Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe Metoda projektu w prowadzeniu zajęć z uczniami w ramach szkolnego ruchu naukowego

2 CZYM JEST METODA PROJEKTU I CZEGO MOŻE NAUCZYĆ SIĘ UCZEŃ PRACUJĄC W ZESPOLE W OPARCIU O METODĘ PROJEKTU: Metoda projektu jest: przejawem nowoczesnego podejścia edukacyjnego, umożliwiającego uczniom realizację różnorodnych zadań w oparciu o wcześniej zdobytą – na lekcjach różnych przedmiotów i w rozmaitych sytuacjach - wiedzę i umiejętności, które będą im przydatne w dorosłym życiu; Dzięki pracy w zespole w oparciu o metodę projektu: uczeń staje się samodzielny, nabywa umiejętności pracy w zespole, logicznego myślenia, podejmowania decyzji.

3 ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ Z UCZNIAMI W OPARCIU O METODĘ PROJEKTU wyznaczenie celu głównego projektu oraz celów szczegółowych (cząstkowych) niezbędnych w procesie realizacji celu głównego; określenie tematu projektu w taki sposób, aby za jego pośrednictwem można było zrealizować cel główny; określenie metod, form i narzędzi niezbędnych przy realizacji projektu; określenie zadań realizowanych w projekcie; określenie czasu realizacji projektu; dokonanie ustaleń organizacyjnych w ramach zespołu projektowego; wykonanie wzorów dokumentów niezbędnych przy realizacji projektu; stworzenie harmonogramu realizacji projektu i prezentacji wyników; realizacja projektu i prezentacja wyników; ocena projektu.

4 TWORZENIE UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU PROJEKTU powołanie kierownika projektu – nauczyciel i rotacyjnie uczeń członek zespołu projektowego w roli dublera kierownika projektu; wybór uczniów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań w projekcie; wybór uczniów do zespołów zadaniowych; określenie i powierzenie zadań indywidualnych dla uczniów (dodatkowo do czynności wykonywanych w ramach zespołów zadaniowych); ustalenie zasad komunikacji pomiędzy uczniami - członkami zespołu projektowego.

5 ROLA NAUCZYCIELA W PROWADZENIU ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH METODĄ PROJEKTU pełnienie funkcji kierownika projektu z racji posiadanej wiedzy, doświadczenia i autorytetu; wprowadzenie uczniów do pracy w zespole; wprowadzanie uczniów na kluczowe stanowiska w projekcie – np. rotacyjny dubler kierownika projektu; pełnienie funkcji mentora w stosunku do ucznia będącego dublerem kierownika projektu; wspieranie uczniów obejmujących funkcje w projekcie; pełnienie funkcji mentora – doradcy dla wszystkich uczniów w zespole; pomoc w tworzeniu procedur naprawczych przez uczniów współzarządzających projektem.

6 EWALUACJA – MIERZENIE REZULTATÓW PRACY UCZNIÓW W PROJEKCIE badanie przyrostu wiedzy w oparciu o pretesty i postesty; obserwacja pracy uczniów w zespole projektowym umożliwiająca określenia poziomu wiedzy i umiejętności poszczególnych członków zespołu w formie oceny opisowej; tworzenie raportów z przeprowadzonej ewaluacji dotyczącej wykonania założonych wskaźników.

7 RAPORT Z EWALUACJI – PODSTAWOWE ELEMENTY zaobserwowany poziom wiedzy na początku projektu; wiedza nabyta w trakcie projektu; uzyskane umiejętności związane z pracą w projekcie; doświadczenie związane z wykonywaniem określonych funkcji w zespole projektowym; zaobserwowane merytoryczne i organizacyjne predyspozycje ucznia.

8 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe Praktyczne zastosowanie metody projektu w zajęciach z uczniami w ramach projektu realizowanego przez Partnerstwo Projekt: Budżet domowy a budżet Państwa – podobieństwa i różnice.

