. Test ten diagnozuje tzw. inteligencję niewerbalną, niezależną od doświadczenia osoby badanej, jej wykształcenia, pochodzenia itp. Sprawdza on zdolności jednostki do dedukcji oraz zdolność do logicznego myślenia, zauważania zasady ciągłości wzorów (skala A) dostrzegania analogii pomiędzy parami figur (skala B), progresywnych zmian wzorów (skala C), przestawiania figur (skala D), rozkładania figur na elementy (skala E). Narzędzie to jest dość często wykorzystywane do selekcji pracowników np. do policji, banków.

12 testy psychometryczne: dają zafałszowany i nadmiernie uproszczony obraz umiejętności umysłowych i emocjonalnych ludzi, sztucznie ich selekcjonując na lepszych i gorszych, wyższość jakiejś grupy społecznej nad innymi (np.: wyższość mężczyzn nad kobietami, czy rasy żółtej nad białą). Zwolennicy stosowania testów IQ wykazują, że istnieje wiele badań wskazujących na interesujące korelacje między ilorazem inteligencji mierzonym tymi testami a rozmaitymi danymi statystycznymi, które to korelacje inaczej nie zostałyby nigdy odkryte. Badania przeprowadzone w Szkocji dowiodły, że ludzie z IQ niższym niż 85 mają o 37% mniejszą szansę dożycia do 76 roku życia niż ludzie o IQ wyższym niż 115. Badania przeprowadzone przez Charlesa Murraya w USA dowiodły silnej, pozytywnej korelacji między wysokością rocznych dochodów i poziomem IQ.

13 wobec uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pozwala nauczycielom i pedagogom na znalezienie wśród setek dzieci tych, które posiadają szczególne zdolności. Od dawna znany jest fakt, że uczniowie wybitnie zdolni ucząc się w zwyczajnej klasie ulegają szybkiemu znudzeniu. Przez to wyjątkowo inteligentne dzieci mają nierzadko kiepskie oceny, gdyż przestają się starać, jeśli chodzi o naukę. Oprócz tego testy na inteligencję są stosowane również przez specjalistów od rekrutacji w wielkich korporacjach. Powszechnie znany jest fakt, że pracownik o wyższym ilorazie inteligencji może stanowić cenniejszy kapitał dla firmy, niż mniej inteligentny pracownik o podobnych kwalifikacjach i wykształceniu. Obecnie coraz częściej zaczyna się stosować podczas rekrutacji profesjonalne testy IQ przygotowane przez psychologa.

14 Matematyka w testach IQ W ramach realizacji tematu projektowego Matematyka w testach IQ uczniowie: 1)Rozwiązywali testy IQ poziom 1-20 o rosnącej skali trudności 2)Uczniowie korzystali i rozwiązywali testy zaczerpnięte z zasobów internetowych. 3)Powtórzyliśmy zagadnienia związane z liczbami naturalnymi i całkowitymi, liczbami wymiernymi, równania i nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą, ciągi, elementy planimetrii, 4) W wielu łamigłówkach logicznych posługiwano się 26 literami alfabetu łacińskiego, 5)Uczestnicy projektu tworzyli własne zadania wzorowane na poznanych testach, o różnej skali trudności. 6)Stworzyliśmy zbiór prostych zadań z dziedzin: zadania logiczne, zadania arytmetyczne, zadania geometryczne.

15 Zadanie 1 Zadanie 1. Jaką liczbę należy wpisać w kolumnie? A.216 B.70 C.188 D.12 Klucz: Klucz: Do pierwszej liczby dodaj 4, a wynik pomnóż przez 3. Odp: B

16 Zadanie 2 Zadanie 2. Ile wynosi brakująca liczba? A.13 B.11 C.4 D.5 Klucz: Klucz: suma liczb ze skrajnych kolumn, a następnie suma cyfr tego wyniku. Odp: C

17 Zadanie 3 Zadanie 3. Która gwiazdka kończy rząd? A. B. C. D. Klucz: Klucz: gwiazdki następują po sobie w trzech kolorach i trzech różnych wielkościach. Odp: A

18 Zadanie 4 Zadanie 4. Ile wynosi brakująca liczba? A.30 B.12 C.20 D.40 Klucz: Klucz: Suma cyfr ze skrajnych pól kół i suma liczb ze środkowych wspólnych części pól kół wynosi 40. Odp: D

19 Zadanie 5 Zadanie 5. Jaką liczbę należy wpisać w ostatnią dolną strzałkę? A.61 B.91 C.121 D.101 Klucz: Klucz: Dolne strzałki to kwadraty liczb z górnych strzałek. Odp: C

20 Zadanie 6 Zadanie 6. Do wanny o pojemności 120 l płynie woda z dwóch kranów: ciepła woda wypływa z szybkością 6 l/min, zimna woda wypływa z szybkością 10 l/ min. Ile czasu potrzeba, aby woda płynąca z obydwu kranów wypełniła wannę ? A.8 min B.16 min C.5,5 min D.7,5 min Klucz: Klucz: 16 l to 1 min,a 120 l to 7,5 min. Odp: D

