Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Zadania Wojewody związane z trwałością projektów realizowanych ze środków ZPORR w Małopolsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Zadania Wojewody związane z trwałością projektów realizowanych ze środków ZPORR w Małopolsce."— Zapis prezentacji:

1 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Zadania Wojewody związane z trwałością projektów realizowanych ze środków ZPORR w Małopolsce i wynikające z nich obowiązki beneficjentów Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolski Urząd Wojewódzki Kraków, 20 czerwca 2008 r.

2 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] TRWAŁOŚĆ PROJEKTU Do zadańWojewoda należy: kontrola realizacji projektów, w tym trwałości projektów, ich rezultatów i oddziaływania; przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu operacyjnego w województwie i wniosków o płatność końcową; odzyskanie od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania; nadzór nad przestrzeganiem przez beneficjentów zasad dotyczących informacji i promocji; archiwizacja dokumentów (w wersji papierowej i elektronicznej – ciągłość instytucjonalna) związanych z wdrażaniem programu, w tym przechowywanie zabezpieczeń wnoszonych przez beneficjentów, przez okres wymagany zgodnie z umową o dofinansowanie; przygotowanie i udostępnianie informacji związanych z programem podmiotom uprawnionym do wykonywania czynności kontrolnych i ewaluacyjnych.

3 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] TRWAŁOŚĆ PROJEKTU Wojewoda Małopolski będzie współpracował z beneficjentami: - 207 inwestycji zrealizowanych i realizowanych do końca br. - 49 inwestycji, które otrzymają dofinansowanie z nadkontraktacji ZPORR (z 55 wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego)

4 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Projekty infrastrukturalne realizowane w ramach ZPORR w województwie małopolskim – 207 projektów

5 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] TRWAŁOŚĆ PROJEKTU Zgodnie z art. 30 rozporządzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych: operacja zachowuje wkład z funduszy tylko wtedy, jeśli w czasie 5 lat od momentu podpisania umowy dofinansowania projektu ze środków unijnych nie wystąpi w nim znacząca modyfikacja: wynikająca albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej. wpływająca na jego charakter lub warunki jego wykonania lub przyznająca firmie lub instytucji publicznej niezależne korzyści,

6 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] wpływająca na jego charakter lub warunki jego wykonania lub przyznająca firmie lub instytucji publicznej niezależne korzyści, wynikająca albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej.

7 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] W przypadku wystąpienia modyfikacji stosuje się korekty finansowe w oparciu o art. 39 ww. rozporządzenia, czego konsekwencją może być m.in.: obniżenie wypłat na rachunek organu wpłacającego, dokonanie wymaganych korekt finansowych poprzez anulowanie całości lub części wkładu funduszy dla danej pomocy. Instytucja Zarządzająca/Krajowa oraz Instytucje Pośredniczące mają obowiązek zweryfikowania powyższych zobowiązań poprzez dokonywanie kontroli trwałości projektów.

8 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Kontrola trwałości zostanie przeprowadzona w trakcie tzw. wizyt monitorujących projektów wybranych na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka. Zakończenie czynności monitorujących powinno nastąpić w formie Informacji z wizyty monitorującej, potwierdzającej trwałość w realizacji projektu.

9 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Wizyta taka może mieć charakter inspekcyjny, potwierdzający, że: w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia 1260/1999, projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową, projekt jest realizowany zgodnie z zapisami prawa krajowego i wspólnotowego, cel projektu został zachowany, Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji dla projektu, system archiwizacji akt istnieje i jest odpowiedni (do roku 2021).

10 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Instytucja Pośrednicząca po zakończeniu okresu sprawozdawczego przekazuje do Instytucji Zarządzającej Raport półroczny z realizacji wizyt monitorujących. Na podstawie przesłanych sprawozdań Instytucja Zarządzająca wybierze próbę projektów, których wyniki podda kontroli.

11 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] TRWAŁOŚĆ PROJEKTÓW W MAŁOPOLSCE Sprawozdanie z kontroli trwałości za I półrocze 2008 r. - została wysłana ankieta do 16 beneficjentów, którzy zrealizowali projekty w 2006 r.;

12 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] TRWAŁOŚĆ PROJEKTÓW W MAŁOPOLSCE Sprawozdanie z kontroli trwałości za I półrocze 2008 r. - w 2 przypadkach nastąpiły zmiany w charakterze własności związane z przygotowaniem m. in. do składania wniosku do MRPO.

13 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] TRWAŁOŚĆ PROJEKTÓW W MAŁOPOLSCE Prośba o zwrócenie szczególnej uwagi na tablice pamiątkowe: - zdarzają się przypadki zniszczonych tablic lub zamalowanych

14 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Doświadczenia związane z realizacją ZPORR w Małopolsce

15 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Usprawnienia Intensyfikacja działań szkoleniowych dla Beneficjentów: cykliczne konferencje, szkolenia, WARSZTATY Beneficjent = Partner Częste kontakty (bezpośrednie, telefoniczne, e-maile) - bieżące wyjaśnianie wszelkie kwestii związanych z realizacją projektu Podpisywanie umów na kwoty po przetargowe (poprzednio - zasada zawierania umów na kwoty wynikające z wniosku aplikacyjnego, a następnie ich aneksowania)

