Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSE Dr Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska. FINANSE I §Obszar Finansów, składniki systemu finansowego §Finanse przedsiębiorstw §Decyzje inwestycyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSE Dr Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska. FINANSE I §Obszar Finansów, składniki systemu finansowego §Finanse przedsiębiorstw §Decyzje inwestycyjne."— Zapis prezentacji:

1 FINANSE Dr Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska

2 FINANSE I §Obszar Finansów, składniki systemu finansowego §Finanse przedsiębiorstw §Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie §Giełda Papierów Wartościowych §Akcje §Obligacje §Polityka finansowa

3 Literatura: §W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa, 2002 §K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa, 1998 §A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa, 2003

4 Zaliczenie: §Po wykładzie FINANSE II (semestr letni) §TEST wielokrotnego wyboru §OCENA końcowa = 1/2 ocena z egzaminu + 1/2 ocena ćw. (Finanse I i Finanse II); warunek: zaliczenia ćwiczeń i egzaminu

5 Dyżur: Piątek 16.30-17.30, pok. 406 e-mail: dabrowska@wne.uw.edu.pl

6 Finanse §Finanse publiczne §Finanse zarządcze §Ubezpieczenia §Teoria rynku kapitałowego §Finanse międzynarodowe §Bankowość §Finanse przedsiębiorstw

7

8 INSTRUMENTY FINANSOWE (podział): §O charakterze wierzycielskim i własnościowym §O stałym i zmiennym dochodzie §Krótko-, średnio- i długoterminowe §Bezpośrednie i pośrednie §Rzeczywiste (bazowe) i pochodne (pozabilansowe)

9 RYNKI FINANSOWE (podział): §Pierwotne i wtórne §Pieniężne i kapitałowe §Hurtowe i detaliczne §Terminowe

10 INSTYTUCJE FINANSOWE: §Banki §Towarzystwa ubezpieczeniowe §Fundusze emerytalne §Fundusze inwestycyjne §Domy maklerskie §Giełdy papierów wartościowych §Inne

11 Liczba banków komercyjnych i spółdzielczych w latach 1989-2004

12

13

14

15 Rynek pieniężny Na rynku pieniężnym pożycza się i lokuje środki na krótkie terminy (do 1 roku). Służy głównie do zarządzania płynnością.

16 Rynek pieniężny - podział: §rynek pieniężny pieniądza krajowego §rynek walutowy

17 Instrumenty: §Lokaty międzybankowe §bony skarbowe §Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw §Certyfikaty depozytowe

18 Lokaty międzybankowe: §WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) – roczna stopa procentowa, po jakiej bank jest skłonny udzielić kredytu innym bankom WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) – roczna stopa procentowa, którą bank jest gotów zapłacić za środki przyjęte w depozyt od innych banków §LIBOR, LIBID

19 Lokaty międzybankowe c.d.: l Jednodniowe depozyty miedzybankowe: -O/N (overnight) – rozpoczynający się w dniu zawarcia transakcji i zapadający w następnym dniu roboczym -T/N (tommorow next) – rozpoczynający się w pierwszym dniu roboczym po zawarciu transakcji i zapadający w dniu następnym §S/N (spot next) – rozpoczynający się w drugi dzień po dniu zawarcia transakcji i zapadający w dniu następnym

20 Bony skarbowe §Są krótkoterminowym papierem wartościowym emitowanym przez rząd w celu sfinansowania potrzeb budżetu państwa

21

22 §Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw §Certyfikaty depozytowe Papiery wartościowe emitowane przez banki w celu pozyskania środków pieniężnych

23 Uczestnicy rynku pieniężnego: §Banki §Przedsiębiorstwa §Dealerzy i brokerzy §Administracja Skarbu Państwa

24 Rynek kapitałowy Na rynku kapitałowym dokonuje się transakcji instrumentami finansowymi o okresie wykupu dłuższym niż 1 rok

25 Instrumenty §Lokaty terminowe §Kredyty bankowe §Akcje §Obligacje

26 Uczestnicy: §Przedsiębiorstwa §Banki §Inne instytucje finansowe (giełdy papierów wartościowych, fundusze emerytalne, inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie) §Osoby fizyczne §Sektor publiczny

27 Inny podział rynków finansowych SPOT (bieżący, natychmiastowy) FORWARD (terminowy)

28 Rynek TERMINOWY

29 Rynek terminowy: §Kontrakty terminowe futures §kontrakty terminowe forward §kontrakty opcyjne

30 Forward i futures różnice

31 Kontrakty opcyjne

32 §Opcje są standaryzowane §Nabywca (przedsiębiorstwo, spekulant) nabywa prawo (nie obowiązek) realizacji kontraktu opcyjnego z wystawcą opcji §opcja call (kupna) i put (sprzedaż)

33 W chwili nabycia opcji: §określa się warunki i sposób realizacji opcji (data, kurs) §sprzedawca zobowiązuje się (za opłatą – premium) dostarczyć/odebrać walutę po ustalonym kursie jeśli zażąda tego nabywca opcji

34 Nabywca opcji może: §wykonać kontrakt fizycznie §sprzedać go (wyrównać swoją pozycję) §dopuścić do jej wygaśnięcia

35 Porównanie kontraktów:

36 Finanse przedsiębiorstw

37 SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

38 Literatura: §M. Sierpińska, T. Jachna, 2002,,,Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN §A. Rutkowski,,,Zarządzanie finansami, 2003, PWE

39

40 BILANS Jest zestawieniem posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku i źródeł kapitału, wykorzystanych dla pozyskania majątku na dany dzień.

41 Ogólne zasady tworzenia bilansu §zasady rachunkowości (wiernego obrazu, ciągłości, kontynuacji, memoriałowa, współmierności, ostrożności, wyższości treści ekonomicznej nad formą) §aktywa uszeregowane według stopnia płynności, pasywa według terminu wymagalności §uproszczony schemat bilansu §A = P

42 uproszczony schemat bilansu

43 Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

44 Pasywa A. Kapitał (fundusz własny) I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (in minus) III. Udziały (akcje) własne (in minus) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (in minus) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia miedzyokresowe

45 Analiza wstępna bilansu: analiza pozioma i pionowa §Analiza pozioma – zmiany (%) rokroczne w pozycjach bilansu §Analiza pionowa – udział % poszczególnych pozycji bilansu w sumie aktywów/ pasywów (Struktura)

46 ANALIZA POZIOMA I PIONOWA BILANSU

47

48


Pobierz ppt "FINANSE Dr Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska. FINANSE I §Obszar Finansów, składniki systemu finansowego §Finanse przedsiębiorstw §Decyzje inwestycyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google