21 Zadanie 7 Zadanie 7. Zegar cyfrowy wskazując godzinę 12:21 wyświetla liczbę palindromiczną Po jakim czasie zegar pokaże kolejną taką liczbę ? A.19 min B.50 min C.40 min D.70 min Klucz: Klucz: Kolejną taką godziną jest 13:31 – po 70 min. Odp: D

22 Zadanie 8 Zadanie 8. Ile razy w ciągu doby wskazanie zegarka cyfrowego tworzy liczbę palindromiczną? A.24 B.12 C.16 D.6 Klucz: Klucz: Te godziny to: 00:00,01:10, 02:20, 03:30, 04:40, 05:50, 10:01,11:11, 12:21, 13:31,14:41, 15:51, 20:02, 21:12, 22:22, 23:32; czyli 16 razy. Odp: C

23 Zadanie 9 Zadanie 9. Na zegarze cyfrowym takie wskazanie jak 18:03 kojarzy się z działaniem matematycznym, gdzie minuty są dzielnikiem liczby wskazującej godzinę. Ile razy między 18:00 a 19:00 zdarza się taka sytuacja? A.6 B.12 C.4 D.5 Klucz: Klucz: Dzielnikiem liczby 18 jest 1,2,3,6,9 i 18. Odp: A

24 Zadanie 10 Zadanie 10. Napełnianie wodą wanny o pojemności 120 l trwa 20 min. Ile litrów wody będzie w wannie po 13 min? A.60 l B.65 l C.87 l D.78 l Klucz: Klucz: 13/20 razy 120l Odp: D

25 Zadanie 11 Zadanie 11. Ile wynosi brakująca liczba? A.24 B.80 C.40 D.25 Klucz: Klucz: iloczyn liczb leżących naprzeciw. Odp: B

26 Zadanie 12 Zadanie 12. Jakiej figury brakuje ? A. B. C. D. Klucz: Klucz: Dolny rysunek to przeciwieństwo górnego. Odp: B

27 Zadanie 13 Zadanie 13. Jakiej liczby brakuje ? A.21 B.23 C.27 D.39 Klucz: Klucz: Dolna para liczb daje sumę liczb z figury powyżej. Odp: C

28 Zadanie 14 Zadanie 14. Jeżeli gwiazdka odpowiada cyfrze 5 to ile wynoszą pozostałe cyfry ? A.7 4 B.9 3 C.5 7 D.6 7 Odp: A

29 Zadanie 15 Zadanie 15. Jaką liczbę zastępuje znak zapytania, jeżeli gwiazdka odpowiada cyfrze 4? A.15 B.16 C.17 D.18 Klucz: Klucz:. -3, - 4, - 5, - 6, - 7; Odp: B

30 Zadanie 16 Zadanie 16. Stosując regułę obowiązującą w dwóch trójkątach, uzupełnij trzeci: A. 15 C. 11 B. 10 D. 17 Klucz: Klucz: Suma różnic liczby górnej i każdej liczby bocznej. Odp: C

31 Zadanie 17 Zadanie 17. Godzinowa wskazówka zegara w pewnym czasie wycięła z tarczy kąt 15°. Jaki kąt wycina minutnik w tym czasie? A.45° B.90° C.180° D.270° Klucz: Klucz: Wskazówka godzinowa w ciągu godziny wycina kąt 30°. To minutnik wycina w czasie 30min kąt 180°. Odp: C

32 Zadanie 18 Zadanie 18. Jaka jest wartość sumy możliwie największej i najmniejszej liczby czterocyfrowej, jaką można utworzyć z cyfr 0, 1, 2, 3 i 4 w taki sposób, aby w żadnej liczbie cyfry się nie powtarzały. A.5555 B.5344 C.4444 D.5434 Klucz: Klucz: Suma liczb = Odp: B

33 Zadanie 19 Zadanie 19. Ile wynosi suma cyfr liczby otrzymanej po obliczeniu 10 5 – 5? A.51 B.61 C.41 D.50 Klucz: Klucz: – 5 = 99995, suma cyfr = 41. Odp: C

34 Zadanie 20 Zadanie 20. Turyści w pierwszym dniu pokonali trasę x km, drugiego dnia trasę dwa razy dłuższą, trzeciego dnia przeszli o 6 km dłuższą niż dnia poprzedniego, a w ostatnim dniu przeszli połowę długości trasy dnia poprzedniego. Jaka jest długość tej trasy? A.6x - 9 B.15x C.3,5x + 11 D.6x + 9 Klucz: Klucz: x + 2x +2x ½(2x + 6) = 6x + 9. Odp: D

35 Zakończenie Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google