Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość Rezerwy bilansowe i pozabilansowe, kapitały rezerwowe w kapitale własnym Robert Dyczkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość Rezerwy bilansowe i pozabilansowe, kapitały rezerwowe w kapitale własnym Robert Dyczkowski."— Zapis prezentacji:

1 rachunkowość Rezerwy bilansowe i pozabilansowe, kapitały rezerwowe w kapitale własnym
Robert Dyczkowski

2 Rezerwy Rezerwy są to zobowiązania, których kwota lub termin zapłaty nie są pewne MSR 37 - Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe KSR nr 6 - Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe Funkcja rezerw: Rodzaj zabezpieczenia przed grożącym ryzykiem Urealnienie wyniku finansowego poprzez jego zmniejszenie w okresie w którym dane ryzyko powstało, a nie w momencie poniesienia realnej straty

3 Klasyfikacja rezerw Rezerwy na zobowiązania (widoczne w pasywach w kapitałach obcych) Rezerwy kapitałowe (widoczne w pasywach w kapitałach własnych) Odpisy aktualizujące wartość aktywów Rezerwy tworzone z uwagi na zagrożenie kontynuacji działalności Bardziej szczegółowa klasyfikacja

4 Art. 29 UoR Jeżeli założenie kontynuacji działalności, nie jest zasadne, to wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypadku jednostka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności.

5 Bilans - pasywa postać ogólna (źródło – Wikipedia / za UoR)
A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe

6 Utworzenie / zawiązanie rezerwy na zobowiązania
Pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe, straty nadzwyczajne Rezerwę można utworzyć tylko wtedy gdy: na jednostce gospodarczej ciąży obecny obowiązek prawny lub zwyczajowo oczekiwany, wynikający ze zdarzeń przeszłych uprawdopodobnione jest to, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne kwota może zostać wiarygodnie oszacowana Rozliczenia międzyokresowe bierne

7 Rezerwy bilansowe Zawiązanie rezerwy Wykorzystanie rezerwy
Korekta in minus wcześniej utworzonej rezerwy Rozwiązanie rezerwy Manipulowanie wynikiem finansowym Najpopularniejsze znaczące rezerwy Rezerwy na spory sądowe Rezerwy restrukturyzacyjne Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne


Pobierz ppt "Rachunkowość Rezerwy bilansowe i pozabilansowe, kapitały rezerwowe w kapitale własnym Robert Dyczkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google