Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 3 Dr Krzysztof Jonas 1. Bilans to statyczny finansowy obraz jednostki. Bilans to dwustronne zestawienie w ujęciu wartościowym porządkujące majątek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 3 Dr Krzysztof Jonas 1. Bilans to statyczny finansowy obraz jednostki. Bilans to dwustronne zestawienie w ujęciu wartościowym porządkujące majątek."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 3 Dr Krzysztof Jonas 1

2 Bilans to statyczny finansowy obraz jednostki. Bilans to dwustronne zestawienie w ujęciu wartościowym porządkujące majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania. MajątekŹródła jego finansowania 2

3 AKTYWAPASYWA AKTYWA TRWAŁEKAPITAŁ WŁASNY AKTYWA OBROTOWEKAPITAŁ OBCY (ZOBOWIĄZANIA) 3

4 AKTYWAPASYWA A. Aktywa trwałeA. Kapitał własny I.Wartości niematerialne i prawneI. Kapitał podstawowy II. Rzeczowe aktywa trwałeII. Należne wpłaty na kapitał podstawowy III. Należności długoterminoweIII. Udziały (akcje) własne IV. Inwestycje długoterminoweIV. Kapitał zapasowy V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresoweV. Kapitał z aktualizacji wyceny B. Aktywa obrotoweVI. Pozostałe kapitały rezerwowe I.ZapasyVII. Zysk (strata) z lat ubiegłych II. Należności krótkoterminoweVIII. Zysk (strata) netto III. Inwestycje krótkoterminoweIX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresoweB. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe 4

5 Poziomy szczegółowości: A. I. 1. a) - 5

6 Jednostka która w roku obrotowym nie osiągnęła 2 z 3 wielkości: 1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób 2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekroczyła równowartości 2.000.000 euro 3. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i operacji finansowych nie przekroczyły równowartości 4.000.000 euro Mogą sporządzić bilans w wersji uproszczonej do 2 poziomów szczegółowości. 6

7 Kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, mające charakter stały (długoterminowy), powstały w wyniku dokonanych wcześniej zdarzeń w przyszłości przyniosą wymierne korzyści ekonomiczne. 7

8 Do aktywów trwałych zaliczamy: Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Należności długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów 8

9 Nabyte przez jednostkę gospodarczą prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok przeznaczone na potrzeby jednostki lub oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub podobnej. 9

10 Zalicza się do nich: 1. nabyte prawa majątkowe - autorskie prawa majątkowe - licencje i koncesje - prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych Know how 2. wartość firmy 3. koszty zakończonych prac rozwojowych 10

11 Na rzeczowe aktywa trwałe składają się: Środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe 11

12 Kompletne i zdatne do użytku rzeczowe składniki majątku trwałego o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż 1 rok przeznaczonym na potrzeby jednostki lub oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub podobnej. 12

13 Obejmują: 1. nieruchomości: budynki, budowle, grunty własne, lokale stanowiące odrębną własność - prawa wieczystego użytkowania gruntów, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 2. maszyny i urządzenia, środki transportu 3. ulepszenia w obcych środkach trwałych 4. inwentarz żywy 13

14 Inwestycje rzeczowe z przeznaczeniem operacyjnym lub inwestycyjnym. Obejmują koszty związane z pracami budowlano montażowymi np. - wartość maszyn i urządzeń wymagających montażu - koszty budowy środka trwałego - modernizacja istniejących środków trwałych - odsetki, prowizje i różnice kursowe od kredytów i pożyczek w okresie budowy 14

15 Aktywa nabyte Z intencją pozostawania w jednostce przez okres dłuższy niż 1 rok w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości lub uzyskania z nich tzw. pożytków 15

16 Zalicza się do nich: - udziały, akcje - obligacje, bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, jednostki uczestnictwa itp. Itd.. - udzielone długoterminowe pożyczki - nieruchomości - wartości niematerialne i prawne - inne inwestycje długoterminowe 16

17 Wynikająca ze zdarzeń przeszłych wartość roszczeń do świadczeń pieniężnych z tytułu dostarczenia dóbr, usług i innych o terminie wymaganej zapłaty dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyjątek – należności z tytułu dostaw i usług 17

18 Kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe O wiarygodnie określonej wartości, Ze swej struktury mają pozostawać w jednostce przez okres krótszy niż rok Powstałe w wyniku dokonanych wcześniej zdarzeń W przyszłości przyniosą wymierne korzyści ekonomiczne 18

19 Zalicza się do nich aktywa o przewidywanym okresie wykorzystywania krótszym niż rok lub w 1 cyklu produkcyjnym. Zalicza się do nich: - rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy) - należności krótkoterminowe - inwestycje krótkoterminowe 19

20 1. materiały 2. półprodukty i produkty w toku 3. produkty gotowe 4. towary 5. zaliczki na dostawy 20

21 Zalicza się do nich całość należności z tytułu dostaw i usług oraz ta część należności z innych tytułów wymagalnych w ciągu max. 12 miesięcy od dnia bilansowego. - należności z tytułu dostaw i usług - należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń, - należności z tytułu wynagrodzeń - należności dochodzone na drodze sądowej 21

22 Aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania pożytków w tym również z transakcji handlowych. Zalicza się do nich: 1. krótkoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki - środki pieniężne - akcje, obligacje, udziały, instrumenty pochodne 22