16 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] System konsultacji w zakresie sporządzania umów, aneksów, wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji projektów, przed ich oficjalnym złożeniem do Wojewody Udostępnienie wzorów wymaganych dokumentów ze szczegółowym opisem Usprawnienia

17 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Usprawnienia Powołanie dodatkowych zespołów kontrolnych, w skład których wchodzili specjaliści z różnych branż z dużym doświadczeniem W przypadku stwierdzenia błędów we wnioskach aplikacyjnych, wnioskach o płatność uwagi wysyłane są bezpośrednio do Beneficjentów (skrócenie czasu obsługi wniosku)

18 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Problemy VA VAT Jeżeli Beneficjent jest podatnikiem VAT niezbędna jest analiza charakteru inwestycji oraz statusu podatkowego beneficjentacelem ustalenia, czy inwestycja może generować przychód opodatkowany VAT. Jeżeli Beneficjent jest podatnikiem VAT niezbędna jest analiza charakteru inwestycji oraz statusu podatkowego beneficjenta celem ustalenia, czy inwestycja może generować przychód opodatkowany VAT. Organem upoważnionym do wydawania w indywidualnych sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego jest Dyrektor właściwej Izby Skarbowej (dla Małopolski – Dyrektor Izny Skarbowej w Katowicach) Jeżeli istnieje możliwość odzyskania podatku VAT, jest on wydatkiem niekwalifikowalnym

19 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Problemy PRZYCHÓD Beneficjent powinien dołożyć staranności by bezwzględnie przestrzegać, nawet po zakończeniu rzeczowo-finansowej realizacji projektu, zapisów umowy o dofinansowanie, tym samym zachowania realizowanego projektu w takim kształcie jaki został określony we wniosku aplikacyjnym. Dotyczy to w szczególności kwestii przychodów w projekcie

20 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Problemy PRZYCHÓD Jeżeli Beneficjent na etapie aplikowania o środki nie założył np. komercyjnego wykorzystania zrealizowanej inwestycji, co w oczywisty sposób miało wpływ zarówno na kwestie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie a także poziom dofinansowania to nie może zmieniać założeń wniosku o dofinansowanie i podjąć decyzji zmiany wykorzystania inwestycji.

21 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Problemy PRZYCHÓD Wskazówka na przyszłość W trakcie przygotowania wniosków do programów realizowanych ze środków unijnych należy właściwie zaplanować wykorzystanie inwestycji w przyszłości.

22 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Złamanie zasady konkurencyjności w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przypadku oferentów zagranicznych - brak drugiego członu zdania ….lub równorzędny dokument z kraju oferenta Zamówienia publiczne Aneksowanie umów z wykonawcami – konieczność wprowadzenia ograniczeń (okres realizacji + wielkość kontraktu). Należy unikać aneksów, które powodują znaczne wydłużenie realizacji inwestycji i podnioszą znacznie jej koszty. Problemy

23 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] W trakcie przygotowania SIWZ należy zwracać uwagę na właściwe określenie wymagań dla oferentów dotyczących niezbędnych dokumentów (m. in.: ZUS, KRUS, US, przynależności do stowarzyszeń inżynierów i techników, uzgodnień z konserwatorem zabytków) tak, aby ustrzec się przed zarzutem łamania zasady konkurencyjności. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamówienia publiczne Problemy

24 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Ocena oddziaływania na środowisko Braki w dokumentacji o ocenę oddziaływania na środowisko – niezgodność z Dyrektywą Rady 85/337/EWG Brak klarownej informacji o osiąganych przychodach we wniosku aplikacyjnym Problemy

25 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Nie zmienia się reguł w trakcie gry ! Postulat klarownego i szczegółowego określenia programów, wytycznych i instrukcji na początku realizacji. Zbyt częste zmiany przepisów niekorzystnie odbijają się na beneficjencie. Zapewnienie płynności finansowej w perspektywie 2007-2013 Wnioski na przyszłość / Wskazówki dla Beneficjentów

26 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] O sukcesie realizacji inwestycji decyduje staranne jej przygotowanie i prawidłowo przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy. W przypadku inwestycji wieloletnich istnieje konieczność wprowadzenia budżetu zadaniowego w miejsce dotychczasowego budżetu rocznego, Monitoring rzeczowy i finansowy – jako narzędzie sprawnego zarządzania projektami Wnioski na przyszłość / Wskazówki dla Beneficjentów

27 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Projekt powinien zostać zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w oparciu o kosztorys inwestorski zgodny z założeniami wniosku aplikacyjnego Konieczność posiadania niezbędnych decyzji administracyjnych na realizację projektu w kształcie określonym we wniosku aplikacyjnym (pozwolenia, uzgodnienia, opinie) Wnioski na przyszłość / Wskazówki dla Beneficjentów

28 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] doświadczony personel ds.. obsługi projektu = pełne wykorzystanie środków Rzetelne opracowywanie studiów wykonalności Szczególna staranność przy przeprowadzaniu analizy finansowej i ekonomicznej Zdecydowane zwiększenie ilości kontroli ex-ante Wnioski na przyszłość / Wskazówki dla Beneficjentów

29 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "[ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Zadania Wojewody związane z trwałością projektów realizowanych ze środków ZPORR w Małopolsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google