9 I.WSTĘPNY BLOK ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH UCZNIÓW – BLOK ORGANIZACYJNY PROJEKTU prezentacja projektu UE, w ramach którego zespoły uczniowskie będą realizowały projekty; zapoznanie uczniów z metodą projektu; przedstawienie zasad wyboru tematów projektowych w oparciu o tematy z Portalu Projektu; przedstawienie zasad oceny i nagradzania najlepszych projektów; prezentacja zestawu sprzętowego wspierającego pracę zespołu; prezentacja e-learningowych, multimedialnych materiałów edukacyjnych; przekazanie uczniom materiałów niezbędnych przy pracy w projekcie (długopis, notes, pendrive); dokonane uzgodnień o charakterze organizacyjnym ( terminy spotkań, dostęp do sprzętu itp.).

10 II.ZASADNICZY BLOK ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH UCZNIÓW wyznaczenie celu głównego projektu oraz celów szczegółowych (cząstkowych) niezbędnych w procesie realizacji celu głównego; określenie tematu projektu w taki sposób, aby za jego pośrednictwem można było zrealizować cel główny; określenie metod, form i narzędzi niezbędnych przy realizacji projektu; określenie zadań realizowanych w projekcie; określenie czasu realizacji projektu. dokonanie ustaleń organizacyjnych w ramach zespołu projektowego; rozpoczęcie dokumentowania formalnego realizacji projektu; stworzenie harmonogramu realizacji projektu i prezentacji wyników; realizacja zadań wynikających z harmonogramu; prezentacja wyników zadań cząstkowych; prezentacja końcowa wyników projektu; ocena projektu.

11 1.WYZNACZENIE CELU GŁÓWNEGO PROJEKTU ORAZ CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH (CZĄSTKOWYCH) NIEZBĘDNYCH W PROCESIE REALIZACJI CELU GŁÓWNEGO Celem głównym projektu jest: rozwój kompetencji z przedsiębiorczości u 10 uczniów stanowiących uczniowski zespół projektowy, na poziomie dającym im odpowiednie przygotowanie do dalszej nauki w obszarze edukacji związanej z przedsiębiorczością. Cele szczegółowe powinny uwzględnić: rozwój zainteresowań tematyką przedsiębiorczości wśród uczniów stanowiących 10 osobowy zespół projektowy, pogłębienie i poszerzenie wiedzy merytorycznej, dotyczącej realizowanego tematu, nabycie umiejętności pracy zespołowej, rozwój doświadczenia w podejmowaniu decyzji, nabycie umiejętności związanych z tworzeniem prezentacji wyników projektu.

12 2.OKREŚLENIE TEMATU PROJEKTU W TAKI SPOSÓB, ABY ZA JEGO POŚREDNICTWEM MOŻNA BYŁO ZREALIZOWAĆ CEL GŁÓWNY Temat projektu - Budżet domowy a budżet państwa – podobieństwa i różnice. służy rozwojowi kompetencji uczniów z przedsiębiorczości, w związku z tym realizuje cel główny projektu; temat projektu został wybrany przez zespół spośród tematów publikowanych na Portalu Projektu.

13 2.OKREŚLENIE TEMATU PROJEKTU W TAKI SPOSÓB, ABY ZA JEGO POŚREDNICTWEM MOŻNA BYŁO ZREALIZOWAĆ CEL GŁÓWNY Temat projektu obejmuje poniższe zagadnienia: określenie składników kosztów budżetu domowego i budżetu państwa; źródła sfinansowania składników kosztowych; określenie wydatków sztywnych w obu budżetach; wydatki, które mogą być kształtowane płynnie przy tworzeniu budżetu.

14 3.OKREŚLENIE METOD, FORM I NARZĘDZI NIEZBĘDNYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTU Zajęcia realizowane w ramach projektu będą prowadzone: metodą projektową, z wykorzystaniem multimedialnych materiałów e-learningowych stanowiących teoretyczne wsparcie tematu, przy realizacji zajęć wykorzystany będzie sprzęt komputerowy oraz zasoby internetu.

15 4.OKREŚLENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W PROJEKCIE W projekcie będą realizowane cztery główne zadania: analiza składników i zasad konstrukcji budżetu domowego, analiza składników i zasad konstrukcji budżetu państwa, poszukiwanie i określanie różnic i podobieństw pomiędzy analizowanymi budżetami, prezentacja projektu i jego wyników.

16 5.OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI PROJEKTU Projekt będzie realizowany przez okres jednego semestru, tj. od 01 lutego 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.

