Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolski Urząd Wojewódzki Stan wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolski Urząd Wojewódzki Stan wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolski Urząd Wojewódzki Stan wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Małopolsce Stanisław Pajor Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolski Urząd Wojewódzki

2 Województwo Powiaty Gminy i inne jednostki (szkoły, szpitale, ZOZ itp.) Projekty ZPORR realizowane w Małopolsce

3 Dofinansowanie uzyskało 98 gmin w Małopolsce, zaś 84 gminy nie realizują żadnego projektu w ramach Priorytetu I i III ZPORR Beneficjenci

4 Podpisane umowy Wojewoda Małopolski zakończył proces podpisywania umów w Priorytetach I i III. Wg stanu na dzień 12.12 podpisano 200 umów (oraz zawarto 241 aneksów) na łączną kwotę 1,226 mld PLN w tym dofinansowanie EFRR 707,81 mln PLN, w tym: Priorytet I: 61 umów na łączna kwotę 680,81 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR: 434,52 mln PLN Priorytet III: 138 umów na łączną kwotę 276,65 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR: 163,74 mln PLN 1 Projekt w Działaniu 1.6 (dofinansowanie nie pochodzi z alokacji wojewódzkiej) o wartości 269,36 mln PLN w tym dofinansowanie EFRR 109,55 mln PLN

5 Podpisane umowy

6 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Typy projektów

7 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Alokacja na Małopolskę: 185,2 mln (720 mln PLN) kurs: 1=3,8909 PLN 429,94 111,12 179,02 60,33 % 17,12 % 44,64 %

8 Płatności Do 12 grudnia w ramach ZPORR Wojewoda Małopolski przekazał Beneficjentom i Instytucjom Wdrażającym kwotę: 374,72 mln zł (w tym Działanie 1.6). Ponadto w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi zostało złożone 71 kolejnych wniosków o wartości 55,5 mln PLN

9 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Płatności Refundacje zostały przekazane na realizację: 138 Projektów inwestycyjnych w ramach Priorytetów 1 i 3 ZPORR (rozwój regionalny i lokalny) – 335,69 mln zł, Projekt w Działaniu 1.6 – 16,38 mln zł 6 Działań wdrażanych przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Priorytetu 2 (rozwój zasobów ludzkich) - 19,02 mln zł, Działanie 3.4 (mikroprzedsiębiorstwa) - 3,63 mln zł

10 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Płatności

11 Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Płatności w Polsce (30.11)

12 Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Płatności w Polsce (30.11)

13 Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Płatności i alokacja w poszczególnych województwach (30.11)

14 Liczba wniosków o płatność (oraz korekt) złożonych przez Beneficjentów oraz Instytucje Wdrażające do Wojewody w roku 2005 i 2006

15 Wartość płatności na rzecz beneficjentów oraz IW w poszczególnych miesiącach

16 Liczba kontroli wykonanych 2005 i 2006 oraz kontrole planowane

17 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja projektów

18 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolska jako pierwsza w Polsce: Podpisała umowę na dofinansowanie projektu w ramach ZPORR; Otrzymała środki finansowe na subkonto regionalne (10 mln EFRR oraz 1,5 mln EFS) Dokonała pierwszych płatności na rzecz Beneficjentów na przełomie XII.2004/I.2005

19 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Wprowadzone usprawnienia Beneficjent = partner. Obu stronom zależy na dobrym rozliczeniu projektów. Dlatego wprowadzono szereg usprawnień; częste kontakty (bezpośrednie, telefoniczne, e-maile) dzięki którym można na bieżąco wyjaśniać wszelkie kwestie związane z realizacją projektu: podpisywanie umów na kwoty poprzetargowe w miejsce stosowanej poprzednio zasady zawierania umów na kwoty wynikające z wniosku aplikacyjnego, a następnie ich aneksowania zintensyfikowanie działań szkoleniowe dla Beneficjentów: cykliczne konferencje, szkolenia, warsztaty (za które odpowiadają pracownicy merytoryczni system konsultacji, w zakresie sporządzania umów, aneksów, wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji projektów, przed ich oficjalnym złożeniem do Wojewody udostępnienie wzorów wymaganych dokumentów np. listy wymaganych elementów opisu faktury, listy wymaganych załączników do wniosku o płatność w przypadku stwierdzenia błędów formalnych i merytorycznych we wnioskach aplikacyjnych, uwagi wysyłane są bezpośrednio do Beneficjentów (z pominięciem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego). z uwagi na konieczność skontrolowania i rozliczenia projektów współfinansowanych z rezerwy celowej do końca roku Wojewoda powołał dodatkowe zespoły, w skład których wchodzą specjaliści z innych Wydziałów MUW

20 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Usprawnienia, które należy wprowadzić 1) Zasada przeprowadzania kontroli na miejscu w ramach ZPORR na losowo wybranej próbie. Dotychczasowa zasada kontroli każdego projektu stwarza olbrzymie problemy z uwagi na brak odpowiedniej ilości pracowników co w konsekwencji może skutkować opóźnieniami w wypłacie środków. 2) Rezygnacja z obowiązku wnoszenia zabezpieczeń przez UMWM i WUP dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 ZPORR, dla których termin zakończenia przypada do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. 3) Zwiększenie ilości pracowników zajmujących się obsługą funduszy strukturalnych, która pozwoli na przyśpieszenie realizacji zadań Wojewody w zarządzaniu komponentem wojewódzkim ZPORR oraz pozwoli na pełne wykorzystanie przyznanych środków. 4) Odejście od zasady kontroli 100 % projektów w ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. Zbyt długi okres czasu od złożenia wniosku przez mikroprzedsiębiorcę do uzyskania refundacji

21 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Kontrole przeprowadzone w BZFE Kontrole NIK Audyt Komisji Europejskiej Kontrole Urzędu Kontroli Skarbowej Kontrole Instytucji Zarządzającej -Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotycząca systemu zarządzania i kontroli BZFE oraz prawidłowości realizacji projektów własnych MUW z Priorytetu IV- Pomoc Techniczna realizowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki Audyty Wewnętrzne Wszystkie kontrole wypadły pozytywnie dla Instytucji Pośredniczącej - MUW

22 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolski Urząd Wojewódzki Stan wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google