23 2. inne inwestycje krótkoterminowe - metale szlachetne - dzieła sztuki - drogie kamienie 23

24 Obejmują te koszty, które dopiero w przyszłości będą pomniejszać wynik finansowy. Czas rozliczenia tych kosztów wynosi okres do 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zalicza się do nich: - koszty opłacone z góry: czynsz dzierżawny, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości 24

25 W ustawie brak definicji pasywów. Kapitał własny – wartościowy odpowiednik składników majątku, do których danej jednostce przysługuje prawo własności. Zobowiązania – wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych zasobów jednostki. 25

26 1. Kapitał (fundusz) podstawowy 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) 3. Udziały (akcje) własne (-) 4. Kapitał (fundusz) zapasowy 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) 26

27 Występuje jako: Kapitał zakładowy – S.A. (akcyjny), sp. z o.o. (udziałowy), spółka komandytowo akcyjna Kapitał właścicieli – spółka jawna, partnerska, komandytowa, spółka cywilna Fundusz założycielski – przedsiębiorstwa państwowe, ZOZ Fundusz udziałowy - spółdzielnia 27

28 Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe na poczet kapitału podstawowego. 28

29 Akcje nabyte do zaoferowania pracownikom lub osobom zatrudnionym w jednostce w okresie co najmniej 3 lat Akcje nabyte nie spełniające powyższego warunku Akcje własne o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego spółki Akcje te muszą być umorzone jeśli nie zostaną zbyte w określonych terminach 29

30 Występuje jako: Kapitał zapasowy (spółki prawa handlowego) Fundusz przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa państwowe) Fundusz zakładowy (ZOZ) Fundusz zasobowy (spółdzielnie) W spółkach cywilnych i osobowych prawa handlowego nie ma obowiązku tworzenia go. 30

31 Tworzony jest z: Agio Podział zysku Dopłaty statutowe Przeksięgowanie kapitału z aktualizacji wyceny 31

32 Tworzony jest z: aktualizacji wyceny środków trwałych Przeszacowania inwestycji długoterminowych wycenianych po cenach rynkowych 32

33 Tworzony: obligatoryjnie w wysokości nabytych akcji własnych Nieobligatoryjnie na pokrycie strat różnego typu 33

34 Występuje jako: Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (+) Nierozliczona strata z lat ubiegłych (-) Wartość ta powinna wynikać z zatwierdzonych sprawozdań finansowych 34

35 Wykazuje się osiągnięty zysk netto lub poniesioną stratę za bieżący okres. Kwota zysku musi wynikać w rachunku zysków i strat. 35

36 Wykazywane są zaliczki pobrane przez właścicieli spółek komandytowych, partnerskich, jawnych i cywilnych. Spółki kapitałowe nie wypełniają tej pozycji – zaliczki na poczet dywidend występują jako należności od akcjonariuszy. 36

37 1. Rezerwy na zobowiązania 2. Zobowiązania długoterminowe. 3. Zobowiązania krótkoterminowe 4. Rozliczenia międzyokresowe 37

38 Rezerwy – to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na: Pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zobowiązania Przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 38

39 Zobowiązania o terminie zapłaty dłuższym niż 12 miesięcy. Wykazuje się: Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Inne zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Wyjątek : zobowiązania z tytułu dostaw i usług 39

40 Ogół zobowiązań o terminie zapłaty do 12 miesięcy oraz całość zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się również fundusze specjalne. Są to środki zarezerwowane na ściśle określone cele np. ZFSŚ, ZFRON. 40

41 Wykazuje się: - ujemną wartość firmy - inne rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe bierne powstają gdy koszt poprzedza wydatek – są odwrotnością czynnych. 41

42 Pieniądze2.229 fl 10 ss 3 h Długi 20 fl Dobra (kapitał)16 fl Te bogactwa i reszta czynią razem 2.265 fl 10 ss 3 h Zamykając ten rachunek ja jestem dłużny z tego handlu: Mnie, Gottliebowi mój kapitał 2.000 fl Innym wierzycielom 44 fl 16 ss To czyni razem:2.044 fl 16 ss Jedna strona porównana z drugą wykazuje nadwyżkę w czystym zysku220 fl 94 ss 3 h Suma:2.265 fl 10 ss 3 h 42

43 Majątek czynny – Wartość stanu czynnegoMajątek bierny – Wartość stanu biernego 1.Rzeczowe składniki majątku: -Gotówka -Waluty -Towary 2. Pretensje kupca do osób 3. Ruchomości: -Urządzenie sklepu -Urządzenie kantoru -Urządzenie magazynu 4. Nieruchomości: -Ziemia -Budynki -Ogrody 5. Antycypacje czynne (zapłacone z góry) -Podatki -Czynsze -Odsetki 1.Długi kupca -Długi księgowe -Długi wekslowe -Długi hipoteczne 2. Antycypacje bierne (świadczenia otrzymane z góry) SUMA 43

44 Rekapitulacja: Majątek czynny – Majątek bierny = Majątek czysty Majątek czysty = Kapitał 44


Pobierz ppt "Wykład 3 Dr Krzysztof Jonas 1. Bilans to statyczny finansowy obraz jednostki. Bilans to dwustronne zestawienie w ujęciu wartościowym porządkujące majątek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google