17 5.DOKONANIE USTALEŃ ORGANIZACYJNYCH W RAMACH ZESPOŁU PROJEKTOWEGO Powołanie kierownika projektu: Kierownikiem projektu zostaje nauczyciel – opiekun zespołu. Wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań: analiza składników i zasad konstrukcji budżetu domowego, analiza składników i zasad konstrukcji budżetu państwa, poszukiwanie i określanie różnic i podobieństw między analizowanymi budżetami, prezentacja projektu i jego wyników. Przypisanie uczestników projektu do zespołów zadaniowych

18 6.DOKONANIE USTALEŃ ORGANIZACYJNYCH W RAMACH ZESPOŁU PROJEKTOWEGO Określenie zadań indywidualnych nie związanych z pracą w zespołach zadaniowych: sprawdzanie stanu sprawności sprzętu komputerowego i oprogramowania, archiwizowanie materiałów opracowanych przez zespół, prowadzenie kroniki zespołu projektowego, komunikowanie się z prowadzącym portal projektu. Ustalenie zasad komunikacji pomiędzy członkami zespołu projektowego: Członkowie zespołu projektowego będą przekazywali informacje i wytworzone materiały na spotkaniach stacjonarnych zespołów oraz za pomocą poczty elektronicznej. W sprawach nagłych dopuszcza się komunikowanie za pomocą telefonów komórkowych.

19 7.ROZPOCZĘCIE DOKUMENTOWANIA FORMALNEGO REALIZACJI PROJEKTU Pobranie z Portalu Projektu wzorów dokumentów niezbędnych przy realizacji projektu; lista obecności na zajęciach projektowych, karta pracy w projekcie, harmonogram, ankiety ewaluacyjne. Wypełnianie i przekazywanie do Biura Projektu poprawnie wypełnionych dokumentów formalnych;

20 8.STWORZENIE HARMONOGRAMU REALIZACJI PROJEKTU I PREZENTACJI WYNIKÓW najważniejszy dokument warunkujący osiągnięcie sukcesu przy realizacji projektu; harmonogram zawiera zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu zlokalizowane na osi czasu; w pierwszej kolejności powinny być zrealizowane zadania: analiza składników i zasad konstrukcji budżetu domowego oraz analiza składników i zasad konstrukcji budżetu państwa tak, aby w oparciu o rezultaty tych zadań rozpocząć realizację zadania – poszukiwanie i określanie różnic i podobieństw w obydwu budżetach; na końcu będzie realizowane zadanie - prezentacja projektu i jego wyników. Szczegółowość harmonogramu wynika ze złożoności realizowanych zadań.

21 9.REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z HARMONOGRAMU Tworzenie projektu przez uczniów odbywa się poprzez wykonanie czerech zadań głównych na zasadach określonych przez zespół projektowy i w terminach zawartych w harmonogramie pracy nad projektem. W trakcie realizacji zadań głównych będzie prowadzone pełne dokumentowanie wykonywanych prac, zaangażowania osób, wykorzystywanego sprzętu oraz wykorzystania wspomagających prace projektowe multimedialnych materiałów e-learningowych.

22 10.PREZENTACJA WYNIKÓW ZADAŃ CZĄSTKOWYCH Prezentacja wyników zadań cząstkowych będzie wykonana w postaci prezentacji Power Point. Prezentacje wyników zadań cząstkowych: analiza składników i zasad konstrukcji budżetu domowego; analiza składników i zasad konstrukcji budżetu państwa wykonają zespoły realizujące te zadania.

23 11.PREZENTACJA KOŃCOWA WYNIKÓW PROJEKTU Prezentacja końcowa projektu i jego wyników będzie wykonana w postaci prezentacji Power Point. Prezentacja będzie podstawą oceny projektu przez Komisję Oceny Projektów i umieszczenia na liście rankingowej. Prezentacja końcowa projektu i jego wyników jest jednym z czterech zadań głównych projektu. Będzie wykonana przez dedykowany do tego celu zespół.

24 12.OCENA PROJEKTU Oceny projektu dokona Komisja Oceny Projektów wyłoniona spośród pracowników dydaktyczno-naukowych uczelni. Efektem końcowym pracy Komisji Oceny Projektów będzie ranking projektów, będący podstawą do przyznania nagród zespołom projektowym. Ocena projektu będzie dokonana w oparciu o obowiązujący regulamin.

25 ZAKOŃCZENIE Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google